Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 36

36:1 וַיֹּ֥סֶףוַיֹּסֶףויסף אֱלִיה֗וּאאֱלִיהוּאאליהוא וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 36:2 כַּתַּרכַּתַּרכתר־־־לִ֣ילִילי זְ֭עֵירזְעֵירזעיר וַאֲחַוֶּ֑ךָּוַאֲחַוֶּךָּואחוך כִּ֤יכִּיכי ע֖וֹדעוֹדעוד לֶאֱל֣וֹהַּלֶאֱלוֹהַּלאלוה מִלִּֽיםמִלִּיםמלים׃׃׃ 36:3 אֶשָּׂ֣אאֶשָּׂאאשא דֵ֭עִידֵעִידעי לְמֵרָח֑וֹקלְמֵרָחוֹקלמרחוק וּ֝לְפֹעֲלִ֗יוּלְפֹעֲלִיולפעלי אֶֽתֵּֽןאֶתֵּןאתן־־־צֶֽדֶקצֶדֶקצדק׃׃׃ 36:4 כִּֽיכִּיכי־־־אָ֭מְנָםאָמְנָםאמנם לֹאלֹאלא־־־שֶׁ֣קֶרשֶׁקֶרשקר מִלָּ֑ימִלָּימלי תְּמִ֖יםתְּמִיםתמים דֵּע֣וֹתדֵּעוֹתדעות עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 36:5 הֶןהֶןהן־־־אֵ֣לאֵלאל כַּ֭בִּירכַּבִּירכביר וְלֹ֣אוְלֹאולא יִמְאָ֑סיִמְאָסימאס כַּ֝בִּ֗ירכַּבִּירכביר כֹּ֣חַֽכֹּחַכח לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 36:6 לֹאלֹאלא־־־יְחַיֶּ֥היְחַיֶּהיחיה רָשָׁ֑ערָשָׁערשע וּמִשְׁפַּ֖טוּמִשְׁפַּטומשפט עֲנִיִּ֣יםעֲנִיִּיםעניים יִתֵּֽןיִתֵּןיתן׃׃׃ 36:7 לֹֽאלֹאלא־־־יִגְרַ֥עיִגְרַעיגרע מִצַּדִּ֗יקמִצַּדִּיקמצדיק עֵ֫ינָ֥יועֵינָיועיניו וְאֶתוְאֶתואת־־־מְלָכִ֥יםמְלָכִיםמלכים לַכִּסֵּ֑אלַכִּסֵּאלכסא וַיֹּשִׁיבֵ֥םוַיֹּשִׁיבֵםוישיבם לָ֝נֶ֗צַחלָנֶצַחלנצח וַיִּגְבָּֽהוּוַיִּגְבָּהוּויגבהו׃׃׃ 36:8 וְאִםוְאִםואם־־־אֲסוּרִ֥יםאֲסוּרִיםאסורים בַּזִּקִּ֑יםבַּזִּקִּיםבזקים יִ֝לָּכְד֗וּןיִלָּכְדוּןילכדון בְּחַבְלֵיבְּחַבְלֵיבחבלי־־־עֹֽנִיעֹנִיעני׃׃׃ 36:9 וַיַּגֵּ֣דוַיַּגֵּדויגד לָהֶ֣םלָהֶםלהם פָּעֳלָ֑םפָּעֳלָםפעלם וּ֝פִשְׁעֵיהֶ֗םוּפִשְׁעֵיהֶםופשעיהם כִּ֣יכִּיכי יִתְגַּבָּֽרוּיִתְגַּבָּרוּיתגברו׃׃׃ 36:10 וַיִּ֣גֶלוַיִּגֶלויגל אָ֭זְנָםאָזְנָםאזנם לַמּוּסָ֑רלַמּוּסָרלמוסר וַ֝יֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כִּֽיכִּיכי־־־יְשֻׁב֥וּןיְשֻׁבוּןישבון מֵאָֽוֶןמֵאָוֶןמאון׃׃׃ 36:11 אִֽםאִםאם־־־יִשְׁמְע֗וּיִשְׁמְעוּישמעו וְֽיַ֫עֲבֹ֥דוּוְיַעֲבֹדוּויעבדו יְכַלּ֣וּיְכַלּוּיכלו יְמֵיהֶ֣םיְמֵיהֶםימיהם בַּטּ֑וֹבבַּטּוֹבבטוב וּ֝שְׁנֵיהֶ֗םוּשְׁנֵיהֶםושניהם בַּנְּעִימִֽיםבַּנְּעִימִיםבנעימים׃׃׃ 36:12 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֣אלֹאלא יִ֭שְׁמְעוּיִשְׁמְעוּישמעו בְּשֶׁ֣לַחבְּשֶׁלַחבשלח יַעֲבֹ֑רוּיַעֲבֹרוּיעברו וְ֝יִגְוְע֗וּוְיִגְוְעוּויגועו כִּבְלִיכִּבְלִיכבלי־־־דָֽעַתדָעַתדעת׃׃׃ 36:13 וְֽחַנְפֵיוְחַנְפֵיוחנפי־־־לֵ֭בלֵבלב יָשִׂ֣ימוּיָשִׂימוּישימו אָ֑ףאָףאף לֹ֥אלֹאלא יְ֝שַׁוְּע֗וּיְשַׁוְּעוּישועו כִּ֣יכִּיכי אֲסָרָֽםאֲסָרָםאסרם׃׃׃ 36:14 תָּמֹ֣תתָּמֹתתמת בַּנֹּ֣עַרבַּנֹּעַרבנער נַפְשָׁ֑םנַפְשָׁםנפשם וְ֝חַיָּתָ֗םוְחַיָּתָםוחיתם בַּקְּדֵשִֽׁיםבַּקְּדֵשִׁיםבקדשים׃׃׃ 36:15 יְחַלֵּ֣ץיְחַלֵּץיחלץ עָנִ֣יעָנִיעני בְעָנְי֑וֹבְעָנְיוֹבעניו וְיִ֖גֶלוְיִגֶלויגל בַּלַּ֣חַץבַּלַּחַץבלחץ אָזְנָֽםאָזְנָםאזנם׃׃׃ 36:16 וְאַ֤ףוְאַףואף הֲסִיתְךָ֨הֲסִיתְךָהסיתך ׀׀׀ מִפִּימִפִּימפי־־־צָ֗רצָרצר רַ֭חַברַחַברחב לֹאלֹאלא־־־מוּצָ֣קמוּצָקמוצק תַּחְתֶּ֑יהָתַּחְתֶּיהָתחתיה וְנַ֥חַתוְנַחַתונחת שֻׁ֝לְחָנְךָ֗שֻׁלְחָנְךָשלחנך מָ֣לֵאמָלֵאמלא דָֽשֶׁןדָשֶׁןדשן׃׃׃ 36:17 וְדִיןוְדִיןודין־־־רָשָׁ֥ערָשָׁערשע מָלֵ֑אתָמָלֵאתָמלאת דִּ֖יןדִּיןדין וּמִשְׁפָּ֣טוּמִשְׁפָּטומשפט יִתְמֹֽכוּיִתְמֹכוּיתמכו׃׃׃ 36:18 כִּֽיכִּיכי־־־חֵ֭מָהחֵמָהחמה פֶּןפֶּןפן־־־יְסִֽיתְךָ֣יְסִיתְךָיסיתך בְסָ֑פֶקבְסָפֶקבספק וְרָבוְרָבורב־־־כֹּ֝֗פֶרכֹּפֶרכפר אַלאַלאל־־־יַטֶּֽךָּיַטֶּךָּיטך׃׃׃ 36:19 הֲיַעֲרֹ֣ךְהֲיַעֲרֹךְהיערך שׁ֭וּעֲךָשׁוּעֲךָשועך לֹ֣אלֹאלא בְצָ֑רבְצָרבצר וְ֝כֹ֗לוְכֹלוכל מַאֲמַצֵּימַאֲמַצֵּימאמצי־־־כֹֽחַכֹחַכח׃׃׃ 36:20 אַלאַלאל־־־תִּשְׁאַ֥ףתִּשְׁאַףתשאף הַלָּ֑יְלָההַלָּיְלָההלילה לַעֲל֖וֹתלַעֲלוֹתלעלות עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים תַּחְתָּֽםתַּחְתָּםתחתם׃׃׃ 36:21 הִ֭שָּׁמֶרהִשָּׁמֶרהשמר אַלאַלאל־־־תֵּ֣פֶןתֵּפֶןתפן אֶלאֶלאל־־־אָ֑וֶןאָוֶןאון כִּֽיכִּיכי־־־עַלעַלעל־־־זֶ֝֗הזֶהזה בָּחַ֥רְתָּבָּחַרְתָּבחרת מֵעֹֽנִימֵעֹנִימעני׃׃׃ 36:22 הֶןהֶןהן־־־אֵ֭לאֵלאל יַשְׂגִּ֣יביַשְׂגִּיבישגיב בְּכֹח֑וֹבְּכֹחוֹבכחו מִ֖ימִימי כָמֹ֣הוּכָמֹהוּכמהו מוֹרֶֽהמוֹרֶהמורה׃׃׃ 36:23 מִֽימִימי־־־פָקַ֣דפָקַדפקד עָלָ֣יועָלָיועליו דַּרְכּ֑וֹדַּרְכּוֹדרכו וּמִֽיוּמִיומי־־־אָ֝מַ֗ראָמַראמר פָּעַ֥לְתָּפָּעַלְתָּפעלת עַוְלָֽהעַוְלָהעולה׃׃׃ 36:24 זְ֭כֹרזְכֹרזכר כִּֽיכִּיכי־־־תַשְׂגִּ֣יאתַשְׂגִּיאתשגיא פָעֳל֑וֹפָעֳלוֹפעלו אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר שֹׁרְר֣וּשֹׁרְרוּשררו אֲנָשִֽׁיםאֲנָשִׁיםאנשים׃׃׃ 36:25 כָּלכָּלכל־־־אָדָ֥םאָדָםאדם חָֽזוּחָזוּחזו־־־ב֑וֹבוֹבו אֱ֝נ֗וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש יַבִּ֥יטיַבִּיטיביט מֵרָחֽוֹקמֵרָחוֹקמרחוק׃׃׃ 36:26 הֶןהֶןהן־־־אֵ֣לאֵלאל שַׂ֭גִּיאשַׂגִּיאשגיא וְלֹ֣אוְלֹאולא נֵדָ֑ענֵדָענדע מִסְפַּ֖רמִסְפַּרמספר שָׁנָ֣יושָׁנָיושניו וְלֹאוְלֹאולא־־־חֵֽקֶרחֵקֶרחקר׃׃׃ 36:27 כִּ֭יכִּיכי יְגָרַ֣עיְגָרַעיגרע נִטְפֵינִטְפֵינטפי־־־מָ֑יִםמָיִםמים יָזֹ֖קּוּיָזֹקּוּיזקו מָטָ֣רמָטָרמטר לְאֵדֽוֹלְאֵדוֹלאדו׃׃׃ 36:28 אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יִזְּל֥וּיִזְּלוּיזלו שְׁחָקִ֑יםשְׁחָקִיםשחקים יִ֝רְעֲפ֗וּיִרְעֲפוּירעפו עֲלֵ֤יעֲלֵיעלי ׀׀׀ אָדָ֬םאָדָםאדם רָֽברָברב׃׃׃ 36:29 אַ֣ףאַףאף אִםאִםאם־־־יָ֭בִיןיָבִיןיבין מִפְרְשֵׂימִפְרְשֵׂימפרשי־־־עָ֑בעָבעב תְּ֝שֻׁא֗וֹתתְּשֻׁאוֹתתשאות סֻכָּתֽוֹסֻכָּתוֹסכתו׃׃׃ 36:30 הֵןהֵןהן־־־פָּרַ֣שׂפָּרַשׂפרש עָלָ֣יועָלָיועליו אוֹר֑וֹאוֹרוֹאורו וְשָׁרְשֵׁ֖יוְשָׁרְשֵׁיושרשי הַיָּ֣םהַיָּםהים כִּסָּֽהכִּסָּהכסה׃׃׃ 36:31 כִּיכִּיכי־־־בָ֭םבָםבם יָדִ֣יןיָדִיןידין עַמִּ֑יםעַמִּיםעמים יִֽתֶּןיִתֶּןיתן־־־אֹ֥כֶלאֹכֶלאכל לְמַכְבִּֽירלְמַכְבִּירלמכביר׃׃׃ 36:32 עַלעַלעל־־־כַּפַּ֥יִםכַּפַּיִםכפים כִּסָּהכִּסָּהכסה־־־א֑וֹראוֹראור וַיְצַ֖ווַיְצַוויצו עָלֶ֣יהָעָלֶיהָעליה בְמַפְגִּֽיעַבְמַפְגִּיעַבמפגיע׃׃׃ 36:33 יַגִּ֣ידיַגִּידיגיד עָלָ֣יועָלָיועליו רֵע֑וֹרֵעוֹרעו מִ֝קְנֶ֗המִקְנֶהמקנה אַ֣ףאַףאף עַלעַלעל־־־עוֹלֶֽהעוֹלֶהעולה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain