Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 74

74:1 מַשְׂכִּ֗ילמַשְׂכִּילמשכיל לְאָ֫סָ֥ףלְאָסָףלאסף לָמָ֣הלָמָהלמה אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים זָנַ֣חְתָּזָנַחְתָּזנחת לָנֶ֑צַחלָנֶצַחלנצח יֶעְשַׁ֥ןיֶעְשַׁןיעשן אַ֝פְּךָ֗אַפְּךָאפך בְּצֹ֣אןבְּצֹאןבצאן מַרְעִיתֶֽךָמַרְעִיתֶךָמרעיתך׃׃׃ 74:2 זְכֹ֤רזְכֹרזכר עֲדָתְךָ֨עֲדָתְךָעדתך ׀׀׀ קָ֘נִ֤יתָקָנִיתָקנית קֶּ֗דֶםקֶּדֶםקדם גָּ֭אַלְתָּגָּאַלְתָּגאלת שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט נַחֲלָתֶ֑ךָנַחֲלָתֶךָנחלתך הַרהַרהר־־־צִ֝יּ֗וֹןצִיּוֹןציון זֶ֤הזֶהזה ׀׀׀ שָׁכַ֬נְתָּשָׁכַנְתָּשכנת בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 74:3 הָרִ֣ימָההָרִימָההרימה פְ֭עָמֶיךָפְעָמֶיךָפעמיך לְמַשֻּׁא֣וֹתלְמַשֻּׁאוֹתלמשאות נֶ֑צַחנֶצַחנצח כָּלכָּלכל־־־הֵרַ֖עהֵרַעהרע אוֹיֵ֣באוֹיֵבאויב בַּקֹּֽדֶשׁבַּקֹּדֶשׁבקדש׃׃׃ 74:4 שָׁאֲג֣וּשָׁאֲגוּשאגו צֹ֭רְרֶיךָצֹרְרֶיךָצרריך בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב מוֹעֲדֶ֑ךָמוֹעֲדֶךָמועדך שָׂ֖מוּשָׂמוּשמו אוֹתֹתָ֣םאוֹתֹתָםאותתם אֹתֽוֹתאֹתוֹתאתות׃׃׃ 74:5 יִ֭וָּדַעיִוָּדַעיודע כְּמֵבִ֣יאכְּמֵבִיאכמביא לְמָ֑עְלָהלְמָעְלָהלמעלה בִּֽסֲבָךְבִּסֲבָךְבסבך־־־עֵ֝֗ץעֵץעץ קַרְדֻּמּֽוֹתקַרְדֻּמּוֹתקרדמות׃׃׃ 74:6 [וְעֵת כ][וְעֵת כ][ועת כ] (וְ֭עַתָּה ק)(וְעַתָּה ק)(ועתה ק) פִּתּוּחֶ֣יהָפִּתּוּחֶיהָפתוחיה יָּ֑חַדיָּחַדיחד בְּכַשִּׁ֥ילבְּכַשִּׁילבכשיל וְ֝כֵֽילַפֹּ֗תוְכֵילַפֹּתוכילפת יַהֲלֹמֽוּןיַהֲלֹמוּןיהלמון׃׃׃ 74:7 שִׁלְח֣וּשִׁלְחוּשלחו בָ֭אֵשׁבָאֵשׁבאש מִקְדָּשֶׁ֑ךָמִקְדָּשֶׁךָמקדשך לָ֝אָ֗רֶץלָאָרֶץלארץ חִלְּל֥וּחִלְּלוּחללו מִֽשְׁכַּןמִשְׁכַּןמשכן־־־שְׁמֶֽךָשְׁמֶךָשמך׃׃׃ 74:8 אָמְר֣וּאָמְרוּאמרו בְ֭לִבָּםבְלִבָּםבלבם נִינָ֣םנִינָםנינם יָ֑חַדיָחַדיחד שָׂרְפ֖וּשָׂרְפוּשרפו כָלכָלכל־־־מוֹעֲדֵימוֹעֲדֵימועדי־־־אֵ֣לאֵלאל בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 74:9 אֽוֹתֹתֵ֗ינוּאוֹתֹתֵינוּאותתינו לֹ֥אלֹאלא רָ֫אִ֥ינוּרָאִינוּראינו אֵֽיןאֵיןאין־־־ע֥וֹדעוֹדעוד נָבִ֑יאנָבִיאנביא וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אִ֝תָּ֗נוּאִתָּנוּאתנו יֹדֵ֥עַיֹדֵעַידע עַדעַדעד־־־מָֽהמָהמה׃׃׃ 74:10 עַדעַדעד־־־מָתַ֣ימָתַימתי אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים יְחָ֣רֶףיְחָרֶףיחרף צָ֑רצָרצר יְנָ֘אֵ֤ץיְנָאֵץינאץ אוֹיֵ֖באוֹיֵבאויב שִׁמְךָ֣שִׁמְךָשמך לָנֶֽצַחלָנֶצַחלנצח׃׃׃ 74:11 לָ֤מָּהלָמָּהלמה תָשִׁ֣יבתָשִׁיבתשיב יָ֭דְךָיָדְךָידך וִֽימִינֶ֑ךָוִימִינֶךָוימינך מִקֶּ֖רֶבמִקֶּרֶבמקרב [חֹוקְךָ כ][חֹוקְךָ כ][חוקך כ] (חֵֽיקְךָ֣ ק)(חֵיקְךָ ק)(חיקך ק) כַלֵּֽהכַלֵּהכלה׃׃׃ 74:12 וֵ֭אלֹהִיםוֵאלֹהִיםואלהים מַלְכִּ֣ימַלְכִּימלכי מִקֶּ֑דֶםמִקֶּדֶםמקדם פֹּעֵ֥לפֹּעֵלפעל יְ֝שׁוּע֗וֹתיְשׁוּעוֹתישועות בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 74:13 אַתָּ֤האַתָּהאתה פוֹרַ֣רְתָּפוֹרַרְתָּפוררת בְעָזְּךָ֣בְעָזְּךָבעזך יָ֑םיָםים שִׁבַּ֖רְתָּשִׁבַּרְתָּשברת רָאשֵׁ֥ירָאשֵׁיראשי תַ֝נִּינִ֗יםתַנִּינִיםתנינים עַלעַלעל־־־הַמָּֽיִםהַמָּיִםהמים׃׃׃ 74:14 אַתָּ֣האַתָּהאתה רִ֭צַּצְתָּרִצַּצְתָּרצצת רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי לִוְיָתָ֑ןלִוְיָתָןלויתן תִּתְּנֶ֥נּוּתִּתְּנֶנּוּתתננו מַ֝אֲכָ֗למַאֲכָלמאכל לְעָ֣םלְעָםלעם לְצִיִּֽיםלְצִיִּיםלציים׃׃׃ 74:15 אַתָּ֣האַתָּהאתה בָ֭קַעְתָּבָקַעְתָּבקעת מַעְיָ֣ןמַעְיָןמעין וָנָ֑חַלוָנָחַלונחל אַתָּ֥האַתָּהאתה ה֝וֹבַ֗שְׁתָּהוֹבַשְׁתָּהובשת נַהֲר֥וֹתנַהֲרוֹתנהרות אֵיתָֽןאֵיתָןאיתן׃׃׃ 74:16 לְךָ֣לְךָלך י֭וֹםיוֹםיום אַףאַףאף־־־לְךָ֥לְךָלך לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה אַתָּ֥האַתָּהאתה הֲ֝כִינ֗וֹתָהֲכִינוֹתָהכינות מָא֥וֹרמָאוֹרמאור וָשָֽׁמֶשׁוָשָׁמֶשׁושמש׃׃׃ 74:17 אַתָּ֣האַתָּהאתה הִ֭צַּבְתָּהִצַּבְתָּהצבת כָּלכָּלכל־־־גְּבוּל֣וֹתגְּבוּלוֹתגבולות אָ֑רֶץאָרֶץארץ קַ֥יִץקַיִץקיץ וָ֝חֹ֗רֶףוָחֹרֶףוחרף אַתָּ֥האַתָּהאתה יְצַרְתָּםיְצַרְתָּםיצרתם׃׃׃ 74:18 זְכָרזְכָרזכר־־־זֹ֗אתזֹאתזאת א֭וֹיֵבאוֹיֵבאויב חֵרֵ֣ףחֵרֵףחרף ׀׀׀ יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְעַ֥םוְעַםועם נָ֝בָ֗לנָבָלנבל נִֽאֲצ֥וּנִאֲצוּנאצו שְׁמֶֽךָשְׁמֶךָשמך׃׃׃ 74:19 אַלאַלאל־־־תִּתֵּ֣ןתִּתֵּןתתן לְ֭חַיַּתלְחַיַּתלחית נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש תּוֹרֶ֑ךָתּוֹרֶךָתורך חַיַּ֥תחַיַּתחית עֲ֝נִיֶּ֗יךָעֲנִיֶּיךָענייך אַלאַלאל־־־תִּשְׁכַּ֥חתִּשְׁכַּחתשכח לָנֶֽצַחלָנֶצַחלנצח׃׃׃ 74:20 הַבֵּ֥טהַבֵּטהבט לַבְּרִ֑יתלַבְּרִיתלברית כִּ֥יכִּיכי מָלְא֥וּמָלְאוּמלאו מַחֲשַׁכֵּימַחֲשַׁכֵּימחשכי־־־אֶ֝֗רֶץאֶרֶץארץ נְא֣וֹתנְאוֹתנאות חָמָֽסחָמָסחמס׃׃׃ 74:21 אַלאַלאל־־־יָשֹׁ֣ביָשֹׁבישב דַּ֣ךְדַּךְדך נִכְלָ֑םנִכְלָםנכלם עָנִ֥יעָנִיעני וְ֝אֶבְי֗וֹןוְאֶבְיוֹןואביון יְֽהַלְל֥וּיְהַלְלוּיהללו שְׁמֶֽךָשְׁמֶךָשמך׃׃׃ 74:22 קוּמָ֣הקוּמָהקומה אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים רִיבָ֣הרִיבָהריבה רִיבֶ֑ךָרִיבֶךָריבך זְכֹ֥רזְכֹרזכר חֶרְפָּתְךָ֥חֶרְפָּתְךָחרפתך מִנִּימִנִּימני־־־נָ֝בָ֗לנָבָלנבל כָּלכָּלכל־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 74:23 אַלאַלאל־־־תִּ֭שְׁכַּחתִּשְׁכַּחתשכח ק֣וֹלקוֹלקול צֹרְרֶ֑יךָצֹרְרֶיךָצרריך שְׁא֥וֹןשְׁאוֹןשאון קָ֝מֶ֗יךָקָמֶיךָקמיך עֹלֶ֥העֹלֶהעלה תָמִֽידתָמִידתמיד׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain