Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 12

12:1 צַדִּ֤יקצַדִּיקצדיק אַתָּה֙אַתָּהאתה יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי אָרִ֖יבאָרִיבאריב אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך אַ֤ךְאַךְאך מִשְׁפָּטִים֙מִשְׁפָּטִיםמשפטים אֲדַבֵּ֣ראֲדַבֵּראדבר אוֹתָ֔ךְאוֹתָךְאותך מַדּ֗וּעַמַדּוּעַמדוע דֶּ֤רֶךְדֶּרֶךְדרך רְשָׁעִים֙רְשָׁעִיםרשעים צָלֵ֔חָהצָלֵחָהצלחה שָׁל֖וּשָׁלוּשלו כָּלכָּלכל־־־בֹּ֥גְדֵיבֹּגְדֵיבגדי בָֽגֶדבָגֶדבגד׃׃׃ 12:2 נְטַעְתָּם֙נְטַעְתָּםנטעתם גַּםגַּםגם־־־שֹׁרָ֔שׁוּשֹׁרָשׁוּשרשו יֵלְכ֖וּיֵלְכוּילכו גַּםגַּםגם־־־עָ֣שׂוּעָשׂוּעשו פֶ֑רִיפֶרִיפרי קָר֤וֹבקָרוֹבקרוב אַתָּה֙אַתָּהאתה בְּפִיהֶ֔םבְּפִיהֶםבפיהם וְרָח֖וֹקוְרָחוֹקורחוק מִכִּלְיוֹתֵיהֶֽםמִכִּלְיוֹתֵיהֶםמכליותיהם׃׃׃ 12:3 וְאַתָּ֤הוְאַתָּהואתה יְהוָה֙יְהוָהיהוה יְדַעְתָּ֔נִייְדַעְתָּנִיידעתני תִּרְאֵ֕נִיתִּרְאֵנִיתראני וּבָחַנְתָּ֥וּבָחַנְתָּובחנת לִבִּ֖ילִבִּילבי אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך הַתִּקֵם֙הַתִּקֵםהתקם כְּצֹ֣אןכְּצֹאןכצאן לְטִבְחָ֔הלְטִבְחָהלטבחה וְהַקְדִּשֵׁ֖םוְהַקְדִּשֵׁםוהקדשם לְי֥וֹםלְיוֹםליום הֲרֵגָֽההֲרֵגָההרגה׃׃׃ ססס 12:4 עַדעַדעד־־־מָתַי֙מָתַימתי תֶּאֱבַ֣לתֶּאֱבַלתאבל הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְעֵ֥שֶׂבוְעֵשֶׂבועשב כָּלכָּלכל־־־הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה יִיבָ֑שׁיִיבָשׁייבש מֵרָעַ֣תמֵרָעַתמרעת יֹֽשְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי־־־בָ֗הּבָהּבה סָפְתָ֤הסָפְתָהספתה בְהֵמוֹת֙בְהֵמוֹתבהמות וָע֔וֹףוָעוֹףועוף כִּ֣יכִּיכי אָמְר֔וּאָמְרוּאמרו לֹ֥אלֹאלא יִרְאֶ֖היִרְאֶהיראה אֶתאֶתאת־־־אַחֲרִיתֵֽנוּאַחֲרִיתֵנוּאחריתנו׃׃׃ 12:5 כִּ֣יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־רַגְלִ֥יםרַגְלִיםרגלים ׀׀׀ רַ֙צְתָּה֙רַצְתָּהרצתה וַיַּלְא֔וּךָוַיַּלְאוּךָוילאוך וְאֵ֥יךְוְאֵיךְואיך תְּתַֽחֲרֶ֖התְּתַחֲרֶהתתחרה אֶתאֶתאת־־־הַסּוּסִ֑יםהַסּוּסִיםהסוסים וּבְאֶ֤רֶץוּבְאֶרֶץובארץ שָׁלוֹם֙שָׁלוֹםשלום אַתָּ֣האַתָּהאתה בוֹטֵ֔חַבוֹטֵחַבוטח וְאֵ֥יךְוְאֵיךְואיך תַּעֲשֶׂ֖התַּעֲשֶׂהתעשה בִּגְא֥וֹןבִּגְאוֹןבגאון הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 12:6 כִּ֧יכִּיכי גַםגַםגם־־־אַחֶ֣יךָאַחֶיךָאחיך וּבֵיתוּבֵיתובית־־־אָבִ֗יךָאָבִיךָאביך גַּםגַּםגם־־־הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה בָּ֣גְדוּבָּגְדוּבגדו בָ֔ךְבָךְבך גַּםגַּםגם־־־הֵ֛מָּההֵמָּההמה קָרְא֥וּקָרְאוּקראו אַחֲרֶ֖יךָאַחֲרֶיךָאחריך מָלֵ֑אמָלֵאמלא אַלאַלאל־־־תַּאֲמֵ֣ןתַּאֲמֵןתאמן בָּ֔םבָּםבם כִּֽיכִּיכי־־־יְדַבְּר֥וּיְדַבְּרוּידברו אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך טוֹבֽוֹתטוֹבוֹתטובות׃׃׃ ססס 12:7 עָזַ֙בְתִּי֙עָזַבְתִּיעזבתי אֶתאֶתאת־־־בֵּיתִ֔יבֵּיתִיביתי נָטַ֖שְׁתִּינָטַשְׁתִּינטשתי אֶתאֶתאת־־־נַחֲלָתִ֑ינַחֲלָתִינחלתי נָתַ֛תִּינָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־יְדִד֥וּתיְדִדוּתידדות נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי בְּכַ֥ףבְּכַףבכף אֹיְבֶֽיהָאֹיְבֶיהָאיביה׃׃׃ 12:8 הָיְתָההָיְתָההיתה־־־לִּ֥ילִּילי נַחֲלָתִ֖ינַחֲלָתִינחלתי כְּאַרְיֵ֣הכְּאַרְיֵהכאריה בַיָּ֑עַרבַיָּעַרביער נָתְנָ֥הנָתְנָהנתנה עָלַ֛יעָלַיעלי בְּקוֹלָ֖הּבְּקוֹלָהּבקולה עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן שְׂנֵאתִֽיהָשְׂנֵאתִיהָשנאתיה׃׃׃ 12:9 הַעַ֨יִטהַעַיִטהעיט צָב֤וּעַצָבוּעַצבוע נַחֲלָתִי֙נַחֲלָתִינחלתי לִ֔ילִילי הַעַ֖יִטהַעַיִטהעיט סָבִ֣יבסָבִיבסביב עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה לְכ֗וּלְכוּלכו אִסְפ֛וּאִסְפוּאספו כָּלכָּלכל־־־חַיַּ֥תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה הֵתָ֥יוּהֵתָיוּהתיו לְאָכְלָֽהלְאָכְלָהלאכלה׃׃׃ 12:10 רֹעִ֤יםרֹעִיםרעים רַבִּים֙רַבִּיםרבים שִֽׁחֲת֣וּשִׁחֲתוּשחתו כַרְמִ֔יכַרְמִיכרמי בֹּסְס֖וּבֹּסְסוּבססו אֶתאֶתאת־־־חֶלְקָתִ֑יחֶלְקָתִיחלקתי נָֽתְנ֛וּנָתְנוּנתנו אֶתאֶתאת־־־חֶלְקַ֥תחֶלְקַתחלקת חֶמְדָּתִ֖יחֶמְדָּתִיחמדתי לְמִדְבַּ֥רלְמִדְבַּרלמדבר שְׁמָמָֽהשְׁמָמָהשממה׃׃׃ 12:11 שָׂמָהּ֙שָׂמָהּשמה לִשְׁמָמָ֔הלִשְׁמָמָהלשממה אָבְלָ֥האָבְלָהאבלה עָלַ֖יעָלַיעלי שְׁמֵמָ֑השְׁמֵמָהשממה נָשַׁ֙מָּה֙נָשַׁמָּהנשמה כָּלכָּלכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֛יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין אִ֖ישׁאִישׁאיש שָׂ֥םשָׂםשם עַלעַלעל־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 12:12 עַֽלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־שְׁפָיִ֣םשְׁפָיִםשפים בַּמִּדְבָּ֗רבַּמִּדְבָּרבמדבר בָּ֚אוּבָּאוּבאו שֹֽׁדְדִ֔יםשֹׁדְדִיםשדדים כִּ֣יכִּיכי חֶ֤רֶבחֶרֶבחרב לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה אֹֽכְלָ֔האֹכְלָהאכלה מִקְצֵהמִקְצֵהמקצה־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ וְעַדוְעַדועד־־־קְצֵ֣הקְצֵהקצה הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אֵ֥יןאֵיןאין שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום לְכָללְכָללכל־־־בָּשָֽׂרבָּשָׂרבשר׃׃׃ ססס 12:13 זָרְע֤וּזָרְעוּזרעו חִטִּים֙חִטִּיםחטים וְקֹצִ֣יםוְקֹצִיםוקצים קָצָ֔רוּקָצָרוּקצרו נֶחְל֖וּנֶחְלוּנחלו לֹ֣אלֹאלא יוֹעִ֑לוּיוֹעִלוּיועלו וּבֹ֙שׁוּ֙וּבֹשׁוּובשו מִתְּבוּאֹ֣תֵיכֶ֔םמִתְּבוּאֹתֵיכֶםמתבואתיכם מֵחֲר֖וֹןמֵחֲרוֹןמחרון אַףאַףאף־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 12:14 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־שְׁכֵנַי֙שְׁכֵנַישכני הָֽרָעִ֔יםהָרָעִיםהרעים הַנֹּֽגְעִים֙הַנֹּגְעִיםהנגעים בַּֽנַּחֲלָ֔הבַּנַּחֲלָהבנחלה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִנְחַ֥לְתִּיהִנְחַלְתִּיהנחלתי אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֖יעַמִּיעמי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני נֹֽתְשָׁם֙נֹתְשָׁםנתשם מֵעַ֣למֵעַלמעל אַדְמָתָ֔םאַדְמָתָםאדמתם וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה אֶתּ֥וֹשׁאֶתּוֹשׁאתוש מִתּוֹכָֽםמִתּוֹכָםמתוכם׃׃׃ 12:15 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי נָתְשִׁ֣ינָתְשִׁינתשי אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם אָשׁ֖וּבאָשׁוּבאשוב וְרִֽחַמְתִּ֑יםוְרִחַמְתִּיםורחמתים וַהֲשִׁבֹתִ֛יםוַהֲשִׁבֹתִיםוהשבתים אִ֥ישׁאִישׁאיש לְנַחֲלָת֖וֹלְנַחֲלָתוֹלנחלתו וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש לְאַרְצֽוֹלְאַרְצוֹלארצו׃׃׃ 12:16 וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־לָמֹ֣דלָמֹדלמד יִלְמְדוּ֩יִלְמְדוּילמדו אֶתאֶתאת־־־דַּֽרְכֵ֨ידַּרְכֵידרכי עַמִּ֜יעַמִּיעמי לְהִשָּׁבֵ֤עַלְהִשָּׁבֵעַלהשבע בִּשְׁמִי֙בִּשְׁמִיבשמי חַיחַיחי־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר לִמְּדוּ֙לִמְּדוּלמדו אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי לְהִשָּׁבֵ֖עַלְהִשָּׁבֵעַלהשבע בַּבָּ֑עַלבַּבָּעַלבבעל וְנִבְנ֖וּוְנִבְנוּונבנו בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך עַמִּֽיעַמִּיעמי׃׃׃ 12:17 וְאִ֖םוְאִםואם לֹ֣אלֹאלא יִשְׁמָ֑עוּיִשְׁמָעוּישמעו וְנָ֨תַשְׁתִּ֜יוְנָתַשְׁתִּיונתשתי אֶתאֶתאת־־־הַגּ֥וֹיהַגּוֹיהגוי הַה֛וּאהַהוּאההוא נָת֥וֹשׁנָתוֹשׁנתוש וְאַבֵּ֖דוְאַבֵּדואבד נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain