Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 16

16:1 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען אִיּ֗וֹבאִיּוֹבאיוב וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 16:2 שָׁמַ֣עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי כְאֵ֣לֶּהכְאֵלֶּהכאלה רַבּ֑וֹתרַבּוֹתרבות מְנַחֲמֵ֖ימְנַחֲמֵימנחמי עָמָ֣לעָמָלעמל כֻּלְּכֶֽםכֻּלְּכֶםכלכם׃׃׃ 16:3 הֲקֵ֥ץהֲקֵץהקץ לְדִבְרֵילְדִבְרֵילדברי־־־ר֑וּחַרוּחַרוח א֥וֹאוֹאו מַהמַהמה־־־יַּ֝מְרִֽיצְךָ֗יַּמְרִיצְךָימריצך כִּ֣יכִּיכי תַעֲנֶֽהתַעֲנֶהתענה׃׃׃ 16:4 גַּ֤םגַּםגם ׀׀׀ אָנֹכִי֮אָנֹכִיאנכי כָּכֶ֪םכָּכֶםככם אֲדַ֫בֵּ֥רָהאֲדַבֵּרָהאדברה ל֤וּלוּלו־־־יֵ֪שׁיֵשׁיש נַפְשְׁכֶ֡םנַפְשְׁכֶםנפשכם תַּ֤חַתתַּחַתתחת נַפְשִׁ֗ינַפְשִׁינפשי אַחְבִּ֣ירָהאַחְבִּירָהאחבירה עֲלֵיכֶ֣םעֲלֵיכֶםעליכם בְּמִלִּ֑יםבְּמִלִּיםבמלים וְאָנִ֥יעָהוְאָנִיעָהואניעה עֲ֝לֵיכֶ֗םעֲלֵיכֶםעליכם בְּמ֣וֹבְּמוֹבמו רֹאשִֽׁירֹאשִׁיראשי׃׃׃ 16:5 אֲאַמִּצְכֶ֥םאֲאַמִּצְכֶםאאמצכם בְּמוֹבְּמוֹבמו־־־פִ֑יפִיפי וְנִ֖ידוְנִידוניד שְׂפָתַ֣ישְׂפָתַישפתי יַחְשֹֽׂךְיַחְשֹׂךְיחשך׃׃׃ 16:6 אִֽםאִםאם־־־אֲ֭דַבְּרָהאֲדַבְּרָהאדברה לֹאלֹאלא־־־יֵחָשֵׂ֣ךְיֵחָשֵׂךְיחשך כְּאֵבִ֑יכְּאֵבִיכאבי וְ֝אַחְדְּלָ֗הוְאַחְדְּלָהואחדלה מַהמַהמה־־־מִנִּ֥ימִנִּימני יַהֲלֹֽךְיַהֲלֹךְיהלך׃׃׃ 16:7 אַךְאַךְאך־־־עַתָּ֥העַתָּהעתה הֶלְאָ֑נִיהֶלְאָנִיהלאני הֲ֝שִׁמּ֗וֹתָהֲשִׁמּוֹתָהשמות כָּלכָּלכל־־־עֲדָתִֽיעֲדָתִיעדתי׃׃׃ 16:8 וַֽ֭תִּקְמְטֵנִיוַתִּקְמְטֵנִיותקמטני לְעֵ֣דלְעֵדלעד הָיָ֑ההָיָההיה וַיָּ֥קָםוַיָּקָםויקם בִּ֥יבִּיבי כַ֝חֲשִׁ֗יכַחֲשִׁיכחשי בְּפָנַ֥יבְּפָנַיבפני יַעֲנֶֽהיַעֲנֶהיענה׃׃׃ 16:9 אַפּ֤וֹאַפּוֹאפו טָרַ֨ףטָרַףטרף ׀׀׀ וַֽיִּשְׂטְמֵ֗נִיוַיִּשְׂטְמֵנִיוישטמני חָרַ֣קחָרַקחרק עָלַ֣יעָלַיעלי בְּשִׁנָּ֑יובְּשִׁנָּיובשניו צָרִ֓יצָרִיצרי ׀׀׀ יִלְט֖וֹשׁיִלְטוֹשׁילטוש עֵינָ֣יועֵינָיועיניו לִֽילִילי׃׃׃ 16:10 פָּעֲר֬וּפָּעֲרוּפערו עָלַ֨יעָלַיעלי ׀׀׀ בְּפִיהֶ֗םבְּפִיהֶםבפיהם בְּ֭חֶרְפָּהבְּחֶרְפָּהבחרפה הִכּ֣וּהִכּוּהכו לְחָיָ֑ילְחָיָילחיי יַ֝֗חַדיַחַדיחד עָלַ֥יעָלַיעלי יִתְמַלָּאֽוּןיִתְמַלָּאוּןיתמלאון׃׃׃ 16:11 יַסְגִּירֵ֣נִייַסְגִּירֵנִייסגירני אֵ֭לאֵלאל אֶ֣לאֶלאל עֲוִ֑ילעֲוִילעויל וְעַלוְעַלועל־־־יְדֵ֖ייְדֵיידי רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים יִרְטֵֽנִייִרְטֵנִיירטני׃׃׃ 16:12 שָׁ֘לֵ֤ושָׁלֵושלו הָיִ֨יתִיהָיִיתִיהייתי ׀׀׀ וַֽיְפַרְפְּרֵ֗נִיוַיְפַרְפְּרֵנִיויפרפרני וְאָחַ֣זוְאָחַזואחז בְּ֭עָרְפִּיבְּעָרְפִּיבערפי וַֽיְפַצְפְּצֵ֑נִיוַיְפַצְפְּצֵנִיויפצפצני וַיְקִימֵ֥נִיוַיְקִימֵנִיויקימני ל֝֗וֹלוֹלו לְמַטָּרָֽהלְמַטָּרָהלמטרה׃׃׃ 16:13 יָ֘סֹ֤בּוּיָסֹבּוּיסבו עָלַ֨יעָלַיעלי ׀׀׀ רַבָּ֗יורַבָּיורביו יְפַלַּ֣חיְפַלַּחיפלח כִּ֭לְיוֹתַיכִּלְיוֹתַיכליותי וְלֹ֣אוְלֹאולא יַחְמ֑וֹליַחְמוֹליחמול יִשְׁפֹּ֥ךְיִשְׁפֹּךְישפך לָ֝אָ֗רֶץלָאָרֶץלארץ מְרֵרָֽתִימְרֵרָתִימררתי׃׃׃ 16:14 יִפְרְצֵ֣נִייִפְרְצֵנִייפרצני פֶ֭רֶץפֶרֶץפרץ עַלעַלעל־־־פְּנֵיפְּנֵיפני־־־פָ֑רֶץפָרֶץפרץ יָרֻ֖ץיָרֻץירץ עָלַ֣יעָלַיעלי כְּגִבּֽוֹרכְּגִבּוֹרכגבור׃׃׃ 16:15 שַׂ֣קשַׂקשק תָּ֭פַרְתִּיתָּפַרְתִּיתפרתי עֲלֵ֣יעֲלֵיעלי גִלְדִּ֑יגִלְדִּיגלדי וְעֹלַ֖לְתִּיוְעֹלַלְתִּיועללתי בֶעָפָ֣רבֶעָפָרבעפר קַרְנִֽיקַרְנִיקרני׃׃׃ 16:16 פָּנַ֣יפָּנַיפני [חֳמַרְמְרָה כ][חֳמַרְמְרָה כ][חמרמרה כ] (חֳ֭מַרְמְרוּ ק)(חֳמַרְמְרוּ ק)(חמרמרו ק) מִנִּימִנִּימני־־־בֶ֑כִיבֶכִיבכי וְעַ֖לוְעַלועל עַפְעַפַּ֣יעַפְעַפַּיעפעפי צַלְמָֽוֶתצַלְמָוֶתצלמות׃׃׃ 16:17 עַ֭לעַלעל לֹאלֹאלא־־־חָמָ֣סחָמָסחמס בְּכַפָּ֑יבְּכַפָּיבכפי וּֽתְפִלָּתִ֥יוּתְפִלָּתִיותפלתי זַכָּֽהזַכָּהזכה׃׃׃ 16:18 אֶ֭רֶץאֶרֶץארץ אַלאַלאל־־־תְּכַסִּ֣יתְּכַסִּיתכסי דָמִ֑ידָמִידמי וְֽאַלוְאַלואל־־־יְהִ֥ייְהִייהי מָ֝ק֗וֹםמָקוֹםמקום לְזַעֲקָתִֽילְזַעֲקָתִילזעקתי׃׃׃ 16:19 גַּםגַּםגם־־־עַ֭תָּהעַתָּהעתה הִנֵּההִנֵּההנה־־־בַשָּׁמַ֣יִםבַשָּׁמַיִםבשמים עֵדִ֑יעֵדִיעדי וְ֝שָׂהֲדִ֗יוְשָׂהֲדִיושהדי בַּמְּרוֹמִֽיםבַּמְּרוֹמִיםבמרומים׃׃׃ 16:20 מְלִיצַ֥ימְלִיצַימליצי רֵעָ֑ירֵעָירעי אֶלאֶלאל־־־אֱ֝ל֗וֹהַאֱלוֹהַאלוה דָּלְפָ֥הדָּלְפָהדלפה עֵינִֽיעֵינִיעיני׃׃׃ 16:21 וְיוֹכַ֣חוְיוֹכַחויוכח לְגֶ֣בֶרלְגֶבֶרלגבר עִםעִםעם־־־אֱל֑וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה וּֽבֶןוּבֶןובן־־־אָדָ֥םאָדָםאדם לְרֵעֵֽהוּלְרֵעֵהוּלרעהו׃׃׃ 16:22 כִּֽיכִּיכי־־־שְׁנ֣וֹתשְׁנוֹתשנות מִסְפָּ֣רמִסְפָּרמספר יֶאֱתָ֑יוּיֶאֱתָיוּיאתיו וְאֹ֖רַחוְאֹרַחוארח לֹאלֹאלא־־־אָשׁ֣וּבאָשׁוּבאשוב אֶהֱלֹֽךְאֶהֱלֹךְאהלך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain