Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 15

15:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי אִםאִםאם־־־יַעֲמֹ֨דיַעֲמֹדיעמד מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה וּשְׁמוּאֵל֙וּשְׁמוּאֵלושמואל לְפָנַ֔ילְפָנַילפני אֵ֥יןאֵיןאין נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי אֶלאֶלאל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֑ההַזֶּההזה שַׁלַּ֥חשַׁלַּחשלח מֵֽעַלמֵעַלמעל־־־פָּנַ֖יפָּנַיפני וְיֵצֵֽאוּוְיֵצֵאוּויצאו׃׃׃ 15:2 וְהָיָ֛הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יֹאמְר֥וּיֹאמְרוּיאמרו אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך אָ֣נָהאָנָהאנה נֵצֵ֑אנֵצֵאנצא וְאָמַרְתָּ֨וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לַמָּ֤וֶתלַמָּוֶתלמות לַמָּ֙וֶת֙לַמָּוֶתלמות וַאֲשֶׁ֤רוַאֲשֶׁרואשר לַחֶ֙רֶב֙לַחֶרֶבלחרב לַחֶ֔רֶבלַחֶרֶבלחרב וַאֲשֶׁ֤רוַאֲשֶׁרואשר לָֽרָעָב֙לָרָעָבלרעב לָֽרָעָ֔בלָרָעָבלרעב וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר לַשְּׁבִ֖ילַשְּׁבִילשבי לַשֶּֽׁבִילַשֶּׁבִילשבי׃׃׃ 15:3 וּפָקַדְתִּ֨יוּפָקַדְתִּיופקדתי עֲלֵיהֶ֜םעֲלֵיהֶםעליהם אַרְבַּ֤עאַרְבַּעארבע מִשְׁפָּחוֹת֙מִשְׁפָּחוֹתמשפחות נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַחֶ֣רֶבהַחֶרֶבהחרב לַֽהֲרֹ֔גלַהֲרֹגלהרג וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכְּלָבִ֖יםהַכְּלָבִיםהכלבים לִסְחֹ֑בלִסְחֹבלסחב וְאֶתוְאֶתואת־־־ע֧וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמַ֛יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־בֶּהֱמַ֥תבֶּהֱמַתבהמת הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לֶאֱכֹ֥ללֶאֱכֹללאכל וּלְהַשְׁחִֽיתוּלְהַשְׁחִיתולהשחית׃׃׃ 15:4 וּנְתַתִּ֣יםוּנְתַתִּיםונתתים [לִזְוָעָה כ][לִזְוָעָה כ][לזועה כ] (לְזַֽעֲוָ֔ה ק)(לְזַעֲוָה ק)(לזעוה ק) לְכֹ֖ללְכֹללכל מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ בִּ֠גְלַלבִּגְלַלבגלל מְנַשֶּׁ֤המְנַשֶּׁהמנשה בֶןבֶןבן־־־יְחִזְקִיָּ֙הוּ֙יְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה עַ֥לעַלעל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 15:5 כִּ֠יכִּיכי מִֽימִימי־־־יַחְמֹ֤ליַחְמֹליחמל עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וּמִ֖יוּמִיומי יָנ֣וּדיָנוּדינוד לָ֑ךְלָךְלך וּמִ֣יוּמִיומי יָס֔וּריָסוּריסור לִשְׁאֹ֥ללִשְׁאֹללשאל לְשָׁלֹ֖םלְשָׁלֹםלשלם לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 15:6 אַ֣תְּאַתְּאת נָטַ֥שְׁתְּנָטַשְׁתְּנטשת אֹתִ֛יאֹתִיאתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אָח֣וֹראָחוֹראחור תֵּלֵ֑כִיתֵּלֵכִיתלכי וָאַ֨טוָאַטואט אֶתאֶתאת־־־יָדִ֤ייָדִיידי עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך וָֽאַשְׁחִיתֵ֔ךְוָאַשְׁחִיתֵךְואשחיתך נִלְאֵ֖יתִינִלְאֵיתִינלאיתי הִנָּחֵֽםהִנָּחֵםהנחם׃׃׃ 15:7 וָאֶזְרֵ֥םוָאֶזְרֵםואזרם בְּמִזְרֶ֖הבְּמִזְרֶהבמזרה בְּשַׁעֲרֵ֣יבְּשַׁעֲרֵיבשערי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ שִׁכַּ֤לְתִּישִׁכַּלְתִּישכלתי אִבַּ֙דְתִּי֙אִבַּדְתִּיאבדתי אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי מִדַּרְכֵיהֶ֖םמִדַּרְכֵיהֶםמדרכיהם לוֹאלוֹאלוא־־־שָֽׁבוּשָׁבוּשבו׃׃׃ 15:8 עָֽצְמוּעָצְמוּעצמו־־־לִ֤ילִילי אַלְמְנֹתָו֙אַלְמְנֹתָואלמנתו מֵח֣וֹלמֵחוֹלמחול יַמִּ֔יםיַמִּיםימים הֵבֵ֨אתִיהֵבֵאתִיהבאתי לָהֶ֥םלָהֶםלהם עַלעַלעל־־־אֵ֛םאֵםאם בָּח֖וּרבָּחוּרבחור שֹׁדֵ֣דשֹׁדֵדשדד בַּֽצָּהֳרָ֑יִםבַּצָּהֳרָיִםבצהרים הִפַּ֤לְתִּיהִפַּלְתִּיהפלתי עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה פִּתְאֹ֔םפִּתְאֹםפתאם עִ֖ירעִירעיר וּבֶהָלֽוֹתוּבֶהָלוֹתובהלות׃׃׃ 15:9 אֻמְלְלָ֞האֻמְלְלָהאמללה יֹלֶ֣דֶתיֹלֶדֶתילדת הַשִּׁבְעָ֗ההַשִּׁבְעָההשבעה נָפְחָ֥הנָפְחָהנפחה נַפְשָׁ֛הּנַפְשָׁהּנפשה [בָּאָה כ][בָּאָה כ][באה כ] (בָּ֥א ק)(בָּא ק)(בא ק) שִׁמְשָׁ֛הּשִׁמְשָׁהּשמשה בְּעֹ֥דבְּעֹדבעד יוֹמָ֖םיוֹמָםיומם בּ֣וֹשָׁהבּוֹשָׁהבושה וְחָפֵ֑רָהוְחָפֵרָהוחפרה וּשְׁאֵֽרִיתָ֗םוּשְׁאֵרִיתָםושאריתם לַחֶ֧רֶבלַחֶרֶבלחרב אֶתֵּ֛ןאֶתֵּןאתן לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני אֹיְבֵיהֶ֖םאֹיְבֵיהֶםאיביהם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 15:10 אֽוֹיאוֹיאוי־־־לִ֣ילִילי אִמִּ֔יאִמִּיאמי כִּ֣יכִּיכי יְלִדְתִּ֗נִייְלִדְתִּנִיילדתני אִ֥ישׁאִישׁאיש רִ֛יברִיבריב וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש מָד֖וֹןמָדוֹןמדון לְכָללְכָללכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ לֹֽאלֹאלא־־־נָשִׁ֥יתִינָשִׁיתִינשיתי וְלֹאוְלֹאולא־־־נָֽשׁוּנָשׁוּנשו־־־בִ֖יבִיבי כֻּלֹּ֥הכֻּלֹּהכלה מְקַלְלַֽונִימְקַלְלַונִימקללוני׃׃׃ ססס 15:11 אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא [שָׁרֹותִךָ כ][שָׁרֹותִךָ כ][שרותך כ] (שֵֽׁרִיתִ֖יךָ ק)(שֵׁרִיתִיךָ ק)(שריתיך ק) לְט֑וֹבלְטוֹבלטוב אִםאִםאם־־־ל֣וֹאלוֹאלוא ׀׀׀ הִפְגַּ֣עְתִּֽיהִפְגַּעְתִּיהפגעתי בְךָ֗בְךָבך בְּעֵ֥תבְּעֵתבעת־־־רָעָ֛הרָעָהרעה וּבְעֵ֥תוּבְעֵתובעת צָרָ֖הצָרָהצרה אֶתאֶתאת־־־הָאֹיֵֽבהָאֹיֵבהאיב׃׃׃ 15:12 הֲיָרֹ֨עַהֲיָרֹעַהירע בַּרְזֶ֧לבַּרְזֶלברזל ׀׀׀ בַּרְזֶ֛לבַּרְזֶלברזל מִצָּפ֖וֹןמִצָּפוֹןמצפון וּנְחֹֽשֶׁתוּנְחֹשֶׁתונחשת׃׃׃ 15:13 חֵילְךָ֧חֵילְךָחילך וְאוֹצְרוֹתֶ֛יךָוְאוֹצְרוֹתֶיךָואוצרותיך לָבַ֥זלָבַזלבז אֶתֵּ֖ןאֶתֵּןאתן לֹ֣אלֹאלא בִמְחִ֑ירבִמְחִירבמחיר וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־חַטֹּאותֶ֖יךָחַטֹּאותֶיךָחטאותיך וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־גְּבוּלֶֽיךָגְּבוּלֶיךָגבוליך׃׃׃ 15:14 וְהַֽעֲבַרְתִּי֙וְהַעֲבַרְתִּיוהעברתי אֶתאֶתאת־־־אֹ֣יְבֶ֔יךָאֹיְבֶיךָאיביך בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ לֹ֣אלֹאלא יָדָ֑עְתָּיָדָעְתָּידעת כִּֽיכִּיכי־־־אֵ֛שׁאֵשׁאש קָדְחָ֥הקָדְחָהקדחה בְאַפִּ֖יבְאַפִּיבאפי עֲלֵיכֶ֥םעֲלֵיכֶםעליכם תּוּקָֽדתּוּקָדתוקד׃׃׃ ססס 15:15 אַתָּ֧האַתָּהאתה יָדַ֣עְתָּיָדַעְתָּידעת יְהוָ֗היְהוָהיהוה זָכְרֵ֤נִיזָכְרֵנִיזכרני וּפָקְדֵ֙נִי֙וּפָקְדֵנִיופקדני וְהִנָּ֤קֶםוְהִנָּקֶםוהנקם לִי֙לִילי מֵרֹ֣דְפַ֔ימֵרֹדְפַימרדפי אַלאַלאל־־־לְאֶ֥רֶךְלְאֶרֶךְלארך אַפְּךָ֖אַפְּךָאפך תִּקָּחֵ֑נִיתִּקָּחֵנִיתקחני דַּ֕עדַּעדע שְׂאֵתִ֥ישְׂאֵתִישאתי עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך חֶרְפָּֽהחֶרְפָּהחרפה׃׃׃ 15:16 נִמְצְא֤וּנִמְצְאוּנמצאו דְבָרֶ֙יךָ֙דְבָרֶיךָדבריך וָאֹ֣כְלֵ֔םוָאֹכְלֵםואכלם וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי [דְבָרֶיךָ כ][דְבָרֶיךָ כ][דבריך כ] (דְבָֽרְךָ֙ ק)(דְבָרְךָ ק)(דברך ק) לִ֔ילִילי לְשָׂשׂ֖וֹןלְשָׂשׂוֹןלששון וּלְשִׂמְחַ֣תוּלְשִׂמְחַתולשמחת לְבָבִ֑ילְבָבִילבבי כִּֽיכִּיכי־־־נִקְרָ֤אנִקְרָאנקרא שִׁמְךָ֙שִׁמְךָשמך עָלַ֔יעָלַיעלי יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ ססס 15:17 לֹֽאלֹאלא־־־יָשַׁ֥בְתִּייָשַׁבְתִּיישבתי בְסוֹדבְסוֹדבסוד־־־מְשַׂחֲקִ֖יםמְשַׂחֲקִיםמשחקים וָֽאֶעְלֹ֑זוָאֶעְלֹזואעלז מִפְּנֵ֤ימִפְּנֵימפני יָֽדְךָ֙יָדְךָידך בָּדָ֣דבָּדָדבדד יָשַׁ֔בְתִּייָשַׁבְתִּיישבתי כִּֽיכִּיכי־־־זַ֖עַםזַעַםזעם מִלֵּאתָֽנִימִלֵּאתָנִימלאתני׃׃׃ ססס 15:18 לָ֣מָּהלָמָּהלמה הָיָ֤ההָיָההיה כְאֵבִי֙כְאֵבִיכאבי נֶ֔צַחנֶצַחנצח וּמַכָּתִ֖יוּמַכָּתִיומכתי אֲנוּשָׁ֑ה֙אֲנוּשָׁהאנושה מֵֽאֲנָה֙מֵאֲנָהמאנה הֵֽרָפֵ֔אהֵרָפֵאהרפא הָי֨וֹהָיוֹהיו תִֽהְיֶ֥התִהְיֶהתהיה לִי֙לִילי כְּמ֣וֹכְּמוֹכמו אַכְזָ֔באַכְזָבאכזב מַ֖יִםמַיִםמים לֹ֥אלֹאלא נֶאֱמָֽנוּנֶאֱמָנוּנאמנו׃׃׃ ססס 15:19 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־תָּשׁ֤וּבתָּשׁוּבתשוב וַאֲשִֽׁיבְךָ֙וַאֲשִׁיבְךָואשיבך לְפָנַ֣ילְפָנַילפני תַּֽעֲמֹ֔דתַּעֲמֹדתעמד וְאִםוְאִםואם־־־תּוֹצִ֥יאתּוֹצִיאתוציא יָקָ֛ריָקָריקר מִזּוֹלֵ֖למִזּוֹלֵלמזולל כְּפִ֣יכְּפִיכפי תִֽהְיֶ֑התִהְיֶהתהיה יָשֻׁ֤בוּיָשֻׁבוּישבו הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה לֹֽאלֹאלא־־־תָשׁ֥וּבתָשׁוּבתשוב אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 15:20 וּנְתַתִּ֜יךָוּנְתַתִּיךָונתתיך לָעָ֣םלָעָםלעם הַזֶּ֗ההַזֶּההזה לְחוֹמַ֤תלְחוֹמַתלחומת נְחֹ֙שֶׁת֙נְחֹשֶׁתנחשת בְּצוּרָ֔הבְּצוּרָהבצורה וְנִלְחֲמ֥וּוְנִלְחֲמוּונלחמו אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך וְלֹאוְלֹאולא־־־י֣וּכְלוּיוּכְלוּיוכלו לָ֑ךְלָךְלך כִּֽיכִּיכי־־־אִתְּךָ֥אִתְּךָאתך אֲנִ֛יאֲנִיאני לְהוֹשִֽׁיעֲךָ֥לְהוֹשִׁיעֲךָלהושיעך וּלְהַצִּילֶ֖ךָוּלְהַצִּילֶךָולהצילך נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 15:21 וְהִצַּלְתִּ֖יךָוְהִצַּלְתִּיךָוהצלתיך מִיַּ֣דמִיַּדמיד רָעִ֑יםרָעִיםרעים וּפְדִתִ֖יךָוּפְדִתִיךָופדתיך מִכַּ֥ףמִכַּףמכף עָרִצִֽיםעָרִצִיםערצים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain