Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 41

41:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשְּׁבִיעִ֗יהַשְּׁבִיעִיהשביעי בָּ֣אבָּאבא יִשְׁמָעֵ֣אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֣הנְתַנְיָהנתניה בֶןבֶןבן־־־אֱלִישָׁמָ֣עאֱלִישָׁמָעאלישמע מִזֶּ֣רַעמִזֶּרַעמזרע הַ֠מְּלוּכָההַמְּלוּכָההמלוכה וְרַבֵּ֨יוְרַבֵּיורבי הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַעֲשָׂרָ֨הוַעֲשָׂרָהועשרה אֲנָשִׁ֥יםאֲנָשִׁיםאנשים אִתּ֛וֹאִתּוֹאתו אֶלאֶלאל־־־גְּדַלְיָ֥הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו בֶןבֶןבן־־־אֲחִיקָ֖םאֲחִיקָםאחיקם הַמִּצְפָּ֑תָההַמִּצְפָּתָההמצפתה וַיֹּ֨אכְלוּוַיֹּאכְלוּויאכלו שָׁ֥םשָׁםשם לֶ֛חֶםלֶחֶםלחם יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו בַּמִּצְפָּֽהבַּמִּצְפָּהבמצפה׃׃׃ 41:2 וַיָּקָם֩וַיָּקָםויקם יִשְׁמָעֵ֨אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֜הנְתַנְיָהנתניה וַעֲשֶׂ֥רֶתוַעֲשֶׂרֶתועשרת הָאֲנָשִׁ֣יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים ׀׀׀ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָי֣וּהָיוּהיו אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו וַ֠יַּכּוּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֨הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו בֶןבֶןבן־־־אֲחִיקָ֧םאֲחִיקָםאחיקם בֶּןבֶּןבן־־־שָׁפָ֛ןשָׁפָןשפן בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב וַיָּ֣מֶתוַיָּמֶתוימת אֹת֑וֹאֹתוֹאתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִפְקִ֥ידהִפְקִידהפקיד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 41:3 וְאֵ֣תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַיְּהוּדִ֗יםהַיְּהוּדִיםהיהודים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָי֨וּהָיוּהיו אִתּ֤וֹאִתּוֹאתו אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֙הוּ֙גְּדַלְיָהוּגדליהו בַּמִּצְפָּ֔הבַּמִּצְפָּהבמצפה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכַּשְׂדִּ֖יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִמְצְאוּנִמְצְאוּנמצאו־־־שָׁ֑םשָׁםשם אֵ֚תאֵתאת אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֔ההַמִּלְחָמָההמלחמה הִכָּ֖ההִכָּההכה יִשְׁמָעֵֽאליִשְׁמָעֵאלישמעאל׃׃׃ 41:4 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשֵּׁנִ֖יהַשֵּׁנִיהשני לְהָמִ֣יתלְהָמִיתלהמית אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֑הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש לֹ֥אלֹאלא יָדָֽעיָדָעידע׃׃׃ 41:5 וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֲ֠נָשִׁיםאֲנָשִׁיםאנשים מִשְּׁכֶ֞םמִשְּׁכֶםמשכם מִשִּׁל֤וֹמִשִּׁלוֹמשלו וּמִשֹּֽׁמְרוֹן֙וּמִשֹּׁמְרוֹןומשמרון שְׁמֹנִ֣יםשְׁמֹנִיםשמנים אִ֔ישׁאִישׁאיש מְגֻלְּחֵ֥ימְגֻלְּחֵימגלחי זָקָ֛ןזָקָןזקן וּקְרֻעֵ֥יוּקְרֻעֵיוקרעי בְגָדִ֖יםבְגָדִיםבגדים וּמִתְגֹּֽדְדִ֑יםוּמִתְגֹּדְדִיםומתגדדים וּמִנְחָ֤הוּמִנְחָהומנחה וּלְבוֹנָה֙וּלְבוֹנָהולבונה בְּיָדָ֔םבְּיָדָםבידם לְהָבִ֖יאלְהָבִיאלהביא בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 41:6 וַ֠יֵּצֵאוַיֵּצֵאויצא יִשְׁמָעֵ֨אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֤הנְתַנְיָהנתניה לִקְרָאתָם֙לִקְרָאתָםלקראתם מִןמִןמן־־־הַמִּצְפָּ֔ההַמִּצְפָּההמצפה הֹלֵ֥ךְהֹלֵךְהלך הָלֹ֖ךְהָלֹךְהלך וּבֹכֶ֑הוּבֹכֶהובכה וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי כִּפְגֹ֣שׁכִּפְגֹשׁכפגש אֹתָ֔םאֹתָםאתם וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם בֹּ֖אוּבֹּאוּבאו אֶלאֶלאל־־־גְּדַלְיָ֥הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו בֶןבֶןבן־־־אֲחִיקָֽםאֲחִיקָםאחיקם׃׃׃ ססס 41:7 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כְּבוֹאָ֖םכְּבוֹאָםכבואם אֶלאֶלאל־־־תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיִּשְׁחָטֵ֞םוַיִּשְׁחָטֵםוישחטם יִשְׁמָעֵ֤אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָה֙נְתַנְיָהנתניה אֶלאֶלאל־־־תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך הַבּ֔וֹרהַבּוֹרהבור ה֖וּאהוּאהוא וְהָאֲנָשִׁ֥יםוְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 41:8 וַעֲשָׂרָ֨הוַעֲשָׂרָהועשרה אֲנָשִׁ֜יםאֲנָשִׁיםאנשים נִמְצְאוּנִמְצְאוּנמצאו־־־בָ֗םבָםבם וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־יִשְׁמָעֵאל֙יִשְׁמָעֵאלישמעאל אַלאַלאל־־־תְּמִתֵ֔נוּתְּמִתֵנוּתמתנו כִּֽיכִּיכי־־־יֶשׁיֶשׁיש־־־לָ֤נוּלָנוּלנו מַטְמֹנִים֙מַטְמֹנִיםמטמנים בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה חִטִּ֥יםחִטִּיםחטים וּשְׂעֹרִ֖יםוּשְׂעֹרִיםושערים וְשֶׁ֣מֶןוְשֶׁמֶןושמן וּדְבָ֑שׁוּדְבָשׁודבש וַיֶּחְדַּ֕לוַיֶּחְדַּלויחדל וְלֹ֥אוְלֹאולא הֱמִיתָ֖םהֱמִיתָםהמיתם בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך אֲחֵיהֶֽםאֲחֵיהֶםאחיהם׃׃׃ 41:9 וְהַבּ֗וֹרוְהַבּוֹרוהבור אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הִשְׁלִ֨יךְהִשְׁלִיךְהשליך שָׁ֤םשָׁםשם יִשְׁמָעֵאל֙יִשְׁמָעֵאלישמעאל אֵ֣תאֵתאת ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־פִּגְרֵ֣יפִּגְרֵיפגרי הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הִכָּה֙הִכָּההכה בְּיַדבְּיַדביד־־־גְּדַלְיָ֔הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו ה֗וּאהוּאהוא אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשָׂה֙עָשָׂהעשה הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָסָ֔אאָסָאאסא מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בַּעְשָׁ֣אבַּעְשָׁאבעשא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֹת֗וֹאֹתוֹאתו מִלֵּ֛אמִלֵּאמלא יִשְׁמָעֵ֥אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֖הוּנְתַנְיָהוּנתניהו חֲלָלִֽיםחֲלָלִיםחללים׃׃׃ 41:10 וַיִּ֣שְׁבְּוַיִּשְׁבְּוישב ׀׀׀ יִ֠שְׁמָעֵאליִשְׁמָעֵאלישמעאל אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־שְׁאֵרִ֨יתשְׁאֵרִיתשארית הָעָ֜םהָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּמִּצְפָּ֗הבַּמִּצְפָּהבמצפה אֶתאֶתאת־־־בְּנ֤וֹתבְּנוֹתבנות הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם הַנִּשְׁאָרִ֣יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים בַּמִּצְפָּ֔הבַּמִּצְפָּהבמצפה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִפְקִ֗ידהִפְקִידהפקיד נְבֽוּזַרְאֲדָן֙נְבוּזַרְאֲדָןנבוזראדן רַברַברב־־־טַבָּחִ֔יםטַבָּחִיםטבחים אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֖הוּגְּדַלְיָהוּגדליהו בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיקָ֑םאֲחִיקָםאחיקם וַיִּשְׁבֵּם֙וַיִּשְׁבֵּםוישבם יִשְׁמָעֵ֣אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֔הנְתַנְיָהנתניה וַיֵּ֕לֶךְוַיֵּלֶךְוילך לַעֲבֹ֖רלַעֲבֹרלעבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ ססס 41:11 וַיִּשְׁמַע֙וַיִּשְׁמַעוישמע יוֹחָנָ֣ןיוֹחָנָןיוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵ֔חַקָרֵחַקרח וְכָלוְכָלוכל־־־שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֖יםהַחֲיָלִיםהחילים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו אֵ֤תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָֽרָעָה֙הָרָעָההרעה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה יִשְׁמָעֵ֖אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָֽהנְתַנְיָהנתניה׃׃׃ 41:12 וַיִּקְחוּ֙וַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָ֣אֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיֵּ֣לְכ֔וּוַיֵּלְכוּוילכו לְהִלָּחֵ֖םלְהִלָּחֵםלהלחם עִםעִםעם־־־יִשְׁמָעֵ֣אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֑הנְתַנְיָהנתניה וַיִּמְצְא֣וּוַיִּמְצְאוּוימצאו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־מַ֥יִםמַיִםמים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּגִבְעֽוֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון׃׃׃ 41:13 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כִּרְא֤וֹתכִּרְאוֹתכראות כָּלכָּלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶתאֶתאת־־־יִשְׁמָעֵ֔אליִשְׁמָעֵאלישמעאל אֶתאֶתאת־־־יֽוֹחָנָן֙יוֹחָנָןיוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵ֔חַקָרֵחַקרח וְאֵ֛תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֖יםהַחֲיָלִיםהחילים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וַיִּשְׂמָֽחוּוַיִּשְׂמָחוּוישמחו׃׃׃ 41:14 וַיָּסֹ֙בּוּ֙וַיָּסֹבּוּויסבו כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁבָ֥השָׁבָהשבה יִשְׁמָעֵ֖אליִשְׁמָעֵאלישמעאל מִןמִןמן־־־הַמִּצְפָּ֑ההַמִּצְפָּההמצפה וַיָּשֻׁ֙בוּ֙וַיָּשֻׁבוּוישבו וַיֵּ֣לְכ֔וּוַיֵּלְכוּוילכו אֶלאֶלאל־־־יֽוֹחָנָ֖ןיוֹחָנָןיוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵֽחַקָרֵחַקרח׃׃׃ 41:15 וְיִשְׁמָעֵ֣אלוְיִשְׁמָעֵאלוישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֗הנְתַנְיָהנתניה נִמְלַט֙נִמְלַטנמלט בִּשְׁמֹנָ֣הבִּשְׁמֹנָהבשמנה אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני יֽוֹחָנָ֑ןיוֹחָנָןיוחנן וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ ססס 41:16 וַיִּקַּח֩וַיִּקַּחויקח יוֹחָנָ֨ןיוֹחָנָןיוחנן בֶּןבֶּןבן־־־קָרֵ֜חַקָרֵחַקרח וְכָלוְכָלוכל־־־שָׂרֵ֧ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֣יםהַחֲיָלִיםהחילים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־שְׁאֵרִ֤יתשְׁאֵרִיתשארית הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֵ֠שִׁיבהֵשִׁיבהשיב מֵאֵ֨תמֵאֵתמאת יִשְׁמָעֵ֤אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָה֙נְתַנְיָהנתניה מִןמִןמן־־־הַמִּצְפָּ֔ההַמִּצְפָּההמצפה אַחַ֣ראַחַראחר הִכָּ֔ההִכָּההכה אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֖הגְּדַלְיָהגדליה בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיקָ֑םאֲחִיקָםאחיקם גְּבָרִ֞יםגְּבָרִיםגברים אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֗ההַמִּלְחָמָההמלחמה וְנָשִׁ֤יםוְנָשִׁיםונשים וְטַף֙וְטַףוטף וְסָ֣רִסִ֔יםוְסָרִסִיםוסרסים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֵשִׁ֖יבהֵשִׁיבהשיב מִגִּבְעֽוֹןמִגִּבְעוֹןמגבעון׃׃׃ 41:17 וַיֵּלְכ֗וּוַיֵּלְכוּוילכו וַיֵּֽשְׁבוּ֙וַיֵּשְׁבוּוישבו בְּגֵר֣וּתבְּגֵרוּתבגרות [כְּמֹוהֶם כ][כְּמֹוהֶם כ][כמוהם כ] (כִּמְהָ֔ם ק)(כִּמְהָם ק)(כמהם ק) אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֵ֖צֶלאֵצֶלאצל בֵּ֣יתבֵּיתבית לָ֑חֶםלָחֶםלחם לָלֶ֖כֶתלָלֶכֶתללכת לָב֥וֹאלָבוֹאלבוא מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 41:18 מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים כִּ֥יכִּיכי יָרְא֖וּיָרְאוּיראו מִפְּנֵיהֶ֑םמִפְּנֵיהֶםמפניהם כִּֽיכִּיכי־־־הִכָּ֞ההִכָּההכה יִשְׁמָעֵ֣אליִשְׁמָעֵאלישמעאל בֶּןבֶּןבן־־־נְתַנְיָ֗הנְתַנְיָהנתניה אֶתאֶתאת־־־גְּדַלְיָ֙הוּ֙גְּדַלְיָהוּגדליהו בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיקָ֔םאֲחִיקָםאחיקם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִפְקִ֥ידהִפְקִידהפקיד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain