Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 19

19:1 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען אִיּ֗וֹבאִיּוֹבאיוב וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 19:2 עַדעַדעד־־־אָ֭נָהאָנָהאנה תּוֹגְי֣וּןתּוֹגְיוּןתוגיון נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי וּֽתְדַכְּאוּנַ֥נִיוּתְדַכְּאוּנַנִיותדכאונני בְמִלִּֽיםבְמִלִּיםבמלים׃׃׃ 19:3 זֶ֤הזֶהזה עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר פְּ֭עָמִיםפְּעָמִיםפעמים תַּכְלִימ֑וּנִיתַּכְלִימוּנִיתכלימוני לֹֽאלֹאלא־־־תֵ֝בֹ֗שׁוּתֵבֹשׁוּתבשו תַּהְכְּרוּתַּהְכְּרוּתהכרו־־־לִֽילִילי׃׃׃ 19:4 וְאַףוְאַףואף־־־אָמְנָ֥םאָמְנָםאמנם שָׁגִ֑יתִישָׁגִיתִישגיתי אִ֝תִּ֗יאִתִּיאתי תָּלִ֥יןתָּלִיןתלין מְשׁוּגָתִֽימְשׁוּגָתִימשוגתי׃׃׃ 19:5 אִםאִםאם־־־אָ֭מְנָםאָמְנָםאמנם עָלַ֣יעָלַיעלי תַּגְדִּ֑ילוּתַּגְדִּילוּתגדילו וְתוֹכִ֥יחוּוְתוֹכִיחוּותוכיחו עָ֝לַ֗יעָלַיעלי חֶרְפָּתִּֽיחֶרְפָּתִּיחרפתי׃׃׃ 19:6 דְּֽעוּדְּעוּדעו־־־אֵ֭פוֹאֵפוֹאפו כִּיכִּיכי־־־אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה עִוְּתָ֑נִיעִוְּתָנִיעותני וּ֝מְצוּד֗וֹוּמְצוּדוֹומצודו עָלַ֥יעָלַיעלי הִקִּֽיףהִקִּיףהקיף׃׃׃ 19:7 הֵ֤ןהֵןהן אֶצְעַ֣קאֶצְעַקאצעק חָ֭מָסחָמָסחמס וְלֹ֣אוְלֹאולא אֵעָנֶ֑האֵעָנֶהאענה אֲ֝שַׁוַּ֗עאֲשַׁוַּעאשוע וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 19:8 אָרְחִ֣יאָרְחִיארחי גָ֭דַרגָדַרגדר וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶעֱב֑וֹראֶעֱבוֹראעבור וְעַ֥לוְעַלועל נְ֝תִיבוֹתַ֗ינְתִיבוֹתַינתיבותי חֹ֣שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך יָשִֽׂיםיָשִׂיםישים׃׃׃ 19:9 כְּ֭בוֹדִיכְּבוֹדִיכבודי מֵעָלַ֣ימֵעָלַימעלי הִפְשִׁ֑יטהִפְשִׁיטהפשיט וַ֝יָּ֗סַרוַיָּסַרויסר עֲטֶ֣רֶתעֲטֶרֶתעטרת רֹאשִֽׁירֹאשִׁיראשי׃׃׃ 19:10 יִתְּצֵ֣נִייִתְּצֵנִייתצני סָ֭בִיבסָבִיבסביב וָאֵלַ֑ךְוָאֵלַךְואלך וַיַּסַּ֥עוַיַּסַּעויסע כָּ֝עֵ֗ץכָּעֵץכעץ תִּקְוָתִֽיתִּקְוָתִיתקותי׃׃׃ 19:11 וַיַּ֣חַרוַיַּחַרויחר עָלַ֣יעָלַיעלי אַפּ֑וֹאַפּוֹאפו וַיַּחְשְׁבֵ֖נִיוַיַּחְשְׁבֵנִיויחשבני ל֣וֹלוֹלו כְצָרָֽיוכְצָרָיוכצריו׃׃׃ 19:12 יַ֤חַדיַחַדיחד ׀׀׀ יָ֘בֹ֤אוּיָבֹאוּיבאו גְדוּדָ֗יוגְדוּדָיוגדודיו וַיָּסֹ֣לּוּוַיָּסֹלּוּויסלו עָלַ֣יעָלַיעלי דַּרְכָּ֑םדַּרְכָּםדרכם וַיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו סָבִ֣יבסָבִיבסביב לְאָהֳלִֽילְאָהֳלִילאהלי׃׃׃ 19:13 אַ֭חַיאַחַיאחי מֵעָלַ֣ימֵעָלַימעלי הִרְחִ֑יקהִרְחִיקהרחיק וְ֝יֹדְעַ֗יוְיֹדְעַיוידעי אַךְאַךְאך־־־זָ֥רוּזָרוּזרו מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 19:14 חָדְל֥וּחָדְלוּחדלו קְרוֹבָ֑יקְרוֹבָיקרובי וּֽמְיֻדָּעַ֥יוּמְיֻדָּעַיומידעי שְׁכֵחֽוּנִישְׁכֵחוּנִישכחוני׃׃׃ 19:15 גָּ֘רֵ֤יגָּרֵיגרי בֵיתִ֣יבֵיתִיביתי וְ֭אַמְהֹתַיוְאַמְהֹתַיואמהתי לְזָ֣רלְזָרלזר תַּחְשְׁבֻ֑נִיתַּחְשְׁבֻנִיתחשבני נָ֝כְרִ֗ינָכְרִינכרי הָיִ֥יתִיהָיִיתִיהייתי בְעֵינֵיהֶֽםבְעֵינֵיהֶםבעיניהם׃׃׃ 19:16 לְעַבְדִּ֣ילְעַבְדִּילעבדי קָ֭רָאתִיקָרָאתִיקראתי וְלֹ֣אוְלֹאולא יַעֲנֶ֑היַעֲנֶהיענה בְּמוֹבְּמוֹבמו־־־פִ֝֗יפִיפי אֶתְחַנֶּןאֶתְחַנֶּןאתחנן־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 19:17 ר֭וּחִֽירוּחִירוחי זָ֣רָהזָרָהזרה לְאִשְׁתִּ֑ילְאִשְׁתִּילאשתי וְ֝חַנֹּתִ֗יוְחַנֹּתִיוחנתי לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני בִטְנִֽיבִטְנִיבטני׃׃׃ 19:18 גַּםגַּםגם־־־עֲ֭וִילִיםעֲוִילִיםעוילים מָ֣אֲסוּמָאֲסוּמאסו בִ֑יבִיבי אָ֝ק֗וּמָהאָקוּמָהאקומה וַיְדַבְּרוּוַיְדַבְּרוּוידברו־־־בִֽיבִיבי׃׃׃ 19:19 תִּֽ֭עֲבוּנִיתִּעֲבוּנִיתעבוני כָּלכָּלכל־־־מְתֵ֣ימְתֵימתי סוֹדִ֑יסוֹדִיסודי וְזֶֽהוְזֶהוזה־־־אָ֝הַ֗בְתִּיאָהַבְתִּיאהבתי נֶהְפְּכוּנֶהְפְּכוּנהפכו־־־בִֽיבִיבי׃׃׃ 19:20 בְּעוֹרִ֣יבְּעוֹרִיבעורי וּ֭בִבְשָׂרִיוּבִבְשָׂרִיובבשרי דָּבְקָ֣הדָּבְקָהדבקה עַצְמִ֑יעַצְמִיעצמי וָ֝אֶתְמַלְּטָ֗הוָאֶתְמַלְּטָהואתמלטה בְּע֣וֹרבְּעוֹרבעור שִׁנָּֽישִׁנָּישני׃׃׃ 19:21 חָנֻּ֬נִיחָנֻּנִיחנני חָנֻּ֣נִיחָנֻּנִיחנני אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם רֵעָ֑ירֵעָירעי כִּ֥יכִּיכי יַדיַדיד־־־אֱ֝ל֗וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה נָ֣גְעָהנָגְעָהנגעה בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 19:22 לָ֭מָּהלָמָּהלמה תִּרְדְּפֻ֣נִיתִּרְדְּפֻנִיתרדפני כְמוֹכְמוֹכמו־־־אֵ֑לאֵלאל וּ֝מִבְּשָׂרִ֗יוּמִבְּשָׂרִיומבשרי לֹ֣אלֹאלא תִשְׂבָּֽעוּתִשְׂבָּעוּתשבעו׃׃׃ 19:23 מִֽימִימי־־־יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן אֵ֭פוֹאֵפוֹאפו וְיִכָּתְב֣וּןוְיִכָּתְבוּןויכתבון מִלָּ֑ימִלָּימלי מִֽימִימי־־־יִתֵּ֖ןיִתֵּןיתן בַּסֵּ֣פֶרבַּסֵּפֶרבספר וְיֻחָֽקוּוְיֻחָקוּויחקו׃׃׃ 19:24 בְּעֵטבְּעֵטבעט־־־בַּרְזֶ֥לבַּרְזֶלברזל וְעֹפָ֑רֶתוְעֹפָרֶתועפרת לָ֝עַ֗דלָעַדלעד בַּצּ֥וּרבַּצּוּרבצור יֵחָצְבֽוּןיֵחָצְבוּןיחצבון׃׃׃ 19:25 וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני יָ֭דַעְתִּייָדַעְתִּיידעתי גֹּ֣אֲלִיגֹּאֲלִיגאלי חָ֑יחָיחי וְ֝אַחֲר֗וֹןוְאַחֲרוֹןואחרון עַלעַלעל־־־עָפָ֥רעָפָרעפר יָקֽוּםיָקוּםיקום׃׃׃ 19:26 וְאַחַ֣רוְאַחַרואחר ע֭וֹרִֽיעוֹרִיעורי נִקְּפוּנִקְּפוּנקפו־־־זֹ֑אתזֹאתזאת וּ֝מִבְּשָׂרִ֗יוּמִבְּשָׂרִיומבשרי אֶֽחֱזֶ֥האֶחֱזֶהאחזה אֱלֽוֹהַּאֱלוֹהַּאלוה׃׃׃ 19:27 אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֲנִ֨יאֲנִיאני ׀׀׀ אֶֽחֱזֶהאֶחֱזֶהאחזה־־־לִּ֗ילִּילי וְעֵינַ֣יוְעֵינַיועיני רָא֣וּרָאוּראו וְלֹאוְלֹאולא־־־זָ֑רזָרזר כָּל֖וּכָּלוּכלו כִלְיֹתַ֣יכִלְיֹתַיכליתי בְּחֵקִֽיבְּחֵקִיבחקי׃׃׃ 19:28 כִּ֣יכִּיכי תֹ֭אמְרוּתֹאמְרוּתאמרו מַהמַהמה־־־נִּרְדָּףנִּרְדָּףנרדף־־־ל֑וֹלוֹלו וְשֹׁ֥רֶשׁוְשֹׁרֶשׁושרש דָּ֝בָ֗רדָּבָרדבר נִמְצָאנִמְצָאנמצא־־־בִֽיבִיבי׃׃׃ 19:29 גּ֤וּרוּגּוּרוּגורו לָכֶ֨םלָכֶםלכם ׀׀׀ מִפְּנֵימִפְּנֵימפני־־־חֶ֗רֶבחֶרֶבחרב כִּֽיכִּיכי־־־חֵ֭מָהחֵמָהחמה עֲוֺנ֣וֹתעֲוֺנוֹתעונות חָ֑רֶבחָרֶבחרב לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען תֵּדְע֣וּןתֵּדְעוּןתדעון [שַׁדִּין כ][שַׁדִּין כ][שדין כ] (שַׁדּֽוּן ק)(שַׁדּוּן ק)(שדון ק)׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain