Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 30

30:1 הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֣ההָיָההיה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 30:2 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֧ראָמַראמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כְּתָבכְּתָבכתב־־־לְךָ֗לְךָלך אֵ֧תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֛יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֥רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך אֶלאֶלאל־־־סֵֽפֶרסֵפֶרספר׃׃׃ 30:3 כִּ֠יכִּיכי הִנֵּ֨ההִנֵּההנה יָמִ֤יםיָמִיםימים בָּאִים֙בָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְ֠שַׁבְתִּיוְשַׁבְתִּיושבתי אֶתאֶתאת־־־שְׁב֨וּתשְׁבוּתשבות עַמִּ֧יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל וִֽיהוּדָ֖הוִיהוּדָהויהודה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַהֲשִׁבֹתִ֗יםוַהֲשִׁבֹתִיםוהשבתים אֶלאֶלאל־־־הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי לַאֲבוֹתָ֖םלַאֲבוֹתָםלאבותם וִֽירֵשֽׁוּהָוִירֵשׁוּהָוירשוה׃׃׃ פפפ
30:4 וְאֵ֣לֶּהוְאֵלֶּהואלה הַדְּבָרִ֗יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶלוְאֶלואל־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 30:5 כִּיכִּיכי־־־כֹה֙כֹהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה ק֥וֹלקוֹלקול חֲרָדָ֖החֲרָדָהחרדה שָׁמָ֑עְנוּשָׁמָעְנוּשמענו פַּ֖חַדפַּחַדפחד וְאֵ֥יןוְאֵיןואין שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 30:6 שַׁאֲלוּשַׁאֲלוּשאלו־־־נָ֣אנָאנא וּרְא֔וּוּרְאוּוראו אִםאִםאם־־־יֹלֵ֖דיֹלֵדילד זָכָ֑רזָכָרזכר מַדּוּעַ֩מַדּוּעַמדוע רָאִ֨יתִירָאִיתִיראיתי כָלכָלכל־־־גֶּ֜בֶרגֶּבֶרגבר יָדָ֤יויָדָיוידיו עַלעַלעל־־־חֲלָצָיו֙חֲלָצָיוחלציו כַּיּ֣וֹלֵדָ֔הכַּיּוֹלֵדָהכיולדה וְנֶהֶפְכ֥וּוְנֶהֶפְכוּונהפכו כָלכָלכל־־־פָּנִ֖יםפָּנִיםפנים לְיֵרָקֽוֹןלְיֵרָקוֹןלירקון׃׃׃ 30:7 ה֗וֹיהוֹיהוי כִּ֥יכִּיכי גָד֛וֹלגָדוֹלגדול הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַה֖וּאהַהוּאההוא מֵאַ֣יִןמֵאַיִןמאין כָּמֹ֑הוּכָּמֹהוּכמהו וְעֵֽתוְעֵתועת־־־צָרָ֥הצָרָהצרה הִיא֙הִיאהיא לְיַֽעֲקֹ֔בלְיַעֲקֹבליעקב וּמִמֶּ֖נָּהוּמִמֶּנָּהוממנה יִוָּשֵֽׁעַיִוָּשֵׁעַיושע׃׃׃ 30:8 וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה בַיּ֨וֹםבַיּוֹםביום הַה֜וּאהַהוּאההוא נְאֻ֣םנְאֻםנאם ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות אֶשְׁבֹּ֤ראֶשְׁבֹּראשבר עֻלּוֹ֙עֻלּוֹעלו מֵעַ֣למֵעַלמעל צַוָּארֶ֔ךָצַוָּארֶךָצוארך וּמוֹסְרוֹתֶ֖יךָוּמוֹסְרוֹתֶיךָומוסרותיך אֲנַתֵּ֑קאֲנַתֵּקאנתק וְלֹאוְלֹאולא־־־יַעַבְדוּיַעַבְדוּיעבדו־־־ב֥וֹבוֹבו ע֖וֹדעוֹדעוד זָרִֽיםזָרִיםזרים׃׃׃ 30:9 וְעָ֣בְד֔וּוְעָבְדוּועבדו אֵ֖תאֵתאת יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וְאֵת֙וְאֵתואת דָּוִ֣דדָּוִדדוד מַלְכָּ֔םמַלְכָּםמלכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָקִ֖יםאָקִיםאקים לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ ססס 30:10 וְאַתָּ֡הוְאַתָּהואתה אַלאַלאל־־־תִּירָא֩תִּירָאתירא עַבְדִּ֨יעַבְדִּיעבדי יַעֲקֹ֤ביַעֲקֹביעקב נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהֹוָה֙יְהֹוָהיהוה וְאַלוְאַלואל־־־תֵּחַ֣תתֵּחַתתחת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֠יכִּיכי הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני מוֹשִֽׁיעֲךָ֙מוֹשִׁיעֲךָמושיעך מֵֽרָח֔וֹקמֵרָחוֹקמרחוק וְאֶֽתוְאֶתואת־־־זַרְעֲךָ֖זַרְעֲךָזרעך מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ שִׁבְיָ֑םשִׁבְיָםשבים וְשָׁ֧בוְשָׁבושב יַעֲקֹ֛ביַעֲקֹביעקב וְשָׁקַ֥טוְשָׁקַטושקט וְשַׁאֲנַ֖ןוְשַׁאֲנַןושאנן וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַחֲרִֽידמַחֲרִידמחריד׃׃׃ 30:11 כִּֽיכִּיכי־־־אִתְּךָ֥אִתְּךָאתך אֲנִ֛יאֲנִיאני נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְהֽוֹשִׁיעֶ֑ךָלְהוֹשִׁיעֶךָלהושיעך כִּי֩כִּיכי אֶעֱשֶׂ֨האֶעֱשֶׂהאעשה כָלָ֜הכָלָהכלה בְּכָֽלבְּכָלבכל־־־הַגּוֹיִ֣םהַגּוֹיִםהגוים ׀׀׀ אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר הֲפִצוֹתִ֣יךָהֲפִצוֹתִיךָהפצותיך שָּׁ֗םשָּׁםשם אַ֤ךְאַךְאך אֹֽתְךָ֙אֹתְךָאתך לֹֽאלֹאלא־־־אֶעֱשֶׂ֣האֶעֱשֶׂהאעשה כָלָ֔הכָלָהכלה וְיִסַּרְתִּ֙יךָ֙וְיִסַּרְתִּיךָויסרתיך לַמִּשְׁפָּ֔טלַמִּשְׁפָּטלמשפט וְנַקֵּ֖הוְנַקֵּהונקה לֹ֥אלֹאלא אֲנַקֶּֽךָּאֲנַקֶּךָּאנקך׃׃׃ פפפ
30:12 כִּ֣יכִּיכי כֹ֥הכֹהכה אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אָנ֣וּשׁאָנוּשׁאנוש לְשִׁבְרֵ֑ךְלְשִׁבְרֵךְלשברך נַחְלָ֖הנַחְלָהנחלה מַכָּתֵֽךְמַכָּתֵךְמכתך׃׃׃ 30:13 אֵֽיןאֵיןאין־־־דָּ֥ןדָּןדן דִּינֵ֖ךְדִּינֵךְדינך לְמָז֑וֹרלְמָזוֹרלמזור רְפֻא֥וֹתרְפֻאוֹתרפאות תְּעָלָ֖התְּעָלָהתעלה אֵ֥יןאֵיןאין לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 30:14 כָּלכָּלכל־־־מְאַהֲבַ֣יִךְמְאַהֲבַיִךְמאהביך שְׁכֵח֔וּךְשְׁכֵחוּךְשכחוך אוֹתָ֖ךְאוֹתָךְאותך לֹ֣אלֹאלא יִדְרֹ֑שׁוּיִדְרֹשׁוּידרשו כִּי֩כִּיכי מַכַּ֨תמַכַּתמכת אוֹיֵ֤באוֹיֵבאויב הִכִּיתִיךְ֙הִכִּיתִיךְהכיתיך מוּסַ֣רמוּסַרמוסר אַכְזָרִ֔יאַכְזָרִיאכזרי עַ֚לעַלעל רֹ֣ברֹברב עֲוֺנֵ֔ךְעֲוֺנֵךְעונך עָצְמ֖וּעָצְמוּעצמו חַטֹּאתָֽיִךְחַטֹּאתָיִךְחטאתיך׃׃׃ 30:15 מַהמַהמה־־־תִּזְעַק֙תִּזְעַקתזעק עַלעַלעל־־־שִׁבְרֵ֔ךְשִׁבְרֵךְשברך אָנ֖וּשׁאָנוּשׁאנוש מַכְאֹבֵ֑ךְמַכְאֹבֵךְמכאבך עַ֣לעַלעל ׀׀׀ רֹ֣ברֹברב עֲוֺנֵ֗ךְעֲוֺנֵךְעונך עָֽצְמוּ֙עָצְמוּעצמו חַטֹּאתַ֔יִךְחַטֹּאתַיִךְחטאתיך עָשִׂ֥יתִיעָשִׂיתִיעשיתי אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 30:16 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כָּלכָּלכל־־־אֹכְלַ֙יִךְ֙אֹכְלַיִךְאכליך יֵאָכֵ֔לוּיֵאָכֵלוּיאכלו וְכָלוְכָלוכל־־־צָרַ֥יִךְצָרַיִךְצריך כֻּלָּ֖םכֻּלָּםכלם בַּשְּׁבִ֣יבַּשְּׁבִיבשבי יֵלֵ֑כוּיֵלֵכוּילכו וְהָי֤וּוְהָיוּוהיו שֹׁאסַ֙יִךְ֙שֹׁאסַיִךְשאסיך לִמְשִׁסָּ֔הלִמְשִׁסָּהלמשסה וְכָלוְכָלוכל־־־בֹּזְזַ֖יִךְבֹּזְזַיִךְבזזיך אֶתֵּ֥ןאֶתֵּןאתן לָבַֽזלָבַזלבז׃׃׃ 30:17 כִּי֩כִּיכי אַעֲלֶ֨האַעֲלֶהאעלה אֲרֻכָ֥האֲרֻכָהארכה לָ֛ךְלָךְלך וּמִמַּכּוֹתַ֥יִךְוּמִמַּכּוֹתַיִךְוממכותיך אֶרְפָּאֵ֖ךְאֶרְפָּאֵךְארפאך נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֤יכִּיכי נִדָּחָה֙נִדָּחָהנדחה קָ֣רְאוּקָרְאוּקראו לָ֔ךְלָךְלך צִיּ֣וֹןצִיּוֹןציון הִ֔יאהִיאהיא דֹּרֵ֖שׁדֹּרֵשׁדרש אֵ֥יןאֵיןאין לָֽהּלָהּלה׃׃׃ ססס 30:18 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה הִנְנִיהִנְנִיהנני־־־שָׁב֙שָׁבשב שְׁבוּת֙שְׁבוּתשבות אָהֳלֵ֣יאָהֳלֵיאהלי יַֽעֲק֔וֹביַעֲקוֹביעקוב וּמִשְׁכְּנֹתָ֖יווּמִשְׁכְּנֹתָיוומשכנתיו אֲרַחֵ֑םאֲרַחֵםארחם וְנִבְנְתָ֥הוְנִבְנְתָהונבנתה עִיר֙עִירעיר עַלעַלעל־־־תִּלָּ֔הּתִּלָּהּתלה וְאַרְמ֖וֹןוְאַרְמוֹןוארמון עַלעַלעל־־־מִשְׁפָּט֥וֹמִשְׁפָּטוֹמשפטו יֵשֵֽׁביֵשֵׁבישב׃׃׃ 30:19 וְיָצָ֥אוְיָצָאויצא מֵהֶ֛םמֵהֶםמהם תּוֹדָ֖התּוֹדָהתודה וְק֣וֹלוְקוֹלוקול מְשַׂחֲקִ֑יםמְשַׂחֲקִיםמשחקים וְהִרְבִּתִים֙וְהִרְבִּתִיםוהרבתים וְלֹ֣אוְלֹאולא יִמְעָ֔טוּיִמְעָטוּימעטו וְהִכְבַּדְתִּ֖יםוְהִכְבַּדְתִּיםוהכבדתים וְלֹ֥אוְלֹאולא יִצְעָֽרוּיִצְעָרוּיצערו׃׃׃ 30:20 וְהָי֤וּוְהָיוּוהיו בָנָיו֙בָנָיובניו כְּקֶ֔דֶםכְּקֶדֶםכקדם וַעֲדָת֖וֹוַעֲדָתוֹועדתו לְפָנַ֣ילְפָנַילפני תִּכּ֑וֹןתִּכּוֹןתכון וּפָ֣קַדְתִּ֔יוּפָקַדְתִּיופקדתי עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־לֹחֲצָֽיולֹחֲצָיולחציו׃׃׃ 30:21 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה אַדִּיר֜וֹאַדִּירוֹאדירו מִמֶּ֗נּוּמִמֶּנּוּממנו וּמֹֽשְׁלוֹ֙וּמֹשְׁלוֹומשלו מִקִּרְבּ֣וֹמִקִּרְבּוֹמקרבו יֵצֵ֔איֵצֵאיצא וְהִקְרַבְתִּ֖יווְהִקְרַבְתִּיווהקרבתיו וְנִגַּ֣שׁוְנִגַּשׁונגש אֵלָ֑יאֵלָיאלי כִּי֩כִּיכי מִ֨ימִימי הוּאהוּאהוא־־־זֶ֜הזֶהזה עָרַ֧בעָרַבערב אֶתאֶתאת־־־לִבּ֛וֹלִבּוֹלבו לָגֶ֥שֶׁתלָגֶשֶׁתלגשת אֵלַ֖יאֵלַיאלי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 30:22 וִהְיִ֥יתֶםוִהְיִיתֶםוהייתם לִ֖ילִילי לְעָ֑םלְעָםלעם וְאָ֣נֹכִ֔יוְאָנֹכִיואנכי אֶהְיֶ֥האֶהְיֶהאהיה לָכֶ֖םלָכֶםלכם לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ ססס 30:23 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה ׀׀׀ סַעֲרַ֣תסַעֲרַתסערת יְהוָ֗היְהוָהיהוה חֵמָה֙חֵמָהחמה יָֽצְאָ֔היָצְאָהיצאה סַ֖עַרסַעַרסער מִתְגּוֹרֵ֑רמִתְגּוֹרֵרמתגורר עַ֛לעַלעל רֹ֥אשׁרֹאשׁראש רְשָׁעִ֖יםרְשָׁעִיםרשעים יָחֽוּליָחוּליחול׃׃׃ 30:24 לֹ֣אלֹאלא יָשׁ֗וּביָשׁוּבישוב חֲרוֹן֙חֲרוֹןחרון אַףאַףאף־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־עֲשֹׂת֥וֹעֲשֹׂתוֹעשתו וְעַדוְעַדועד־־־הֲקִימ֖וֹהֲקִימוֹהקימו מְזִמּ֣וֹתמְזִמּוֹתמזמות לִבּ֑וֹלִבּוֹלבו בְּאַחֲרִ֥יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים תִּתְבּ֥וֹנְנוּתִּתְבּוֹנְנוּתתבוננו בָֽהּבָהּבה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain