Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 50

50:1 הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כַּשְׂדִּ֑יםכַּשְׂדִּיםכשדים בְּיַ֖דבְּיַדביד יִרְמְיָ֥הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִֽיאהַנָּבִיאהנביא׃׃׃ 50:2 הַגִּ֨ידוּהַגִּידוּהגידו בַגּוֹיִ֤םבַגּוֹיִםבגוים וְהַשְׁמִ֙יעוּ֙וְהַשְׁמִיעוּוהשמיעו וּֽשְׂאוּוּשְׂאוּושאו־־־נֵ֔סנֵסנס הַשְׁמִ֖יעוּהַשְׁמִיעוּהשמיעו אַלאַלאל־־־תְּכַחֵ֑דוּתְּכַחֵדוּתכחדו אִמְרוּ֩אִמְרוּאמרו נִלְכְּדָ֨הנִלְכְּדָהנלכדה בָבֶ֜לבָבֶלבבל הֹבִ֥ישׁהֹבִישׁהביש בֵּל֙בֵּלבל חַ֣תחַתחת מְרֹדָ֔ךְמְרֹדָךְמרדך הֹבִ֣ישׁוּהֹבִישׁוּהבישו עֲצַבֶּ֔יהָעֲצַבֶּיהָעצביה חַ֖תּוּחַתּוּחתו גִּלּוּלֶֽיהָגִּלּוּלֶיהָגלוליה׃׃׃ 50:3 כִּ֣יכִּיכי עָלָה֩עָלָהעלה עָלֶ֨יהָעָלֶיהָעליה גּ֜וֹיגּוֹיגוי מִצָּפ֗וֹןמִצָּפוֹןמצפון הֽוּאהוּאהוא־־־יָשִׁ֤יתיָשִׁיתישית אֶתאֶתאת־־־אַרְצָהּ֙אַרְצָהּארצה לְשַׁמָּ֔הלְשַׁמָּהלשמה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בָּ֑הּבָּהּבה מֵאָדָ֥םמֵאָדָםמאדם וְעַדוְעַדועד־־־בְּהֵמָ֖הבְּהֵמָהבהמה נָ֥דוּנָדוּנדו הָלָֽכוּהָלָכוּהלכו׃׃׃ 50:4 בַּיָּמִ֨יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֜מָּההָהֵמָּהההמה וּבָעֵ֤תוּבָעֵתובעת הַהִיא֙הַהִיאההיא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה יָבֹ֧אוּיָבֹאוּיבאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל הֵ֥מָּההֵמָּההמה וּבְנֵֽיוּבְנֵיובני־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו הָל֤וֹךְהָלוֹךְהלוך וּבָכוֹ֙וּבָכוֹובכו יֵלֵ֔כוּיֵלֵכוּילכו וְאֶתוְאֶתואת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֖םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם יְבַקֵּֽשׁוּיְבַקֵּשׁוּיבקשו׃׃׃ 50:5 צִיּ֣וֹןצִיּוֹןציון יִשְׁאָ֔לוּיִשְׁאָלוּישאלו דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך הֵ֣נָּההֵנָּההנה פְנֵיהֶ֑םפְנֵיהֶםפניהם בֹּ֚אוּבֹּאוּבאו וְנִלְו֣וּוְנִלְווּונלוו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּרִ֥יתבְּרִיתברית עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם לֹ֥אלֹאלא תִשָּׁכֵֽחַתִשָּׁכֵחַתשכח׃׃׃ ססס 50:6 צֹ֤אןצֹאןצאן אֹֽבְדוֹת֙אֹבְדוֹתאבדות [הָיָה כ][הָיָה כ][היה כ] (הָי֣וּ ק)(הָיוּ ק)(היו ק) עַמִּ֔יעַמִּיעמי רֹעֵיהֶ֣םרֹעֵיהֶםרעיהם הִתְע֔וּםהִתְעוּםהתעום הָרִ֖יםהָרִיםהרים [שֹׁובֵבִים כ][שֹׁובֵבִים כ][שובבים כ] (שֽׁוֹבְב֑וּם ק)(שׁוֹבְבוּם ק)(שובבום ק) מֵהַ֤רמֵהַרמהר אֶלאֶלאל־־־גִּבְעָה֙גִּבְעָהגבעה הָלָ֔כוּהָלָכוּהלכו שָׁכְח֖וּשָׁכְחוּשכחו רִבְצָֽםרִבְצָםרבצם׃׃׃ 50:7 כָּלכָּלכל־־־מוֹצְאֵיהֶ֣םמוֹצְאֵיהֶםמוצאיהם אֲכָל֔וּםאֲכָלוּםאכלום וְצָרֵיהֶ֥םוְצָרֵיהֶםוצריהם אָמְר֖וּאָמְרוּאמרו לֹ֣אלֹאלא נֶאְשָׁ֑םנֶאְשָׁםנאשם תַּ֗חַתתַּחַתתחת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר חָטְא֤וּחָטְאוּחטאו לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה נְוֵהנְוֵהנוה־־־צֶ֔דֶקצֶדֶקצדק וּמִקְוֵ֥הוּמִקְוֵהומקוה אֲבֽוֹתֵיהֶ֖םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 50:8 נֻ֚דוּנֻדוּנדו מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וּמֵאֶ֥רֶץוּמֵאֶרֶץומארץ כַּשְׂדִּ֖יםכַּשְׂדִּיםכשדים [יָצְאוּ כ][יָצְאוּ כ][יצאו כ] (צֵ֑אוּ ק)(צֵאוּ ק)(צאו ק) וִהְי֕וּוִהְיוּוהיו כְּעַתּוּדִ֖יםכְּעַתּוּדִיםכעתודים לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־צֹֽאןצֹאןצאן׃׃׃ 50:9 כִּ֣יכִּיכי הִנֵּ֣ההִנֵּההנה אָנֹכִ֡יאָנֹכִיאנכי מֵעִיר֩מֵעִירמעיר וּמַעֲלֶ֨הוּמַעֲלֶהומעלה עַלעַלעל־־־בָּבֶ֜לבָּבֶלבבל קְהַלקְהַלקהל־־־גּוֹיִ֤םגּוֹיִםגוים גְּדֹלִים֙גְּדֹלִיםגדלים מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ צָפ֔וֹןצָפוֹןצפון וְעָ֣רְכוּוְעָרְכוּוערכו לָ֔הּלָהּלה מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם תִּלָּכֵ֑דתִּלָּכֵדתלכד חִצָּיו֙חִצָּיוחציו כְּגִבּ֣וֹרכְּגִבּוֹרכגבור מַשְׁכִּ֔ילמַשְׁכִּילמשכיל לֹ֥אלֹאלא יָשׁ֖וּביָשׁוּבישוב רֵיקָֽםרֵיקָםריקם׃׃׃ 50:10 וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה כַשְׂדִּ֖יםכַשְׂדִּיםכשדים לְשָׁלָ֑ללְשָׁלָללשלל כָּלכָּלכל־־־שֹׁלְלֶ֥יהָשֹׁלְלֶיהָשלליה יִשְׂבָּ֖עוּיִשְׂבָּעוּישבעו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 50:11 כִּ֤יכִּיכי [תִשְׂמְחִי כ][תִשְׂמְחִי כ][תשמחי כ] (תִשְׂמְחוּ֙ ק)(תִשְׂמְחוּ ק)(תשמחו ק) כִּ֣יכִּיכי [תַעֲלְזִי כ][תַעֲלְזִי כ][תעלזי כ] (תַֽעֲלְז֔וּ ק)(תַעֲלְזוּ ק)(תעלזו ק) שֹׁסֵ֖ישֹׁסֵישסי נַחֲלָתִ֑ינַחֲלָתִינחלתי כִּ֤יכִּיכי [תָפוּשִׁי כ][תָפוּשִׁי כ][תפושי כ] (תָפ֙וּשׁוּ֙ ק)(תָפוּשׁוּ ק)(תפושו ק) כְּעֶגְלָ֣הכְּעֶגְלָהכעגלה דָשָׁ֔הדָשָׁהדשה [וְתִצְהֲלִי כ][וְתִצְהֲלִי כ][ותצהלי כ] (וְתִצְהֲל֖וּ ק)(וְתִצְהֲלוּ ק)(ותצהלו ק) כָּאֲבִּרִֽיםכָּאֲבִּרִיםכאברים׃׃׃ 50:12 בּ֤וֹשָׁהבּוֹשָׁהבושה אִמְּכֶם֙אִמְּכֶםאמכם מְאֹ֔דמְאֹדמאד חָפְרָ֖החָפְרָהחפרה יֽוֹלַדְתְּכֶ֑םיוֹלַדְתְּכֶםיולדתכם הִנֵּה֙הִנֵּההנה אַחֲרִ֣יתאַחֲרִיתאחרית גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים מִדְבָּ֖רמִדְבָּרמדבר צִיָּ֥הצִיָּהציה וַעֲרָבָֽהוַעֲרָבָהוערבה׃׃׃ 50:13 מִקֶּ֤צֶףמִקֶּצֶףמקצף יְהוָה֙יְהוָהיהוה לֹ֣אלֹאלא תֵשֵׁ֔בתֵשֵׁבתשב וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה שְׁמָמָ֖השְׁמָמָהשממה כֻּלָּ֑הּכֻּלָּהּכלה כֹּ֚לכֹּלכל עֹבֵ֣רעֹבֵרעבר עַלעַלעל־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל יִשֹּׁ֥םיִשֹּׁםישם וְיִשְׁרֹ֖קוְיִשְׁרֹקוישרק עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־מַכּוֹתֶֽיהָמַכּוֹתֶיהָמכותיה׃׃׃ 50:14 עִרְכ֨וּעִרְכוּערכו עַלעַלעל־־־בָּבֶ֤לבָּבֶלבבל ׀׀׀ סָבִיב֙סָבִיבסביב כָּלכָּלכל־־־דֹּ֣רְכֵידֹּרְכֵידרכי קֶ֔שֶׁתקֶשֶׁתקשת יְד֣וּיְדוּידו אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה אַֽלאַלאל־־־תַּחְמְל֖וּתַּחְמְלוּתחמלו אֶלאֶלאל־־־חֵ֑ץחֵץחץ כִּ֥יכִּיכי לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה חָטָֽאָהחָטָאָהחטאה׃׃׃ 50:15 הָרִ֨יעוּהָרִיעוּהריעו עָלֶ֤יהָעָלֶיהָעליה סָבִיב֙סָבִיבסביב נָתְנָ֣הנָתְנָהנתנה יָדָ֔הּיָדָהּידה נָֽפְלוּ֙נָפְלוּנפלו [אַשְׁוִיֹּתֶיהָ כ][אַשְׁוִיֹּתֶיהָ כ][אשויתיה כ] (אָשְׁיוֹתֶ֔יהָ ק)(אָשְׁיוֹתֶיהָ ק)(אשיותיה ק) נֶהֶרְס֖וּנֶהֶרְסוּנהרסו חֽוֹמוֹתֶ֑יהָחוֹמוֹתֶיהָחומותיה כִּי֩כִּיכי נִקְמַ֨תנִקְמַתנקמת יְהוָ֥היְהוָהיהוה הִיא֙הִיאהיא הִנָּ֣קְמוּהִנָּקְמוּהנקמו בָ֔הּבָהּבה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשְׂתָ֖העָשְׂתָהעשתה עֲשׂוּעֲשׂוּעשו־־־לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 50:16 כִּרְת֤וּכִּרְתוּכרתו זוֹרֵ֙עַ֙זוֹרֵעַזורע מִבָּבֶ֔למִבָּבֶלמבבל וְתֹפֵ֥שׂוְתֹפֵשׂותפש מַגָּ֖למַגָּלמגל בְּעֵ֣תבְּעֵתבעת קָצִ֑ירקָצִירקציר מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב הַיּוֹנָ֔ההַיּוֹנָההיונה אִ֤ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־עַמּוֹ֙עַמּוֹעמו יִפְנ֔וּיִפְנוּיפנו וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש לְאַרְצ֖וֹלְאַרְצוֹלארצו יָנֻֽסוּיָנֻסוּינסו׃׃׃ ססס 50:17 שֶׂ֧השֶׂהשה פְזוּרָ֛הפְזוּרָהפזורה יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֲרָי֣וֹתאֲרָיוֹתאריות הִדִּ֑יחוּהִדִּיחוּהדיחו הָרִאשׁ֤וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון אֲכָלוֹ֙אֲכָלוֹאכלו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור וְזֶ֤הוְזֶהוזה הָאַחֲרוֹן֙הָאַחֲרוֹןהאחרון עִצְּמ֔וֹעִצְּמוֹעצמו נְבוּכַדְרֶאצַּ֖רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ ססס 50:18 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני פֹקֵ֛דפֹקֵדפקד אֶלאֶלאל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל וְאֶלוְאֶלואל־־־אַרְצ֑וֹאַרְצוֹארצו כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר פָּקַ֖דְתִּיפָּקַדְתִּיפקדתי אֶלאֶלאל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ 50:19 וְשֹׁבַבְתִּ֤יוְשֹׁבַבְתִּיושבבתי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־נָוֵ֔הוּנָוֵהוּנוהו וְרָעָ֥הוְרָעָהורעה הַכַּרְמֶ֖להַכַּרְמֶלהכרמל וְהַבָּשָׁ֑ןוְהַבָּשָׁןוהבשן וּבְהַ֥רוּבְהַרובהר אֶפְרַ֛יִםאֶפְרַיִםאפרים וְהַגִּלְעָ֖דוְהַגִּלְעָדוהגלעד תִּשְׂבַּ֥עתִּשְׂבַּעתשבע נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 50:20 בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵם֩הָהֵםההם וּבָעֵ֨תוּבָעֵתובעת הַהִ֜יאהַהִיאההיא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה יְבֻקַּ֞שׁיְבֻקַּשׁיבקש אֶתאֶתאת־־־עֲוֺ֤ןעֲוֺןעון יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְאֵינֶ֔נּוּוְאֵינֶנּוּואיננו וְאֶתוְאֶתואת־־־חַטֹּ֥אתחַטֹּאתחטאת יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וְלֹ֣אוְלֹאולא תִמָּצֶ֑אינָהתִמָּצֶאינָהתמצאינה כִּ֥יכִּיכי אֶסְלַ֖חאֶסְלַחאסלח לַאֲשֶׁ֥רלַאֲשֶׁרלאשר אַשְׁאִֽיראַשְׁאִיראשאיר׃׃׃ 50:21 עַלעַלעל־־־הָאָ֤רֶץהָאָרֶץהארץ מְרָתַ֙יִם֙מְרָתַיִםמרתים עֲלֵ֣העֲלֵהעלה עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה וְאֶלוְאֶלואל־־־יוֹשְׁבֵ֖ייוֹשְׁבֵייושבי פְּק֑וֹדפְּקוֹדפקוד חֲרֹ֨בחֲרֹבחרב וְהַחֲרֵ֤םוְהַחֲרֵםוהחרם אַֽחֲרֵיהֶם֙אַחֲרֵיהֶםאחריהם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַעֲשֵׂ֕הוַעֲשֵׂהועשה כְּכֹ֖לכְּכֹלככל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִֽיךָצִוִּיתִיךָצויתיך׃׃׃ ססס 50:22 ק֥וֹלקוֹלקול מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וְשֶׁ֖בֶרוְשֶׁבֶרושבר גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 50:23 אֵ֤יךְאֵיךְאיך נִגְדַּע֙נִגְדַּענגדע וַיִּשָּׁבֵ֔רוַיִּשָּׁבֵרוישבר פַּטִּ֖ישׁפַּטִּישׁפטיש כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אֵ֣יךְאֵיךְאיך הָיְתָ֧ההָיְתָההיתה לְשַׁמָּ֛הלְשַׁמָּהלשמה בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל בַּגּוֹיִֽםבַּגּוֹיִםבגוים׃׃׃ 50:24 יָקֹ֨שְׁתִּייָקֹשְׁתִּייקשתי לָ֤ךְלָךְלך וְגַםוְגַםוגם־־־נִלְכַּדְתְּ֙נִלְכַּדְתְּנלכדת בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְאַ֖תְּוְאַתְּואת לֹ֣אלֹאלא יָדָ֑עַתְּיָדָעַתְּידעת נִמְצֵאת֙נִמְצֵאתנמצאת וְגַםוְגַםוגם־־־נִתְפַּ֔שְׂתְּנִתְפַּשְׂתְּנתפשת כִּ֥יכִּיכי בַֽיהוָ֖הבַיהוָהביהוה הִתְגָּרִֽיתהִתְגָּרִיתהתגרית׃׃׃ 50:25 פָּתַ֤חפָּתַחפתח יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־א֣וֹצָר֔וֹאוֹצָרוֹאוצרו וַיּוֹצֵ֖אוַיּוֹצֵאויוצא אֶתאֶתאת־־־כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי זַעְמ֑וֹזַעְמוֹזעמו כִּיכִּיכי־־־מְלָאכָ֣המְלָאכָהמלאכה הִ֗יאהִיאהיא לַֽאדֹנָ֧ילַאדֹנָילאדני יְהוִ֛היְהוִהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ כַּשְׂדִּֽיםכַּשְׂדִּיםכשדים׃׃׃ 50:26 בֹּֽאוּבֹּאוּבאו־־־לָ֤הּלָהּלה מִקֵּץ֙מִקֵּץמקץ פִּתְח֣וּפִּתְחוּפתחו מַאֲבֻסֶ֔יהָמַאֲבֻסֶיהָמאבסיה סָלּ֥וּהָסָלּוּהָסלוה כְמוֹכְמוֹכמו־־־עֲרֵמִ֖יםעֲרֵמִיםערמים וְהַחֲרִימ֑וּהָוְהַחֲרִימוּהָוהחרימוה אַלאַלאל־־־תְּהִיתְּהִיתהי־־־לָ֖הּלָהּלה שְׁאֵרִֽיתשְׁאֵרִיתשארית׃׃׃ 50:27 חִרְבוּ֙חִרְבוּחרבו כָּלכָּלכל־־־פָּרֶ֔יהָפָּרֶיהָפריה יֵרְד֖וּיֵרְדוּירדו לַטָּ֑בַחלַטָּבַחלטבח ה֣וֹיהוֹיהוי עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם כִּֽיכִּיכי־־־בָ֥אבָאבא יוֹמָ֖םיוֹמָםיומם עֵ֥תעֵתעת פְּקֻדָּתָֽםפְּקֻדָּתָםפקדתם׃׃׃ ססס 50:28 ק֥וֹלקוֹלקול נָסִ֛יםנָסִיםנסים וּפְלֵטִ֖יםוּפְלֵטִיםופלטים מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל לְהַגִּ֣ידלְהַגִּידלהגיד בְּצִיּ֗וֹןבְּצִיּוֹןבציון אֶתאֶתאת־־־נִקְמַת֙נִקְמַתנקמת יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו נִקְמַ֖תנִקְמַתנקמת הֵיכָלֽוֹהֵיכָלוֹהיכלו׃׃׃ 50:29 הַשְׁמִ֣יעוּהַשְׁמִיעוּהשמיעו אֶלאֶלאל־־־בָּבֶ֣לבָּבֶלבבל ׀׀׀ רַ֠בִּיםרַבִּיםרבים כָּלכָּלכל־־־דֹּ֨רְכֵידֹּרְכֵידרכי קֶ֜שֶׁתקֶשֶׁתקשת חֲנ֧וּחֲנוּחנו עָלֶ֣יהָעָלֶיהָעליה סָבִ֗יבסָבִיבסביב אַלאַלאל־־־יְהִייְהִייהי־־־(לָהּ֙ ק)(לָהּ ק)(לה ק) פְּלֵטָ֔הפְּלֵטָהפלטה שַׁלְּמוּשַׁלְּמוּשלמו־־־לָ֣הּלָהּלה כְּפָעֳלָ֔הּכְּפָעֳלָהּכפעלה כְּכֹ֛לכְּכֹלככל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשְׂתָ֖העָשְׂתָהעשתה עֲשׂוּעֲשׂוּעשו־־־לָ֑הּלָהּלה כִּ֧יכִּיכי אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה זָ֖דָהזָדָהזדה אֶלאֶלאל־־־קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 50:30 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן יִפְּל֥וּיִפְּלוּיפלו בַחוּרֶ֖יהָבַחוּרֶיהָבחוריה בִּרְחֹבֹתֶ֑יהָבִּרְחֹבֹתֶיהָברחבתיה וְכָלוְכָלוכל־־־אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי מִלְחַמְתָּ֥הּמִלְחַמְתָּהּמלחמתה יִדַּ֛מּוּיִדַּמּוּידמו בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 50:31 הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך זָד֔וֹןזָדוֹןזדון נְאֻםנְאֻםנאם־־־אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות כִּ֛יכִּיכי בָּ֥אבָּאבא יוֹמְךָ֖יוֹמְךָיומך עֵ֥תעֵתעת פְּקַדְתִּֽיךָפְּקַדְתִּיךָפקדתיך׃׃׃ 50:32 וְכָשַׁ֤לוְכָשַׁלוכשל זָדוֹן֙זָדוֹןזדון וְנָפַ֔לוְנָפַלונפל וְאֵ֥יןוְאֵיןואין ל֖וֹלוֹלו מֵקִ֑יםמֵקִיםמקים וְהִצַּ֤תִּיוְהִצַּתִּיוהצתי אֵשׁ֙אֵשׁאש בְּעָרָ֔יובְּעָרָיובעריו וְאָכְלָ֖הוְאָכְלָהואכלה כָּלכָּלכל־־־סְבִיבֹתָֽיוסְבִיבֹתָיוסביבתיו׃׃׃ ססס 50:33 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות עֲשׁוּקִ֛יםעֲשׁוּקִיםעשוקים בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו וְכָלוְכָלוכל־־־שֹֽׁבֵיהֶם֙שֹׁבֵיהֶםשביהם הֶחֱזִ֣יקוּהֶחֱזִיקוּהחזיקו בָ֔םבָםבם מֵאֲנ֖וּמֵאֲנוּמאנו שַׁלְּחָֽםשַׁלְּחָםשלחם׃׃׃ 50:34 גֹּאֲלָ֣םגֹּאֲלָםגאלם ׀׀׀ חָזָ֗קחָזָקחזק יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו רִ֥יברִיבריב יָרִ֖יביָרִיביריב אֶתאֶתאת־־־רִיבָ֑םרִיבָםריבם לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען הִרְגִּ֣יעַהִרְגִּיעַהרגיע אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְהִרְגִּ֖יזוְהִרְגִּיזוהרגיז לְיֹשְׁבֵ֥ילְיֹשְׁבֵילישבי בָבֶֽלבָבֶלבבל׃׃׃ 50:35 חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב עַלעַלעל־־־כַּשְׂדִּ֖יםכַּשְׂדִּיםכשדים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאֶלוְאֶלואל־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי בָבֶ֔לבָבֶלבבל וְאֶלוְאֶלואל־־־שָׂרֶ֖יהָשָׂרֶיהָשריה וְאֶלוְאֶלואל־־־חֲכָמֶֽיהָחֲכָמֶיהָחכמיה׃׃׃ 50:36 חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב אֶלאֶלאל־־־הַבַּדִּ֖יםהַבַּדִּיםהבדים וְנֹאָ֑לוּוְנֹאָלוּונאלו חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב אֶלאֶלאל־־־גִּבּוֹרֶ֖יהָגִּבּוֹרֶיהָגבוריה וָחָֽתּוּוָחָתּוּוחתו׃׃׃ 50:37 חֶ֜רֶבחֶרֶבחרב אֶלאֶלאל־־־סוּסָ֣יוסוּסָיוסוסיו וְאֶלוְאֶלואל־־־רִכְבּ֗וֹרִכְבּוֹרכבו וְאֶלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעֶ֛רֶבהָעֶרֶבהערב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּתוֹכָ֖הּבְּתוֹכָהּבתוכה וְהָי֣וּוְהָיוּוהיו לְנָשִׁ֑יםלְנָשִׁיםלנשים חֶ֥רֶבחֶרֶבחרב אֶלאֶלאל־־־אוֹצְרֹתֶ֖יהָאוֹצְרֹתֶיהָאוצרתיה וּבֻזָּֽזוּוּבֻזָּזוּובזזו׃׃׃ 50:38 חֹ֥רֶבחֹרֶבחרב אֶלאֶלאל־־־מֵימֶ֖יהָמֵימֶיהָמימיה וְיָבֵ֑שׁוּוְיָבֵשׁוּויבשו כִּ֣יכִּיכי אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ פְּסִלִים֙פְּסִלִיםפסלים הִ֔יאהִיאהיא וּבָאֵימִ֖יםוּבָאֵימִיםובאימים יִתְהֹלָֽלוּיִתְהֹלָלוּיתהללו׃׃׃ 50:39 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן יֵשְׁב֤וּיֵשְׁבוּישבו צִיִּים֙צִיִּיםציים אֶתאֶתאת־־־אִיִּ֔יםאִיִּיםאיים וְיָ֥שְׁבוּוְיָשְׁבוּוישבו בָ֖הּבָהּבה בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות יַֽעֲנָ֑היַעֲנָהיענה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תֵשֵׁ֥בתֵשֵׁבתשב עוֹד֙עוֹדעוד לָנֶ֔צַחלָנֶצַחלנצח וְלֹ֥אוְלֹאולא תִשְׁכּ֖וֹןתִשְׁכּוֹןתשכון עַדעַדעד־־־דּ֥וֹרדּוֹרדור וָדֽוֹרוָדוֹרודור׃׃׃ 50:40 כְּמַהְפֵּכַ֨תכְּמַהְפֵּכַתכמהפכת אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־סְדֹ֧םסְדֹםסדם וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲמֹרָ֛העֲמֹרָהעמרה וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁכֵנֶ֖יהָשְׁכֵנֶיהָשכניה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה לֹֽאלֹאלא־־־יֵשֵׁ֥ביֵשֵׁבישב שָׁם֙שָׁםשם אִ֔ישׁאִישׁאיש וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָג֥וּריָגוּריגור בָּ֖הּבָּהּבה בֶּןבֶּןבן־־־אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 50:41 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה עַ֥םעַםעם בָּ֖אבָּאבא מִצָּפ֑וֹןמִצָּפוֹןמצפון וְג֤וֹיוְגוֹיוגוי גָּדוֹל֙גָּדוֹלגדול וּמְלָכִ֣יםוּמְלָכִיםומלכים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים יֵעֹ֖רוּיֵעֹרוּיערו מִיַּרְכְּתֵימִיַּרְכְּתֵימירכתי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 50:42 קֶ֣שֶׁתקֶשֶׁתקשת וְכִידֹ֞ןוְכִידֹןוכידן יַחֲזִ֗יקוּיַחֲזִיקוּיחזיקו אַכְזָרִ֥יאַכְזָרִיאכזרי הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה וְלֹ֣אוְלֹאולא יְרַחֵ֔מוּיְרַחֵמוּירחמו קוֹלָם֙קוֹלָםקולם כַּיָּ֣םכַּיָּםכים יֶהֱמֶ֔היֶהֱמֶהיהמה וְעַלוְעַלועל־־־סוּסִ֖יםסוּסִיםסוסים יִרְכָּ֑בוּיִרְכָּבוּירכבו עָר֗וּךְעָרוּךְערוך כְּאִישׁ֙כְּאִישׁכאיש לַמִּלְחָמָ֔הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך בַּתבַּתבת־־־בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 50:43 שָׁמַ֧עשָׁמַעשמע מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל אֶתאֶתאת־־־שִׁמְעָ֖םשִׁמְעָםשמעם וְרָפ֣וּוְרָפוּורפו יָדָ֑יויָדָיוידיו צָרָה֙צָרָהצרה הֶחֱזִיקַ֔תְהוּהֶחֱזִיקַתְהוּהחזיקתהו חִ֖ילחִילחיל כַּיּוֹלֵדָֽהכַּיּוֹלֵדָהכיולדה׃׃׃ 50:44 הִ֠נֵּההִנֵּההנה כְּאַרְיֵ֞הכְּאַרְיֵהכאריה יַעֲלֶ֨היַעֲלֶהיעלה מִגְּא֣וֹןמִגְּאוֹןמגאון הַיַּרְדֵּן֮הַיַּרְדֵּןהירדן אֶלאֶלאל־־־נְוֵ֣הנְוֵהנוה אֵיתָן֒אֵיתָןאיתן כִּֽיכִּיכי־־־אַרְגִּ֤עָהאַרְגִּעָהארגעה [אֲרוּצֵם כ][אֲרוּצֵם כ][ארוצם כ] (אֲרִיצֵם֙ ק)(אֲרִיצֵם ק)(אריצם ק) מֵֽעָלֶ֔יהָמֵעָלֶיהָמעליה וּמִ֥יוּמִיומי בָח֖וּרבָחוּרבחור אֵלֶ֣יהָאֵלֶיהָאליה אֶפְקֹ֑דאֶפְקֹדאפקד כִּ֣יכִּיכי מִ֤ימִימי כָמ֙וֹנִי֙כָמוֹנִיכמוני וּמִ֣יוּמִיומי יוֹעִדֶ֔נִּייוֹעִדֶנִּייועדני וּמִֽיוּמִיומי־־־זֶ֣הזֶהזה רֹעֶ֔הרֹעֶהרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַעֲמֹ֖דיַעֲמֹדיעמד לְפָנָֽילְפָנָילפני׃׃׃ 50:45 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו עֲצַתעֲצַתעצת־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יָעַץ֙יָעַץיעץ אֶלאֶלאל־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וּמַ֨חְשְׁבוֹתָ֔יווּמַחְשְׁבוֹתָיוומחשבותיו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חָשַׁ֖בחָשַׁבחשב אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כַּשְׂדִּ֑יםכַּשְׂדִּיםכשדים אִםאִםאם־־־לֹ֤אלֹאלא יִסְחָבוּם֙יִסְחָבוּםיסחבום צְעִירֵ֣יצְעִירֵיצעירי הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא יַשִּׁ֛יםיַשִּׁיםישים עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם נָוֶֽהנָוֶהנוה׃׃׃ 50:46 מִקּוֹל֙מִקּוֹלמקול נִתְפְּשָׂ֣הנִתְפְּשָׂהנתפשה בָבֶ֔לבָבֶלבבל נִרְעֲשָׁ֖הנִרְעֲשָׁהנרעשה הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וּזְעָקָ֖הוּזְעָקָהוזעקה בַּגּוֹיִ֥םבַּגּוֹיִםבגוים נִשְׁמָֽענִשְׁמָענשמע׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain