Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 2

2:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בְּחֹ֣דֶשׁבְּחֹדֶשׁבחדש נִיסָ֗ןנִיסָןניסן שְׁנַ֥תשְׁנַתשנת עֶשְׂרִ֛יםעֶשְׂרִיםעשרים לְאַרְתַּחְשַׁ֥סְתְּאלְאַרְתַּחְשַׁסְתְּאלארתחשסתא הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יַ֣יִןיַיִןיין לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וָאֶשָּׂ֤אוָאֶשָּׂאואשא אֶתאֶתאת־־־הַיַּ֙יִן֙הַיַּיִןהיין וָאֶתְּנָ֣הוָאֶתְּנָהואתנה לַמֶּ֔לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך וְלֹאוְלֹאולא־־־הָיִ֥יתִיהָיִיתִיהייתי רַ֖ערַערע לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 2:2 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר לִ֨ילִילי הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מַדּ֣וּעַמַדּוּעַמדוע ׀׀׀ פָּנֶ֣יךָפָּנֶיךָפניך רָעִ֗יםרָעִיםרעים וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה אֵֽינְךָ֣אֵינְךָאינך חוֹלֶ֔החוֹלֶהחולה אֵ֣יןאֵיןאין זֶ֔הזֶהזה כִּיכִּיכי־־־אִ֖םאִםאם רֹ֣עַֽרֹעַרע לֵ֑בלֵבלב וָאִירָ֖אוָאִירָאואירא הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 2:3 וָאֹמַ֣רוָאֹמַרואמר לַמֶּ֔לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם יִחְיֶ֑היִחְיֶהיחיה מַדּ֜וּעַמַדּוּעַמדוע לֹאלֹאלא־־־יֵרְע֣וּיֵרְעוּירעו פָנַ֗יפָנַיפני אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הָעִ֜ירהָעִירהעיר בֵּיתבֵּיתבית־־־קִבְר֤וֹתקִבְרוֹתקברות אֲבֹתַי֙אֲבֹתַיאבתי חֲרֵבָ֔החֲרֵבָהחרבה וּשְׁעָרֶ֖יהָוּשְׁעָרֶיהָושעריה אֻכְּל֥וּאֻכְּלוּאכלו בָאֵֽשׁבָאֵשׁבאש׃׃׃ ססס 2:4 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִי֙לִילי הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־מַהמַהמה־־־זֶּ֖הזֶּהזה אַתָּ֣האַתָּהאתה מְבַקֵּ֑שׁמְבַקֵּשׁמבקש וָֽאֶתְפַּלֵּ֔לוָאֶתְפַּלֵּלואתפלל אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהֵ֖יאֱלֹהֵיאלהי הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 2:5 וָאֹמַ֣רוָאֹמַרואמר לַמֶּ֔לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך אִםאִםאם־־־עַלעַלעל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך ט֔וֹבטוֹבטוב וְאִםוְאִםואם־־־יִיטַ֥ביִיטַבייטב עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר תִּשְׁלָחֵ֣נִיתִּשְׁלָחֵנִיתשלחני אֶלאֶלאל־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אֶלאֶלאל־־־עִ֛ירעִירעיר קִבְר֥וֹתקִבְרוֹתקברות אֲבֹתַ֖יאֲבֹתַיאבתי וְאֶבְנֶֽנָּהוְאֶבְנֶנָּהואבננה׃׃׃ 2:6 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר לִ֨ילִילי הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְהַשֵּׁגַ֣לוְהַשֵּׁגַלוהשגל ׀׀׀ יוֹשֶׁ֣בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת אֶצְל֗וֹאֶצְלוֹאצלו עַדעַדעד־־־מָתַ֛ימָתַימתי יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה מַֽהֲלָכֲךָ֖מַהֲלָכֲךָמהלכך וּמָתַ֣יוּמָתַיומתי תָּשׁ֑וּבתָּשׁוּבתשוב וַיִּיטַ֤בוַיִּיטַבוייטב לִפְנֵֽילִפְנֵילפני־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וַיִּשְׁלָחֵ֔נִיוַיִּשְׁלָחֵנִיוישלחני וָֽאֶתְּנָ֥הוָאֶתְּנָהואתנה ל֖וֹלוֹלו זְמָֽןזְמָןזמן׃׃׃ 2:7 וָאוֹמַר֮וָאוֹמַרואומר לַמֶּלֶךְ֒לַמֶּלֶךְלמלך אִםאִםאם־־־עַלעַלעל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך ט֔וֹבטוֹבטוב אִגְּרוֹת֙אִגְּרוֹתאגרות יִתְּנוּיִתְּנוּיתנו־־־לִ֔ילִילי עַֽלעַלעל־־־פַּחֲו֖וֹתפַּחֲווֹתפחוות עֵ֣בֶרעֵבֶרעבר הַנָּהָ֑רהַנָּהָרהנהר אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יַעֲבִיר֔וּנִייַעֲבִירוּנִייעבירוני עַ֥דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָב֖וֹאאָבוֹאאבוא אֶלאֶלאל־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 2:8 וְאִגֶּ֡רֶתוְאִגֶּרֶתואגרת אֶלאֶלאל־־־אָסָף֩אָסָףאסף שֹׁמֵ֨רשֹׁמֵרשמר הַפַּרְדֵּ֜סהַפַּרְדֵּסהפרדס אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לַמֶּ֗לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־לִ֣ילִילי עֵצִ֡יםעֵצִיםעצים לְ֠קָרוֹתלְקָרוֹתלקרות אֶתאֶתאת־־־שַׁעֲרֵ֨ישַׁעֲרֵישערי הַבִּירָ֤ההַבִּירָההבירה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לַבַּ֙יִת֙לַבַּיִתלבית וּלְחוֹמַ֣תוּלְחוֹמַתולחומת הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְלַבַּ֖יִתוְלַבַּיִתולבית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָב֣וֹאאָבוֹאאבוא אֵלָ֑יואֵלָיואליו וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־לִ֣ילִילי הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כְּיַדכְּיַדכיד־־־אֱלֹהַ֖יאֱלֹהַיאלהי הַטּוֹבָ֥ההַטּוֹבָההטובה עָלָֽיעָלָיעלי׃׃׃ 2:9 וָֽאָב֗וֹאוָאָבוֹאואבוא אֶֽלאֶלאל־־־פַּֽחֲווֹת֙פַּחֲווֹתפחוות עֵ֣בֶרעֵבֶרעבר הַנָּהָ֔רהַנָּהָרהנהר וָאֶתְּנָ֣הוָאֶתְּנָהואתנה לָהֶ֔םלָהֶםלהם אֵ֖תאֵתאת אִגְּר֣וֹתאִגְּרוֹתאגרות הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח עִמִּי֙עִמִּיעמי הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שָׂ֥רֵישָׂרֵישרי חַ֖יִלחַיִלחיל וּפָרָשִֽׁיםוּפָרָשִׁיםופרשים׃׃׃ פפפ
2:10 וַיִּשְׁמַ֞עוַיִּשְׁמַעוישמע סַנְבַלַּ֣טסַנְבַלַּטסנבלט הַחֹרֹנִ֗יהַחֹרֹנִיהחרני וְטֽוֹבִיָּה֙וְטוֹבִיָּהוטוביה הָעֶ֣בֶדהָעֶבֶדהעבד הָֽעַמֹּנִ֔יהָעַמֹּנִיהעמני וַיֵּ֥רַעוַיֵּרַעוירע לָהֶ֖םלָהֶםלהם רָעָ֣הרָעָהרעה גְדֹלָ֑הגְדֹלָהגדלה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֥אבָּאבא אָדָ֔םאָדָםאדם לְבַקֵּ֥שׁלְבַקֵּשׁלבקש טוֹבָ֖הטוֹבָהטובה לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 2:11 וָאָב֖וֹאוָאָבוֹאואבוא אֶלאֶלאל־־־יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וָאֱהִיוָאֱהִיואהי־־־שָׁ֖םשָׁםשם יָמִ֥יםיָמִיםימים שְׁלֹשָֽׁהשְׁלֹשָׁהשלשה׃׃׃ 2:12 וָאָק֣וּםוָאָקוּםואקום ׀׀׀ לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה אֲנִי֮אֲנִיאני וַאֲנָשִׁ֣יםוַאֲנָשִׁיםואנשים ׀׀׀ מְעַט֮מְעַטמעט עִמִּי֒עִמִּיעמי וְלֹאוְלֹאולא־־־הִגַּ֣דְתִּיהִגַּדְתִּיהגדתי לְאָדָ֔םלְאָדָםלאדם מָ֗המָהמה אֱלֹהַי֙אֱלֹהַיאלהי נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן אֶלאֶלאל־־־לִבִּ֔ילִבִּילבי לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לִירוּשָׁלִָ֑םלִירוּשָׁלִָםלירושלם וּבְהֵמָה֙וּבְהֵמָהובהמה אֵ֣יןאֵיןאין עִמִּ֔יעִמִּיעמי כִּ֚יכִּיכי אִםאִםאם־־־הַבְּהֵמָ֔ההַבְּהֵמָההבהמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲנִ֖יאֲנִיאני רֹכֵ֥ברֹכֵברכב בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 2:13 וָאֵצְאָ֨הוָאֵצְאָהואצאה בְשַֽׁעַרבְשַׁעַרבשער־־־הַגַּ֜יאהַגַּיאהגיא לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה וְאֶלוְאֶלואל־־־פְּנֵי֙פְּנֵיפני עֵ֣יןעֵיןעין הַתַּנִּ֔יןהַתַּנִּיןהתנין וְאֶלוְאֶלואל־־־שַׁ֖עַרשַׁעַרשער הָאַשְׁפֹּ֑תהָאַשְׁפֹּתהאשפת וָאֱהִ֨יוָאֱהִיואהי שֹׂבֵ֜רשֹׂבֵרשבר בְּחוֹמֹ֤תבְּחוֹמֹתבחומת יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־[הַמְפֹרוָצִים כ][הַמְפֹרוָצִים כ][המפרוצים כ] (הֵ֣ם ק)(הֵם ק)(הם ק) ׀׀׀ (פְּרוּצִ֔ים ק)(פְּרוּצִים ק)(פרוצים ק) וּשְׁעָרֶ֖יהָוּשְׁעָרֶיהָושעריה אֻכְּל֥וּאֻכְּלוּאכלו בָאֵֽשׁבָאֵשׁבאש׃׃׃ 2:14 וָאֶֽעֱבֹר֙וָאֶעֱבֹרואעבר אֶלאֶלאל־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הָעַ֔יִןהָעַיִןהעין וְאֶלוְאֶלואל־־־בְּרֵכַ֖תבְּרֵכַתברכת הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֵיןוְאֵיןואין־־־מָק֥וֹםמָקוֹםמקום לַבְּהֵמָ֖הלַבְּהֵמָהלבהמה לַעֲבֹ֥רלַעֲבֹרלעבר תַּחְתָּֽיתַּחְתָּיתחתי׃׃׃ 2:15 וָאֱהִ֨יוָאֱהִיואהי עֹלֶ֤העֹלֶהעלה בַנַּ֙חַל֙בַנַּחַלבנחל לַ֔יְלָהלַיְלָהלילה וָאֱהִ֥יוָאֱהִיואהי שֹׂבֵ֖רשֹׂבֵרשבר בַּחוֹמָ֑הבַּחוֹמָהבחומה וָאָשׁ֗וּבוָאָשׁוּבואשוב וָאָב֛וֹאוָאָבוֹאואבוא בְּשַׁ֥עַרבְּשַׁעַרבשער הַגַּ֖יְאהַגַּיְאהגיא וָאָשֽׁוּבוָאָשׁוּבואשוב׃׃׃ 2:16 וְהַסְּגָנִ֗יםוְהַסְּגָנִיםוהסגנים לֹ֤אלֹאלא יָדְעוּ֙יָדְעוּידעו אָ֣נָהאָנָהאנה הָלַ֔כְתִּיהָלַכְתִּיהלכתי וּמָ֖הוּמָהומה אֲנִ֣יאֲנִיאני עֹשֶׂ֑העֹשֶׂהעשה וְלַיְּהוּדִ֨יםוְלַיְּהוּדִיםוליהודים וְלַכֹּהֲנִ֜יםוְלַכֹּהֲנִיםולכהנים וְלַחֹרִ֣יםוְלַחֹרִיםולחרים וְלַסְּגָנִ֗יםוְלַסְּגָנִיםולסגנים וּלְיֶ֙תֶר֙וּלְיֶתֶרוליתר עֹשֵׂ֣העֹשֵׂהעשה הַמְּלָאכָ֔ההַמְּלָאכָההמלאכה עַדעַדעד־־־כֵּ֖ןכֵּןכן לֹ֥אלֹאלא הִגַּֽדְתִּיהִגַּדְתִּיהגדתי׃׃׃ 2:17 וָאוֹמַ֣רוָאוֹמַרואומר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם אַתֶּ֤םאַתֶּםאתם רֹאִים֙רֹאִיםראים הָרָעָה֙הָרָעָההרעה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֲנַ֣חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו בָ֔הּבָהּבה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם חֲרֵבָ֔החֲרֵבָהחרבה וּשְׁעָרֶ֖יהָוּשְׁעָרֶיהָושעריה נִצְּת֣וּנִצְּתוּנצתו בָאֵ֑שׁבָאֵשׁבאש לְכ֗וּלְכוּלכו וְנִבְנֶה֙וְנִבְנֶהונבנה אֶתאֶתאת־־־חוֹמַ֣תחוֹמַתחומת יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְלֹאוְלֹאולא־־־נִהְיֶ֥הנִהְיֶהנהיה ע֖וֹדעוֹדעוד חֶרְפָּֽהחֶרְפָּהחרפה׃׃׃ 2:18 וָאַגִּ֨ידוָאַגִּידואגיד לָהֶ֜םלָהֶםלהם אֶתאֶתאת־־־יַ֣דיַדיד אֱלֹהַ֗יאֱלֹהַיאלהי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִיא֙הִיאהיא טוֹבָ֣הטוֹבָהטובה עָלַ֔יעָלַיעלי וְאַףוְאַףואף־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָֽמַראָמַראמר־־־לִ֑ילִילי וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו נָק֣וּםנָקוּםנקום וּבָנִ֔ינוּוּבָנִינוּובנינו וַיְחַזְּק֥וּוַיְחַזְּקוּויחזקו יְדֵיהֶ֖םיְדֵיהֶםידיהם לַטּוֹבָֽהלַטּוֹבָהלטובה׃׃׃ פפפ
2:19 וַיִּשְׁמַע֩וַיִּשְׁמַעוישמע סַנְבַלַּ֨טסַנְבַלַּטסנבלט הַחֹרֹנִ֜יהַחֹרֹנִיהחרני וְטֹבִיָּ֣הוְטֹבִיָּהוטביה ׀׀׀ הָעֶ֣בֶדהָעֶבֶדהעבד הָֽעַמּוֹנִ֗יהָעַמּוֹנִיהעמוני וְגֶ֙שֶׁם֙וְגֶשֶׁםוגשם הָֽעַרְבִ֔יהָעַרְבִיהערבי וַיַּלְעִ֣גוּוַיַּלְעִגוּוילעגו לָ֔נוּלָנוּלנו וַיִּבְז֖וּוַיִּבְזוּויבזו עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מָֽהמָהמה־־־הַדָּבָ֤רהַדָּבָרהדבר הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם עֹשִׂ֔יםעֹשִׂיםעשים הַעַ֥להַעַלהעל הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם מֹרְדִֽיםמֹרְדִיםמרדים׃׃׃ 2:20 וָאָשִׁ֨יבוָאָשִׁיבואשיב אוֹתָ֜םאוֹתָםאותם דָּבָ֗רדָּבָרדבר וָאוֹמַ֤רוָאוֹמַרואומר לָהֶם֙לָהֶםלהם אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים ה֚וּאהוּאהוא יַצְלִ֣יחַֽיַצְלִיחַיצליח לָ֔נוּלָנוּלנו וַאֲנַ֥חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו נָק֣וּםנָקוּםנקום וּבָנִ֑ינוּוּבָנִינוּובנינו וְלָכֶ֗םוְלָכֶםולכם אֵֽיןאֵיןאין־־־חֵ֧לֶקחֵלֶקחלק וּצְדָקָ֛הוּצְדָקָהוצדקה וְזִכָּר֖וֹןוְזִכָּרוֹןוזכרון בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain