Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 7

7:1 הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֣ההָיָההיה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֔הוּיִרְמְיָהוּירמיהו מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 7:2 עֲמֹ֗דעֲמֹדעמד בְּשַׁ֙עַר֙בְּשַׁעַרבשער בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְקָרָ֣אתָוְקָרָאתָוקראת שָּׁ֔םשָּׁםשם אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְאָמַרְתָּ֞וְאָמַרְתָּואמרת שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה הַבָּאִים֙הַבָּאִיםהבאים בַּשְּׁעָרִ֣יםבַּשְּׁעָרִיםבשערים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה לְהִֽשְׁתַּחֲוֺ֖תלְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ ססס 7:3 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הֵיטִ֥יבוּהֵיטִיבוּהיטיבו דַרְכֵיכֶ֖םדַרְכֵיכֶםדרכיכם וּמַֽעַלְלֵיכֶ֑םוּמַעַלְלֵיכֶםומעלליכם וַאֲשַׁכְּנָ֣הוַאֲשַׁכְּנָהואשכנה אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם בַּמָּק֥וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 7:4 אַלאַלאל־־־תִּבְטְח֣וּתִּבְטְחוּתבטחו לָכֶ֔םלָכֶםלכם אֶלאֶלאל־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַשֶּׁ֖קֶרהַשֶּׁקֶרהשקר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הֵיכַ֤להֵיכַלהיכל יְהוָה֙יְהוָהיהוה הֵיכַ֣להֵיכַלהיכל יְהוָ֔היְהוָהיהוה הֵיכַ֥להֵיכַלהיכל יְהוָ֖היְהוָהיהוה הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 7:5 כִּ֤יכִּיכי אִםאִםאם־־־הֵיטֵיב֙הֵיטֵיבהיטיב תֵּיטִ֔יבוּתֵּיטִיבוּתיטיבו אֶתאֶתאת־־־דַּרְכֵיכֶ֖םדַּרְכֵיכֶםדרכיכם וְאֶתוְאֶתואת־־־מַֽעַלְלֵיכֶ֑םמַעַלְלֵיכֶםמעלליכם אִםאִםאם־־־עָשׂ֤וֹעָשׂוֹעשו תַֽעֲשׂוּ֙תַעֲשׂוּתעשו מִשְׁפָּ֔טמִשְׁפָּטמשפט בֵּ֥יןבֵּיןבין אִ֖ישׁאִישׁאיש וּבֵ֥יןוּבֵיןובין רֵעֵֽהוּרֵעֵהוּרעהו׃׃׃ 7:6 גֵּ֣רגֵּרגר יָת֤וֹםיָתוֹםיתום וְאַלְמָנָה֙וְאַלְמָנָהואלמנה לֹ֣אלֹאלא תַֽעֲשֹׁ֔קוּתַעֲשֹׁקוּתעשקו וְדָ֣םוְדָםודם נָקִ֔ינָקִינקי אַֽלאַלאל־־־תִּשְׁפְּכ֖וּתִּשְׁפְּכוּתשפכו בַּמָּק֣וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְאַחֲרֵ֨יוְאַחֲרֵיואחרי אֱלֹהִ֧יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֛יםאֲחֵרִיםאחרים לֹ֥אלֹאלא תֵלְכ֖וּתֵלְכוּתלכו לְרַ֥עלְרַעלרע לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 7:7 וְשִׁכַּנְתִּ֤יוְשִׁכַּנְתִּיושכנתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם בַּמָּק֣וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה בָּאָ֕רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לַאֲבֽוֹתֵיכֶ֑םלַאֲבוֹתֵיכֶםלאבותיכם לְמִןלְמִןלמן־־־עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם וְעַדוְעַדועד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 7:8 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה אַתֶּם֙אַתֶּםאתם בֹּטְחִ֣יםבֹּטְחִיםבטחים לָכֶ֔םלָכֶםלכם עַלעַלעל־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי הַשָּׁ֑קֶרהַשָּׁקֶרהשקר לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי הוֹעִֽילהוֹעִילהועיל׃׃׃ 7:9 הֲגָנֹ֤בהֲגָנֹבהגנב ׀׀׀ רָצֹ֙חַ֙רָצֹחַרצח וְֽנָאֹ֔ףוְנָאֹףונאף וְהִשָּׁבֵ֥עַוְהִשָּׁבֵעַוהשבע לַשֶּׁ֖קֶרלַשֶּׁקֶרלשקר וְקַטֵּ֣רוְקַטֵּרוקטר לַבָּ֑עַללַבָּעַללבעל וְהָלֹ֗ךְוְהָלֹךְוהלך אַחֲרֵ֛יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֖יםאֲחֵרִיםאחרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יְדַעְתֶּֽםיְדַעְתֶּםידעתם׃׃׃ 7:10 וּבָאתֶ֞םוּבָאתֶםובאתם וַעֲמַדְתֶּ֣םוַעֲמַדְתֶּםועמדתם לְפָנַ֗ילְפָנַילפני בַּבַּ֤יִתבַּבַּיִתבבית הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִקְרָאנִקְרָאנקרא־־־שְׁמִ֣ישְׁמִישמי עָלָ֔יועָלָיועליו וַאֲמַרְתֶּ֖םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם נִצַּ֑לְנוּנִצַּלְנוּנצלנו לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען עֲשׂ֔וֹתעֲשׂוֹתעשות אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַתּוֹעֵב֖וֹתהַתּוֹעֵבוֹתהתועבות הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 7:11 הַמְעָרַ֣תהַמְעָרַתהמערת פָּרִצִ֗יםפָּרִצִיםפרצים הָיָ֨ההָיָההיה הַבַּ֧יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּ֛ההַזֶּההזה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִקְרָֽאנִקְרָאנקרא־־־שְׁמִ֥ישְׁמִישמי עָלָ֖יועָלָיועליו בְּעֵינֵיכֶ֑םבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם גַּ֧םגַּםגם אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי הִנֵּ֥ההִנֵּההנה רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 7:12 כִּ֣יכִּיכי לְכוּלְכוּלכו־־־נָ֗אנָאנא אֶלאֶלאל־־־מְקוֹמִי֙מְקוֹמִימקומי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּשִׁיל֔וֹבְּשִׁילוֹבשילו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר שִׁכַּ֧נְתִּֽישִׁכַּנְתִּישכנתי שְׁמִ֛ישְׁמִישמי שָׁ֖םשָׁםשם בָּרִֽאשׁוֹנָ֑הבָּרִאשׁוֹנָהבראשונה וּרְאוּ֙וּרְאוּוראו אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֣יתִיעָשִׂיתִיעשיתי ל֔וֹלוֹלו מִפְּנֵ֕ימִפְּנֵימפני רָעַ֖תרָעַתרעת עַמִּ֥יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 7:13 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה יַ֧עַןיַעַןיען עֲשׂוֹתְכֶ֛םעֲשׂוֹתְכֶםעשותכם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמַּֽעֲשִׂ֥יםהַמַּעֲשִׂיםהמעשים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וָאֲדַבֵּ֨רוָאֲדַבֵּרואדבר אֲלֵיכֶ֜םאֲלֵיכֶםאליכם הַשְׁכֵּ֤םהַשְׁכֵּםהשכם וְדַבֵּר֙וְדַבֵּרודבר וְלֹ֣אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּ֔םשְׁמַעְתֶּםשמעתם וָאֶקְרָ֥אוָאֶקְרָאואקרא אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם וְלֹ֥אוְלֹאולא עֲנִיתֶֽםעֲנִיתֶםעניתם׃׃׃ 7:14 וְעָשִׂ֜יתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי לַבַּ֣יִתלַבַּיִתלבית ׀׀׀ אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר נִֽקְרָאנִקְרָאנקרא־־־שְׁמִ֣ישְׁמִישמי עָלָ֗יועָלָיועליו אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אַתֶּם֙אַתֶּםאתם בֹּטְחִ֣יםבֹּטְחִיםבטחים בּ֔וֹבּוֹבו וְלַ֨מָּק֔וֹםוְלַמָּקוֹםולמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי לָכֶ֖םלָכֶםלכם וְלַאֲבֽוֹתֵיכֶ֑םוְלַאֲבוֹתֵיכֶםולאבותיכם כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לְשִׁלֽוֹלְשִׁלוֹלשלו׃׃׃ 7:15 וְהִשְׁלַכְתִּ֥יוְהִשְׁלַכְתִּיוהשלכתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מֵעַ֣למֵעַלמעל פָּנָ֑יפָּנָיפני כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר הִשְׁלַ֙כְתִּי֙הִשְׁלַכְתִּיהשלכתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲחֵיכֶ֔םאֲחֵיכֶםאחיכם אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־זֶ֥רַעזֶרַעזרע אֶפְרָֽיִםאֶפְרָיִםאפרים׃׃׃ ססס 7:16 וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה אַלאַלאל־־־תִּתְפַּלֵּ֣לתִּתְפַּלֵּלתתפלל ׀׀׀ בְּעַדבְּעַדבעד־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֗ההַזֶּההזה וְאַלוְאַלואל־־־תִּשָּׂ֧אתִּשָּׂאתשא בַעֲדָ֛םבַעֲדָםבעדם רִנָּ֥הרִנָּהרנה וּתְפִלָּ֖הוּתְפִלָּהותפלה וְאַלוְאַלואל־־־תִּפְגַּעתִּפְגַּעתפגע־־־בִּ֑יבִּיבי כִּיכִּיכי־־־אֵינֶ֥נִּיאֵינֶנִּיאינני שֹׁמֵ֖עַשֹׁמֵעַשמע אֹתָֽךְאֹתָךְאתך׃׃׃ 7:17 הַֽאֵינְךָ֣הַאֵינְךָהאינך רֹאֶ֔הרֹאֶהראה מָ֛המָהמה הֵ֥מָּההֵמָּההמה עֹשִׂ֖יםעֹשִׂיםעשים בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וּבְחֻצ֖וֹתוּבְחֻצוֹתובחצות יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 7:18 הַבָּנִ֞יםהַבָּנִיםהבנים מְלַקְּטִ֣יםמְלַקְּטִיםמלקטים עֵצִ֗יםעֵצִיםעצים וְהָֽאָבוֹת֙וְהָאָבוֹתוהאבות מְבַעֲרִ֣יםמְבַעֲרִיםמבערים אֶתאֶתאת־־־הָאֵ֔שׁהָאֵשׁהאש וְהַנָּשִׁ֖יםוְהַנָּשִׁיםוהנשים לָשׁ֣וֹתלָשׁוֹתלשות בָּצֵ֑קבָּצֵקבצק לַעֲשׂ֨וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כַּוָּנִ֜יםכַּוָּנִיםכונים לִמְלֶ֣כֶתלִמְלֶכֶתלמלכת הַשָּׁמַ֗יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְהַסֵּ֤ךְוְהַסֵּךְוהסך נְסָכִים֙נְסָכִיםנסכים לֵאלֹהִ֣יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען הַכְעִסֵֽנִיהַכְעִסֵנִיהכעסני׃׃׃ 7:19 הַאֹתִ֛יהַאֹתִיהאתי הֵ֥םהֵםהם מַכְעִסִ֖יםמַכְעִסִיםמכעסים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא אֹתָ֔םאֹתָםאתם לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען בֹּ֥שֶׁתבֹּשֶׁתבשת פְּנֵיהֶֽםפְּנֵיהֶםפניהם׃׃׃ ססס 7:20 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֗היְהֹוִהיהוה הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אַפִּ֤יאַפִּיאפי וַֽחֲמָתִי֙וַחֲמָתִיוחמתי נִתֶּ֙כֶת֙נִתֶּכֶתנתכת אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֣וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה עַלעַלעל־־־הָֽאָדָם֙הָאָדָםהאדם וְעַלוְעַלועל־־־הַבְּהֵמָ֔ההַבְּהֵמָההבהמה וְעַלוְעַלועל־־־עֵ֥ץעֵץעץ הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה וְעַלוְעַלועל־־־פְּרִ֣יפְּרִיפרי הָֽאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה וּבָעֲרָ֖הוּבָעֲרָהובערה וְלֹ֥אוְלֹאולא תִכְבֶּֽהתִכְבֶּהתכבה׃׃׃ ססס 7:21 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עֹלוֹתֵיכֶ֛םעֹלוֹתֵיכֶםעלותיכם סְפ֥וּסְפוּספו עַלעַלעל־־־זִבְחֵיכֶ֖םזִבְחֵיכֶםזבחיכם וְאִכְל֥וּוְאִכְלוּואכלו בָשָֽׂרבָשָׂרבשר׃׃׃ 7:22 כִּ֠יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־דִבַּ֤רְתִּידִבַּרְתִּידברתי אֶתאֶתאת־־־אֲבֽוֹתֵיכֶם֙אֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם וְלֹ֣אוְלֹאולא צִוִּיתִ֔יםצִוִּיתִיםצויתים בְּי֛וֹםבְּיוֹםביום [הֹוצִיא כ][הֹוצִיא כ][הוציא כ] (הוֹצִיאִ֥י ק)(הוֹצִיאִי ק)(הוציאי ק) אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים עַלעַלעל־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי עוֹלָ֖העוֹלָהעולה וָזָֽבַחוָזָבַחוזבח׃׃׃ 7:23 כִּ֣יכִּיכי אִֽםאִםאם־־־אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַ֠זֶּההַזֶּההזה צִוִּ֨יתִיצִוִּיתִיצויתי אוֹתָ֤םאוֹתָםאותם לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו בְקוֹלִ֔יבְקוֹלִיבקולי וְהָיִ֤יתִיוְהָיִיתִיוהייתי לָכֶם֙לָכֶםלכם לֵֽאלֹהִ֔יםלֵאלֹהִיםלאלהים וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם תִּֽהְיוּתִּהְיוּתהיו־־־לִ֣ילִילי לְעָ֑םלְעָםלעם וַהֲלַכְתֶּ֗םוַהֲלַכְתֶּםוהלכתם בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֲצַוֶּ֣האֲצַוֶּהאצוה אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען יִיטַ֥ביִיטַבייטב לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 7:24 וְלֹ֤אוְלֹאולא שָֽׁמְעוּ֙שָׁמְעוּשמעו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הִטּ֣וּהִטּוּהטו אֶתאֶתאת־־־אָזְנָ֔םאָזְנָםאזנם וַיֵּֽלְכוּ֙וַיֵּלְכוּוילכו בְּמֹ֣עֵצ֔וֹתבְּמֹעֵצוֹתבמעצות בִּשְׁרִר֖וּתבִּשְׁרִרוּתבשררות לִבָּ֣םלִבָּםלבם הָרָ֑עהָרָעהרע וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו לְאָח֖וֹרלְאָחוֹרלאחור וְלֹ֥אוְלֹאולא לְפָנִֽיםלְפָנִיםלפנים׃׃׃ 7:25 לְמִןלְמִןלמן־־־הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָצְא֤וּיָצְאוּיצאו אֲבֽוֹתֵיכֶם֙אֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וָאֶשְׁלַ֤חוָאֶשְׁלַחואשלח אֲלֵיכֶם֙אֲלֵיכֶםאליכם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עֲבָדַ֣יעֲבָדַיעבדי הַנְּבִיאִ֔יםהַנְּבִיאִיםהנביאים י֖וֹםיוֹםיום הַשְׁכֵּ֥םהַשְׁכֵּםהשכם וְשָׁלֹֽחַוְשָׁלֹחַושלח׃׃׃ 7:26 וְל֤וֹאוְלוֹאולוא שָׁמְעוּ֙שָׁמְעוּשמעו אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְלֹ֥אוְלֹאולא הִטּ֖וּהִטּוּהטו אֶתאֶתאת־־־אָזְנָ֑םאָזְנָםאזנם וַיַּקְשׁוּ֙וַיַּקְשׁוּויקשו אֶתאֶתאת־־־עָרְפָּ֔םעָרְפָּםערפם הֵרֵ֖עוּהֵרֵעוּהרעו מֵאֲבוֹתָֽםמֵאֲבוֹתָםמאבותם׃׃׃ 7:27 וְדִבַּרְתָּ֤וְדִבַּרְתָּודברת אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וְלֹ֥אוְלֹאולא יִשְׁמְע֖וּיִשְׁמְעוּישמעו אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך וְקָרָ֥אתָוְקָרָאתָוקראת אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם וְלֹ֥אוְלֹאולא יַעֲנֽוּכָהיַעֲנוּכָהיענוכה׃׃׃ 7:28 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם זֶ֤הזֶהזה הַגּוֹי֙הַגּוֹיהגוי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֽוֹאלוֹאלוא־־־שָׁמְע֗וּשָׁמְעוּשמעו בְּקוֹל֙בְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יואֱלֹהָיואלהיו וְלֹ֥אוְלֹאולא לָקְח֖וּלָקְחוּלקחו מוּסָ֑רמוּסָרמוסר אָֽבְדָה֙אָבְדָהאבדה הָֽאֱמוּנָ֔ההָאֱמוּנָההאמונה וְנִכְרְתָ֖הוְנִכְרְתָהונכרתה מִפִּיהֶֽםמִפִּיהֶםמפיהם׃׃׃ ססס 7:29 גָּזִּ֤יגָּזִּיגזי נִזְרֵךְ֙נִזְרֵךְנזרך וְֽהַשְׁלִ֔יכִיוְהַשְׁלִיכִיוהשליכי וּשְׂאִ֥יוּשְׂאִיושאי עַלעַלעל־־־שְׁפָיִ֖םשְׁפָיִםשפים קִינָ֑הקִינָהקינה כִּ֚יכִּיכי מָאַ֣סמָאַסמאס יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיִּטֹּ֖שׁוַיִּטֹּשׁויטש אֶתאֶתאת־־־דּ֥וֹרדּוֹרדור עֶבְרָתֽוֹעֶבְרָתוֹעברתו׃׃׃ 7:30 כִּֽיכִּיכי־־־עָשׂ֨וּעָשׂוּעשו בְנֵיבְנֵיבני־־־יְהוּדָ֥היְהוּדָהיהודה הָרַ֛עהָרַעהרע בְּעֵינַ֖יבְּעֵינַיבעיני נְאֻוםנְאֻוםנאום־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה שָׂ֣מוּשָׂמוּשמו שִׁקּֽוּצֵיהֶ֗םשִׁקּוּצֵיהֶםשקוציהם בַּבַּ֛יִתבַּבַּיִתבבית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִקְרָאנִקְרָאנקרא־־־שְׁמִ֥ישְׁמִישמי עָלָ֖יועָלָיועליו לְטַמְּאֽוֹלְטַמְּאוֹלטמאו׃׃׃ 7:31 וּבָנ֞וּוּבָנוּובנו בָּמ֣וֹתבָּמוֹתבמות הַתֹּ֗פֶתהַתֹּפֶתהתפת אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בְּגֵ֣יאבְּגֵיאבגיא בֶןבֶןבן־־־הִנֹּ֔םהִנֹּםהנם לִשְׂרֹ֛ףלִשְׂרֹףלשרף אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיהֶ֥םבְּנֵיהֶםבניהם וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹתֵיהֶ֖םבְּנֹתֵיהֶםבנתיהם בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא צִוִּ֔יתִיצִוִּיתִיצויתי וְלֹ֥אוְלֹאולא עָלְתָ֖העָלְתָהעלתה עַלעַלעל־־־לִבִּֽילִבִּילבי׃׃׃ ססס 7:32 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־יָמִ֤יםיָמִיםימים בָּאִים֙בָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלֹאוְלֹאולא־־־יֵאָמֵ֨ריֵאָמֵריאמר ע֤וֹדעוֹדעוד הַתֹּ֙פֶת֙הַתֹּפֶתהתפת וְגֵ֣יאוְגֵיאוגיא בֶןבֶןבן־־־הִנֹּ֔םהִנֹּםהנם כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־גֵּ֣יאגֵּיאגיא הַהֲרֵגָ֑ההַהֲרֵגָהההרגה וְקָבְר֥וּוְקָבְרוּוקברו בְתֹ֖פֶתבְתֹפֶתבתפת מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין מָקֽוֹםמָקוֹםמקום׃׃׃ 7:33 וְֽהָ֨יְתָ֜הוְהָיְתָהוהיתה נִבְלַ֨תנִבְלַתנבלת הָעָ֤םהָעָםהעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה לְמַֽאֲכָ֔ללְמַאֲכָללמאכל לְע֥וֹףלְעוֹףלעוף הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּלְבֶהֱמַ֣תוּלְבֶהֱמַתולבהמת הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֵ֖יןוְאֵיןואין מַחֲרִֽידמַחֲרִידמחריד׃׃׃ 7:34 וְהִשְׁבַּתִּ֣יוְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי ׀׀׀ מֵעָרֵ֣ימֵעָרֵימערי יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וּמֵֽחֻצוֹת֙וּמֵחֻצוֹתומחצות יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם ק֤וֹלקוֹלקול שָׂשׂוֹן֙שָׂשׂוֹןששון וְק֣וֹלוְקוֹלוקול שִׂמְחָ֔השִׂמְחָהשמחה ק֥וֹלקוֹלקול חָתָ֖ןחָתָןחתן וְק֣וֹלוְקוֹלוקול כַּלָּ֑הכַּלָּהכלה כִּ֥יכִּיכי לְחָרְבָּ֖הלְחָרְבָּהלחרבה תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain