Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 27

27:1 וַיֹּ֣סֶףוַיֹּסֶףויסף אִ֭יּוֹבאִיּוֹבאיוב שְׂאֵ֥תשְׂאֵתשאת מְשָׁל֗וֹמְשָׁלוֹמשלו וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 27:2 חַיחַיחי־־־אֵ֭לאֵלאל הֵסִ֣ירהֵסִירהסיר מִשְׁפָּטִ֑ימִשְׁפָּטִימשפטי וְ֝שַׁדַּ֗יוְשַׁדַּיושדי הֵמַ֥רהֵמַרהמר נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 27:3 כִּֽיכִּיכי־־־כָלכָלכל־־־ע֣וֹדעוֹדעוד נִשְׁמָתִ֣ינִשְׁמָתִינשמתי בִ֑יבִיבי וְר֖וּחַוְרוּחַורוח אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה בְּאַפִּֽיבְּאַפִּיבאפי׃׃׃ 27:4 אִםאִםאם־־־תְּדַבֵּ֣רְנָהתְּדַבֵּרְנָהתדברנה שְׂפָתַ֣ישְׂפָתַישפתי עַוְלָ֑העַוְלָהעולה וּ֝לְשׁוֹנִ֗יוּלְשׁוֹנִיולשוני אִםאִםאם־־־יֶהְגֶּ֥היֶהְגֶּהיהגה רְמִיָּֽהרְמִיָּהרמיה׃׃׃ 27:5 חָלִ֣ילָהחָלִילָהחלילה לִּי֮לִּילי אִםאִםאם־־־אַצְדִּ֪יקאַצְדִּיקאצדיק אֶ֫תְכֶ֥םאֶתְכֶםאתכם עַדעַדעד־־־אֶגְוָ֑עאֶגְוָעאגוע לֹאלֹאלא־־־אָסִ֖יראָסִיראסיר תֻּמָּתִ֣יתֻּמָּתִיתמתי מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 27:6 בְּצִדְקָתִ֣יבְּצִדְקָתִיבצדקתי הֶ֭חֱזַקְתִּיהֶחֱזַקְתִּיהחזקתי וְלֹ֣אוְלֹאולא אַרְפֶּ֑הָאַרְפֶּהָארפה לֹֽאלֹאלא־־־יֶחֱרַ֥ףיֶחֱרַףיחרף לְ֝בָבִ֗ילְבָבִילבבי מִיָּמָֽימִיָּמָימימי׃׃׃ 27:7 יְהִ֣ייְהִייהי כְ֭רָשָׁעכְרָשָׁעכרשע אֹ֣יְבִ֑יאֹיְבִיאיבי וּמִתְקוֹמְמִ֥יוּמִתְקוֹמְמִיומתקוממי כְעַוָּֽלכְעַוָּלכעול׃׃׃ 27:8 כִּ֤יכִּיכי מַהמַהמה־־־תִּקְוַ֣תתִּקְוַתתקות חָ֭נֵףחָנֵףחנף כִּ֣יכִּיכי יִבְצָ֑עיִבְצָעיבצע כִּ֤יכִּיכי יֵ֖שֶׁליֵשֶׁלישל אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 27:9 הַֽ֭צַעֲקָתוֹהַצַעֲקָתוֹהצעקתו יִשְׁמַ֥עיִשְׁמַעישמע ׀׀׀ אֵ֑לאֵלאל כִּֽיכִּיכי־־־תָב֖וֹאתָבוֹאתבוא עָלָ֣יועָלָיועליו צָרָֽהצָרָהצרה׃׃׃ 27:10 אִםאִםאם־־־עַלעַלעל־־־שַׁדַּ֥ישַׁדַּישדי יִתְעַנָּ֑גיִתְעַנָּגיתענג יִקְרָ֖איִקְרָאיקרא אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֵֽתעֵתעת׃׃׃ 27:11 אוֹרֶ֣האוֹרֶהאורה אֶתְכֶ֣םאֶתְכֶםאתכם בְּיַדבְּיַדביד־־־אֵ֑לאֵלאל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עִםעִםעם־־־שַׁ֝דַּ֗ישַׁדַּישדי לֹ֣אלֹאלא אֲכַחֵֽדאֲכַחֵדאכחד׃׃׃ 27:12 הֵןהֵןהן־־־אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם כֻּלְּכֶ֣םכֻּלְּכֶםכלכם חֲזִיתֶ֑םחֲזִיתֶםחזיתם וְלָמָּהוְלָמָּהולמה־־־זֶּ֝֗הזֶּהזה הֶ֣בֶלהֶבֶלהבל תֶּהְבָּֽלוּתֶּהְבָּלוּתהבלו׃׃׃ 27:13 זֶ֤הזֶהזה ׀׀׀ חֵֽלֶקחֵלֶקחלק־־־אָדָ֖םאָדָםאדם רָשָׁ֥ערָשָׁערשע ׀׀׀ עִםעִםעם־־־אֵ֑לאֵלאל וְֽנַחֲלַ֥תוְנַחֲלַתונחלת עָ֝רִיצִ֗יםעָרִיצִיםעריצים מִשַּׁדַּ֥ימִשַּׁדַּימשדי יִקָּֽחוּיִקָּחוּיקחו׃׃׃ 27:14 אִםאִםאם־־־יִרְבּ֣וּיִרְבּוּירבו בָנָ֣יובָנָיובניו לְמוֹלְמוֹלמו־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב וְ֝צֶאֱצָאָ֗יווְצֶאֱצָאָיווצאצאיו לֹ֣אלֹאלא יִשְׂבְּעוּיִשְׂבְּעוּישבעו־־־לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 27:15 [שְׂרִידֹו כ][שְׂרִידֹו כ][שרידו כ] (שְׂ֭רִידָיו ק)(שְׂרִידָיו ק)(שרידיו ק) בַּמָּ֣וֶתבַּמָּוֶתבמות יִקָּבֵ֑רוּיִקָּבֵרוּיקברו וְ֝אַלְמְנֹתָ֗יווְאַלְמְנֹתָיוואלמנתיו לֹ֣אלֹאלא תִבְכֶּֽינָהתִבְכֶּינָהתבכינה׃׃׃ 27:16 אִםאִםאם־־־יִצְבֹּ֣ריִצְבֹּריצבר כֶּעָפָ֣רכֶּעָפָרכעפר כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף וְ֝כַחֹ֗מֶרוְכַחֹמֶרוכחמר יָכִ֥יןיָכִיןיכין מַלְבּֽוּשׁמַלְבּוּשׁמלבוש׃׃׃ 27:17 יָ֭כִיןיָכִיןיכין וְצַדִּ֣יקוְצַדִּיקוצדיק יִלְבָּ֑שׁיִלְבָּשׁילבש וְ֝כֶ֗סֶףוְכֶסֶףוכסף נָקִ֥ינָקִינקי יַחֲלֹֽקיַחֲלֹקיחלק׃׃׃ 27:18 בָּנָ֣הבָּנָהבנה כָעָ֣שׁכָעָשׁכעש בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו וּ֝כְסֻכָּ֗הוּכְסֻכָּהוכסכה עָשָׂ֥העָשָׂהעשה נֹצֵֽרנֹצֵרנצר׃׃׃ 27:19 עָשִׁ֣ירעָשִׁירעשיר יִ֭שְׁכַּביִשְׁכַּבישכב וְלֹ֣אוְלֹאולא יֵאָסֵ֑ףיֵאָסֵףיאסף עֵינָ֖יועֵינָיועיניו פָּקַ֣חפָּקַחפקח וְאֵינֶֽנּוּוְאֵינֶנּוּואיננו׃׃׃ 27:20 תַּשִּׂיגֵ֣הוּתַּשִּׂיגֵהוּתשיגהו כַ֭מַּיִםכַמַּיִםכמים בַּלָּה֑וֹתבַּלָּהוֹתבלהות לַ֝֗יְלָהלַיְלָהלילה גְּנָבַ֥תּוּגְּנָבַתּוּגנבתו סוּפָֽהסוּפָהסופה׃׃׃ 27:21 יִשָּׂאֵ֣הוּיִשָּׂאֵהוּישאהו קָדִ֣יםקָדִיםקדים וְיֵלַ֑ךְוְיֵלַךְוילך וִֽ֝ישָׂעֲרֵ֗הוּוִישָׂעֲרֵהוּוישערהו מִמְּקֹמֽוֹמִמְּקֹמוֹממקמו׃׃׃ 27:22 וְיַשְׁלֵ֣ךְוְיַשְׁלֵךְוישלך עָ֭לָיועָלָיועליו וְלֹ֣אוְלֹאולא יַחְמֹ֑ליַחְמֹליחמל מִ֝יָּד֗וֹמִיָּדוֹמידו בָּר֥וֹחַבָּרוֹחַברוח יִבְרָֽחיִבְרָחיברח׃׃׃ 27:23 יִשְׂפֹּ֣קיִשְׂפֹּקישפק עָלֵ֣ימוֹעָלֵימוֹעלימו כַפֵּ֑ימוֹכַפֵּימוֹכפימו וְיִשְׁרֹ֥קוְיִשְׁרֹקוישרק עָ֝לָ֗יועָלָיועליו מִמְּקֹמֽוֹמִמְּקֹמוֹממקמו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain