Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 3

3:2 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען אִיּ֗וֹבאִיּוֹבאיוב וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 3:3 יֹ֣אבַדיֹאבַדיאבד י֭וֹםיוֹםיום אִוָּ֣לֶדאִוָּלֶדאולד בּ֑וֹבּוֹבו וְהַלַּ֥יְלָהוְהַלַּיְלָהוהלילה אָ֝מַ֗ראָמַראמר הֹ֣רָההֹרָההרה גָֽבֶרגָבֶרגבר׃׃׃ 3:4 הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַה֗וּאהַהוּאההוא יְֽהִ֫ייְהִייהי חֹ֥שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך אַֽלאַלאל־־־יִדְרְשֵׁ֣הוּיִדְרְשֵׁהוּידרשהו אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה מִמָּ֑עַלמִמָּעַלממעל וְאַלוְאַלואל־־־תּוֹפַ֖עתּוֹפַעתופע עָלָ֣יועָלָיועליו נְהָרָֽהנְהָרָהנהרה׃׃׃ 3:5 יִגְאָלֻ֡הוּיִגְאָלֻהוּיגאלהו חֹ֣שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וְ֭צַלְמָוֶתוְצַלְמָוֶתוצלמות תִּשְׁכָּןתִּשְׁכָּןתשכן־־־עָלָ֣יועָלָיועליו עֲנָנָ֑העֲנָנָהעננה יְ֝בַעֲתֻ֗הוּיְבַעֲתֻהוּיבעתהו כִּֽמְרִ֥ירֵיכִּמְרִירֵיכמרירי יֽוֹםיוֹםיום׃׃׃ 3:6 הַלַּ֥יְלָההַלַּיְלָההלילה הַהוּא֮הַהוּאההוא יִקָּחֵ֪ה֫וּיִקָּחֵהוּיקחהו אֹ֥פֶלאֹפֶלאפל אַלאַלאל־־־יִ֭חַדְּיִחַדְּיחד בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי שָׁנָ֑השָׁנָהשנה בְּמִסְפַּ֥רבְּמִסְפַּרבמספר יְ֝רָחִ֗יםיְרָחִיםירחים אַלאַלאל־־־יָבֹֽאיָבֹאיבא׃׃׃ 3:7 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הַלַּ֣יְלָההַלַּיְלָההלילה הַ֭הוּאהַהוּאההוא יְהִ֣ייְהִייהי גַלְמ֑וּדגַלְמוּדגלמוד אַלאַלאל־־־תָּבֹ֖אתָּבֹאתבא רְנָנָ֣הרְנָנָהרננה בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 3:8 יִקְּבֻ֥הוּיִקְּבֻהוּיקבהו אֹרְרֵיאֹרְרֵיאררי־־־י֑וֹםיוֹםיום הָ֝עֲתִידִ֗יםהָעֲתִידִיםהעתידים עֹרֵ֥רעֹרֵרערר לִוְיָתָֽןלִוְיָתָןלויתן׃׃׃ 3:9 יֶחְשְׁכוּ֮יֶחְשְׁכוּיחשכו כּוֹכְבֵ֪יכּוֹכְבֵיכוכבי נִ֫שְׁפּ֥וֹנִשְׁפּוֹנשפו יְקַויְקַויקו־־־לְא֥וֹרלְאוֹרלאור וָאַ֑יִןוָאַיִןואין וְאַלוְאַלואל־־־יִ֝רְאֶ֗היִרְאֶהיראה בְּעַפְעַפֵּיבְּעַפְעַפֵּיבעפעפי־־־שָֽׁחַרשָׁחַרשחר׃׃׃ 3:10 כִּ֤יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא סָ֭גַרסָגַרסגר דַּלְתֵ֣ידַּלְתֵידלתי בִטְנִ֑יבִטְנִיבטני וַיַּסְתֵּ֥רוַיַּסְתֵּרויסתר עָ֝מָ֗לעָמָלעמל מֵעֵינָֽימֵעֵינָימעיני׃׃׃ 3:11 לָ֤מָּהלָמָּהלמה לֹּ֣אלֹּאלא מֵרֶ֣חֶםמֵרֶחֶםמרחם אָמ֑וּתאָמוּתאמות מִבֶּ֖טֶןמִבֶּטֶןמבטן יָצָ֣אתִייָצָאתִייצאתי וְאֶגְוָֽעוְאֶגְוָעואגוע׃׃׃ 3:12 מַ֭דּוּעַמַדּוּעַמדוע קִדְּמ֣וּנִיקִדְּמוּנִיקדמוני בִרְכָּ֑יִםבִרְכָּיִםברכים וּמַהוּמַהומה־־־שָּׁ֝דַ֗יִםשָּׁדַיִםשדים כִּ֣יכִּיכי אִינָֽקאִינָקאינק׃׃׃ 3:13 כִּֽיכִּיכי־־־עַ֭תָּהעַתָּהעתה שָׁכַ֣בְתִּישָׁכַבְתִּישכבתי וְאֶשְׁק֑וֹטוְאֶשְׁקוֹטואשקוט יָ֝שַׁ֗נְתִּייָשַׁנְתִּיישנתי אָ֤זאָזאז ׀׀׀ יָנ֬וּחַֽיָנוּחַינוח לִֽילִילי׃׃׃ 3:14 עִםעִםעם־־־מְ֭לָכִיםמְלָכִיםמלכים וְיֹ֣עֲצֵיוְיֹעֲצֵיויעצי אָ֑רֶץאָרֶץארץ הַבֹּנִ֖יםהַבֹּנִיםהבנים חֳרָב֣וֹתחֳרָבוֹתחרבות לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 3:15 א֣וֹאוֹאו עִםעִםעם־־־שָׂ֭רִיםשָׂרִיםשרים זָהָ֣בזָהָבזהב לָהֶ֑םלָהֶםלהם הַֽמְמַלְאִ֖יםהַמְמַלְאִיםהממלאים בָּתֵּיהֶ֣םבָּתֵּיהֶםבתיהם כָּֽסֶףכָּסֶףכסף׃׃׃ 3:16 א֤וֹאוֹאו כְנֵ֣פֶלכְנֵפֶלכנפל טָ֭מוּןטָמוּןטמון לֹ֣אלֹאלא אֶהְיֶ֑האֶהְיֶהאהיה כְּ֝עֹלְלִ֗יםכְּעֹלְלִיםכעללים לֹאלֹאלא־־־רָ֥אוּרָאוּראו אֽוֹראוֹראור׃׃׃ 3:17 שָׁ֣םשָׁםשם רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים חָ֣דְלוּחָדְלוּחדלו רֹ֑גֶזרֹגֶזרגז וְשָׁ֥םוְשָׁםושם יָ֝נ֗וּחוּיָנוּחוּינוחו יְגִ֣יעֵייְגִיעֵייגיעי כֹֽחַכֹחַכח׃׃׃ 3:18 יַ֭חַדיַחַדיחד אֲסִירִ֣יםאֲסִירִיםאסירים שַׁאֲנָ֑נוּשַׁאֲנָנוּשאננו לֹ֥אלֹאלא שָׁ֝מְע֗וּשָׁמְעוּשמעו ק֣וֹלקוֹלקול נֹגֵֽשׂנֹגֵשׂנגש׃׃׃ 3:19 קָטֹ֣ןקָטֹןקטן וְ֭גָדוֹלוְגָדוֹלוגדול שָׁ֣םשָׁםשם ה֑וּאהוּאהוא וְ֝עֶ֗בֶדוְעֶבֶדועבד חָפְשִׁ֥יחָפְשִׁיחפשי מֵאֲדֹנָֽיומֵאֲדֹנָיומאדניו׃׃׃ 3:20 לָ֤מָּהלָמָּהלמה יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן לְעָמֵ֣ללְעָמֵללעמל א֑וֹראוֹראור וְ֝חַיִּ֗יםוְחַיִּיםוחיים לְמָ֣רֵילְמָרֵילמרי נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 3:21 הַֽמְחַכִּ֣יםהַמְחַכִּיםהמחכים לַמָּ֣וֶתלַמָּוֶתלמות וְאֵינֶ֑נּוּוְאֵינֶנּוּואיננו וַֽ֝יַּחְפְּרֻ֗הוּוַיַּחְפְּרֻהוּויחפרהו מִמַּטְמוֹנִֽיםמִמַּטְמוֹנִיםממטמונים׃׃׃ 3:22 הַשְּׂמֵחִ֥יםהַשְּׂמֵחִיםהשמחים אֱלֵיאֱלֵיאלי־־־גִ֑ילגִילגיל יָ֝שִׂ֗ישׂוּיָשִׂישׂוּישישו כִּ֣יכִּיכי יִמְצְאוּיִמְצְאוּימצאו־־־קָֽבֶרקָבֶרקבר׃׃׃ 3:23 לְ֭גֶבֶרלְגֶבֶרלגבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דַּרְכּ֣וֹדַּרְכּוֹדרכו נִסְתָּ֑רָהנִסְתָּרָהנסתרה וַיָּ֖סֶךְוַיָּסֶךְויסך אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה בַּעֲדֽוֹבַּעֲדוֹבעדו׃׃׃ 3:24 כִּֽיכִּיכי־־־לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני לַ֭חְמִילַחְמִילחמי אַנְחָתִ֣יאַנְחָתִיאנחתי תָבֹ֑אתָבֹאתבא וַֽיִּתְּכ֥וּוַיִּתְּכוּויתכו כַ֝מַּ֗יִםכַמַּיִםכמים שַׁאֲגֹתָֽישַׁאֲגֹתָישאגתי׃׃׃ 3:25 כִּ֤יכִּיכי פַ֣חַדפַחַדפחד פָּ֭חַדְתִּיפָּחַדְתִּיפחדתי וַיֶּאֱתָיֵ֑נִיוַיֶּאֱתָיֵנִיויאתיני וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר יָ֝גֹ֗רְתִּייָגֹרְתִּייגרתי יָ֣בֹאיָבֹאיבא לִֽילִילי׃׃׃ 3:26 לֹ֤אלֹאלא שָׁלַ֨וְתִּישָׁלַוְתִּישלותי ׀׀׀ וְלֹ֖אוְלֹאולא שָׁקַ֥טְתִּישָׁקַטְתִּישקטתי וְֽלֹאוְלֹאולא־־־נָ֗חְתִּינָחְתִּינחתי וַיָּ֥בֹאוַיָּבֹאויבא רֹֽגֶזרֹגֶזרגז׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain