Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 29

29:1 וַיֹּ֣סֶףוַיֹּסֶףויסף אִ֭יּוֹבאִיּוֹבאיוב שְׂאֵ֥תשְׂאֵתשאת מְשָׁל֗וֹמְשָׁלוֹמשלו וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 29:2 מִֽימִימי־־־יִתְּנֵ֥נִייִתְּנֵנִייתנני כְיַרְחֵיכְיַרְחֵיכירחי־־־קֶ֑דֶםקֶדֶםקדם כִּ֝ימֵ֗יכִּימֵיכימי אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה יִשְׁמְרֵֽנִייִשְׁמְרֵנִיישמרני׃׃׃ 29:3 בְּהִלּ֣וֹבְּהִלּוֹבהלו נֵ֭רוֹנֵרוֹנרו עֲלֵ֣יעֲלֵיעלי רֹאשִׁ֑ירֹאשִׁיראשי לְ֝אוֹרוֹלְאוֹרוֹלאורו אֵ֣לֶךְאֵלֶךְאלך חֹֽשֶׁךְחֹשֶׁךְחשך׃׃׃ 29:4 כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר הָ֭יִיתִיהָיִיתִיהייתי בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי חָרְפִּ֑יחָרְפִּיחרפי בְּס֥וֹדבְּסוֹדבסוד אֱ֝ל֗וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה עֲלֵ֣יעֲלֵיעלי אָהֳלִֽיאָהֳלִיאהלי׃׃׃ 29:5 בְּע֣וֹדבְּעוֹדבעוד שַׁ֭דַּישַׁדַּישדי עִמָּדִ֑יעִמָּדִיעמדי סְבִ֖יבוֹתַ֣יסְבִיבוֹתַיסביבותי נְעָרָֽינְעָרָינערי׃׃׃ 29:6 בִּרְחֹ֣ץבִּרְחֹץברחץ הֲלִיכַ֣יהֲלִיכַיהליכי בְּחֵמָ֑הבְּחֵמָהבחמה וְצ֥וּרוְצוּרוצור יָצ֥וּקיָצוּקיצוק עִ֝מָּדִ֗יעִמָּדִיעמדי פַּלְגֵיפַּלְגֵיפלגי־־־שָֽׁמֶןשָׁמֶןשמן׃׃׃ 29:7 בְּצֵ֣אתִיבְּצֵאתִיבצאתי שַׁ֣עַרשַׁעַרשער עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־קָ֑רֶתקָרֶתקרת בָּ֝רְח֗וֹבבָּרְחוֹבברחוב אָכִ֥יןאָכִיןאכין מוֹשָׁבִֽימוֹשָׁבִימושבי׃׃׃ 29:8 רָא֣וּנִירָאוּנִיראוני נְעָרִ֣יםנְעָרִיםנערים וְנֶחְבָּ֑אוּוְנֶחְבָּאוּונחבאו וִֽ֝ישִׁישִׁיםוִישִׁישִׁיםוישישים קָ֣מוּקָמוּקמו עָמָֽדוּעָמָדוּעמדו׃׃׃ 29:9 שָׂ֭רִיםשָׂרִיםשרים עָצְר֣וּעָצְרוּעצרו בְמִלִּ֑יםבְמִלִּיםבמלים וְ֝כַ֗ףוְכַףוכף יָשִׂ֥ימוּיָשִׂימוּישימו לְפִיהֶֽםלְפִיהֶםלפיהם׃׃׃ 29:10 קוֹלקוֹלקול־־־נְגִידִ֥יםנְגִידִיםנגידים נֶחְבָּ֑אוּנֶחְבָּאוּנחבאו וּ֝לְשׁוֹנָ֗םוּלְשׁוֹנָםולשונם לְחִכָּ֥םלְחִכָּםלחכם דָּבֵֽקָהדָּבֵקָהדבקה׃׃׃ 29:11 כִּ֤יכִּיכי אֹ֣זֶןאֹזֶןאזן שָׁ֭מְעָהשָׁמְעָהשמעה וַֽתְּאַשְּׁרֵ֑נִיוַתְּאַשְּׁרֵנִיותאשרני וְעַ֥יִןוְעַיִןועין רָ֝אֲתָ֗הרָאֲתָהראתה וַתְּעִידֵֽנִיוַתְּעִידֵנִיותעידני׃׃׃ 29:12 כִּֽיכִּיכי־־־אֲ֭מַלֵּטאֲמַלֵּטאמלט עָנִ֣יעָנִיעני מְשַׁוֵּ֑עַמְשַׁוֵּעַמשוע וְ֝יָת֗וֹםוְיָתוֹםויתום וְֽלֹאוְלֹאולא־־־עֹזֵ֥רעֹזֵרעזר לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 29:13 בִּרְכַּ֣תבִּרְכַּתברכת אֹ֭בֵדאֹבֵדאבד עָלַ֣יעָלַיעלי תָּבֹ֑אתָּבֹאתבא וְלֵ֖בוְלֵבולב אַלְמָנָ֣האַלְמָנָהאלמנה אַרְנִֽןאַרְנִןארנן׃׃׃ 29:14 צֶ֣דֶקצֶדֶקצדק לָ֭בַשְׁתִּילָבַשְׁתִּילבשתי וַיִּלְבָּשֵׁ֑נִיוַיִּלְבָּשֵׁנִיוילבשני כִּֽמְעִ֥ילכִּמְעִילכמעיל וְ֝צָנִ֗יףוְצָנִיףוצניף מִשְׁפָּטִֽימִשְׁפָּטִימשפטי׃׃׃ 29:15 עֵינַ֣יִםעֵינַיִםעינים הָ֭יִיתִיהָיִיתִיהייתי לַֽעִוֵּ֑רלַעִוֵּרלעור וְרַגְלַ֖יִםוְרַגְלַיִםורגלים לַפִּסֵּ֣חַלַפִּסֵּחַלפסח אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 29:16 אָ֣באָבאב אָ֭נֹכִֽיאָנֹכִיאנכי לָֽאֶבְיוֹנִ֑יםלָאֶבְיוֹנִיםלאביונים וְרִ֖בוְרִבורב לֹאלֹאלא־־־יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אֶחְקְרֵֽהוּאֶחְקְרֵהוּאחקרהו׃׃׃ 29:17 וָֽ֭אֲשַׁבְּרָהוָאֲשַׁבְּרָהואשברה מְתַלְּע֣וֹתמְתַלְּעוֹתמתלעות עַוָּ֑לעַוָּלעול וּ֝מִשִּׁנָּ֗יווּמִשִּׁנָּיוומשניו אַשְׁלִ֥יךְאַשְׁלִיךְאשליך טָֽרֶףטָרֶףטרף׃׃׃ 29:18 וָ֭אֹמַרוָאֹמַרואמר עִםעִםעם־־־קִנִּ֣יקִנִּיקני אֶגְוָ֑עאֶגְוָעאגוע וְ֝כַח֗וֹלוְכַחוֹלוכחול אַרְבֶּ֥האַרְבֶּהארבה יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 29:19 שָׁרְשִׁ֣ישָׁרְשִׁישרשי פָת֣וּחַפָתוּחַפתוח אֱלֵיאֱלֵיאלי־־־מָ֑יִםמָיִםמים וְ֝טַ֗לוְטַלוטל יָלִ֥יןיָלִיןילין בִּקְצִירִֽיבִּקְצִירִיבקצירי׃׃׃ 29:20 כְּ֭בוֹדִיכְּבוֹדִיכבודי חָדָ֣שׁחָדָשׁחדש עִמָּדִ֑יעִמָּדִיעמדי וְ֝קַשְׁתִּ֗יוְקַשְׁתִּיוקשתי בְּיָדִ֥יבְּיָדִיבידי תַחֲלִֽיףתַחֲלִיףתחליף׃׃׃ 29:21 לִֽילִילי־־־שָׁמְע֥וּשָׁמְעוּשמעו וְיִחֵ֑לּוּוְיִחֵלּוּויחלו וְ֝יִדְּמ֗וּוְיִדְּמוּוידמו לְמ֣וֹלְמוֹלמו עֲצָתִֽיעֲצָתִיעצתי׃׃׃ 29:22 אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי דְ֭בָרִידְבָרִידברי לֹ֣אלֹאלא יִשְׁנ֑וּיִשְׁנוּישנו וְ֝עָלֵ֗ימוֹוְעָלֵימוֹועלימו תִּטֹּ֥ףתִּטֹּףתטף מִלָּתִֽימִלָּתִימלתי׃׃׃ 29:23 וְיִֽחֲל֣וּוְיִחֲלוּויחלו כַמָּטָ֣רכַמָּטָרכמטר לִ֑ילִילי וּ֝פִיהֶ֗םוּפִיהֶםופיהם פָּעֲר֥וּפָּעֲרוּפערו לְמַלְקֽוֹשׁלְמַלְקוֹשׁלמלקוש׃׃׃ 29:24 אֶשְׂחַ֣קאֶשְׂחַקאשחק אֲ֭לֵהֶםאֲלֵהֶםאלהם לֹ֣אלֹאלא יַאֲמִ֑ינוּיַאֲמִינוּיאמינו וְא֥וֹרוְאוֹרואור פָּ֝נַ֗יפָּנַיפני לֹ֣אלֹאלא יַפִּילֽוּןיַפִּילוּןיפילון׃׃׃ 29:25 אֶֽבֲחַ֣ראֶבֲחַראבחר דַּרְכָּם֮דַּרְכָּםדרכם וְאֵשֵׁ֪בוְאֵשֵׁבואשב רֹ֥אשׁרֹאשׁראש וְ֭אֶשְׁכּוֹןוְאֶשְׁכּוֹןואשכון כְּמֶ֣לֶךְכְּמֶלֶךְכמלך בַּגְּד֑וּדבַּגְּדוּדבגדוד כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר אֲבֵלִ֣יםאֲבֵלִיםאבלים יְנַחֵֽםיְנַחֵםינחם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain