Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 34

34:1 הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָ֥ההָיָההיה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּנְבוּכַדְרֶאצַּ֣רוּנְבוּכַדְרֶאצַּרונבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֣לבָּבֶלבבל ׀׀׀ וְכָלוְכָלוכל־־־חֵיל֡וֹחֵילוֹחילו וְכָלוְכָלוכל־־־מַמְלְכ֣וֹתמַמְלְכוֹתממלכות אֶרֶץ֩אֶרֶץארץ מֶמְשֶׁ֨לֶתמֶמְשֶׁלֶתממשלת יָד֜וֹיָדוֹידו וְכָלוְכָלוכל־־־הָעַמִּ֗יםהָעַמִּיםהעמים נִלְחָמִ֧יםנִלְחָמִיםנלחמים עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִַ֛םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־עָרֶ֖יהָעָרֶיהָעריה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 34:2 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הָלֹךְ֙הָלֹךְהלך וְאָ֣מַרְתָּ֔וְאָמַרְתָּואמרת אֶלאֶלאל־־־צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֵלָ֗יואֵלָיואליו כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני נֹתֵ֜ןנֹתֵןנתן אֶתאֶתאת־־־הָעִ֤ירהָעִירהעיר הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת בְּיַ֣דבְּיַדביד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וּשְׂרָפָ֖הּוּשְׂרָפָהּושרפה בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 34:3 וְאַתָּ֗הוְאַתָּהואתה לֹ֚אלֹאלא תִמָּלֵט֙תִמָּלֵטתמלט מִיָּד֔וֹמִיָּדוֹמידו כִּ֚יכִּיכי תָּפֹ֣שׂתָּפֹשׂתפש תִּתָּפֵ֔שׂתִּתָּפֵשׂתתפש וּבְיָד֖וֹוּבְיָדוֹובידו תִּנָּתֵ֑ןתִּנָּתֵןתנתן וְֽ֠עֵינֶיךָוְעֵינֶיךָועיניך אֶתאֶתאת־־־עֵינֵ֨יעֵינֵיעיני מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֜לבָּבֶלבבל תִּרְאֶ֗ינָהתִּרְאֶינָהתראינה וּפִ֛יהוּוּפִיהוּופיהו אֶתאֶתאת־־־פִּ֥יךָפִּיךָפיך יְדַבֵּ֖ריְדַבֵּרידבר וּבָבֶ֥לוּבָבֶלובבל תָּבֽוֹאתָּבוֹאתבוא׃׃׃ 34:4 אַ֚ךְאַךְאך שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך לֹ֥אלֹאלא תָמ֖וּתתָמוּתתמות בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ 34:5 בְּשָׁל֣וֹםבְּשָׁלוֹםבשלום תָּמ֗וּתתָּמוּתתמות וּֽכְמִשְׂרְפ֣וֹתוּכְמִשְׂרְפוֹתוכמשרפות אֲ֠בוֹתֶיךָאֲבוֹתֶיךָאבותיך הַמְּלָכִ֨יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָרִֽאשֹׁנִ֜יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָי֣וּהָיוּהיו לְפָנֶ֗יךָלְפָנֶיךָלפניך כֵּ֚ןכֵּןכן יִשְׂרְפוּיִשְׂרְפוּישרפו־־־לָ֔ךְלָךְלך וְה֥וֹיוְהוֹיוהוי אָד֖וֹןאָדוֹןאדון יִסְפְּדוּיִסְפְּדוּיספדו־־־לָ֑ךְלָךְלך כִּֽיכִּיכי־־־דָבָ֥רדָבָרדבר אֲנִֽיאֲנִיאני־־־דִבַּ֖רְתִּידִבַּרְתִּידברתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 34:6 וַיְדַבֵּר֙וַיְדַבֵּרוידבר יִרְמְיָ֣הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא אֶלאֶלאל־־־צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 34:7 וְחֵ֣ילוְחֵילוחיל מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֗לבָּבֶלבבל נִלְחָמִים֙נִלְחָמִיםנלחמים עַלעַלעל־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וְעַ֛לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־עָרֵ֥יעָרֵיערי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה הַנּֽוֹתָר֑וֹתהַנּוֹתָרוֹתהנותרות אֶלאֶלאל־־־לָכִישׁ֙לָכִישׁלכיש וְאֶלוְאֶלואל־־־עֲזֵקָ֔העֲזֵקָהעזקה כִּ֣יכִּיכי הֵ֗נָּההֵנָּההנה נִשְׁאֲר֛וּנִשְׁאֲרוּנשארו בְּעָרֵ֥יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה עָרֵ֥יעָרֵיערי מִבְצָֽרמִבְצָרמבצר׃׃׃ פפפ
34:8 הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָ֥ההָיָההיה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֑היְהוָהיהוה אַחֲרֵ֡יאַחֲרֵיאחרי כְּרֹת֩כְּרֹתכרת הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך צִדְקִיָּ֜הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בְּרִ֗יתבְּרִיתברית אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּירֽוּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם לִקְרֹ֥אלִקְרֹאלקרא לָהֶ֖םלָהֶםלהם דְּרֽוֹרדְּרוֹרדרור׃׃׃ 34:9 לְ֠שַׁלַּחלְשַׁלַּחלשלח אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־עַבְדּ֞וֹעַבְדּוֹעבדו וְאִ֧ישׁוְאִישׁואיש אֶתאֶתאת־־־שִׁפְחָת֛וֹשִׁפְחָתוֹשפחתו הָעִבְרִ֥יהָעִבְרִיהעברי וְהָעִבְרִיָּ֖הוְהָעִבְרִיָּהוהעבריה חָפְשִׁ֑יםחָפְשִׁיםחפשים לְבִלְתִּ֧ילְבִלְתִּילבלתי עֲבָדעֲבָדעבד־־־בָּ֛םבָּםבם בִּיהוּדִ֥יבִּיהוּדִיביהודי אָחִ֖יהוּאָחִיהוּאחיהו אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 34:10 וַיִּשְׁמְעוּ֩וַיִּשְׁמְעוּוישמעו כָלכָלכל־־־הַשָּׂרִ֨יםהַשָּׂרִיםהשרים וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֜םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֣אוּבָּאוּבאו בַבְּרִ֗יתבַבְּרִיתבברית לְ֠שַׁלַּחלְשַׁלַּחלשלח אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־עַבְדּ֞וֹעַבְדּוֹעבדו וְאִ֤ישׁוְאִישׁואיש אֶתאֶתאת־־־שִׁפְחָתוֹ֙שִׁפְחָתוֹשפחתו חָפְשִׁ֔יםחָפְשִׁיםחפשים לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי עֲבָדעֲבָדעבד־־־בָּ֖םבָּםבם ע֑וֹדעוֹדעוד וַֽיִּשְׁמְע֖וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו וַיְשַׁלֵּֽחוּוַיְשַׁלֵּחוּוישלחו׃׃׃ 34:11 וַיָּשׁ֙וּבוּ֙וַיָּשׁוּבוּוישובו אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֔ןכֵןכן וַיָּשִׁ֗בוּוַיָּשִׁבוּוישבו אֶתאֶתאת־־־הָֽעֲבָדִים֙הָעֲבָדִיםהעבדים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשְּׁפָח֔וֹתהַשְּׁפָחוֹתהשפחות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שִׁלְּח֖וּשִׁלְּחוּשלחו חָפְשִׁ֑יםחָפְשִׁיםחפשים [וַיַּכְבִּישׁוּם כ][וַיַּכְבִּישׁוּם כ][ויכבישום כ] (וַֽיִּכְבְּשׁ֔וּם ק)(וַיִּכְבְּשׁוּם ק)(ויכבשום ק) לַעֲבָדִ֖יםלַעֲבָדִיםלעבדים וְלִשְׁפָחֽוֹתוְלִשְׁפָחוֹתולשפחות׃׃׃ ססס 34:12 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 34:13 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אָנֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי כָּרַ֤תִּֽיכָּרַתִּיכרתי בְרִית֙בְרִיתברית אֶתאֶתאת־־־אֲב֣וֹתֵיכֶ֔םאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם בְּי֨וֹםבְּיוֹםביום הוֹצִאִ֤יהוֹצִאִיהוצאי אוֹתָם֙אוֹתָםאותם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִ֖יםעֲבָדִיםעבדים לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 34:14 מִקֵּ֣ץמִקֵּץמקץ שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֡יםשָׁנִיםשנים תְּֽשַׁלְּח֡וּתְּשַׁלְּחוּתשלחו אִישׁ֩אִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אָחִ֨יואָחִיואחיו הָעִבְרִ֜יהָעִבְרִיהעברי אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יִמָּכֵ֣ריִמָּכֵרימכר לְךָ֗לְךָלך וַעֲבָֽדְךָ֙וַעֲבָדְךָועבדך שֵׁ֣שׁשֵׁשׁשש שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים וְשִׁלַּחְתּ֥וֹוְשִׁלַּחְתּוֹושלחתו חָפְשִׁ֖יחָפְשִׁיחפשי מֵֽעִמָּ֑ךְמֵעִמָּךְמעמך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָׁמְע֤וּשָׁמְעוּשמעו אֲבֽוֹתֵיכֶם֙אֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְלֹ֥אוְלֹאולא הִטּ֖וּהִטּוּהטו אֶתאֶתאת־־־אָזְנָֽםאָזְנָםאזנם׃׃׃ 34:15 וַתָּשֻׁ֨בוּוַתָּשֻׁבוּותשבו אַתֶּ֜םאַתֶּםאתם הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום וַתַּעֲשׂ֤וּוַתַּעֲשׂוּותעשו אֶתאֶתאת־־־הַיָּשָׁר֙הַיָּשָׁרהישר בְּעֵינַ֔יבְּעֵינַיבעיני לִקְרֹ֥אלִקְרֹאלקרא דְר֖וֹרדְרוֹרדרור אִ֣ישׁאִישׁאיש לְרֵעֵ֑הוּלְרֵעֵהוּלרעהו וַתִּכְרְת֤וּוַתִּכְרְתוּותכרתו בְרִית֙בְרִיתברית לְפָנַ֔ילְפָנַילפני בַּבַּ֕יִתבַּבַּיִתבבית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִקְרָ֥אנִקְרָאנקרא שְׁמִ֖ישְׁמִישמי עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 34:16 וַתָּשֻׁ֙בוּ֙וַתָּשֻׁבוּותשבו וַתְּחַלְּל֣וּוַתְּחַלְּלוּותחללו אֶתאֶתאת־־־שְׁמִ֔ישְׁמִישמי וַתָּשִׁ֗בוּוַתָּשִׁבוּותשבו אִ֤ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־עַבְדּוֹ֙עַבְדּוֹעבדו וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש אֶתאֶתאת־־־שִׁפְחָת֔וֹשִׁפְחָתוֹשפחתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שִׁלַּחְתֶּ֥םשִׁלַּחְתֶּםשלחתם חָפְשִׁ֖יםחָפְשִׁיםחפשים לְנַפְשָׁ֑םלְנַפְשָׁםלנפשם וַתִּכְבְּשׁ֣וּוַתִּכְבְּשׁוּותכבשו אֹתָ֔םאֹתָםאתם לִֽהְי֣וֹתלִהְיוֹתלהיות לָכֶ֔םלָכֶםלכם לַעֲבָדִ֖יםלַעֲבָדִיםלעבדים וְלִשְׁפָחֽוֹתוְלִשְׁפָחוֹתולשפחות׃׃׃ ססס 34:17 לָכֵן֮לָכֵןלכן כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָה֒יְהוָהיהוה אַתֶּם֙אַתֶּםאתם לֹֽאלֹאלא־־־שְׁמַעְתֶּ֣םשְׁמַעְתֶּםשמעתם אֵלַ֔יאֵלַיאלי לִקְרֹ֣אלִקְרֹאלקרא דְר֔וֹרדְרוֹרדרור אִ֥ישׁאִישׁאיש לְאָחִ֖יולְאָחִיולאחיו וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש לְרֵעֵ֑הוּלְרֵעֵהוּלרעהו הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני קֹרֵא֩קֹרֵאקרא לָכֶ֨םלָכֶםלכם דְּר֜וֹרדְּרוֹרדרור נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַחֶ֙רֶב֙הַחֶרֶבהחרב אֶלאֶלאל־־־הַדֶּ֣בֶרהַדֶּבֶרהדבר וְאֶלוְאֶלואל־־־הָרָעָ֔בהָרָעָבהרעב וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם [לִזְוָעָה כ][לִזְוָעָה כ][לזועה כ] (לְזַעֲוָ֔ה ק)(לְזַעֲוָה ק)(לזעוה ק) לְכֹ֖ללְכֹללכל מַמְלְכ֥וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 34:18 וְנָתַתִּ֣יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָעֹֽבְרִים֙הָעֹבְרִיםהעברים אֶתאֶתאת־־־בְּרִתִ֔יבְּרִתִיברתי אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־הֵקִ֙ימוּ֙הֵקִימוּהקימו אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כָּרְת֖וּכָּרְתוּכרתו לְפָנָ֑ילְפָנָילפני הָעֵ֙גֶל֙הָעֵגֶלהעגל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כָּרְת֣וּכָּרְתוּכרתו לִשְׁנַ֔יִםלִשְׁנַיִםלשנים וַיַּעַבְר֖וּוַיַּעַבְרוּויעברו בֵּ֥יןבֵּיןבין בְּתָרָֽיובְּתָרָיובתריו׃׃׃ 34:19 שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם הַסָּֽרִסִים֙הַסָּרִסִיםהסרסים וְהַכֹּ֣הֲנִ֔יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים וְכֹ֖לוְכֹלוכל עַ֣םעַםעם הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ הָעֹ֣בְרִ֔יםהָעֹבְרִיםהעברים בֵּ֖יןבֵּיןבין בִּתְרֵ֥יבִּתְרֵיבתרי הָעֵֽגֶלהָעֵגֶלהעגל׃׃׃ 34:20 וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי אוֹתָם֙אוֹתָםאותם בְּיַ֣דבְּיַדביד אֹֽיְבֵיהֶ֔םאֹיְבֵיהֶםאיביהם וּבְיַ֖דוּבְיַדוביד מְבַקְשֵׁ֣ימְבַקְשֵׁימבקשי נַפְשָׁ֑םנַפְשָׁםנפשם וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה נִבְלָתָם֙נִבְלָתָםנבלתם לְמַֽאֲכָ֔ללְמַאֲכָללמאכל לְע֥וֹףלְעוֹףלעוף הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּלְבֶהֱמַ֥תוּלְבֶהֱמַתולבהמת הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 34:21 וְאֶתוְאֶתואת־־־צִדְקִיָּ֨הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־שָׂרָ֗יושָׂרָיושריו אֶתֵּן֙אֶתֵּןאתן בְּיַ֣דבְּיַדביד אֹֽיְבֵיהֶ֔םאֹיְבֵיהֶםאיביהם וּבְיַ֖דוּבְיַדוביד מְבַקְשֵׁ֣ימְבַקְשֵׁימבקשי נַפְשָׁ֑םנַפְשָׁםנפשם וּבְיַדוּבְיַדוביד חֵ֚ילחֵילחיל מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל הָעֹלִ֖יםהָעֹלִיםהעלים מֵעֲלֵיכֶֽםמֵעֲלֵיכֶםמעליכם׃׃׃ 34:22 הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מְצַוֶּ֜המְצַוֶּהמצוה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַהֲשִׁ֨בֹתִ֜יםוַהֲשִׁבֹתִיםוהשבתים אֶלאֶלאל־־־הָעִ֤ירהָעִירהעיר הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת וְנִלְחֲמ֣וּוְנִלְחֲמוּונלחמו עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה וּלְכָד֖וּהָוּלְכָדוּהָולכדוה וּשְׂרָפֻ֣הָוּשְׂרָפֻהָושרפה בָאֵ֑שׁבָאֵשׁבאש וְאֶתוְאֶתואת־־־עָרֵ֧יעָרֵיערי יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה אֶתֵּ֥ןאֶתֵּןאתן שְׁמָמָ֖השְׁמָמָהשממה מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין יֹשֵֽׁביֹשֵׁבישב׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain