Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 51

51:1 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנְנִי֙הִנְנִיהנני מֵעִ֣ירמֵעִירמעיר עַלעַלעל־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְאֶלוְאֶלואל־־־יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי לֵ֣בלֵבלב קָמָ֑יקָמָיקמי ר֖וּחַרוּחַרוח מַשְׁחִֽיתמַשְׁחִיתמשחית׃׃׃ 51:2 וְשִׁלַּחְתִּ֨יוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי לְבָבֶ֤ללְבָבֶללבבל ׀׀׀ זָרִים֙זָרִיםזרים וְזֵר֔וּהָוְזֵרוּהָוזרוה וִיבֹקְק֖וּוִיבֹקְקוּויבקקו אֶתאֶתאת־־־אַרְצָ֑הּאַרְצָהּארצה כִּֽיכִּיכי־־־הָי֥וּהָיוּהיו עָלֶ֛יהָעָלֶיהָעליה מִסָּבִ֖יבמִסָּבִיבמסביב בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 51:3 אֶֽלאֶלאל־־־יִדְרֹ֤ךְיִדְרֹךְידרך [יִדְרֹךְ כ][יִדְרֹךְ כ][ידרך כ] הַדֹּרֵךְ֙הַדֹּרֵךְהדרך קַשְׁתּ֔וֹקַשְׁתּוֹקשתו וְאֶלוְאֶלואל־־־יִתְעַ֖ליִתְעַליתעל בְּסִרְיֹנ֑וֹבְּסִרְיֹנוֹבסרינו וְאַֽלוְאַלואל־־־תַּחְמְלוּ֙תַּחְמְלוּתחמלו אֶלאֶלאל־־־בַּ֣חֻרֶ֔יהָבַּחֻרֶיהָבחריה הַחֲרִ֖ימוּהַחֲרִימוּהחרימו כָּלכָּלכל־־־צְבָאָֽהּצְבָאָהּצבאה׃׃׃ 51:4 וְנָפְל֥וּוְנָפְלוּונפלו חֲלָלִ֖יםחֲלָלִיםחללים בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כַּשְׂדִּ֑יםכַּשְׂדִּיםכשדים וּמְדֻקָּרִ֖יםוּמְדֻקָּרִיםומדקרים בְּחוּצוֹתֶֽיהָבְּחוּצוֹתֶיהָבחוצותיה׃׃׃ 51:5 כִּ֠יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־אַלְמָ֨ןאַלְמָןאלמן יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל וִֽיהוּדָה֙וִיהוּדָהויהודה מֵֽאֱלֹהָ֔יומֵאֱלֹהָיומאלהיו מֵֽיְהוָ֖המֵיְהוָהמיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות כִּ֤יכִּיכי אַרְצָם֙אַרְצָםארצם מָלְאָ֣המָלְאָהמלאה אָשָׁ֔םאָשָׁםאשם מִקְּד֖וֹשׁמִקְּדוֹשׁמקדוש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 51:6 נֻ֣סוּנֻסוּנסו ׀׀׀ מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך בָּבֶ֗לבָּבֶלבבל וּמַלְּטוּ֙וּמַלְּטוּומלטו אִ֣ישׁאִישׁאיש נַפְשׁ֔וֹנַפְשׁוֹנפשו אַלאַלאל־־־תִּדַּ֖מּוּתִּדַּמּוּתדמו בַּעֲוֺנָ֑הּבַּעֲוֺנָהּבעונה כִּי֩כִּיכי עֵ֨תעֵתעת נְקָמָ֥הנְקָמָהנקמה הִיא֙הִיאהיא לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה גְּמ֕וּלגְּמוּלגמול ה֥וּאהוּאהוא מְשַׁלֵּ֖םמְשַׁלֵּםמשלם לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 51:7 כּוֹסכּוֹסכוס־־־זָהָ֤בזָהָבזהב בָּבֶל֙בָּבֶלבבל בְּיַדבְּיַדביד־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה מְשַׁכֶּ֖רֶתמְשַׁכֶּרֶתמשכרת כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ מִיֵּינָהּ֙מִיֵּינָהּמיינה שָׁת֣וּשָׁתוּשתו גוֹיִ֔םגוֹיִםגוים עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן יִתְהֹלְל֥וּיִתְהֹלְלוּיתהללו גוֹיִֽםגוֹיִםגוים׃׃׃ 51:8 פִּתְאֹ֛םפִּתְאֹםפתאם נָפְלָ֥הנָפְלָהנפלה בָבֶ֖לבָבֶלבבל וַתִּשָּׁבֵ֑רוַתִּשָּׁבֵרותשבר הֵילִ֣ילוּהֵילִילוּהילילו עָלֶ֗יהָעָלֶיהָעליה קְח֤וּקְחוּקחו צֳרִי֙צֳרִיצרי לְמַכְאוֹבָ֔הּלְמַכְאוֹבָהּלמכאובה אוּלַ֖יאוּלַיאולי תֵּרָפֵֽאתֵּרָפֵאתרפא׃׃׃ 51:9 [רִפִּאנוּ כ][רִפִּאנוּ כ][רפאנו כ] (רִפִּ֣ינוּ ק)(רִפִּינוּ ק)(רפינו ק) אֶתאֶתאת־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל וְלֹ֣אוְלֹאולא נִרְפָּ֔תָהנִרְפָּתָהנרפתה עִזְב֕וּהָעִזְבוּהָעזבוה וְנֵלֵ֖ךְוְנֵלֵךְונלך אִ֣ישׁאִישׁאיש לְאַרְצ֑וֹלְאַרְצוֹלארצו כִּֽיכִּיכי־־־נָגַ֤ענָגַענגע אֶלאֶלאל־־־הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים מִשְׁפָּטָ֔הּמִשְׁפָּטָהּמשפטה וְנִשָּׂ֖אוְנִשָּׂאונשא עַדעַדעד־־־שְׁחָקִֽיםשְׁחָקִיםשחקים׃׃׃ 51:10 הוֹצִ֥יאהוֹצִיאהוציא יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־צִדְקֹתֵ֑ינוּצִדְקֹתֵינוּצדקתינו בֹּ֚אוּבֹּאוּבאו וּנְסַפְּרָ֣הוּנְסַפְּרָהונספרה בְצִיּ֔וֹןבְצִיּוֹןבציון אֶֽתאֶתאת־־־מַעֲשֵׂ֖המַעֲשֵׂהמעשה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 51:11 הָבֵ֣רוּהָבֵרוּהברו הַחִצִּים֮הַחִצִּיםהחצים מִלְא֣וּמִלְאוּמלאו הַשְּׁלָטִים֒הַשְּׁלָטִיםהשלטים הֵעִ֣ירהֵעִירהעיר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־ר֙וּחַ֙רוּחַרוח מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי מָדַ֔ימָדַימדי כִּֽיכִּיכי־־־עַלעַלעל־־־בָּבֶ֥לבָּבֶלבבל מְזִמָּת֖וֹמְזִמָּתוֹמזמתו לְהַשְׁחִיתָ֑הּלְהַשְׁחִיתָהּלהשחיתה כִּֽיכִּיכי־־־נִקְמַ֤תנִקְמַתנקמת יְהוָה֙יְהוָהיהוה הִ֔יאהִיאהיא נִקְמַ֖תנִקְמַתנקמת הֵיכָלֽוֹהֵיכָלוֹהיכלו׃׃׃ 51:12 אֶלאֶלאל־־־חוֹמֹ֨תחוֹמֹתחומת בָּבֶ֜לבָּבֶלבבל שְׂאוּשְׂאוּשאו־־־נֵ֗סנֵסנס הַחֲזִ֙יקוּ֙הַחֲזִיקוּהחזיקו הַמִּשְׁמָ֔רהַמִּשְׁמָרהמשמר הָקִ֙ימוּ֙הָקִימוּהקימו שֹֽׁמְרִ֔יםשֹׁמְרִיםשמרים הָכִ֖ינוּהָכִינוּהכינו הָאֹֽרְבִ֑יםהָאֹרְבִיםהארבים כִּ֚יכִּיכי גַּםגַּםגם־־־זָמַ֣םזָמַםזמם יְהוָ֔היְהוָהיהוה גַּםגַּםגם־־־עָשָׂ֕העָשָׂהעשה אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר אֶלאֶלאל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי בָבֶֽלבָבֶלבבל׃׃׃ 51:13 [שֹׁכַנְתִּי כ][שֹׁכַנְתִּי כ][שכנתי כ] (שֹׁכַנְתְּ֙ ק)(שֹׁכַנְתְּ ק)(שכנת ק) עַלעַלעל־־־מַ֣יִםמַיִםמים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים רַבַּ֖תרַבַּתרבת אֽוֹצָרֹ֑תאוֹצָרֹתאוצרת בָּ֥אבָּאבא קִצֵּ֖ךְקִצֵּךְקצך אַמַּ֥תאַמַּתאמת בִּצְעֵֽךְבִּצְעֵךְבצעך׃׃׃ 51:14 נִשְׁבַּ֛ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות בְּנַפְשׁ֑וֹבְּנַפְשׁוֹבנפשו כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־מִלֵּאתִ֤יךְמִלֵּאתִיךְמלאתיך אָדָם֙אָדָםאדם כַּיֶּ֔לֶקכַּיֶּלֶקכילק וְעָנ֥וּוְעָנוּוענו עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך הֵידָֽדהֵידָדהידד׃׃׃ ססס 51:15 עֹשֵׂ֥העֹשֵׂהעשה אֶ֙רֶץ֙אֶרֶץארץ בְּכֹח֔וֹבְּכֹחוֹבכחו מֵכִ֥יןמֵכִיןמכין תֵּבֵ֖לתֵּבֵלתבל בְּחָכְמָת֑וֹבְּחָכְמָתוֹבחכמתו וּבִתְבוּנָת֖וֹוּבִתְבוּנָתוֹובתבונתו נָטָ֥הנָטָהנטה שָׁמָֽיִםשָׁמָיִםשמים׃׃׃ 51:16 לְק֨וֹללְקוֹללקול תִּתּ֜וֹתִּתּוֹתתו הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון מַ֙יִם֙מַיִםמים בַּשָּׁמַ֔יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל נְשִׂאִ֖יםנְשִׂאִיםנשאים מִקְצֵהמִקְצֵהמקצה־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ בְּרָקִ֤יםבְּרָקִיםברקים לַמָּטָר֙לַמָּטָרלמטר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה וַיֹּ֥צֵאוַיֹּצֵאויצא ר֖וּחַרוּחַרוח מֵאֹצְרֹתָֽיומֵאֹצְרֹתָיומאצרתיו׃׃׃ 51:17 נִבְעַ֤רנִבְעַרנבער כָּלכָּלכל־־־אָדָם֙אָדָםאדם מִדַּ֔עַתמִדַּעַתמדעת הֹבִ֥ישׁהֹבִישׁהביש כָּלכָּלכל־־־צֹרֵ֖ףצֹרֵףצרף מִפָּ֑סֶלמִפָּסֶלמפסל כִּ֛יכִּיכי שֶׁ֥קֶרשֶׁקֶרשקר נִסְכּ֖וֹנִסְכּוֹנסכו וְלֹאוְלֹאולא־־־ר֥וּחַרוּחַרוח בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 51:18 הֶ֣בֶלהֶבֶלהבל הֵ֔מָּההֵמָּההמה מַעֲשֵׂ֖המַעֲשֵׂהמעשה תַּעְתֻּעִ֑יםתַּעְתֻּעִיםתעתעים בְּעֵ֥תבְּעֵתבעת פְּקֻדָּתָ֖םפְּקֻדָּתָםפקדתם יֹאבֵֽדוּיֹאבֵדוּיאבדו׃׃׃ 51:19 לֹֽאלֹאלא־־־כְאֵ֜לֶּהכְאֵלֶּהכאלה חֵ֣לֶקחֵלֶקחלק יַעֲק֗וֹביַעֲקוֹביעקוב כִּֽיכִּיכי־־־יוֹצֵ֤ריוֹצֵריוצר הַכֹּל֙הַכֹּלהכל ה֔וּאהוּאהוא וְשֵׁ֖בֶטוְשֵׁבֶטושבט נַחֲלָת֑וֹנַחֲלָתוֹנחלתו יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ ססס 51:20 מַפֵּץמַפֵּץמפץ־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה לִ֔ילִילי כְּלֵ֖יכְּלֵיכלי מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה וְנִפַּצְתִּ֤יוְנִפַּצְתִּיונפצתי בְךָ֙בְךָבך גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים וְהִשְׁחַתִּ֥יוְהִשְׁחַתִּיוהשחתי בְךָ֖בְךָבך מַמְלָכֽוֹתמַמְלָכוֹתממלכות׃׃׃ 51:21 וְנִפַּצְתִּ֣יוְנִפַּצְתִּיונפצתי בְךָ֔בְךָבך ס֖וּססוּססוס וְרֹֽכְב֑וֹוְרֹכְבוֹורכבו וְנִפַּצְתִּ֣יוְנִפַּצְתִּיונפצתי בְךָ֔בְךָבך רֶ֖כֶברֶכֶברכב וְרֹכְבֽוֹוְרֹכְבוֹורכבו׃׃׃ 51:22 וְנִפַּצְתִּ֤יוְנִפַּצְתִּיונפצתי בְךָ֙בְךָבך אִ֣ישׁאִישׁאיש וְאִשָּׁ֔הוְאִשָּׁהואשה וְנִפַּצְתִּ֥יוְנִפַּצְתִּיונפצתי בְךָ֖בְךָבך זָקֵ֣ןזָקֵןזקן וָנָ֑עַרוָנָעַרונער וְנִפַּצְתִּ֣יוְנִפַּצְתִּיונפצתי בְךָ֔בְךָבך בָּח֖וּרבָּחוּרבחור וּבְתוּלָֽהוּבְתוּלָהובתולה׃׃׃ 51:23 וְנִפַּצְתִּ֤יוְנִפַּצְתִּיונפצתי בְךָ֙בְךָבך רֹעֶ֣הרֹעֶהרעה וְעֶדְר֔וֹוְעֶדְרוֹועדרו וְנִפַּצְתִּ֥יוְנִפַּצְתִּיונפצתי בְךָ֖בְךָבך אִכָּ֣ראִכָּראכר וְצִמְדּ֑וֹוְצִמְדּוֹוצמדו וְנִפַּצְתִּ֣יוְנִפַּצְתִּיונפצתי בְךָ֔בְךָבך פַּח֖וֹתפַּחוֹתפחות וּסְגָנִֽיםוּסְגָנִיםוסגנים׃׃׃ 51:24 וְשִׁלַּמְתִּ֨יוְשִׁלַּמְתִּיושלמתי לְבָבֶ֜ללְבָבֶללבבל וּלְכֹ֣לוּלְכֹלולכל ׀׀׀ יוֹשְׁבֵ֣ייוֹשְׁבֵייושבי כַשְׂדִּ֗יםכַשְׂדִּיםכשדים אֵ֧תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־רָעָתָ֛םרָעָתָםרעתם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו בְצִיּ֖וֹןבְצִיּוֹןבציון לְעֵֽינֵיכֶ֑םלְעֵינֵיכֶםלעיניכם נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 51:25 הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני אֵלֶ֜יךָאֵלֶיךָאליך הַ֤רהַרהר הַמַּשְׁחִית֙הַמַּשְׁחִיתהמשחית נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה הַמַּשְׁחִ֖יתהַמַּשְׁחִיתהמשחית אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְנָטִ֨יתִיוְנָטִיתִיונטיתי אֶתאֶתאת־־־יָדִ֜ייָדִיידי עָלֶ֗יךָעָלֶיךָעליך וְגִלְגַּלְתִּ֙יךָ֙וְגִלְגַּלְתִּיךָוגלגלתיך מִןמִןמן־־־הַסְּלָעִ֔יםהַסְּלָעִיםהסלעים וּנְתַתִּ֖יךָוּנְתַתִּיךָונתתיך לְהַ֥רלְהַרלהר שְׂרֵפָֽהשְׂרֵפָהשרפה׃׃׃ 51:26 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִקְח֤וּיִקְחוּיקחו מִמְּךָ֙מִמְּךָממך אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן לְפִנָּ֔הלְפִנָּהלפנה וְאֶ֖בֶןוְאֶבֶןואבן לְמֽוֹסָד֑וֹתלְמוֹסָדוֹתלמוסדות כִּֽיכִּיכי־־־שִׁמְמ֥וֹתשִׁמְמוֹתשממות עוֹלָ֛םעוֹלָםעולם תִּֽהְיֶ֖התִּהְיֶהתהיה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 51:27 שְׂאוּשְׂאוּשאו־־־נֵ֣סנֵסנס בָּאָ֗רֶץבָּאָרֶץבארץ תִּקְע֨וּתִּקְעוּתקעו שׁוֹפָ֤רשׁוֹפָרשופר בַּגּוֹיִם֙בַּגּוֹיִםבגוים קַדְּשׁ֤וּקַדְּשׁוּקדשו עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים הַשְׁמִ֧יעוּהַשְׁמִיעוּהשמיעו עָלֶ֛יהָעָלֶיהָעליה מַמְלְכ֥וֹתמַמְלְכוֹתממלכות אֲרָרַ֖טאֲרָרַטאררט מִנִּ֣ימִנִּימני וְאַשְׁכְּנָ֑זוְאַשְׁכְּנָזואשכנז פִּקְד֤וּפִּקְדוּפקדו עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה טִפְסָ֔רטִפְסָרטפסר הַֽעֲלוּהַעֲלוּהעלו־־־ס֖וּססוּססוס כְּיֶ֥לֶקכְּיֶלֶקכילק סָמָֽרסָמָרסמר׃׃׃ 51:28 קַדְּשׁ֨וּקַדְּשׁוּקדשו עָלֶ֤יהָעָלֶיהָעליה גוֹיִם֙גוֹיִםגוים אֶתאֶתאת־־־מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי מָדַ֔ימָדַימדי אֶתאֶתאת־־־פַּחוֹתֶ֖יהָפַּחוֹתֶיהָפחותיה וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־סְגָנֶ֑יהָסְגָנֶיהָסגניה וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מֶמְשַׁלְתּֽוֹמֶמְשַׁלְתּוֹממשלתו׃׃׃ 51:29 וַתִּרְעַ֥שׁוַתִּרְעַשׁותרעש הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וַתָּחֹ֑לוַתָּחֹלותחל כִּ֣יכִּיכי קָ֤מָהקָמָהקמה עַלעַלעל־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל מַחְשְׁב֣וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות יְהוָ֔היְהוָהיהוה לָשׂ֞וּםלָשׂוּםלשום אֶתאֶתאת־־־אֶ֧רֶץאֶרֶץארץ בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל לְשַׁמָּ֖הלְשַׁמָּהלשמה מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין יוֹשֵֽׁביוֹשֵׁביושב׃׃׃ 51:30 חָדְלוּ֩חָדְלוּחדלו גִבּוֹרֵ֨יגִבּוֹרֵיגבורי בָבֶ֜לבָבֶלבבל לְהִלָּחֵ֗םלְהִלָּחֵםלהלחם יָֽשְׁבוּ֙יָשְׁבוּישבו בַּמְּצָד֔וֹתבַּמְּצָדוֹתבמצדות נָשְׁתָ֥הנָשְׁתָהנשתה גְבוּרָתָ֖םגְבוּרָתָםגבורתם הָי֣וּהָיוּהיו לְנָשִׁ֑יםלְנָשִׁיםלנשים הִצִּ֥יתוּהִצִּיתוּהציתו מִשְׁכְּנֹתֶ֖יהָמִשְׁכְּנֹתֶיהָמשכנתיה נִשְׁבְּר֥וּנִשְׁבְּרוּנשברו בְרִיחֶֽיהָבְרִיחֶיהָבריחיה׃׃׃ 51:31 רָ֤ץרָץרץ לִקְרַאתלִקְרַאתלקראת־־־רָץ֙רָץרץ יָר֔וּץיָרוּץירוץ וּמַגִּ֖ידוּמַגִּידומגיד לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת מַגִּ֑ידמַגִּידמגיד לְהַגִּיד֙לְהַגִּידלהגיד לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל כִּֽיכִּיכי־־־נִלְכְּדָ֥הנִלְכְּדָהנלכדה עִיר֖וֹעִירוֹעירו מִקָּצֶֽהמִקָּצֶהמקצה׃׃׃ 51:32 וְהַמַּעְבָּר֣וֹתוְהַמַּעְבָּרוֹתוהמעברות נִתְפָּ֔שׂוּנִתְפָּשׂוּנתפשו וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֲגַמִּ֖יםהָאֲגַמִּיםהאגמים שָׂרְפ֣וּשָׂרְפוּשרפו בָאֵ֑שׁבָאֵשׁבאש וְאַנְשֵׁ֥יוְאַנְשֵׁיואנשי הַמִּלְחָמָ֖ההַמִּלְחָמָההמלחמה נִבְהָֽלוּנִבְהָלוּנבהלו׃׃׃ ססס 51:33 כִּי֩כִּיכי כֹ֨הכֹהכה אָמַ֜ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בַּתבַּתבת־־־בָּבֶ֕לבָּבֶלבבל כְּגֹ֖רֶןכְּגֹרֶןכגרן עֵ֣תעֵתעת הִדְרִיכָ֑הּהִדְרִיכָהּהדריכה ע֣וֹדעוֹדעוד מְעַ֔טמְעַטמעט וּבָ֥אָהוּבָאָהובאה עֵֽתעֵתעת־־־הַקָּצִ֖ירהַקָּצִירהקציר לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 51:34 [אֲכָלָנוּ כ][אֲכָלָנוּ כ][אכלנו כ] (אֲכָלַ֣נִי ק)(אֲכָלַנִי ק)(אכלני ק) [הֲמָמָנוּ כ][הֲמָמָנוּ כ][הממנו כ] (הֲמָמַ֗נִי ק)(הֲמָמַנִי ק)(הממני ק) נְבוּכַדְרֶאצַּר֮נְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶל֒בָּבֶלבבל [הִצִּיגָנוּ כ][הִצִּיגָנוּ כ][הציגנו כ] (הִצִּיגַ֙נִי֙ ק)(הִצִּיגַנִי ק)(הציגני ק) כְּלִ֣יכְּלִיכלי רִ֔יקרִיקריק [בְּלָעָנוּ כ][בְּלָעָנוּ כ][בלענו כ] (בְּלָעַ֙נִי֙ ק)(בְּלָעַנִי ק)(בלעני ק) כַּתַּנִּ֔יןכַּתַּנִּיןכתנין מִלָּ֥אמִלָּאמלא כְרֵשׂ֖וֹכְרֵשׂוֹכרשו מֵֽעֲדָנָ֑ימֵעֲדָנָימעדני [הֱדִיחָנוּ כ][הֱדִיחָנוּ כ][הדיחנו כ] (הֱדִיחָֽנִי ק)(הֱדִיחָנִי ק)(הדיחני ק)׃׃׃ 51:35 חֲמָסִ֤יחֲמָסִיחמסי וּשְׁאֵרִי֙וּשְׁאֵרִיושארי עַלעַלעל־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל תֹּאמַ֖רתֹּאמַרתאמר יֹשֶׁ֣בֶתיֹשֶׁבֶתישבת צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון וְדָמִי֙וְדָמִיודמי אֶלאֶלאל־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי כַשְׂדִּ֔יםכַשְׂדִּיםכשדים תֹּאמַ֖רתֹּאמַרתאמר יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ ססס 51:36 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנְנִיהִנְנִיהנני־־־רָב֙רָברב אֶתאֶתאת־־־רִיבֵ֔ךְרִיבֵךְריבך וְנִקַּמְתִּ֖יוְנִקַּמְתִּיונקמתי אֶתאֶתאת־־־נִקְמָתֵ֑ךְנִקְמָתֵךְנקמתך וְהַחֲרַבְתִּי֙וְהַחֲרַבְתִּיוהחרבתי אֶתאֶתאת־־־יַמָּ֔הּיַמָּהּימה וְהֹבַשְׁתִּ֖יוְהֹבַשְׁתִּיוהבשתי אֶתאֶתאת־־־מְקוֹרָֽהּמְקוֹרָהּמקורה׃׃׃ 51:37 וְהָיְתָה֩וְהָיְתָהוהיתה בָבֶ֨לבָבֶלבבל ׀׀׀ לְגַלִּ֧יםלְגַלִּיםלגלים ׀׀׀ מְעוֹןמְעוֹןמעון־־־תַּנִּ֛יםתַּנִּיםתנים שַׁמָּ֥השַׁמָּהשמה וּשְׁרֵקָ֖הוּשְׁרֵקָהושרקה מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין יוֹשֵֽׁביוֹשֵׁביושב׃׃׃ 51:38 יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו כַּכְּפִרִ֣יםכַּכְּפִרִיםככפרים יִשְׁאָ֑גוּיִשְׁאָגוּישאגו נָעֲר֖וּנָעֲרוּנערו כְּגוֹרֵ֥יכְּגוֹרֵיכגורי אֲרָיֽוֹתאֲרָיוֹתאריות׃׃׃ 51:39 בְּחֻמָּ֞םבְּחֻמָּםבחמם אָשִׁ֣יתאָשִׁיתאשית אֶתאֶתאת־־־מִשְׁתֵּיהֶ֗םמִשְׁתֵּיהֶםמשתיהם וְהִשְׁכַּרְתִּים֙וְהִשְׁכַּרְתִּיםוהשכרתים לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען יַעֲלֹ֔זוּיַעֲלֹזוּיעלזו וְיָשְׁנ֥וּוְיָשְׁנוּוישנו שְׁנַתשְׁנַתשנת־־־עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם וְלֹ֣אוְלֹאולא יָקִ֑יצוּיָקִיצוּיקיצו נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 51:40 אֽוֹרִידֵ֖םאוֹרִידֵםאורידם כְּכָרִ֣יםכְּכָרִיםככרים לִטְב֑וֹחַלִטְבוֹחַלטבוח כְּאֵילִ֖יםכְּאֵילִיםכאילים עִםעִםעם־־־עַתּוּדִֽיםעַתּוּדִיםעתודים׃׃׃ 51:41 אֵ֚יךְאֵיךְאיך נִלְכְּדָ֣הנִלְכְּדָהנלכדה שֵׁשַׁ֔ךְשֵׁשַׁךְששך וַתִּתָּפֵ֖שׂוַתִּתָּפֵשׂותתפש תְּהִלַּ֣תתְּהִלַּתתהלת כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אֵ֣יךְאֵיךְאיך הָיְתָ֧ההָיְתָההיתה לְשַׁמָּ֛הלְשַׁמָּהלשמה בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל בַּגּוֹיִֽםבַּגּוֹיִםבגוים׃׃׃ 51:42 עָלָ֥העָלָהעלה עַלעַלעל־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל הַיָּ֑םהַיָּםהים בַּהֲמ֥וֹןבַּהֲמוֹןבהמון גַּלָּ֖יוגַּלָּיוגליו נִכְסָֽתָהנִכְסָתָהנכסתה׃׃׃ 51:43 הָי֤וּהָיוּהיו עָרֶ֙יהָ֙עָרֶיהָעריה לְשַׁמָּ֔הלְשַׁמָּהלשמה אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ צִיָּ֣הצִיָּהציה וַעֲרָבָ֑הוַעֲרָבָהוערבה אֶ֗רֶץאֶרֶץארץ לֹֽאלֹאלא־־־יֵשֵׁ֤ביֵשֵׁבישב בָּהֵן֙בָּהֵןבהן כָּלכָּלכל־־־אִ֔ישׁאִישׁאיש וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַעֲבֹ֥ריַעֲבֹריעבר בָּהֵ֖ןבָּהֵןבהן בֶּןבֶּןבן־־־אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 51:44 וּפָקַדְתִּ֨יוּפָקַדְתִּיופקדתי עַלעַלעל־־־בֵּ֜לבֵּלבל בְּבָבֶ֗לבְּבָבֶלבבבל וְהֹצֵאתִ֤יוְהֹצֵאתִיוהצאתי אֶתאֶתאת־־־בִּלְעוֹ֙בִּלְעוֹבלעו מִפִּ֔יומִפִּיומפיו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִנְהֲר֥וּיִנְהֲרוּינהרו אֵלָ֛יואֵלָיואליו ע֖וֹדעוֹדעוד גּוֹיִ֑םגּוֹיִםגוים גַּםגַּםגם־־־חוֹמַ֥תחוֹמַתחומת בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל נָפָֽלָהנָפָלָהנפלה׃׃׃ 51:45 צְא֤וּצְאוּצאו מִתּוֹכָהּ֙מִתּוֹכָהּמתוכה עַמִּ֔יעַמִּיעמי וּמַלְּט֖וּוּמַלְּטוּומלטו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו מֵחֲר֖וֹןמֵחֲרוֹןמחרון אַףאַףאף־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 51:46 וּפֶןוּפֶןופן־־־יֵרַ֤ךְיֵרַךְירך לְבַבְכֶם֙לְבַבְכֶםלבבכם וְתִֽירְא֔וּוְתִירְאוּותיראו בַּשְּׁמוּעָ֖הבַּשְּׁמוּעָהבשמועה הַנִּשְׁמַ֣עַתהַנִּשְׁמַעַתהנשמעת בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וּבָ֧אוּבָאובא בַשָּׁנָ֣הבַשָּׁנָהבשנה הַשְּׁמוּעָ֗ההַשְּׁמוּעָההשמועה וְאַחֲרָ֤יווְאַחֲרָיוואחריו בַּשָּׁנָה֙בַּשָּׁנָהבשנה הַשְּׁמוּעָ֔ההַשְּׁמוּעָההשמועה וְחָמָ֣סוְחָמָסוחמס בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וּמֹשֵׁ֖לוּמֹשֵׁלומשל עַלעַלעל־־־מֹשֵֽׁלמֹשֵׁלמשל׃׃׃ 51:47 לָכֵן֙לָכֵןלכן הִנֵּ֣ההִנֵּההנה יָמִ֣יםיָמִיםימים בָּאִ֔יםבָּאִיםבאים וּפָקַדְתִּי֙וּפָקַדְתִּיופקדתי עַלעַלעל־־־פְּסִילֵ֣יפְּסִילֵיפסילי בָבֶ֔לבָבֶלבבל וְכָלוְכָלוכל־־־אַרְצָ֖הּאַרְצָהּארצה תֵּב֑וֹשׁתֵּבוֹשׁתבוש וְכָלוְכָלוכל־־־חֲלָלֶ֖יהָחֲלָלֶיהָחלליה יִפְּל֥וּיִפְּלוּיפלו בְתוֹכָֽהּבְתוֹכָהּבתוכה׃׃׃ 51:48 וְרִנְּנ֤וּוְרִנְּנוּורננו עַלעַלעל־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל שָׁמַ֣יִםשָׁמַיִםשמים וָאָ֔רֶץוָאָרֶץוארץ וְכֹ֖לוְכֹלוכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם כִּ֧יכִּיכי מִצָּפ֛וֹןמִצָּפוֹןמצפון יָבוֹאיָבוֹאיבוא־־־לָ֥הּלָהּלה הַשּׁוֹדְדִ֖יםהַשּׁוֹדְדִיםהשודדים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 51:49 גַּםגַּםגם־־־בָּבֶ֕לבָּבֶלבבל לִנְפֹּ֖ללִנְפֹּללנפל חַֽלְלֵ֣יחַלְלֵיחללי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל גַּםגַּםגם־־־לְבָבֶ֥ללְבָבֶללבבל נָפְל֖וּנָפְלוּנפלו חַֽלְלֵ֥יחַלְלֵיחללי כָלכָלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 51:50 פְּלֵטִ֣יםפְּלֵטִיםפלטים מֵחֶ֔רֶבמֵחֶרֶבמחרב הִלְכ֖וּהִלְכוּהלכו אַֽלאַלאל־־־תַּעֲמֹ֑דוּתַּעֲמֹדוּתעמדו זִכְר֤וּזִכְרוּזכרו מֵֽרָחוֹק֙מֵרָחוֹקמרחוק אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וִירֽוּשָׁלִַ֖םוִירוּשָׁלִַםוירושלם תַּעֲלֶ֥התַּעֲלֶהתעלה עַלעַלעל־־־לְבַבְכֶֽםלְבַבְכֶםלבבכם׃׃׃ 51:51 בֹּ֚שְׁנוּבֹּשְׁנוּבשנו כִּֽיכִּיכי־־־שָׁמַ֣עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו חֶרְפָּ֔החֶרְפָּהחרפה כִּסְּתָ֥הכִּסְּתָהכסתה כְלִמָּ֖הכְלִמָּהכלמה פָּנֵ֑ינוּפָּנֵינוּפנינו כִּ֚יכִּיכי בָּ֣אוּבָּאוּבאו זָרִ֔יםזָרִיםזרים עַֽלעַלעל־־־מִקְדְּשֵׁ֖ימִקְדְּשֵׁימקדשי בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 51:52 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־יָמִ֤יםיָמִיםימים בָּאִים֙בָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּפָקַדְתִּ֖יוּפָקַדְתִּיופקדתי עַלעַלעל־־־פְּסִילֶ֑יהָפְּסִילֶיהָפסיליה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־אַרְצָ֖הּאַרְצָהּארצה יֶאֱנֹ֥קיֶאֱנֹקיאנק חָלָֽלחָלָלחלל׃׃׃ 51:53 כִּֽיכִּיכי־־־תַעֲלֶ֤התַעֲלֶהתעלה בָבֶל֙בָבֶלבבל הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְכִ֥יוְכִיוכי תְבַצֵּ֖רתְבַצֵּרתבצר מְר֣וֹםמְרוֹםמרום עֻזָּ֑הּעֻזָּהּעזה מֵאִתִּ֗ימֵאִתִּימאתי יָבֹ֧אוּיָבֹאוּיבאו שֹׁדְדִ֛יםשֹׁדְדִיםשדדים לָ֖הּלָהּלה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 51:54 ק֥וֹלקוֹלקול זְעָקָ֖הזְעָקָהזעקה מִבָּבֶ֑למִבָּבֶלמבבל וְשֶׁ֥בֶרוְשֶׁבֶרושבר גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ כַּשְׂדִּֽיםכַּשְׂדִּיםכשדים׃׃׃ 51:55 כִּֽיכִּיכי־־־שֹׁדֵ֤דשֹׁדֵדשדד יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְאִבַּ֥דוְאִבַּדואבד מִמֶּ֖נָּהמִמֶּנָּהממנה ק֣וֹלקוֹלקול גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וְהָמ֤וּוְהָמוּוהמו גַלֵּיהֶם֙גַלֵּיהֶםגליהם כְּמַ֣יִםכְּמַיִםכמים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים נִתַּ֥ןנִתַּןנתן שְׁא֖וֹןשְׁאוֹןשאון קוֹלָֽםקוֹלָםקולם׃׃׃ 51:56 כִּי֩כִּיכי בָ֨אבָאבא עָלֶ֤יהָעָלֶיהָעליה עַלעַלעל־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל שׁוֹדֵ֔דשׁוֹדֵדשודד וְנִלְכְּדוּ֙וְנִלְכְּדוּונלכדו גִּבּוֹרֶ֔יהָגִּבּוֹרֶיהָגבוריה חִתְּתָ֖החִתְּתָהחתתה קַשְּׁתוֹתָ֑םקַשְּׁתוֹתָםקשתותם כִּ֣יכִּיכי אֵ֧לאֵלאל גְּמֻל֛וֹתגְּמֻלוֹתגמלות יְהוָ֖היְהוָהיהוה שַׁלֵּ֥םשַׁלֵּםשלם יְשַׁלֵּֽםיְשַׁלֵּםישלם׃׃׃ 51:57 וְ֠הִשְׁכַּרְתִּיוְהִשְׁכַּרְתִּיוהשכרתי שָׂרֶ֨יהָשָׂרֶיהָשריה וַחֲכָמֶ֜יהָוַחֲכָמֶיהָוחכמיה פַּחוֹתֶ֤יהָפַּחוֹתֶיהָפחותיה וּסְגָנֶ֙יהָ֙וּסְגָנֶיהָוסגניה וְגִבּוֹרֶ֔יהָוְגִבּוֹרֶיהָוגבוריה וְיָשְׁנ֥וּוְיָשְׁנוּוישנו שְׁנַתשְׁנַתשנת־־־עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם וְלֹ֣אוְלֹאולא יָקִ֑יצוּיָקִיצוּיקיצו נְאֻ֨םנְאֻםנאם־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ ססס 51:58 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות חֹ֠מוֹתחֹמוֹתחמות בָּבֶ֤לבָּבֶלבבל הָֽרְחָבָה֙הָרְחָבָההרחבה עַרְעֵ֣רעַרְעֵרערער תִּתְעַרְעָ֔רתִּתְעַרְעָרתתערער וּשְׁעָרֶ֥יהָוּשְׁעָרֶיהָושעריה הַגְּבֹהִ֖יםהַגְּבֹהִיםהגבהים בָּאֵ֣שׁבָּאֵשׁבאש יִצַּ֑תּוּיִצַּתּוּיצתו וְיִֽגְע֨וּוְיִגְעוּויגעו עַמִּ֧יםעַמִּיםעמים בְּדֵיבְּדֵיבדי־־־רִ֛יקרִיקריק וּלְאֻמִּ֥יםוּלְאֻמִּיםולאמים בְּדֵיבְּדֵיבדי־־־אֵ֖שׁאֵשׁאש וְיָעֵֽפוּוְיָעֵפוּויעפו׃׃׃ ססס 51:59 הַדָּבָ֞רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֣הצִוָּהצוה ׀׀׀ יִרְמְיָ֣הוּיִרְמְיָהוּירמיהו הַנָּבִ֗יאהַנָּבִיאהנביא אֶתאֶתאת־־־שְׂרָיָ֣השְׂרָיָהשריה בֶןבֶןבן־־־נֵרִיָּה֮נֵרִיָּהנריה בֶּןבֶּןבן־־־מַחְסֵיָה֒מַחְסֵיָהמחסיה בְּלֶכְתּ֞וֹבְּלֶכְתּוֹבלכתו אֶתאֶתאת־־־צִדְקִיָּ֤הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל בִּשְׁנַ֥תבִּשְׁנַתבשנת הָרְבִעִ֖יתהָרְבִעִיתהרבעית לְמָלְכ֑וֹלְמָלְכוֹלמלכו וּשְׂרָיָ֖הוּשְׂרָיָהושריה שַׂ֥רשַׂרשר מְנוּחָֽהמְנוּחָהמנוחה׃׃׃ 51:60 וַיִּכְתֹּ֣בוַיִּכְתֹּבויכתב יִרְמְיָ֗הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֵ֧תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרָעָ֛ההָרָעָההרעה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תָּב֥וֹאתָּבוֹאתבוא אֶלאֶלאל־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל אֶלאֶלאל־־־סֵ֣פֶרסֵפֶרספר אֶחָ֑דאֶחָדאחד אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה הַכְּתֻבִ֖יםהַכְּתֻבִיםהכתבים אֶלאֶלאל־־־בָּבֶֽלבָּבֶלבבל׃׃׃ 51:61 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו אֶלאֶלאל־־־שְׂרָיָ֑השְׂרָיָהשריה כְּבֹאֲךָ֣כְּבֹאֲךָכבאך בָבֶ֔לבָבֶלבבל וְֽרָאִ֔יתָוְרָאִיתָוראית וְֽקָרָ֔אתָוְקָרָאתָוקראת אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 51:62 וְאָמַרְתָּ֗וְאָמַרְתָּואמרת יְהוָה֙יְהוָהיהוה אַתָּ֨האַתָּהאתה דִבַּ֜רְתָּדִבַּרְתָּדברת אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֤וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּה֙הַזֶּההזה לְהַכְרִית֔וֹלְהַכְרִיתוֹלהכריתו לְבִלְתִּ֤ילְבִלְתִּילבלתי הֱיֽוֹתהֱיוֹתהיות־־־בּוֹ֙בּוֹבו יוֹשֵׁ֔ביוֹשֵׁביושב לְמֵאָדָ֖םלְמֵאָדָםלמאדם וְעַדוְעַדועד־־־בְּהֵמָ֑הבְּהֵמָהבהמה כִּֽיכִּיכי־־־שִׁמְמ֥וֹתשִׁמְמוֹתשממות עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם תִּֽהְיֶֽהתִּהְיֶהתהיה׃׃׃ 51:63 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כְּכַלֹּ֣תְךָ֔כְּכַלֹּתְךָככלתך לִקְרֹ֖אלִקְרֹאלקרא אֶתאֶתאת־־־הַסֵּ֣פֶרהַסֵּפֶרהספר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה תִּקְשֹׁ֤רתִּקְשֹׁרתקשר עָלָיו֙עָלָיועליו אֶ֔בֶןאֶבֶןאבן וְהִשְׁלַכְתּ֖וֹוְהִשְׁלַכְתּוֹוהשלכתו אֶלאֶלאל־־־תּ֥וֹךְתּוֹךְתוך פְּרָֽתפְּרָתפרת׃׃׃ 51:64 וְאָמַרְתָּ֗וְאָמַרְתָּואמרת כָּ֠כָהכָּכָהככה תִּשְׁקַ֨עתִּשְׁקַעתשקע בָּבֶ֤לבָּבֶלבבל וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תָקוּם֙תָקוּםתקום מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הָרָעָ֗ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי מֵבִ֥יאמֵבִיאמביא עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה וְיָעֵ֑פוּוְיָעֵפוּויעפו עַדעַדעד־־־הֵ֖נָּההֵנָּההנה דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יִרְמְיָֽהוּיִרְמְיָהוּירמיהו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain