Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 37

37:1 וַיִּ֨מְלָךְוַיִּמְלָךְוימלך־־־מֶ֔לֶךְמֶלֶךְמלך צִדְקִיָּ֖הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו בֶּןבֶּןבן־־־יֹֽאשִׁיָּ֑הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו תַּ֗חַתתַּחַתתחת כָּנְיָ֙הוּ֙כָּנְיָהוּכניהו בֶּןבֶּןבן־־־יְה֣וֹיָקִ֔יםיְהוֹיָקִיםיהויקים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִמְלִ֛יךְהִמְלִיךְהמליך נְבוּכַדְרֶאצַּ֥רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 37:2 וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמַ֛עשָׁמַעשמע ה֥וּאהוּאהוא וַעֲבָדָ֖יווַעֲבָדָיוועבדיו וְעַ֣םוְעַםועם הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אֶלאֶלאל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֔רדִּבֶּרדבר בְּיַ֖דבְּיַדביד יִרְמְיָ֥הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִֽיאהַנָּבִיאהנביא׃׃׃ 37:3 וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך צִדְקִיָּ֜הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו אֶתאֶתאת־־־יְהוּכַ֣ליְהוּכַליהוכל בֶּןבֶּןבן־־־שֶֽׁלֶמְיָ֗השֶׁלֶמְיָהשלמיה וְאֶתוְאֶתואת־־־צְפַנְיָ֤הוּצְפַנְיָהוּצפניהו בֶןבֶןבן־־־מַֽעֲשֵׂיָה֙מַעֲשֵׂיָהמעשיה הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן אֶלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֥הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִתְפַּלֶּלהִתְפַּלֶּלהתפלל־־־נָ֣אנָאנא בַעֲדֵ֔נוּבַעֲדֵנוּבעדנו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 37:4 וְיִרְמְיָ֕הוּוְיִרְמְיָהוּוירמיהו בָּ֥אבָּאבא וְיֹצֵ֖אוְיֹצֵאויצא בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעָ֑םהָעָםהעם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נָתְנ֥וּנָתְנוּנתנו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בֵּ֥יתבֵּיתבית [הַכְּלִיא כ][הַכְּלִיא כ][הכליא כ] (הַכְּלֽוּא ק)(הַכְּלוּא ק)(הכלוא ק)׃׃׃ 37:5 וְחֵ֥ילוְחֵילוחיל פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה יָצָ֣איָצָאיצא מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וַיִּשְׁמְע֨וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו הַכַּשְׂדִּ֜יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים הַצָּרִ֤יםהַצָּרִיםהצרים עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם אֶתאֶתאת־־־שִׁמְעָ֔םשִׁמְעָםשמעם וַיֵּ֣עָל֔וּוַיֵּעָלוּויעלו מֵעַ֖למֵעַלמעל יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ פפפ
37:6 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֥הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 37:7 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כֹּ֤הכֹּהכה תֹֽאמְרוּ֙תֹאמְרוּתאמרו אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה הַשֹּׁלֵ֧חַהַשֹּׁלֵחַהשלח אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם אֵלַ֖יאֵלַיאלי לְדָרְשֵׁ֑נִילְדָרְשֵׁנִילדרשני הִנֵּ֣ההִנֵּההנה ׀׀׀ חֵ֣ילחֵילחיל פַּרְעֹ֗הפַּרְעֹהפרעה הַיֹּצֵ֤אהַיֹּצֵאהיצא לָכֶם֙לָכֶםלכם לְעֶזְרָ֔הלְעֶזְרָהלעזרה שָׁ֥בשָׁבשב לְאַרְצ֖וֹלְאַרְצוֹלארצו מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 37:8 וְשָׁ֙בוּ֙וְשָׁבוּושבו הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים וְנִלְחֲמ֖וּוְנִלְחֲמוּונלחמו עַלעַלעל־־־הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וּלְכָדֻ֖הָוּלְכָדֻהָולכדה וּשְׂרָפֻ֥הָוּשְׂרָפֻהָושרפה בָאֵֽשׁבָאֵשׁבאש׃׃׃ ססס 37:9 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־תַּשִּׁ֤אוּתַּשִּׁאוּתשאו נַפְשֹֽׁתֵיכֶם֙נַפְשֹׁתֵיכֶםנפשתיכם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הָלֹ֛ךְהָלֹךְהלך יֵלְכ֥וּיֵלְכוּילכו מֵעָלֵ֖ינוּמֵעָלֵינוּמעלינו הַכַּשְׂדִּ֑יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים כִּיכִּיכי־־־לֹ֖אלֹאלא יֵלֵֽכוּיֵלֵכוּילכו׃׃׃ 37:10 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־הִכִּיתֶ֞םהִכִּיתֶםהכיתם כָּלכָּלכל־־־חֵ֤ילחֵילחיל כַּשְׂדִּים֙כַּשְׂדִּיםכשדים הַנִּלְחָמִ֣יםהַנִּלְחָמִיםהנלחמים אִתְּכֶ֔םאִתְּכֶםאתכם וְנִ֨שְׁאֲרוּוְנִשְׁאֲרוּונשארו בָ֔םבָםבם אֲנָשִׁ֖יםאֲנָשִׁיםאנשים מְדֻקָּרִ֑יםמְדֻקָּרִיםמדקרים אִ֤ישׁאִישׁאיש בְּאָהֳלוֹ֙בְּאָהֳלוֹבאהלו יָק֔וּמוּיָקוּמוּיקומו וְשָֽׂרְפ֛וּוְשָׂרְפוּושרפו אֶתאֶתאת־־־הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 37:11 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה בְּהֵֽעָלוֹת֙בְּהֵעָלוֹתבהעלות חֵ֣ילחֵילחיל הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים מֵעַ֖למֵעַלמעל יְרֽוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני חֵ֥ילחֵילחיל פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ ססס 37:12 וַיֵּצֵ֤אוַיֵּצֵאויצא יִרְמְיָ֙הוּ֙יִרְמְיָהוּירמיהו מִיר֣וּשָׁלִַ֔םמִירוּשָׁלִַםמירושלם לָלֶ֖כֶתלָלֶכֶתללכת אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ בִּנְיָמִ֑ןבִּנְיָמִןבנימן לַחֲלִ֥קלַחֲלִקלחלק מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 37:13 וַיְהִיוַיְהִיויהי־־־ה֞וּאהוּאהוא בְּשַׁ֣עַרבְּשַׁעַרבשער בִּנְיָמִ֗ןבִּנְיָמִןבנימן וְשָׁם֙וְשָׁםושם בַּ֣עַלבַּעַלבעל פְּקִדֻ֔תפְּקִדֻתפקדת וּשְׁמוֹ֙וּשְׁמוֹושמו יִרְאִיָּ֔יהיִרְאִיָּיהיראייה בֶּןבֶּןבן־־־שֶֽׁלֶמְיָ֖השֶׁלֶמְיָהשלמיה בֶּןבֶּןבן־־־חֲנַנְיָ֑החֲנַנְיָהחנניה וַיִּתְפֹּ֞שׂוַיִּתְפֹּשׂויתפש אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָ֤הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִיא֙הַנָּבִיאהנביא לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אֶלאֶלאל־־־הַכַּשְׂדִּ֖יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים אַתָּ֥האַתָּהאתה נֹפֵֽלנֹפֵלנפל׃׃׃ 37:14 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִרְמְיָ֜הוּיִרְמְיָהוּירמיהו שֶׁ֗קֶרשֶׁקֶרשקר אֵינֶ֤נִּיאֵינֶנִּיאינני נֹפֵל֙נֹפֵלנפל עַלעַלעל־־־הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמַ֖עשָׁמַעשמע אֵלָ֑יואֵלָיואליו וַיִּתְפֹּ֤שׂוַיִּתְפֹּשׂויתפש יִרְאִיָּיה֙יִרְאִיָּיהיראייה בְּיִרְמְיָ֔הוּבְּיִרְמְיָהוּבירמיהו וַיְבִאֵ֖הוּוַיְבִאֵהוּויבאהו אֶלאֶלאל־־־הַשָּׂרִֽיםהַשָּׂרִיםהשרים׃׃׃ 37:15 וַיִּקְצְפ֧וּוַיִּקְצְפוּויקצפו הַשָּׂרִ֛יםהַשָּׂרִיםהשרים עַֽלעַלעל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו וְהִכּ֣וּוְהִכּוּוהכו אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וְנָתְנ֨וּוְנָתְנוּונתנו אוֹת֜וֹאוֹתוֹאותו בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֵס֗וּרהָאֵסוּרהאסור בֵּ֚יתבֵּיתבית יְהוֹנָתָ֣ןיְהוֹנָתָןיהונתן הַסֹּפֵ֔רהַסֹּפֵרהספר כִּֽיכִּיכי־־־אֹת֥וֹאֹתוֹאתו עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית הַכֶּֽלֶאהַכֶּלֶאהכלא׃׃׃ 37:16 כִּ֣יכִּיכי בָ֧אבָאבא יִרְמְיָ֛הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֶלאֶלאל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הַבּ֖וֹרהַבּוֹרהבור וְאֶלוְאֶלואל־־־הַֽחֲנֻ֑יוֹתהַחֲנֻיוֹתהחניות וַיֵּֽשֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב־־־שָׁ֥םשָׁםשם יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו יָמִ֥יםיָמִיםימים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ פפפ
37:17 וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך צִדְקִיָּ֜הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו וַיִּקָּחֵ֗הוּוַיִּקָּחֵהוּויקחהו וַיִּשְׁאָלֵ֨הוּוַיִּשְׁאָלֵהוּוישאלהו הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּבֵיתוֹ֙בְּבֵיתוֹבביתו בַּסֵּ֔תֶרבַּסֵּתֶרבסתר וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲיֵ֥שׁהֲיֵשׁהיש דָּבָ֖רדָּבָרדבר מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִרְמְיָ֙הוּ֙יִרְמְיָהוּירמיהו יֵ֔שׁיֵשׁיש וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בְּיַ֥דבְּיַדביד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל תִּנָּתֵֽןתִּנָּתֵןתנתן׃׃׃ ססס 37:18 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך צִדְקִיָּ֑הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו מֶה֩מֶהמה חָטָ֨אתִֽיחָטָאתִיחטאתי לְךָ֤לְךָלך וְלַעֲבָדֶ֙יךָ֙וְלַעֲבָדֶיךָולעבדיך וְלָעָ֣םוְלָעָםולעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־נְתַתֶּ֥םנְתַתֶּםנתתם אוֹתִ֖יאוֹתִיאותי אֶלאֶלאל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הַכֶּֽלֶאהַכֶּלֶאהכלא׃׃׃ 37:19 [וְאַיֹּו כ][וְאַיֹּו כ][ואיו כ] (וְאַיֵּה֙ ק)(וְאַיֵּה ק)(ואיה ק) נְבִ֣יאֵיכֶ֔םנְבִיאֵיכֶםנביאיכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִבְּא֥וּנִבְּאוּנבאו לָכֶ֖םלָכֶםלכם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־יָבֹ֤איָבֹאיבא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם וְעַ֖לוְעַלועל הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 37:20 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה שְֽׁמַֽעשְׁמַעשמע־־־נָ֖אנָאנא אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך תִּפָּלתִּפָּלתפל־־־נָ֤אנָאנא תְחִנָּתִי֙תְחִנָּתִיתחנתי לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך וְאַלוְאַלואל־־־תְּשִׁבֵ֗נִיתְּשִׁבֵנִיתשבני בֵּ֚יתבֵּיתבית יְהוֹנָתָ֣ןיְהוֹנָתָןיהונתן הַסֹּפֵ֔רהַסֹּפֵרהספר וְלֹ֥אוְלֹאולא אָמ֖וּתאָמוּתאמות שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 37:21 וַיְצַוֶּ֞הוַיְצַוֶּהויצוה הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך צִדְקִיָּ֗הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו וַיַּפְקִ֣דוּוַיַּפְקִדוּויפקדו אֶֽתאֶתאת־־־יִרְמְיָהוּ֮יִרְמְיָהוּירמיהו בַּחֲצַ֣רבַּחֲצַרבחצר הַמַּטָּרָה֒הַמַּטָּרָההמטרה וְנָתֹן֩וְנָתֹןונתן ל֨וֹלוֹלו כִכַּרכִכַּרככר־־־לֶ֤חֶםלֶחֶםלחם לַיּוֹם֙לַיּוֹםליום מִח֣וּץמִחוּץמחוץ הָאֹפִ֔יםהָאֹפִיםהאפים עַדעַדעד־־־תֹּ֥םתֹּםתם כָּלכָּלכל־־־הַלֶּ֖חֶםהַלֶּחֶםהלחם מִןמִןמן־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיֵּ֣שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו בַּחֲצַ֖רבַּחֲצַרבחצר הַמַּטָּרָֽההַמַּטָּרָההמטרה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain