Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 32

32:2 וַיִּ֤חַרוַיִּחַרויחר אַ֨ףאַףאף ׀׀׀ אֱלִיה֣וּאאֱלִיהוּאאליהוא בֶןבֶןבן־־־בַּרַכְאֵ֣לבַּרַכְאֵלברכאל הַבּוּזִי֮הַבּוּזִיהבוזי מִמִּשְׁפַּ֪חַ֫תמִמִּשְׁפַּחַתממשפחת רָ֥םרָםרם בְּ֭אִיּוֹבבְּאִיּוֹבבאיוב חָרָ֣החָרָהחרה אַפּ֑וֹאַפּוֹאפו עַֽלעַלעל־־־צַדְּק֥וֹצַדְּקוֹצדקו נַ֝פְשׁ֗וֹנַפְשׁוֹנפשו מֵאֱלֹהִֽיםמֵאֱלֹהִיםמאלהים׃׃׃ 32:3 וּבִשְׁלֹ֣שֶׁתוּבִשְׁלֹשֶׁתובשלשת רֵעָיו֮רֵעָיורעיו חָרָ֪החָרָהחרה אַ֫פּ֥וֹאַפּוֹאפו עַ֤לעַלעל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־מָצְא֣וּמָצְאוּמצאו מַעֲנֶ֑המַעֲנֶהמענה וַ֝יַּרְשִׁ֗יעוּוַיַּרְשִׁיעוּוירשיעו אֶתאֶתאת־־־אִיּֽוֹבאִיּוֹבאיוב׃׃׃ 32:4 וֶֽאֱלִיה֗וּוֶאֱלִיהוּואליהו חִכָּ֣החִכָּהחכה אֶתאֶתאת־־־אִ֭יּוֹבאִיּוֹבאיוב בִּדְבָרִ֑יםבִּדְבָרִיםבדברים כִּ֤יכִּיכי זְֽקֵנִיםזְקֵנִיםזקנים־־־הֵ֖מָּההֵמָּההמה מִמֶּ֣נּוּמִמֶּנּוּממנו לְיָמִֽיםלְיָמִיםלימים׃׃׃ 32:5 וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא אֱלִיה֗וּאאֱלִיהוּאאליהוא כִּ֘יכִּיכי אֵ֤יןאֵיןאין מַעֲנֶ֗המַעֲנֶהמענה בְּ֭פִיבְּפִיבפי שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיִּ֥חַרוַיִּחַרויחר אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ פפפ
32:6 וַיַּ֤עַןוַיַּעַןויען ׀׀׀ אֱלִיה֖וּאאֱלִיהוּאאליהוא בֶןבֶןבן־־־בַּֽרַכְאֵ֥לבַּרַכְאֵלברכאל הַבּוּזִ֗יהַבּוּזִיהבוזי וַיֹּ֫אמַ֥רוַיֹּאמַרויאמר צָ֘עִ֤ירצָעִירצעיר אֲנִ֣יאֲנִיאני לְ֭יָמִיםלְיָמִיםלימים וְאַתֶּ֣םוְאַתֶּםואתם יְשִׁישִׁ֑יםיְשִׁישִׁיםישישים עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן זָחַ֥לְתִּיזָחַלְתִּיזחלתי וָֽאִירָ֓אוָאִירָאואירא ׀׀׀ מֵחַוֺּ֖תמֵחַוֺּתמחות דֵּעִ֣ידֵּעִידעי אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 32:7 אָ֭מַרְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי יָמִ֣יםיָמִיםימים יְדַבֵּ֑רוּיְדַבֵּרוּידברו וְרֹ֥בוְרֹבורב שָׁ֝נִ֗יםשָׁנִיםשנים יֹדִ֥יעוּיֹדִיעוּידיעו חָכְמָֽהחָכְמָהחכמה׃׃׃ 32:8 אָ֭כֵןאָכֵןאכן רֽוּחַרוּחַרוח־־־הִ֣יאהִיאהיא בֶאֱנ֑וֹשׁבֶאֱנוֹשׁבאנוש וְנִשְׁמַ֖תוְנִשְׁמַתונשמת שַׁדַּ֣ישַׁדַּישדי תְּבִינֵֽםתְּבִינֵםתבינם׃׃׃ 32:9 לֹֽאלֹאלא־־־רַבִּ֥יםרַבִּיםרבים יֶחְכָּ֑מוּיֶחְכָּמוּיחכמו וּ֝זְקֵנִ֗יםוּזְקֵנִיםוזקנים יָבִ֥ינוּיָבִינוּיבינו מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 32:10 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן אָ֭מַרְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי שִׁמְעָהשִׁמְעָהשמעה־־־לִּ֑ילִּילי אֲחַוֶּ֖האֲחַוֶּהאחוה דֵּעִ֣ידֵּעִידעי אַףאַףאף־־־אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 32:11 הֵ֤ןהֵןהן הוֹחַ֨לְתִּיהוֹחַלְתִּיהוחלתי לְֽדִבְרֵיכֶ֗םלְדִבְרֵיכֶםלדבריכם אָ֭זִיןאָזִיןאזין עַדעַדעד־־־תְּב֥וּנֹֽתֵיכֶ֑םתְּבוּנֹתֵיכֶםתבונתיכם עַֽדעַדעד־־־תַּחְקְר֥וּןתַּחְקְרוּןתחקרון מִלִּֽיןמִלִּיןמלין׃׃׃ 32:12 וְעָֽדֵיכֶ֗םוְעָדֵיכֶםועדיכם אֶתְבּ֫וֹנָ֥ןאֶתְבּוֹנָןאתבונן וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה אֵ֣יןאֵיןאין לְאִיּ֣וֹבלְאִיּוֹבלאיוב מוֹכִ֑יחַמוֹכִיחַמוכיח עוֹנֶ֖העוֹנֶהעונה אֲמָרָ֣יואֲמָרָיואמריו מִכֶּֽםמִכֶּםמכם׃׃׃ 32:13 פֶּןפֶּןפן־־־תֹּ֣֭אמְרוּתֹּאמְרוּתאמרו מָצָ֣אנוּמָצָאנוּמצאנו חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה אֵ֖לאֵלאל יִדְּפֶ֣נּוּיִדְּפֶנּוּידפנו לֹאלֹאלא־־־אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 32:14 וְלֹאוְלֹאולא־־־עָרַ֣ךְעָרַךְערך אֵלַ֣יאֵלַיאלי מִלִּ֑יןמִלִּיןמלין וּ֝בְאִמְרֵיכֶ֗םוּבְאִמְרֵיכֶםובאמריכם לֹ֣אלֹאלא אֲשִׁיבֶֽנּוּאֲשִׁיבֶנּוּאשיבנו׃׃׃ 32:15 חַ֭תּוּחַתּוּחתו לֹאלֹאלא־־־עָ֣נוּעָנוּענו ע֑וֹדעוֹדעוד הֶעְתִּ֖יקוּהֶעְתִּיקוּהעתיקו מֵהֶ֣םמֵהֶםמהם מִלִּֽיםמִלִּיםמלים׃׃׃ 32:16 וְ֭הוֹחַלְתִּיוְהוֹחַלְתִּיוהוחלתי כִּיכִּיכי־־־לֹ֣אלֹאלא יְדַבֵּ֑רוּיְדַבֵּרוּידברו כִּ֥יכִּיכי עָ֝מְד֗וּעָמְדוּעמדו לֹאלֹאלא־־־עָ֥נוּעָנוּענו עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 32:17 אַעֲנֶ֣האַעֲנֶהאענה אַףאַףאף־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני חֶלְקִ֑יחֶלְקִיחלקי אֲחַוֶּ֖האֲחַוֶּהאחוה דֵעִ֣ידֵעִידעי אַףאַףאף־־־אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 32:18 כִּ֭יכִּיכי מָלֵ֣תִימָלֵתִימלתי מִלִּ֑יםמִלִּיםמלים הֱ֝צִיקַ֗תְנִיהֱצִיקַתְנִיהציקתני ר֣וּחַרוּחַרוח בִּטְנִֽיבִּטְנִיבטני׃׃׃ 32:19 הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־בִטְנִ֗יבִטְנִיבטני כְּיַ֥יִןכְּיַיִןכיין לֹאלֹאלא־־־יִפָּתֵ֑חַיִפָּתֵחַיפתח כְּאֹב֥וֹתכְּאֹבוֹתכאבות חֲ֝דָשִׁ֗יםחֲדָשִׁיםחדשים יִבָּקֵֽעַיִבָּקֵעַיבקע׃׃׃ 32:20 אֲדַבְּרָ֥האֲדַבְּרָהאדברה וְיִֽרְוַֽחוְיִרְוַחוירוח־־־לִ֑ילִילי אֶפְתַּ֖חאֶפְתַּחאפתח שְׂפָתַ֣ישְׂפָתַישפתי וְאֶֽעֱנֶֽהוְאֶעֱנֶהואענה׃׃׃ 32:21 אַלאַלאל־־־נָ֭אנָאנא אֶשָּׂ֣אאֶשָּׂאאשא פְנֵיפְנֵיפני־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וְאֶלוְאֶלואל־־־אָ֝דָ֗םאָדָםאדם לֹ֣אלֹאלא אֲכַנֶּֽהאֲכַנֶּהאכנה׃׃׃ 32:22 כִּ֤יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אֲכַנֶּ֑האֲכַנֶּהאכנה כִּ֝מְעַ֗טכִּמְעַטכמעט יִשָּׂאֵ֥נִייִשָּׂאֵנִיישאני עֹשֵֽׂנִיעֹשֵׂנִיעשני׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain