Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 35

35:1 הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָ֥ההָיָההיה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֑היְהוָהיהוה בִּימֵ֨יבִּימֵיבימי יְהוֹיָקִ֧יםיְהוֹיָקִיםיהויקים בֶּןבֶּןבן־־־יֹאשִׁיָּ֛הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 35:2 הָלוֹךְ֮הָלוֹךְהלוך אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הָרֵכָבִים֒הָרֵכָבִיםהרכבים וְדִבַּרְתָּ֣וְדִבַּרְתָּודברת אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם וַהֲבִֽאוֹתָם֙וַהֲבִאוֹתָםוהבאותם בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־אַחַ֖תאַחַתאחת הַלְּשָׁכ֑וֹתהַלְּשָׁכוֹתהלשכות וְהִשְׁקִיתָ֥וְהִשְׁקִיתָוהשקית אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם יָֽיִןיָיִןיין׃׃׃ 35:3 וָאֶקַּ֞חוָאֶקַּחואקח אֶתאֶתאת־־־יַאֲזַנְיָ֤היַאֲזַנְיָהיאזניה בֶֽןבֶןבן־־־יִרְמְיָ֙הוּ֙יִרְמְיָהוּירמיהו בֶּןבֶּןבן־־־חֲבַצִּנְיָ֔החֲבַצִּנְיָהחבצניה וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶחָ֖יואֶחָיואחיו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־בָּנָ֑יובָּנָיובניו וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הָרֵכָבִֽיםהָרֵכָבִיםהרכבים׃׃׃ 35:4 וָאָבִ֤אוָאָבִאואבא אֹתָם֙אֹתָםאתם בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־לִשְׁכַּ֗תלִשְׁכַּתלשכת בְּנֵ֛יבְּנֵיבני חָנָ֥ןחָנָןחנן בֶּןבֶּןבן־־־יִגְדַּלְיָ֖הוּיִגְדַּלְיָהוּיגדליהו אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֵ֙צֶל֙אֵצֶלאצל לִשְׁכַּ֣תלִשְׁכַּתלשכת הַשָּׂרִ֔יםהַשָּׂרִיםהשרים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מִמַּ֗עַלמִמַּעַלממעל לְלִשְׁכַּ֛תלְלִשְׁכַּתללשכת מַעֲשֵׂיָ֥הוּמַעֲשֵׂיָהוּמעשיהו בֶןבֶןבן־־־שַׁלֻּ֖םשַׁלֻּםשלם שֹׁמֵ֥רשֹׁמֵרשמר הַסַּֽףהַסַּףהסף׃׃׃ 35:5 וָאֶתֵּ֞ןוָאֶתֵּןואתן לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני ׀׀׀ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בֵיתבֵיתבית־־־הָרֵכָבִ֗יםהָרֵכָבִיםהרכבים גְּבִעִ֛יםגְּבִעִיםגבעים מְלֵאִ֥יםמְלֵאִיםמלאים יַ֖יִןיַיִןיין וְכֹס֑וֹתוְכֹסוֹתוכסות וָאֹמַ֥רוָאֹמַרואמר אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם שְׁתוּשְׁתוּשתו־־־יָֽיִןיָיִןיין׃׃׃ 35:6 וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֹ֣אלֹאלא נִשְׁתֶּהנִשְׁתֶּהנשתה־־־יָּ֑יִןיָּיִןיין כִּי֩כִּיכי יוֹנָדָ֨ביוֹנָדָביונדב בֶּןבֶּןבן־־־רֵכָ֜ברֵכָברכב אָבִ֗ינוּאָבִינוּאבינו צִוָּ֤הצִוָּהצוה עָלֵ֙ינוּ֙עָלֵינוּעלינו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹ֧אלֹאלא תִשְׁתּוּתִשְׁתּוּתשתו־־־יַ֛יִןיַיִןיין אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם וּבְנֵיכֶ֖םוּבְנֵיכֶםובניכם עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 35:7 וּבַ֣יִתוּבַיִתובית לֹֽאלֹאלא־־־תִבְנ֗וּתִבְנוּתבנו וְזֶ֤רַעוְזֶרַעוזרע לֹֽאלֹאלא־־־תִזְרָ֙עוּ֙תִזְרָעוּתזרעו וְכֶ֣רֶםוְכֶרֶםוכרם לֹֽאלֹאלא־־־תִטָּ֔עוּתִטָּעוּתטעו וְלֹ֥אוְלֹאולא יִֽהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה לָכֶ֑םלָכֶםלכם כִּ֠יכִּיכי בָּאֳהָלִ֤יםבָּאֳהָלִיםבאהלים תֵּֽשְׁבוּ֙תֵּשְׁבוּתשבו כָּלכָּלכל־־־יְמֵיכֶ֔םיְמֵיכֶםימיכם לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען תִּֽחְי֜וּתִּחְיוּתחיו יָמִ֤יםיָמִיםימים רַבִּים֙רַבִּיםרבים עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם גָּרִ֥יםגָּרִיםגרים שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 35:8 וַנִּשְׁמַ֗עוַנִּשְׁמַעונשמע בְּק֨וֹלבְּקוֹלבקול יְהוֹנָדָ֤ביְהוֹנָדָביהונדב בֶּןבֶּןבן־־־רֵכָב֙רֵכָברכב אָבִ֔ינוּאָבִינוּאבינו לְכֹ֖ללְכֹללכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוָּ֑נוּצִוָּנוּצונו לְבִלְתִּ֤ילְבִלְתִּילבלתי שְׁתֽוֹתשְׁתוֹתשתות־־־יַ֙יִן֙יַיִןיין כָּלכָּלכל־־־יָמֵ֔ינוּיָמֵינוּימינו אֲנַ֣חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו נָשֵׁ֔ינוּנָשֵׁינוּנשינו בָּנֵ֖ינוּבָּנֵינוּבנינו וּבְנֹתֵֽינוּוּבְנֹתֵינוּובנתינו׃׃׃ 35:9 וּלְבִלְתִּ֛יוּלְבִלְתִּיולבלתי בְּנ֥וֹתבְּנוֹתבנות בָּתִּ֖יםבָּתִּיםבתים לְשִׁבְתֵּ֑נוּלְשִׁבְתֵּנוּלשבתנו וְכֶ֧רֶםוְכֶרֶםוכרם וְשָׂדֶ֛הוְשָׂדֶהושדה וָזֶ֖רַעוָזֶרַעוזרע לֹ֥אלֹאלא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לָּֽנוּלָּנוּלנו׃׃׃ 35:10 וַנֵּ֖שֶׁבוַנֵּשֶׁבונשב בָּֽאֳהָלִ֑יםבָּאֳהָלִיםבאהלים וַנִּשְׁמַ֣עוַנִּשְׁמַעונשמע וַנַּ֔עַשׂוַנַּעַשׂונעש כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֖נוּצִוָּנוּצונו יוֹנָדָ֥ביוֹנָדָביונדב אָבִֽינוּאָבִינוּאבינו׃׃׃ 35:11 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בַּעֲל֨וֹתבַּעֲלוֹתבעלות נְבוּכַדְרֶאצַּ֥רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֮בָּבֶלבבל אֶלאֶלאל־־־הָאָרֶץ֒הָאָרֶץהארץ וַנֹּ֗אמֶרוַנֹּאמֶרונאמר בֹּ֚אוּבֹּאוּבאו וְנָב֣וֹאוְנָבוֹאונבוא יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני חֵ֣ילחֵילחיל הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים וּמִפְּנֵ֖יוּמִפְּנֵיומפני חֵ֣ילחֵילחיל אֲרָ֑םאֲרָםארם וַנֵּ֖שֶׁבוַנֵּשֶׁבונשב בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ פפפ
35:12 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 35:13 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הָלֹ֤ךְהָלֹךְהלך וְאָֽמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּלְיֽוֹשְׁבֵ֖יוּלְיוֹשְׁבֵיוליושבי יְרֽוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם הֲל֨וֹאהֲלוֹאהלוא תִקְח֥וּתִקְחוּתקחו מוּסָ֛רמוּסָרמוסר לִשְׁמֹ֥עַלִשְׁמֹעַלשמע אֶלאֶלאל־־־דְּבָרַ֖ידְּבָרַידברי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 35:14 הוּקַ֡םהוּקַםהוקם אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי יְהוֹנָדָ֣ביְהוֹנָדָביהונדב בֶּןבֶּןבן־־־רֵ֠כָברֵכָברכב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֨הצִוָּהצוה אֶתאֶתאת־־־בָּנָ֜יובָּנָיובניו לְבִלְתִּ֣ילְבִלְתִּילבלתי שְׁתֽוֹתשְׁתוֹתשתות־־־יַ֗יִןיַיִןיין וְלֹ֤אוְלֹאולא שָׁתוּ֙שָׁתוּשתו עַדעַדעד־־־הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כִּ֣יכִּיכי שָֽׁמְע֔וּשָׁמְעוּשמעו אֵ֖תאֵתאת מִצְוַ֣תמִצְוַתמצות אֲבִיהֶ֑םאֲבִיהֶםאביהם וְאָ֨נֹכִ֜יוְאָנֹכִיואנכי דִּבַּ֤רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֲלֵיכֶם֙אֲלֵיכֶםאליכם הַשְׁכֵּ֣םהַשְׁכֵּםהשכם וְדַבֵּ֔רוְדַבֵּרודבר וְלֹ֥אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּ֖םשְׁמַעְתֶּםשמעתם אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 35:15 וָאֶשְׁלַ֣חוָאֶשְׁלַחואשלח אֲלֵיכֶ֣םאֲלֵיכֶםאליכם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עֲבָדַ֣יעֲבָדַיעבדי הַנְּבִאִ֣יםהַנְּבִאִיםהנבאים ׀׀׀ הַשְׁכֵּ֣יםהַשְׁכֵּיםהשכים וְשָׁלֹ֣חַוְשָׁלֹחַושלח ׀׀׀ לֵאמֹ֡רלֵאמֹרלאמר שֻׁבוּשֻׁבוּשבו־־־נָ֡אנָאנא אִישׁ֩אִישׁאיש מִדַּרְכּ֨וֹמִדַּרְכּוֹמדרכו הָרָעָ֜ההָרָעָההרעה וְהֵיטִ֣יבוּוְהֵיטִיבוּוהיטיבו מַֽעַלְלֵיכֶ֗םמַעַלְלֵיכֶםמעלליכם וְאַלוְאַלואל־־־תֵּ֨לְכ֜וּתֵּלְכוּתלכו אַחֲרֵ֨יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִים֙אֲחֵרִיםאחרים לְעָבְדָ֔םלְעָבְדָםלעבדם וּשְׁבוּ֙וּשְׁבוּושבו אֶלאֶלאל־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי לָכֶ֖םלָכֶםלכם וְלַאֲבֹֽתֵיכֶ֑םוְלַאֲבֹתֵיכֶםולאבתיכם וְלֹ֤אוְלֹאולא הִטִּיתֶם֙הִטִּיתֶםהטיתם אֶֽתאֶתאת־־־אָזְנְכֶ֔םאָזְנְכֶםאזנכם וְלֹ֥אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּ֖םשְׁמַעְתֶּםשמעתם אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 35:16 כִּ֣יכִּיכי הֵקִ֗ימוּהֵקִימוּהקימו בְּנֵי֙בְּנֵיבני יְהוֹנָדָ֣ביְהוֹנָדָביהונדב בֶּןבֶּןבן־־־רֵכָ֔ברֵכָברכב אֶתאֶתאת־־־מִצְוַ֥תמִצְוַתמצות אֲבִיהֶ֖םאֲבִיהֶםאביהם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוָּ֑םצִוָּםצום וְהָעָ֣םוְהָעָםוהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה לֹ֥אלֹאלא שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ ססס 35:17 לָ֠כֵןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֧יהִנְנִיהנני מֵבִ֣יאמֵבִיאמביא אֶלאֶלאל־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וְאֶ֤לוְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־יֽוֹשְׁבֵי֙יוֹשְׁבֵייושבי יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָ֣רָעָ֔ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֖רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם יַ֣עַןיַעַןיען דִּבַּ֤רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם וְלֹ֣אוְלֹאולא שָׁמֵ֔עוּשָׁמֵעוּשמעו וָאֶקְרָ֥אוָאֶקְרָאואקרא לָהֶ֖םלָהֶםלהם וְלֹ֥אוְלֹאולא עָנֽוּעָנוּענו׃׃׃ 35:18 וּלְבֵ֨יתוּלְבֵיתולבית הָרֵכָבִ֜יםהָרֵכָבִיםהרכבים אָמַ֣ראָמַראמר יִרְמְיָ֗הוּיִרְמְיָהוּירמיהו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל יַ֚עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שְׁמַעְתֶּ֔םשְׁמַעְתֶּםשמעתם עַלעַלעל־־־מִצְוַ֖תמִצְוַתמצות יְהוֹנָדָ֣ביְהוֹנָדָביהונדב אֲבִיכֶ֑םאֲבִיכֶםאביכם וַֽתִּשְׁמְרוּ֙וַתִּשְׁמְרוּותשמרו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺתָ֔יומִצְוֺתָיומצותיו וַֽתַּעֲשׂ֔וּוַתַּעֲשׂוּותעשו כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֖הצִוָּהצוה אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ ססס 35:19 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לֹֽאלֹאלא־־־יִכָּרֵ֨תיִכָּרֵתיכרת אִ֜ישׁאִישׁאיש לְיוֹנָדָ֧בלְיוֹנָדָבליונדב בֶּןבֶּןבן־־־רֵכָ֛ברֵכָברכב עֹמֵ֥דעֹמֵדעמד לְפָנַ֖ילְפָנַילפני כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain