Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 14

14:1 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הָיָ֤ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו עַלעַלעל־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי הַבַּצָּרֽוֹתהַבַּצָּרוֹתהבצרות׃׃׃ 14:2 אָבְלָ֣האָבְלָהאבלה יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּשְׁעָרֶ֥יהָוּשְׁעָרֶיהָושעריה אֻמְלְל֖וּאֻמְלְלוּאמללו קָדְר֣וּקָדְרוּקדרו לָאָ֑רֶץלָאָרֶץלארץ וְצִוְחַ֥תוְצִוְחַתוצוחת יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם עָלָֽתָהעָלָתָהעלתה׃׃׃ 14:3 וְאַדִּ֣רֵיהֶ֔םוְאַדִּרֵיהֶםואדריהם שָׁלְח֥וּשָׁלְחוּשלחו [צְעֹורֵיהֶם כ][צְעֹורֵיהֶם כ][צעוריהם כ] (צְעִירֵיהֶ֖ם ק)(צְעִירֵיהֶם ק)(צעיריהם ק) לַמָּ֑יִםלַמָּיִםלמים בָּ֣אוּבָּאוּבאו עַלעַלעל־־־גֵּבִ֞יםגֵּבִיםגבים לֹאלֹאלא־־־מָ֣צְאוּמָצְאוּמצאו מַ֗יִםמַיִםמים שָׁ֤בוּשָׁבוּשבו כְלֵיהֶם֙כְלֵיהֶםכליהם רֵיקָ֔םרֵיקָםריקם בֹּ֥שׁוּבֹּשׁוּבשו וְהָכְלְמ֖וּוְהָכְלְמוּוהכלמו וְחָפ֥וּוְחָפוּוחפו רֹאשָֽׁםרֹאשָׁםראשם׃׃׃ 14:4 בַּעֲב֤וּרבַּעֲבוּרבעבור הָאֲדָמָה֙הָאֲדָמָההאדמה חַ֔תָּהחַתָּהחתה כִּ֛יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־הָיָ֥ההָיָההיה גֶ֖שֶׁםגֶשֶׁםגשם בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ בֹּ֥שׁוּבֹּשׁוּבשו אִכָּרִ֖יםאִכָּרִיםאכרים חָפ֥וּחָפוּחפו רֹאשָֽׁםרֹאשָׁםראשם׃׃׃ 14:5 כִּ֤יכִּיכי גַםגַםגם־־־אַיֶּ֙לֶת֙אַיֶּלֶתאילת בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה יָלְדָ֖היָלְדָהילדה וְעָז֑וֹבוְעָזוֹבועזוב כִּ֥יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־הָיָ֖ההָיָההיה דֶּֽשֶׁאדֶּשֶׁאדשא׃׃׃ 14:6 וּפְרָאִים֙וּפְרָאִיםופראים עָמְד֣וּעָמְדוּעמדו עַלעַלעל־־־שְׁפָיִ֔םשְׁפָיִםשפים שָׁאֲפ֥וּשָׁאֲפוּשאפו ר֖וּחַרוּחַרוח כַּתַּנִּ֑יםכַּתַּנִּיםכתנים כָּל֥וּכָּלוּכלו עֵינֵיהֶ֖םעֵינֵיהֶםעיניהם כִּיכִּיכי־־־אֵ֥יןאֵיןאין עֵֽשֶׂבעֵשֶׂבעשב׃׃׃ 14:7 אִםאִםאם־־־עֲוֺנֵ֙ינוּ֙עֲוֺנֵינוּעונינו עָ֣נוּעָנוּענו בָ֔נוּבָנוּבנו יְהוָ֕היְהוָהיהוה עֲשֵׂ֖העֲשֵׂהעשה לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען שְׁמֶ֑ךָשְׁמֶךָשמך כִּֽיכִּיכי־־־רַבּ֥וּרַבּוּרבו מְשׁוּבֹתֵ֖ינוּמְשׁוּבֹתֵינוּמשובתינו לְךָ֥לְךָלך חָטָֽאנוּחָטָאנוּחטאנו׃׃׃ 14:8 מִקְוֵה֙מִקְוֵהמקוה יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מֽוֹשִׁיע֖וֹמוֹשִׁיעוֹמושיעו בְּעֵ֣תבְּעֵתבעת צָרָ֑הצָרָהצרה לָ֤מָּהלָמָּהלמה תִֽהְיֶה֙תִהְיֶהתהיה כְּגֵ֣רכְּגֵרכגר בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וּכְאֹרֵ֖חַוּכְאֹרֵחַוכארח נָטָ֥הנָטָהנטה לָלֽוּןלָלוּןללון׃׃׃ 14:9 לָ֤מָּהלָמָּהלמה תִֽהְיֶה֙תִהְיֶהתהיה כְּאִ֣ישׁכְּאִישׁכאיש נִדְהָ֔םנִדְהָםנדהם כְּגִבּ֖וֹרכְּגִבּוֹרכגבור לֹאלֹאלא־־־יוּכַ֣ליוּכַליוכל לְהוֹשִׁ֑יעַלְהוֹשִׁיעַלהושיע וְאַתָּ֧הוְאַתָּהואתה בְקִרְבֵּ֣נוּבְקִרְבֵּנוּבקרבנו יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְשִׁמְךָ֛וְשִׁמְךָושמך עָלֵ֥ינוּעָלֵינוּעלינו נִקְרָ֖אנִקְרָאנקרא אַלאַלאל־־־תַּנִּחֵֽנוּתַּנִּחֵנוּתנחנו׃׃׃ ססס 14:10 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה לָעָ֣םלָעָםלעם הַזֶּ֗ההַזֶּההזה כֵּ֤ןכֵּןכן אָֽהֲבוּ֙אָהֲבוּאהבו לָנ֔וּעַלָנוּעַלנוע רַגְלֵיהֶ֖םרַגְלֵיהֶםרגליהם לֹ֣אלֹאלא חָשָׂ֑כוּחָשָׂכוּחשכו וַיהוָה֙וַיהוָהויהוה לֹ֣אלֹאלא רָצָ֔םרָצָםרצם עַתָּה֙עַתָּהעתה יִזְכֹּ֣ריִזְכֹּריזכר עֲוֺנָ֔םעֲוֺנָםעונם וְיִפְקֹ֖דוְיִפְקֹדויפקד חַטֹּאתָֽםחַטֹּאתָםחטאתם׃׃׃ ססס 14:11 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָ֑יאֵלָיאלי אַלאַלאל־־־תִּתְפַּלֵּ֛לתִּתְפַּלֵּלתתפלל בְּעַדבְּעַדבעד־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה לְטוֹבָֽהלְטוֹבָהלטובה׃׃׃ 14:12 כִּ֣יכִּיכי יָצֻ֗מוּיָצֻמוּיצמו אֵינֶ֤נִּיאֵינֶנִּיאינני שֹׁמֵ֙עַ֙שֹׁמֵעַשמע אֶלאֶלאל־־־רִנָּתָ֔םרִנָּתָםרנתם וְכִ֧יוְכִיוכי יַעֲל֛וּיַעֲלוּיעלו עֹלָ֥העֹלָהעלה וּמִנְחָ֖הוּמִנְחָהומנחה אֵינֶ֣נִּיאֵינֶנִּיאינני רֹצָ֑םרֹצָםרצם כִּ֗יכִּיכי בַּחֶ֙רֶב֙בַּחֶרֶבבחרב וּבָרָעָ֣בוּבָרָעָבוברעב וּבַדֶּ֔בֶרוּבַדֶּבֶרובדבר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי מְכַלֶּ֥המְכַלֶּהמכלה אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ ססס 14:13 וָאֹמַ֞רוָאֹמַרואמר אֲהָ֣הּאֲהָהּאהה ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה הִנֵּ֨ההִנֵּההנה הַנְּבִאִ֜יםהַנְּבִאִיםהנבאים אֹמְרִ֤יםאֹמְרִיםאמרים לָהֶם֙לָהֶםלהם לֹֽאלֹאלא־־־תִרְא֣וּתִרְאוּתראו חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וְרָעָ֖בוְרָעָבורעב לֹֽאלֹאלא־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֑םלָכֶםלכם כִּֽיכִּיכי־־־שְׁל֤וֹםשְׁלוֹםשלום אֱמֶת֙אֱמֶתאמת אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן לָכֶ֔םלָכֶםלכם בַּמָּק֖וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 14:14 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי שֶׁ֚קֶרשֶׁקֶרשקר הַנְּבִאִים֙הַנְּבִאִיםהנבאים נִבְּאִ֣יםנִבְּאִיםנבאים בִּשְׁמִ֔יבִּשְׁמִיבשמי לֹ֤אלֹאלא שְׁלַחְתִּים֙שְׁלַחְתִּיםשלחתים וְלֹ֣אוְלֹאולא צִוִּיתִ֔יםצִוִּיתִיםצויתים וְלֹ֥אוְלֹאולא דִבַּ֖רְתִּידִבַּרְתִּידברתי אֲלֵיהֶ֑םאֲלֵיהֶםאליהם חֲז֨וֹןחֲזוֹןחזון שֶׁ֜קֶרשֶׁקֶרשקר וְקֶ֤סֶםוְקֶסֶםוקסם [וֶאֱלוּל כ][וֶאֱלוּל כ][ואלול כ] (וֶֽאֱלִיל֙ ק)(וֶאֱלִיל ק)(ואליל ק) [וְתַרְמוּת כ][וְתַרְמוּת כ][ותרמות כ] (וְתַרְמִ֣ית ק)(וְתַרְמִית ק)(ותרמית ק) לִבָּ֔םלִבָּםלבם הֵ֖מָּההֵמָּההמה מִֽתְנַבְּאִ֥יםמִתְנַבְּאִיםמתנבאים לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ ססס 14:15 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה עַֽלעַלעל־־־הַנְּבִאִ֞יםהַנְּבִאִיםהנבאים הַנִּבְּאִ֣יםהַנִּבְּאִיםהנבאים בִּשְׁמִי֮בִּשְׁמִיבשמי וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני לֹֽאלֹאלא־־־שְׁלַחְתִּים֒שְׁלַחְתִּיםשלחתים וְהֵ֙מָּה֙וְהֵמָּהוהמה אֹֽמְרִ֔יםאֹמְרִיםאמרים חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב וְרָעָ֔בוְרָעָבורעב לֹ֥אלֹאלא יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת בַּחֶ֤רֶבבַּחֶרֶבבחרב וּבָֽרָעָב֙וּבָרָעָבוברעב יִתַּ֔מּוּיִתַּמּוּיתמו הַנְּבִאִ֖יםהַנְּבִאִיםהנבאים הָהֵֽמָּההָהֵמָּהההמה׃׃׃ 14:16 וְהָעָ֣םוְהָעָםוהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵ֣מָּההֵמָּההמה נִבְּאִ֣יםנִבְּאִיםנבאים לָהֶ֡םלָהֶםלהם יִֽהְי֣וּיִהְיוּיהיו מֻשְׁלָכִים֩מֻשְׁלָכִיםמשלכים בְּחֻצ֨וֹתבְּחֻצוֹתבחצות יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני ׀׀׀ הָרָעָ֣בהָרָעָבהרעב וְהַחֶ֗רֶבוְהַחֶרֶבוהחרב וְאֵ֤יןוְאֵיןואין מְקַבֵּר֙מְקַבֵּרמקבר לָהֵ֔מָּהלָהֵמָּהלהמה הֵ֣מָּההֵמָּההמה נְשֵׁיהֶ֔םנְשֵׁיהֶםנשיהם וּבְנֵיהֶ֖םוּבְנֵיהֶםובניהם וּבְנֹֽתֵיהֶ֑םוּבְנֹתֵיהֶםובנתיהם וְשָׁפַכְתִּ֥יוְשָׁפַכְתִּיושפכתי עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם אֶתאֶתאת־־־רָעָתָֽםרָעָתָםרעתם׃׃׃ 14:17 וְאָמַרְתָּ֤וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה תֵּרַ֨דְנָהתֵּרַדְנָהתרדנה עֵינַ֥יעֵינַיעיני דִּמְעָ֛הדִּמְעָהדמעה לַ֥יְלָהלַיְלָהלילה וְיוֹמָ֖םוְיוֹמָםויומם וְאַלוְאַלואל־־־תִּדְמֶ֑ינָהתִּדְמֶינָהתדמינה כִּי֩כִּיכי שֶׁ֨בֶרשֶׁבֶרשבר גָּד֜וֹלגָּדוֹלגדול נִשְׁבְּרָ֗הנִשְׁבְּרָהנשברה בְּתוּלַת֙בְּתוּלַתבתולת בַּתבַּתבת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי מַכָּ֖המַכָּהמכה נַחְלָ֥הנַחְלָהנחלה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 14:18 אִםאִםאם־־־יָצָ֣אתִייָצָאתִייצאתי הַשָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וְאִם֙וְאִםואם בָּ֣אתִיבָּאתִיבאתי הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה תַּחֲלוּאֵ֣יתַּחֲלוּאֵיתחלואי רָעָ֑ברָעָברעב כִּֽיכִּיכי־־־גַםגַםגם־־־נָבִ֧יאנָבִיאנביא גַםגַםגם־־־כֹּהֵ֛ןכֹּהֵןכהן סָחֲר֥וּסָחֲרוּסחרו אֶלאֶלאל־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ וְלֹ֥אוְלֹאולא יָדָֽעוּיָדָעוּידעו׃׃׃ ססס 14:19 הֲמָאֹ֨סהֲמָאֹסהמאס מָאַ֜סְתָּמָאַסְתָּמאסת אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אִםאִםאם־־־בְּצִיּוֹן֙בְּצִיּוֹןבציון גָּעֲלָ֣הגָּעֲלָהגעלה נַפְשֶׁ֔ךָנַפְשֶׁךָנפשך מַדּ֙וּעַ֙מַדּוּעַמדוע הִכִּיתָ֔נוּהִכִּיתָנוּהכיתנו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין לָ֖נוּלָנוּלנו מַרְפֵּ֑אמַרְפֵּאמרפא קַוֵּ֤הקַוֵּהקוה לְשָׁלוֹם֙לְשָׁלוֹםלשלום וְאֵ֣יןוְאֵיןואין ט֔וֹבטוֹבטוב וּלְעֵ֥תוּלְעֵתולעת מַרְפֵּ֖אמַרְפֵּאמרפא וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה בְעָתָֽהבְעָתָהבעתה׃׃׃ 14:20 יָדַ֧עְנוּיָדַעְנוּידענו יְהוָ֛היְהוָהיהוה רִשְׁעֵ֖נוּרִשְׁעֵנוּרשענו עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון אֲבוֹתֵ֑ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו כִּ֥יכִּיכי חָטָ֖אנוּחָטָאנוּחטאנו לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 14:21 אַלאַלאל־־־תִּנְאַץ֙תִּנְאַץתנאץ לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען שִׁמְךָ֔שִׁמְךָשמך אַלאַלאל־־־תְּנַבֵּ֖לתְּנַבֵּלתנבל כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא כְבוֹדֶ֑ךָכְבוֹדֶךָכבודך זְכֹ֕רזְכֹרזכר אַלאַלאל־־־תָּפֵ֥רתָּפֵרתפר בְּרִֽיתְךָ֖בְּרִיתְךָבריתך אִתָּֽנוּאִתָּנוּאתנו׃׃׃ 14:22 הֲיֵ֨שׁהֲיֵשׁהיש בְּהַבְלֵ֤יבְּהַבְלֵיבהבלי הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים מַגְשִׁמִ֔יםמַגְשִׁמִיםמגשמים וְאִםוְאִםואם־־־הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים יִתְּנ֣וּיִתְּנוּיתנו רְבִבִ֑יםרְבִבִיםרבבים הֲלֹ֨אהֲלֹאהלא אַתָּהאַתָּהאתה־־־ה֜וּאהוּאהוא יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו וּ֨נְקַוֶּהוּנְקַוֶּהונקוה־־־לָּ֔ךְלָּךְלך כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה עָשִׂ֖יתָעָשִׂיתָעשית אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain