Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 94

94:1 אֵלאֵלאל־־־נְקָמ֥וֹתנְקָמוֹתנקמות יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֵ֖לאֵלאל נְקָמ֣וֹתנְקָמוֹתנקמות הוֹפִֽיַעהוֹפִיַעהופיע׃׃׃ 94:2 הִ֭נָּשֵׂאהִנָּשֵׂאהנשא שֹׁפֵ֣טשֹׁפֵטשפט הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ הָשֵׁ֥בהָשֵׁבהשב גְּ֝מ֗וּלגְּמוּלגמול עַלעַלעל־־־גֵּאִֽיםגֵּאִיםגאים׃׃׃ 94:3 עַדעַדעד־־־מָתַ֖ימָתַימתי רְשָׁעִ֥יםרְשָׁעִיםרשעים ׀׀׀ יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־מָ֝תַ֗ימָתַימתי רְשָׁעִ֥יםרְשָׁעִיםרשעים יַעֲלֹֽזוּיַעֲלֹזוּיעלזו׃׃׃ 94:4 יַבִּ֣יעוּיַבִּיעוּיביעו יְדַבְּר֣וּיְדַבְּרוּידברו עָתָ֑קעָתָקעתק יִֽ֝תְאַמְּר֗וּיִתְאַמְּרוּיתאמרו כָּלכָּלכל־־־פֹּ֥עֲלֵיפֹּעֲלֵיפעלי אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 94:5 עַמְּךָ֣עַמְּךָעמך יְהוָ֣היְהוָהיהוה יְדַכְּא֑וּיְדַכְּאוּידכאו וְֽנַחֲלָתְךָ֥וְנַחֲלָתְךָונחלתך יְעַנּֽוּיְעַנּוּיענו׃׃׃ 94:6 אַ֭לְמָנָהאַלְמָנָהאלמנה וְגֵ֣רוְגֵרוגר יַהֲרֹ֑גוּיַהֲרֹגוּיהרגו וִֽיתוֹמִ֣יםוִיתוֹמִיםויתומים יְרַצֵּֽחוּיְרַצֵּחוּירצחו׃׃׃ 94:7 וַ֭יֹּ֣אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֹ֣אלֹאלא יִרְאֶהיִרְאֶהיראה־־־יָּ֑הּיָּהּיה וְלֹאוְלֹאולא־־־יָ֝בִ֗יןיָבִיןיבין אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 94:8 בִּ֭ינוּבִּינוּבינו בֹּעֲרִ֣יםבֹּעֲרִיםבערים בָּעָ֑םבָּעָםבעם וּ֝כְסִילִ֗יםוּכְסִילִיםוכסילים מָתַ֥ימָתַימתי תַּשְׂכִּֽילוּתַּשְׂכִּילוּתשכילו׃׃׃ 94:9 הֲנֹ֣טַֽעהֲנֹטַעהנטע אֹ֭זֶןאֹזֶןאזן הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא יִשְׁמָ֑עיִשְׁמָעישמע אִֽםאִםאם־־־יֹ֥צֵֽריֹצֵריצר עַ֝֗יִןעַיִןעין הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא יַבִּֽיטיַבִּיטיביט׃׃׃ 94:10 הֲיֹסֵ֣רהֲיֹסֵרהיסר גּ֭וֹיִםגּוֹיִםגוים הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא יוֹכִ֑יחַיוֹכִיחַיוכיח הַֽמְלַמֵּ֖דהַמְלַמֵּדהמלמד אָדָ֣םאָדָםאדם דָּֽעַתדָּעַתדעת׃׃׃ 94:11 יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה יֹ֭דֵעַיֹדֵעַידע מַחְשְׁב֣וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות אָדָ֑םאָדָםאדם כִּיכִּיכי־־־הֵ֥מָּההֵמָּההמה הָֽבֶלהָבֶלהבל׃׃׃ 94:12 אַשְׁרֵ֤יאַשְׁרֵיאשרי ׀׀׀ הַגֶּ֣בֶרהַגֶּבֶרהגבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תְּיַסְּרֶ֣נּוּתְּיַסְּרֶנּוּתיסרנו יָּ֑הּיָּהּיה וּֽמִתּוֹרָתְךָ֥וּמִתּוֹרָתְךָומתורתך תְלַמְּדֶֽנּוּתְלַמְּדֶנּוּתלמדנו׃׃׃ 94:13 לְהַשְׁקִ֣יטלְהַשְׁקִיטלהשקיט ל֭וֹלוֹלו מִ֣ימֵימִימֵימימי רָ֑ערָערע עַ֤דעַדעד יִכָּרֶ֖היִכָּרֶהיכרה לָרָשָׁ֣עלָרָשָׁעלרשע שָֽׁחַתשָׁחַתשחת׃׃׃ 94:14 כִּ֤יכִּיכי ׀׀׀ לֹאלֹאלא־־־יִטֹּ֣שׁיִטֹּשׁיטש יְהוָ֣היְהוָהיהוה עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו וְ֝נַחֲלָת֗וֹוְנַחֲלָתוֹונחלתו לֹ֣אלֹאלא יַעֲזֹֽביַעֲזֹביעזב׃׃׃ 94:15 כִּֽיכִּיכי־־־עַדעַדעד־־־צֶ֭דֶקצֶדֶקצדק יָשׁ֣וּביָשׁוּבישוב מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט וְ֝אַחֲרָ֗יווְאַחֲרָיוואחריו כָּלכָּלכל־־־יִשְׁרֵייִשְׁרֵיישרי־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 94:16 מִֽימִימי־־־יָק֣וּםיָקוּםיקום לִ֭ילִילי עִםעִםעם־־־מְרֵעִ֑יםמְרֵעִיםמרעים מִֽימִימי־־־יִתְיַצֵּ֥ביִתְיַצֵּביתיצב לִ֝ילִילי עִםעִםעם־־־פֹּ֥עֲלֵיפֹּעֲלֵיפעלי אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 94:17 לוּלֵ֣ילוּלֵילולי יְ֭הוָהיְהוָהיהוה עֶזְרָ֣תָהעֶזְרָתָהעזרתה לִּ֑ילִּילי כִּמְעַ֓טכִּמְעַטכמעט ׀׀׀ שָֽׁכְנָ֖השָׁכְנָהשכנה דוּמָ֣הדוּמָהדומה נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 94:18 אִםאִםאם־־־אָ֭מַרְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי מָ֣טָהמָטָהמטה רַגְלִ֑ירַגְלִירגלי חַסְדְּךָ֥חַסְדְּךָחסדך יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה יִסְעָדֵֽנִייִסְעָדֵנִייסעדני׃׃׃ 94:19 בְּרֹ֣בבְּרֹבברב שַׂרְעַפַּ֣ישַׂרְעַפַּישרעפי בְּקִרְבִּ֑יבְּקִרְבִּיבקרבי תַּ֝נְחוּמֶ֗יךָתַּנְחוּמֶיךָתנחומיך יְֽשַׁעַשְׁע֥וּיְשַׁעַשְׁעוּישעשעו נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 94:20 הַֽ֭יְחָבְרְךָהַיְחָבְרְךָהיחברך כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא הַוּ֑וֹתהַוּוֹתהוות יֹצֵ֖ריֹצֵריצר עָמָ֣לעָמָלעמל עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־חֹֽקחֹקחק׃׃׃ 94:21 יָ֭גוֹדּוּיָגוֹדּוּיגודו עַלעַלעל־־־נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק וְדָ֖םוְדָםודם נָקִ֣ינָקִינקי יַרְשִֽׁיעוּיַרְשִׁיעוּירשיעו׃׃׃ 94:22 וַיְהִ֬יוַיְהִיויהי יְהוָ֣היְהוָהיהוה לִ֣ילִילי לְמִשְׂגָּ֑בלְמִשְׂגָּבלמשגב וֵ֝אלֹהַ֗יוֵאלֹהַיואלהי לְצ֣וּרלְצוּרלצור מַחְסִֽימַחְסִימחסי׃׃׃ 94:23 וַיָּ֤שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב עֲלֵיהֶ֨םעֲלֵיהֶםעליהם ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־אוֹנָ֗םאוֹנָםאונם וּבְרָעָתָ֥םוּבְרָעָתָםוברעתם יַצְמִיתֵ֑םיַצְמִיתֵםיצמיתם יַ֝צְמִיתֵ֗םיַצְמִיתֵםיצמיתם יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain