Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 33

33:1 וְֽאוּלָ֗םוְאוּלָםואולם שְׁמַֽעשְׁמַעשמע־־־נָ֣אנָאנא אִיּ֣וֹבאִיּוֹבאיוב מִלָּ֑ימִלָּימלי וְֽכָלוְכָלוכל־־־דְּבָרַ֥ידְּבָרַידברי הַאֲזִֽינָההַאֲזִינָההאזינה׃׃׃ 33:2 הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֭אנָאנא פָּתַ֣חְתִּיפָּתַחְתִּיפתחתי פִ֑יפִיפי דִּבְּרָ֖הדִּבְּרָהדברה לְשׁוֹנִ֣ילְשׁוֹנִילשוני בְחִכִּֽיבְחִכִּיבחכי׃׃׃ 33:3 יֹֽשֶׁריֹשֶׁרישר־־־לִבִּ֥ילִבִּילבי אֲמָרָ֑יאֲמָרָיאמרי וְדַ֥עַתוְדַעַתודעת שְׂ֝פָתַ֗ישְׂפָתַישפתי בָּר֥וּרבָּרוּרברור מִלֵּֽלוּמִלֵּלוּמללו׃׃׃ 33:4 רֽוּחַרוּחַרוח־־־אֵ֥לאֵלאל עָשָׂ֑תְנִיעָשָׂתְנִיעשתני וְנִשְׁמַ֖תוְנִשְׁמַתונשמת שַׁדַּ֣ישַׁדַּישדי תְּחַיֵּֽנִיתְּחַיֵּנִיתחיני׃׃׃ 33:5 אִםאִםאם־־־תּוּכַ֥לתּוּכַלתוכל הֲשִׁיבֵ֑נִיהֲשִׁיבֵנִיהשיבני עֶרְכָ֥העֶרְכָהערכה לְ֝פָנַ֗ילְפָנַילפני הִתְיַצָּֽבָההִתְיַצָּבָההתיצבה׃׃׃ 33:6 הֵןהֵןהן־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני כְפִ֣יךָכְפִיךָכפיך לָאֵ֑ללָאֵללאל מֵ֝חֹ֗מֶרמֵחֹמֶרמחמר קֹרַ֥צְתִּיקֹרַצְתִּיקרצתי גַםגַםגם־־־אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 33:7 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה אֵ֭מָתִיאֵמָתִיאמתי לֹ֣אלֹאלא תְבַעֲתֶ֑ךָּתְבַעֲתֶךָּתבעתך וְ֝אַכְפִּ֗יוְאַכְפִּיואכפי עָלֶ֥יךָעָלֶיךָעליך לֹאלֹאלא־־־יִכְבָּֽדיִכְבָּדיכבד׃׃׃ 33:8 אַ֭ךְאַךְאך אָמַ֣רְתָּאָמַרְתָּאמרת בְאָזְנָ֑יבְאָזְנָיבאזני וְק֖וֹלוְקוֹלוקול מִלִּ֣יןמִלִּיןמלין אֶשְׁמָֽעאֶשְׁמָעאשמע׃׃׃ 33:9 זַ֥ךְזַךְזך אֲנִ֗יאֲנִיאני בְּֽלִ֫יבְּלִיבלי פָ֥שַׁעפָשַׁעפשע חַ֥ףחַףחף אָנֹכִ֑יאָנֹכִיאנכי וְלֹ֖אוְלֹאולא עָוֺ֣ןעָוֺןעון לִֽילִילי׃׃׃ 33:10 הֵ֣ןהֵןהן תְּ֭נוּאוֹתתְּנוּאוֹתתנואות עָלַ֣יעָלַיעלי יִמְצָ֑איִמְצָאימצא יַחְשְׁבֵ֖נִייַחְשְׁבֵנִייחשבני לְאוֹיֵ֣בלְאוֹיֵבלאויב לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 33:11 יָשֵׂ֣םיָשֵׂםישם בַּסַּ֣דבַּסַּדבסד רַגְלָ֑ירַגְלָירגלי יִ֝שְׁמֹ֗ריִשְׁמֹרישמר כָּלכָּלכל־־־אָרְחֹתָֽיאָרְחֹתָיארחתי׃׃׃ 33:12 הֶןהֶןהן־־־זֹ֣אתזֹאתזאת לֹאלֹאלא־־־צָדַ֣קְתָּצָדַקְתָּצדקת אֶעֱנֶ֑ךָּאֶעֱנֶךָּאענך כִּֽיכִּיכי־־־יִרְבֶּ֥היִרְבֶּהירבה אֱ֝ל֗וֹהַאֱלוֹהַאלוה מֵאֱנֽוֹשׁמֵאֱנוֹשׁמאנוש׃׃׃ 33:13 מַ֭דּוּעַמַדּוּעַמדוע אֵלָ֣יואֵלָיואליו רִיב֑וֹתָרִיבוֹתָריבות כִּ֥יכִּיכי כָלכָלכל־־־דְּ֝בָרָ֗יודְּבָרָיודבריו לֹ֣אלֹאלא־־־יַעֲנֶֽהיַעֲנֶהיענה׃׃׃ 33:14 כִּֽיכִּיכי־־־בְאַחַ֥תבְאַחַתבאחת יְדַבֶּריְדַבֶּרידבר־־־אֵ֑לאֵלאל וּ֝בִשְׁתַּ֗יִםוּבִשְׁתַּיִםובשתים לֹ֣אלֹאלא יְשׁוּרֶֽנָּהיְשׁוּרֶנָּהישורנה׃׃׃ 33:15 בַּחֲל֤וֹםבַּחֲלוֹםבחלום ׀׀׀ חֶזְי֬וֹןחֶזְיוֹןחזיון לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה בִּנְפֹ֣לבִּנְפֹלבנפל תַּ֭רְדֵּמָהתַּרְדֵּמָהתרדמה עַלעַלעל־־־אֲנָשִׁ֑יםאֲנָשִׁיםאנשים בִּ֝תְנוּמ֗וֹתבִּתְנוּמוֹתבתנומות עֲלֵ֣יעֲלֵיעלי מִשְׁכָּֽבמִשְׁכָּבמשכב׃׃׃ 33:16 אָ֣זאָזאז יִ֭גְלֶהיִגְלֶהיגלה אֹ֣זֶןאֹזֶןאזן אֲנָשִׁ֑יםאֲנָשִׁיםאנשים וּבְמֹ֖סָרָ֣םוּבְמֹסָרָםובמסרם יַחְתֹּֽםיַחְתֹּםיחתם׃׃׃ 33:17 לְ֭הָסִירלְהָסִירלהסיר אָדָ֣םאָדָםאדם מַעֲשֶׂ֑המַעֲשֶׂהמעשה וְגֵוָ֖הוְגֵוָהוגוה מִגֶּ֣בֶרמִגֶּבֶרמגבר יְכַסֶּֽהיְכַסֶּהיכסה׃׃׃ 33:18 יַחְשֹׂ֣ךְיַחְשֹׂךְיחשך נַ֭פְשׁוֹנַפְשׁוֹנפשו מִנִּימִנִּימני־־־שָׁ֑חַתשָׁחַתשחת וְ֝חַיָּת֗וֹוְחַיָּתוֹוחיתו מֵעֲבֹ֥רמֵעֲבֹרמעבר בַּשָּֽׁלַחבַּשָּׁלַחבשלח׃׃׃ 33:19 וְהוּכַ֣חוְהוּכַחוהוכח בְּ֭מַכְאוֹבבְּמַכְאוֹבבמכאוב עַלעַלעל־־־מִשְׁכָּב֑וֹמִשְׁכָּבוֹמשכבו [וְרִיב כ][וְרִיב כ][וריב כ] (וְר֖וֹב ק)(וְרוֹב ק)(ורוב ק) עֲצָמָ֣יועֲצָמָיועצמיו אֵתָֽןאֵתָןאתן׃׃׃ 33:20 וְזִֽהֲמַ֣תּוּוְזִהֲמַתּוּוזהמתו חַיָּת֣וֹחַיָּתוֹחיתו לָ֑חֶםלָחֶםלחם וְ֝נַפְשׁ֗וֹוְנַפְשׁוֹונפשו מַאֲכַ֥למַאֲכַלמאכל תַּאֲוָֽהתַּאֲוָהתאוה׃׃׃ 33:21 יִ֣כֶליִכֶליכל בְּשָׂר֣וֹבְּשָׂרוֹבשרו מֵרֹ֑אִימֵרֹאִימראי [וּשְׁפִי כ][וּשְׁפִי כ][ושפי כ] (וְשֻׁפּ֥וּ ק)(וְשֻׁפּוּ ק)(ושפו ק) עַ֝צְמוֹתָ֗יועַצְמוֹתָיועצמותיו לֹ֣אלֹאלא רֻאּֽוּרֻאּוּראו׃׃׃ 33:22 וַתִּקְרַ֣בוַתִּקְרַבותקרב לַשַּׁ֣חַתלַשַּׁחַתלשחת נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו וְ֝חַיָּת֗וֹוְחַיָּתוֹוחיתו לַֽמְמִתִֽיםלַמְמִתִיםלממתים׃׃׃ 33:23 אִםאִםאם־־־יֵ֤שׁיֵשׁיש עָלָ֨יועָלָיועליו ׀׀׀ מַלְאָ֗ךְמַלְאָךְמלאך מֵלִ֗יץמֵלִיץמליץ אֶחָ֥דאֶחָדאחד מִנִּימִנִּימני־־־אָ֑לֶףאָלֶףאלף לְהַגִּ֖ידלְהַגִּידלהגיד לְאָדָ֣םלְאָדָםלאדם יָשְׁרֽוֹיָשְׁרוֹישרו׃׃׃ 33:24 וַיְחֻנֶּ֗נּוּוַיְחֻנֶּנּוּויחננו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פְּ֭דָעֵהוּפְּדָעֵהוּפדעהו מֵרֶ֥דֶתמֵרֶדֶתמרדת שָׁ֗חַתשָׁחַתשחת מָצָ֥אתִימָצָאתִימצאתי כֹֽפֶרכֹפֶרכפר׃׃׃ 33:25 רֻֽטֲפַ֣שׁרֻטֲפַשׁרטפש בְּשָׂר֣וֹבְּשָׂרוֹבשרו מִנֹּ֑עַרמִנֹּעַרמנער יָ֝שׁ֗וּביָשׁוּבישוב לִימֵ֥ילִימֵילימי עֲלוּמָֽיועֲלוּמָיועלומיו׃׃׃ 33:26 יֶעְתַּ֤ריֶעְתַּריעתר אֶלאֶלאל־־־אֱל֨וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה ׀׀׀ וַיִּרְצֵ֗הוּוַיִּרְצֵהוּוירצהו וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא פָּ֭נָיופָּנָיופניו בִּתְרוּעָ֑הבִּתְרוּעָהבתרועה וַיָּ֥שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב לֶ֝אֱנ֗וֹשׁלֶאֱנוֹשׁלאנוש צִדְקָתֽוֹצִדְקָתוֹצדקתו׃׃׃ 33:27 יָשֹׁ֤ריָשֹׁרישר ׀׀׀ עַלעַלעל־־־אֲנָשִׁ֗יםאֲנָשִׁיםאנשים וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חָ֭טָאתִיחָטָאתִיחטאתי וְיָשָׁ֥רוְיָשָׁרוישר הֶעֱוֵ֗יתִיהֶעֱוֵיתִיהעויתי וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁ֥וָהשָׁוָהשוה לִֽילִילי׃׃׃ 33:28 פָּדָ֣הפָּדָהפדה [נַפְשִׁי כ][נַפְשִׁי כ][נפשי כ] (נַ֭פְשׁוֹ ק)(נַפְשׁוֹ ק)(נפשו ק) מֵעֲבֹ֣רמֵעֲבֹרמעבר בַּשָּׁ֑חַתבַּשָּׁחַתבשחת [וְחַיָּתִי כ][וְחַיָּתִי כ][וחיתי כ] (וְ֝חַיָּתוֹ ק)(וְחַיָּתוֹ ק)(וחיתו ק) בָּא֥וֹרבָּאוֹרבאור תִּרְאֶֽהתִּרְאֶהתראה׃׃׃ 33:29 הֶןהֶןהן־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֭לֶּהאֵלֶּהאלה יִפְעַליִפְעַליפעל־־־אֵ֑לאֵלאל פַּעֲמַ֖יִםפַּעֲמַיִםפעמים שָׁל֣וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש עִםעִםעם־־־גָּֽבֶרגָּבֶרגבר׃׃׃ 33:30 לְהָשִׁ֣יבלְהָשִׁיבלהשיב נַ֭פְשׁוֹנַפְשׁוֹנפשו מִנִּימִנִּימני־־־שָׁ֑חַתשָׁחַתשחת לֵ֝א֗וֹרלֵאוֹרלאור בְּא֣וֹרבְּאוֹרבאור הַֽחַיִּיםהַחַיִּיםהחיים׃׃׃ 33:31 הַקְשֵׁ֖בהַקְשֵׁבהקשב אִיּ֥וֹבאִיּוֹבאיוב שְֽׁמַֽעשְׁמַעשמע־־־לִ֑ילִילי הַ֝חֲרֵ֗שׁהַחֲרֵשׁהחרש וְאָנֹכִ֥יוְאָנֹכִיואנכי אֲדַבֵּֽראֲדַבֵּראדבר׃׃׃ 33:32 אִםאִםאם־־־יֵשׁיֵשׁיש־־־מִלִּ֥יןמִלִּיןמלין הֲשִׁיבֵ֑נִיהֲשִׁיבֵנִיהשיבני דַּ֝בֵּ֗רדַּבֵּרדבר כִּֽיכִּיכי־־־חָפַ֥צְתִּיחָפַצְתִּיחפצתי צַדְּקֶֽךָּצַדְּקֶךָּצדקך׃׃׃ 33:33 אִםאִםאם־־־אַ֭יִןאַיִןאין אַתָּ֥האַתָּהאתה שְֽׁמַֽעשְׁמַעשמע־־־לִ֑ילִילי הַ֝חֲרֵ֗שׁהַחֲרֵשׁהחרש וַאֲאַלֶּפְךָ֥וַאֲאַלֶּפְךָואאלפך חָכְמָֽהחָכְמָהחכמה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain