Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 18

18:1 הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֣ההָיָההיה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 18:2 ק֥וּםקוּםקום וְיָרַדְתָּ֖וְיָרַדְתָּוירדת בֵּ֣יתבֵּיתבית הַיּוֹצֵ֑רהַיּוֹצֵרהיוצר וְשָׁ֖מָּהוְשָׁמָּהושמה אַשְׁמִֽיעֲךָ֥אַשְׁמִיעֲךָאשמיעך אֶתאֶתאת־־־דְּבָרָֽידְּבָרָידברי׃׃׃ 18:3 וָאֵרֵ֖דוָאֵרֵדוארד בֵּ֣יתבֵּיתבית הַיּוֹצֵ֑רהַיּוֹצֵרהיוצר [וְהִנֵּהוּ כ][וְהִנֵּהוּ כ][והנהו כ] (וְהִנֵּה ק)(וְהִנֵּה ק)(והנה ק) (ה֛וּא ק)(הוּא ק)(הוא ק) עֹשֶׂ֥העֹשֶׂהעשה מְלָאכָ֖המְלָאכָהמלאכה עַלעַלעל־־־הָאָבְנָֽיִםהָאָבְנָיִםהאבנים׃׃׃ 18:4 וְנִשְׁחַ֣תוְנִשְׁחַתונשחת הַכְּלִ֗יהַכְּלִיהכלי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר ה֥וּאהוּאהוא עֹשֶׂ֛העֹשֶׂהעשה בַּחֹ֖מֶרבַּחֹמֶרבחמר בְּיַ֣דבְּיַדביד הַיּוֹצֵ֑רהַיּוֹצֵרהיוצר וְשָׁ֗בוְשָׁבושב וַֽיַּעֲשֵׂ֙הוּ֙וַיַּעֲשֵׂהוּויעשהו כְּלִ֣יכְּלִיכלי אַחֵ֔ראַחֵראחר כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר יָשַׁ֛ריָשַׁרישר בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני הַיּוֹצֵ֖רהַיּוֹצֵרהיוצר לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ פפפ
18:5 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֽוֹרלֵאמוֹרלאמור׃׃׃ 18:6 הֲכַיּוֹצֵ֨רהֲכַיּוֹצֵרהכיוצר הַזֶּ֜ההַזֶּההזה לֹאלֹאלא־־־אוּכַ֨לאוּכַלאוכל לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לָכֶ֛םלָכֶםלכם בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה הִנֵּ֤ההִנֵּההנה כַחֹ֙מֶר֙כַחֹמֶרכחמר בְּיַ֣דבְּיַדביד הַיּוֹצֵ֔רהַיּוֹצֵרהיוצר כֵּןכֵּןכן־־־אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם בְּיָדִ֖יבְּיָדִיבידי בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 18:7 רֶ֣גַערֶגַערגע אֲדַבֵּ֔ראֲדַבֵּראדבר עַלעַלעל־־־גּ֖וֹיגּוֹיגוי וְעַלוְעַלועל־־־מַמְלָכָ֑המַמְלָכָהממלכה לִנְת֥וֹשׁלִנְתוֹשׁלנתוש וְלִנְת֖וֹץוְלִנְתוֹץולנתוץ וּֽלְהַאֲבִֽידוּלְהַאֲבִידולהאביד׃׃׃ 18:8 וְשָׁב֙וְשָׁבושב הַגּ֣וֹיהַגּוֹיהגוי הַה֔וּאהַהוּאההוא מֵרָ֣עָת֔וֹמֵרָעָתוֹמרעתו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֖רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי עָלָ֑יועָלָיועליו וְנִֽחַמְתִּי֙וְנִחַמְתִּיונחמתי עַלעַלעל־־־הָ֣רָעָ֔ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חָשַׁ֖בְתִּיחָשַׁבְתִּיחשבתי לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לֽוֹלוֹלו׃׃׃ ססס 18:9 וְרֶ֣גַעוְרֶגַעורגע אֲדַבֵּ֔ראֲדַבֵּראדבר עַלעַלעל־־־גּ֖וֹיגּוֹיגוי וְעַלוְעַלועל־־־מַמְלָכָ֑המַמְלָכָהממלכה לִבְנֹ֖תלִבְנֹתלבנת וְלִנְטֹֽעַוְלִנְטֹעַולנטע׃׃׃ 18:10 וְעָשָׂ֤הוְעָשָׂהועשה [הָרָעָה כ][הָרָעָה כ][הרעה כ] (הָרַע֙ ק)(הָרַע ק)(הרע ק) בְּעֵינַ֔יבְּעֵינַיבעיני לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי שְׁמֹ֣עַשְׁמֹעַשמע בְּקוֹלִ֑יבְּקוֹלִיבקולי וְנִֽחַמְתִּי֙וְנִחַמְתִּיונחמתי עַלעַלעל־־־הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָמַ֖רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי לְהֵיטִ֥יבלְהֵיטִיבלהיטיב אוֹתֽוֹאוֹתוֹאותו׃׃׃ ססס 18:11 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה אֱמָראֱמָראמר־־־נָ֣אנָאנא אֶלאֶלאל־־־אִישׁאִישׁאיש־־־יְהוּדָה֩יְהוּדָהיהודה וְעַלוְעַלועל־־־יוֹשְׁבֵ֨ייוֹשְׁבֵייושבי יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי יוֹצֵ֤ריוֹצֵריוצר עֲלֵיכֶם֙עֲלֵיכֶםעליכם רָעָ֔הרָעָהרעה וְחֹשֵׁ֥בוְחֹשֵׁבוחשב עֲלֵיכֶ֖םעֲלֵיכֶםעליכם מַֽחֲשָׁבָ֑המַחֲשָׁבָהמחשבה שׁ֣וּבוּשׁוּבוּשובו נָ֗אנָאנא אִ֚ישׁאִישׁאיש מִדַּרְכּ֣וֹמִדַּרְכּוֹמדרכו הָֽרָעָ֔ההָרָעָההרעה וְהֵיטִ֥יבוּוְהֵיטִיבוּוהיטיבו דַרְכֵיכֶ֖םדַרְכֵיכֶםדרכיכם וּמַעַלְלֵיכֶֽםוּמַעַלְלֵיכֶםומעלליכם׃׃׃ 18:12 וְאָמְר֖וּוְאָמְרוּואמרו נוֹאָ֑שׁנוֹאָשׁנואש כִּֽיכִּיכי־־־אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי מַחְשְׁבוֹתֵ֙ינוּ֙מַחְשְׁבוֹתֵינוּמחשבותינו נֵלֵ֔ךְנֵלֵךְנלך וְאִ֛ישׁוְאִישׁואיש שְׁרִר֥וּתשְׁרִרוּתשררות לִבּֽוֹלִבּוֹלבו־־־הָרָ֖עהָרָעהרע נַעֲשֶֽׂהנַעֲשֶׂהנעשה׃׃׃ ססס 18:13 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה שַֽׁאֲלוּשַׁאֲלוּשאלו־־־נָא֙נָאנא בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים מִ֥ימִימי שָׁמַ֖עשָׁמַעשמע כָּאֵ֑לֶּהכָּאֵלֶּהכאלה שַֽׁעֲרֻרִת֙שַׁעֲרֻרִתשעררת עָשְׂתָ֣העָשְׂתָהעשתה מְאֹ֔דמְאֹדמאד בְּתוּלַ֖תבְּתוּלַתבתולת יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 18:14 הֲיַעֲזֹ֥בהֲיַעֲזֹבהיעזב מִצּ֛וּרמִצּוּרמצור שָׂדַ֖ישָׂדַישדי שֶׁ֣לֶגשֶׁלֶגשלג לְבָנ֑וֹןלְבָנוֹןלבנון אִםאִםאם־־־יִנָּתְשׁ֗וּיִנָּתְשׁוּינתשו מַ֛יִםמַיִםמים זָרִ֥יםזָרִיםזרים קָרִ֖יםקָרִיםקרים נוֹזְלִֽיםנוֹזְלִיםנוזלים׃׃׃ 18:15 כִּֽיכִּיכי־־־שְׁכֵחֻ֥נִישְׁכֵחֻנִישכחני עַמִּ֖יעַמִּיעמי לַשָּׁ֣וְאלַשָּׁוְאלשוא יְקַטֵּ֑רוּיְקַטֵּרוּיקטרו וַיַּכְשִׁל֤וּםוַיַּכְשִׁלוּםויכשלום בְּדַרְכֵיהֶם֙בְּדַרְכֵיהֶםבדרכיהם שְׁבִילֵ֣ישְׁבִילֵישבילי עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת נְתִיב֔וֹתנְתִיבוֹתנתיבות דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך לֹ֥אלֹאלא סְלוּלָֽהסְלוּלָהסלולה׃׃׃ 18:16 לָשׂ֥וּםלָשׂוּםלשום אַרְצָ֛םאַרְצָםארצם לְשַׁמָּ֖הלְשַׁמָּהלשמה [שְׁרוּקַת כ][שְׁרוּקַת כ][שרוקת כ] (שְׁרִיק֣וֹת ק)(שְׁרִיקוֹת ק)(שריקות ק) עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם כֹּ֚לכֹּלכל עוֹבֵ֣רעוֹבֵרעובר עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה יִשֹּׁ֖םיִשֹּׁםישם וְיָנִ֥ידוְיָנִידויניד בְּרֹאשֽׁוֹבְּרֹאשׁוֹבראשו׃׃׃ 18:17 כְּרֽוּחַכְּרוּחַכרוח־־־קָדִ֥יםקָדִיםקדים אֲפִיצֵ֖םאֲפִיצֵםאפיצם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אוֹיֵ֑באוֹיֵבאויב עֹ֧רֶףעֹרֶףערף וְלֹֽאוְלֹאולא־־־פָנִ֛יםפָנִיםפנים אֶרְאֵ֖םאֶרְאֵםאראם בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֵידָֽםאֵידָםאידם׃׃׃ ססס 18:18 וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לְכ֨וּלְכוּלכו וְנַחְשְׁבָ֣הוְנַחְשְׁבָהונחשבה עַֽלעַלעל־־־יִרְמְיָהוּ֮יִרְמְיָהוּירמיהו מַחֲשָׁבוֹת֒מַחֲשָׁבוֹתמחשבות כִּי֩כִּיכי לֹאלֹאלא־־־תֹאבַ֨דתֹאבַדתאבד תּוֹרָ֜התּוֹרָהתורה מִכֹּהֵ֗ןמִכֹּהֵןמכהן וְעֵצָה֙וְעֵצָהועצה מֵֽחָכָ֔םמֵחָכָםמחכם וְדָבָ֖רוְדָבָרודבר מִנָּבִ֑יאמִנָּבִיאמנביא לְכוּ֙לְכוּלכו וְנַכֵּ֣הוּוְנַכֵּהוּונכהו בַלָּשׁ֔וֹןבַלָּשׁוֹןבלשון וְאַלוְאַלואל־־־נַקְשִׁ֖יבָהנַקְשִׁיבָהנקשיבה אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־דְּבָרָֽיודְּבָרָיודבריו׃׃׃ 18:19 הַקְשִׁ֥יבָההַקְשִׁיבָההקשיבה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָ֑יאֵלָיאלי וּשְׁמַ֖עוּשְׁמַעושמע לְק֥וֹללְקוֹללקול יְרִיבָֽייְרִיבָייריבי׃׃׃ 18:20 הַיְשֻׁלַּ֤םהַיְשֻׁלַּםהישלם תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־טוֹבָה֙טוֹבָהטובה רָעָ֔הרָעָהרעה כִּֽיכִּיכי־־־כָר֥וּכָרוּכרו שׁוּחָ֖השׁוּחָהשוחה לְנַפְשִׁ֑ילְנַפְשִׁילנפשי זְכֹ֣רזְכֹרזכר ׀׀׀ עָמְדִ֣יעָמְדִיעמדי לְפָנֶ֗יךָלְפָנֶיךָלפניך לְדַבֵּ֤רלְדַבֵּרלדבר עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם טוֹבָ֔הטוֹבָהטובה לְהָשִׁ֥יבלְהָשִׁיבלהשיב אֶתאֶתאת־־־חֲמָתְךָ֖חֲמָתְךָחמתך מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ 18:21 לָכֵן֩לָכֵןלכן תֵּ֨ןתֵּןתן אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיהֶ֜םבְּנֵיהֶםבניהם לָרָעָ֗בלָרָעָבלרעב וְהַגִּרֵם֮וְהַגִּרֵםוהגרם עַלעַלעל־־־יְדֵייְדֵיידי־־־חֶרֶב֒חֶרֶבחרב וְתִֽהְיֶ֨נָהוְתִהְיֶנָהותהינה נְשֵׁיהֶ֤םנְשֵׁיהֶםנשיהם שַׁכֻּלוֹת֙שַׁכֻּלוֹתשכלות וְאַלְמָנ֔וֹתוְאַלְמָנוֹתואלמנות וְאַ֨נְשֵׁיהֶ֔םוְאַנְשֵׁיהֶםואנשיהם יִֽהְי֖וּיִהְיוּיהיו הֲרֻ֣גֵיהֲרֻגֵיהרגי מָ֑וֶתמָוֶתמות בַּח֣וּרֵיהֶ֔םבַּחוּרֵיהֶםבחוריהם מֻכֵּימֻכֵּימכי־־־חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב בַּמִּלְחָמָֽהבַּמִּלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ 18:22 תִּשָּׁמַ֤עתִּשָּׁמַעתשמע זְעָקָה֙זְעָקָהזעקה מִבָּ֣תֵּיהֶ֔םמִבָּתֵּיהֶםמבתיהם כִּֽיכִּיכי־־־תָבִ֧יאתָבִיאתביא עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם גְּד֖וּדגְּדוּדגדוד פִּתְאֹ֑םפִּתְאֹםפתאם כִּֽיכִּיכי־־־כָר֤וּכָרוּכרו [שִׁיחָה כ][שִׁיחָה כ][שיחה כ] (שׁוּחָה֙ ק)(שׁוּחָה ק)(שוחה ק) לְלָכְדֵ֔נִילְלָכְדֵנִיללכדני וּפַחִ֖יםוּפַחִיםופחים טָמְנ֥וּטָמְנוּטמנו לְרַגְלָֽילְרַגְלָילרגלי׃׃׃ 18:23 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה יְ֠הוָהיְהוָהיהוה יָדַ֜עְתָּיָדַעְתָּידעת אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עֲצָתָ֤םעֲצָתָםעצתם עָלַי֙עָלַיעלי לַמָּ֔וֶתלַמָּוֶתלמות אַלאַלאל־־־תְּכַפֵּר֙תְּכַפֵּרתכפר עַלעַלעל־־־עֲוֺנָ֔םעֲוֺנָםעונם וְחַטָּאתָ֖םוְחַטָּאתָםוחטאתם מִלְּפָנֶ֣יךָמִלְּפָנֶיךָמלפניך אַלאַלאל־־־תֶּ֑מְחִיתֶּמְחִיתמחי [וְהָיוּ כ][וְהָיוּ כ][והיו כ] (וְיִהְי֤וּ ק)(וְיִהְיוּ ק)(ויהיו ק) מֻכְשָׁלִים֙מֻכְשָׁלִיםמכשלים לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך בְּעֵ֥תבְּעֵתבעת אַפְּךָ֖אַפְּךָאפך עֲשֵׂ֥העֲשֵׂהעשה בָהֶֽםבָהֶםבהם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain