Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 4

4:1 וַ֭יַּעַןוַיַּעַןויען אֱלִיפַ֥זאֱלִיפַזאליפז הַֽתֵּימָנִ֗יהַתֵּימָנִיהתימני וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 4:2 הֲנִסָּ֬ההֲנִסָּההנסה דָבָ֣רדָבָרדבר אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך תִּלְאֶ֑התִּלְאֶהתלאה וַעְצֹ֥רוַעְצֹרועצר בְּ֝מִלִּ֗יןבְּמִלִּיןבמלין מִ֣ימִימי יוּכָֽליוּכָליוכל׃׃׃ 4:3 הִ֭נֵּההִנֵּההנה יִסַּ֣רְתָּיִסַּרְתָּיסרת רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְיָדַ֖יִםוְיָדַיִםוידים רָפ֣וֹתרָפוֹתרפות תְּחַזֵּֽקתְּחַזֵּקתחזק׃׃׃ 4:4 כּ֭וֹשֵׁלכּוֹשֵׁלכושל יְקִימ֣וּןיְקִימוּןיקימון מִלֶּ֑יךָמִלֶּיךָמליך וּבִרְכַּ֖יִםוּבִרְכַּיִםוברכים כֹּרְע֣וֹתכֹּרְעוֹתכרעות תְּאַמֵּֽץתְּאַמֵּץתאמץ׃׃׃ 4:5 כִּ֤יכִּיכי עַתָּ֨העַתָּהעתה ׀׀׀ תָּב֣וֹאתָּבוֹאתבוא אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך וַתֵּ֑לֶאוַתֵּלֶאותלא תִּגַּ֥עתִּגַּעתגע עָ֝דֶ֗יךָעָדֶיךָעדיך וַתִּבָּהֵֽלוַתִּבָּהֵלותבהל׃׃׃ 4:6 הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא יִ֭רְאָתְךָיִרְאָתְךָיראתך כִּסְלָתֶ֑ךָכִּסְלָתֶךָכסלתך תִּ֝קְוָתְךָ֗תִּקְוָתְךָתקותך וְתֹ֣םוְתֹםותם דְּרָכֶֽיךָדְּרָכֶיךָדרכיך׃׃׃ 4:7 זְכָרזְכָרזכר־־־נָ֗אנָאנא מִ֤ימִימי ה֣וּאהוּאהוא נָקִ֣ינָקִינקי אָבָ֑דאָבָדאבד וְ֝אֵיפֹ֗הוְאֵיפֹהואיפה יְשָׁרִ֥יםיְשָׁרִיםישרים נִכְחָֽדוּנִכְחָדוּנכחדו׃׃׃ 4:8 כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר רָ֭אִיתִירָאִיתִיראיתי חֹ֣רְשֵׁיחֹרְשֵׁיחרשי אָ֑וֶןאָוֶןאון וְזֹרְעֵ֖יוְזֹרְעֵיוזרעי עָמָ֣לעָמָלעמל יִקְצְרֻֽהוּיִקְצְרֻהוּיקצרהו׃׃׃ 4:9 מִנִּשְׁמַ֣תמִנִּשְׁמַתמנשמת אֱל֣וֹהַאֱלוֹהַאלוה יֹאבֵ֑דוּיֹאבֵדוּיאבדו וּמֵר֖וּחַוּמֵרוּחַומרוח אַפּ֣וֹאַפּוֹאפו יִכְלֽוּיִכְלוּיכלו׃׃׃ 4:10 שַׁאֲגַ֣תשַׁאֲגַתשאגת אַ֭רְיֵהאַרְיֵהאריה וְק֣וֹלוְקוֹלוקול שָׁ֑חַלשָׁחַלשחל וְשִׁנֵּ֖יוְשִׁנֵּיושני כְפִירִ֣יםכְפִירִיםכפירים נִתָּֽעוּנִתָּעוּנתעו׃׃׃ 4:11 לַ֭יִשׁלַיִשׁליש אֹבֵ֣דאֹבֵדאבד מִבְּלִימִבְּלִימבלי־־־טָ֑רֶףטָרֶףטרף וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני לָ֝בִ֗יאלָבִיאלביא יִתְפָּרָֽדוּיִתְפָּרָדוּיתפרדו׃׃׃ 4:12 וְ֭אֵלַיוְאֵלַיואלי דָּבָ֣רדָּבָרדבר יְגֻנָּ֑ביְגֻנָּביגנב וַתִּקַּ֥חוַתִּקַּחותקח אָ֝זְנִ֗יאָזְנִיאזני שֵׁ֣מֶץשֵׁמֶץשמץ מֶֽנְהֽוּמֶנְהוּמנהו׃׃׃ 4:13 בִּ֭שְׂעִפִּיםבִּשְׂעִפִּיםבשעפים מֵחֶזְיֹנ֣וֹתמֵחֶזְיֹנוֹתמחזינות לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה בִּנְפֹ֥לבִּנְפֹלבנפל תַּ֝רְדֵּמָ֗התַּרְדֵּמָהתרדמה עַלעַלעל־־־אֲנָשִֽׁיםאֲנָשִׁיםאנשים׃׃׃ 4:14 פַּ֣חַדפַּחַדפחד קְ֭רָאַנִיקְרָאַנִיקראני וּרְעָדָ֑הוּרְעָדָהורעדה וְרֹ֖בוְרֹבורב עַצְמוֹתַ֣יעַצְמוֹתַיעצמותי הִפְחִֽידהִפְחִידהפחיד׃׃׃ 4:15 וְ֭רוּחַוְרוּחַורוח עַלעַלעל־־־פָּנַ֣יפָּנַיפני יַחֲלֹ֑ףיַחֲלֹףיחלף תְּ֝סַמֵּ֗רתְּסַמֵּרתסמר שַֽׂעֲרַ֥תשַׂעֲרַתשערת בְּשָׂרִֽיבְּשָׂרִיבשרי׃׃׃ 4:16 יַעֲמֹ֤דיַעֲמֹדיעמד ׀׀׀ וְֽלֹאוְלֹאולא־־־אַכִּ֬יראַכִּיראכיר מַרְאֵ֗הוּמַרְאֵהוּמראהו תְּ֭מוּנָהתְּמוּנָהתמונה לְנֶ֣גֶדלְנֶגֶדלנגד עֵינָ֑יעֵינָיעיני דְּמָמָ֖הדְּמָמָהדממה וָק֣וֹלוָקוֹלוקול אֶשְׁמָֽעאֶשְׁמָעאשמע׃׃׃ 4:17 הַֽ֭אֱנוֹשׁהַאֱנוֹשׁהאנוש מֵאֱל֣וֹהַמֵאֱלוֹהַמאלוה יִצְדָּ֑קיִצְדָּקיצדק אִ֥םאִםאם מֵ֝עֹשֵׂ֗הוּמֵעֹשֵׂהוּמעשהו יִטְהַריִטְהַריטהר־־־גָּֽבֶרגָּבֶרגבר׃׃׃ 4:18 הֵ֣ןהֵןהן בַּ֭עֲבָדָיובַּעֲבָדָיובעבדיו לֹ֣אלֹאלא יַאֲמִ֑יןיַאֲמִיןיאמין וּ֝בְמַלְאָכָ֗יווּבְמַלְאָכָיוובמלאכיו יָשִׂ֥יםיָשִׂיםישים תָּהֳלָֽהתָּהֳלָהתהלה׃׃׃ 4:19 אַ֤ףאַףאף ׀׀׀ שֹׁכְנֵ֬ישֹׁכְנֵישכני בָֽתֵּיבָתֵּיבתי־־־חֹ֗מֶרחֹמֶרחמר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בֶּעָפָ֥רבֶּעָפָרבעפר יְסוֹדָ֑םיְסוֹדָםיסודם יְ֝דַכְּא֗וּםיְדַכְּאוּםידכאום לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־עָֽשׁעָשׁעש׃׃׃ 4:20 מִבֹּ֣קֶרמִבֹּקֶרמבקר לָעֶ֣רֶבלָעֶרֶבלערב יֻכַּ֑תּוּיֻכַּתּוּיכתו מִבְּלִ֥ימִבְּלִימבלי מֵ֝שִׂ֗יםמֵשִׂיםמשים לָנֶ֥צַחלָנֶצַחלנצח יֹאבֵֽדוּיֹאבֵדוּיאבדו׃׃׃ 4:21 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־נִסַּ֣ענִסַּענסע יִתְרָ֣םיִתְרָםיתרם בָּ֑םבָּםבם יָ֝מ֗וּתוּיָמוּתוּימותו וְלֹ֣אוְלֹאולא בְחָכְמָֽהבְחָכְמָהבחכמה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain