Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 19

19:1 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הָל֛וֹךְהָלוֹךְהלוך וְקָנִ֥יתָוְקָנִיתָוקנית בַקְבֻּ֖קבַקְבֻּקבקבק יוֹצֵ֣ריוֹצֵריוצר חָ֑רֶשׂחָרֶשׂחרש וּמִזִּקְנֵ֣יוּמִזִּקְנֵיומזקני הָעָ֔םהָעָםהעם וּמִזִּקְנֵ֖יוּמִזִּקְנֵיומזקני הַכֹּהֲנִֽיםהַכֹּהֲנִיםהכהנים׃׃׃ 19:2 וְיָצָ֙אתָ֙וְיָצָאתָויצאת אֶלאֶלאל־־־גֵּ֣יאגֵּיאגיא בֶןבֶןבן־־־הִנֹּ֔םהִנֹּםהנם אֲשֶׁ֕ראֲשֶׁראשר פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח שַׁ֣עַרשַׁעַרשער [הַחֲרָסוּת כ][הַחֲרָסוּת כ][החרסות כ] (הַֽחַרְסִ֑ית ק)(הַחַרְסִית ק)(החרסית ק) וְקָרָ֣אתָוְקָרָאתָוקראת שָּׁ֔םשָּׁםשם אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲדַבֵּ֥ראֲדַבֵּראדבר אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 19:3 וְאָֽמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְיֹשְׁבֵ֖יוְיֹשְׁבֵיוישבי יְרֽוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֩אָמַראמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מֵבִ֤יאמֵבִיאמביא רָעָה֙רָעָהרעה עַלעַלעל־־־הַמָּק֣וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כָּלכָּלכל־־־שֹׁמְעָ֖הּשֹׁמְעָהּשמעה תִּצַּ֥לְנָהתִּצַּלְנָהתצלנה אָזְנָֽיואָזְנָיואזניו׃׃׃ 19:4 יַ֣עַןיַעַןיען ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עֲזָבֻ֗נִיעֲזָבֻנִיעזבני וַֽיְנַכְּר֞וּוַיְנַכְּרוּוינכרו אֶתאֶתאת־־־הַמָּק֤וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּה֙הַזֶּההזה וַיְקַטְּרוּוַיְקַטְּרוּויקטרו־־־בוֹ֙בוֹבו לֵאלֹהִ֣יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יְדָע֛וּםיְדָעוּםידעום הֵ֥מָּההֵמָּההמה וַאֲבֽוֹתֵיהֶ֖םוַאֲבוֹתֵיהֶםואבותיהם וּמַלְכֵ֣יוּמַלְכֵיומלכי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וּמָֽלְא֛וּוּמָלְאוּומלאו אֶתאֶתאת־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה דַּ֥םדַּםדם נְקִיִּֽםנְקִיִּםנקים׃׃׃ 19:5 וּבָנ֞וּוּבָנוּובנו אֶתאֶתאת־־־בָּמ֣וֹתבָּמוֹתבמות הַבַּ֗עַלהַבַּעַלהבעל לִשְׂרֹ֧ףלִשְׂרֹףלשרף אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיהֶ֛םבְּנֵיהֶםבניהם בָּאֵ֖שׁבָּאֵשׁבאש עֹל֣וֹתעֹלוֹתעלות לַבָּ֑עַללַבָּעַללבעל אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־צִוִּ֙יתִי֙צִוִּיתִיצויתי וְלֹ֣אוְלֹאולא דִבַּ֔רְתִּידִבַּרְתִּידברתי וְלֹ֥אוְלֹאולא עָלְתָ֖העָלְתָהעלתה עַלעַלעל־־־לִבִּֽילִבִּילבי׃׃׃ פפפ
19:6 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־יָמִ֤יםיָמִיםימים בָּאִים֙בָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלֹאוְלֹאולא־־־יִקָּרֵא֩יִקָּרֵאיקרא לַמָּק֨וֹםלַמָּקוֹםלמקום הַזֶּ֥ההַזֶּההזה ע֛וֹדעוֹדעוד הַתֹּ֖פֶתהַתֹּפֶתהתפת וְגֵ֣יאוְגֵיאוגיא בֶןבֶןבן־־־הִנֹּ֑םהִנֹּםהנם כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־גֵּ֥יאגֵּיאגיא הַהֲרֵגָֽההַהֲרֵגָהההרגה׃׃׃ 19:7 וּ֠בַקֹּתִיוּבַקֹּתִיובקתי אֶתאֶתאת־־־עֲצַ֨תעֲצַתעצת יְהוּדָ֤היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִַ֙ם֙וִירוּשָׁלִַםוירושלם בַּמָּק֣וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְהִפַּלְתִּ֤יםוְהִפַּלְתִּיםוהפלתים בַּחֶ֙רֶב֙בַּחֶרֶבבחרב לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אֹֽיְבֵיהֶ֔םאֹיְבֵיהֶםאיביהם וּבְיַ֖דוּבְיַדוביד מְבַקְשֵׁ֣ימְבַקְשֵׁימבקשי נַפְשָׁ֑םנַפְשָׁםנפשם וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־נִבְלָתָם֙נִבְלָתָםנבלתם לְמַֽאֲכָ֔ללְמַאֲכָללמאכל לְע֥וֹףלְעוֹףלעוף הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּלְבֶהֱמַ֥תוּלְבֶהֱמַתולבהמת הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 19:8 וְשַׂמְתִּי֙וְשַׂמְתִּיושמתי אֶתאֶתאת־־־הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת לְשַׁמָּ֖הלְשַׁמָּהלשמה וְלִשְׁרֵקָ֑הוְלִשְׁרֵקָהולשרקה כֹּ֚לכֹּלכל עֹבֵ֣רעֹבֵרעבר עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה יִשֹּׁ֥םיִשֹּׁםישם וְיִשְׁרֹ֖קוְיִשְׁרֹקוישרק עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־מַכֹּתֶֽהָמַכֹּתֶהָמכתה׃׃׃ 19:9 וְהַֽאֲכַלְתִּ֞יםוְהַאֲכַלְתִּיםוהאכלתים אֶתאֶתאת־־־בְּשַׂ֣רבְּשַׂרבשר בְּנֵיהֶ֗םבְּנֵיהֶםבניהם וְאֵת֙וְאֵתואת בְּשַׂ֣רבְּשַׂרבשר בְּנֹתֵיהֶ֔םבְּנֹתֵיהֶםבנתיהם וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש בְּשַׂרבְּשַׂרבשר־־־רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו יֹאכֵ֑לוּיֹאכֵלוּיאכלו בְּמָצוֹר֙בְּמָצוֹרבמצור וּבְמָצ֔וֹקוּבְמָצוֹקובמצוק אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָצִ֧יקוּיָצִיקוּיציקו לָהֶ֛םלָהֶםלהם אֹיְבֵיהֶ֖םאֹיְבֵיהֶםאיביהם וּמְבַקְשֵׁ֥יוּמְבַקְשֵׁיומבקשי נַפְשָֽׁםנַפְשָׁםנפשם׃׃׃ 19:10 וְשָׁבַרְתָּ֖וְשָׁבַרְתָּושברת הַבַּקְבֻּ֑קהַבַּקְבֻּקהבקבק לְעֵינֵי֙לְעֵינֵילעיני הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַהֹלְכִ֖יםהַהֹלְכִיםההלכים אוֹתָֽךְאוֹתָךְאותך׃׃׃ 19:11 וְאָמַרְתָּ֨וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות כָּ֣כָהכָּכָהככה אֶשְׁבֹּ֞ראֶשְׁבֹּראשבר אֶתאֶתאת־־־הָעָ֤םהָעָםהעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר יִשְׁבֹּר֙יִשְׁבֹּרישבר אֶתאֶתאת־־־כְּלִ֣יכְּלִיכלי הַיּוֹצֵ֔רהַיּוֹצֵרהיוצר אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יוּכַ֥ליוּכַליוכל לְהֵרָפֵ֖הלְהֵרָפֵהלהרפה ע֑וֹדעוֹדעוד וּבְתֹ֣פֶתוּבְתֹפֶתובתפת יִקְבְּר֔וּיִקְבְּרוּיקברו מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין מָק֖וֹםמָקוֹםמקום לִקְבּֽוֹרלִקְבּוֹרלקבור׃׃׃ 19:12 כֵּֽןכֵּןכן־־־אֶעֱשֶׂ֞האֶעֱשֶׂהאעשה לַמָּק֥וֹםלַמָּקוֹםלמקום הַזֶּ֛ההַזֶּההזה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וּלְיֽוֹשְׁבָ֑יווּלְיוֹשְׁבָיווליושביו וְלָתֵ֛תוְלָתֵתולתת אֶתאֶתאת־־־הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת כְּתֹֽפֶתכְּתֹפֶתכתפת׃׃׃ 19:13 וְהָי֞וּוְהָיוּוהיו בָּתֵּ֣יבָּתֵּיבתי יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם וּבָתֵּי֙וּבָתֵּיובתי מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה כִּמְק֥וֹםכִּמְקוֹםכמקום הַתֹּ֖פֶתהַתֹּפֶתהתפת הַטְּמֵאִ֑יםהַטְּמֵאִיםהטמאים לְכֹ֣ללְכֹללכל הַבָּתִּ֗יםהַבָּתִּיםהבתים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר קִטְּר֜וּקִטְּרוּקטרו עַלעַלעל־־־גַּגֹּֽתֵיהֶם֙גַּגֹּתֵיהֶםגגתיהם לְכֹל֙לְכֹללכל צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְהַסֵּ֥ךְוְהַסֵּךְוהסך נְסָכִ֖יםנְסָכִיםנסכים לֵאלֹהִ֥יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִֽיםאֲחֵרִיםאחרים׃׃׃ פפפ
19:14 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא יִרְמְיָ֙הוּ֙יִרְמְיָהוּירמיהו מֵֽהַתֹּ֔פֶתמֵהַתֹּפֶתמהתפת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר שְׁלָח֧וֹשְׁלָחוֹשלחו יְהוָ֛היְהוָהיהוה שָׁ֖םשָׁםשם לְהִנָּבֵ֑אלְהִנָּבֵאלהנבא וַֽיַּעֲמֹד֙וַיַּעֲמֹדויעמד בַּחֲצַ֣רבַּחֲצַרבחצר בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ ססס 19:15 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני [מֵבִי כ][מֵבִי כ][מבי כ] (מֵבִ֜יא ק)(מֵבִיא ק)(מביא ק) אֶלאֶלאל־־־הָעִ֤ירהָעִירהעיר הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־עָרֶ֔יהָעָרֶיהָעריה אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָ֣רָעָ֔ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֖רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה כִּ֤יכִּיכי הִקְשׁוּ֙הִקְשׁוּהקשו אֶתאֶתאת־־־עָרְפָּ֔םעָרְפָּםערפם לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי שְׁמ֥וֹעַשְׁמוֹעַשמוע אֶתאֶתאת־־־דְּבָרָֽידְּבָרָידברי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain