Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 41

41:1 הֵןהֵןהן־־־תֹּחַלְתּ֥וֹתֹּחַלְתּוֹתחלתו נִכְזָ֑בָהנִכְזָבָהנכזבה הֲגַ֖םהֲגַםהגם אֶלאֶלאל־־־מַרְאָ֣יומַרְאָיומראיו יֻטָֽליֻטָליטל׃׃׃ 41:2 לֹֽאלֹאלא־־־אַ֭כְזָראַכְזָראכזר כִּ֣יכִּיכי יְעוּרֶ֑נּוּיְעוּרֶנּוּיעורנו וּמִ֥יוּמִיומי ה֝֗וּאהוּאהוא לְפָנַ֥ילְפָנַילפני יִתְיַצָּֽביִתְיַצָּביתיצב׃׃׃ 41:3 מִ֣ימִימי הִ֭קְדִּימַנִיהִקְדִּימַנִיהקדימני וַאֲשַׁלֵּ֑םוַאֲשַׁלֵּםואשלם תַּ֖חַתתַּחַתתחת כָּלכָּלכל־־־הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים לִילִילי־־־הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 41:4 [לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (לֽוֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) אַחֲרִ֥ישׁאַחֲרִישׁאחריש בַּדָּ֑יובַּדָּיובדיו וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־גְּ֝בוּר֗וֹתגְּבוּרוֹתגבורות וְחִ֣יןוְחִיןוחין עֶרְכּֽוֹעֶרְכּוֹערכו׃׃׃ 41:5 מִֽימִימי־־־גִ֭לָּהגִלָּהגלה פְּנֵ֣יפְּנֵיפני לְבוּשׁ֑וֹלְבוּשׁוֹלבושו בְּכֶ֥פֶלבְּכֶפֶלבכפל רִ֝סְנ֗וֹרִסְנוֹרסנו מִ֣ימִימי יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא׃׃׃ 41:6 דַּלְתֵ֣ידַּלְתֵידלתי פָ֭נָיופָנָיופניו מִ֣ימִימי פִתֵּ֑חַפִתֵּחַפתח סְבִיב֖וֹתסְבִיבוֹתסביבות שִׁנָּ֣יושִׁנָּיושניו אֵימָֽהאֵימָהאימה׃׃׃ 41:7 גַּ֭אֲוָהגַּאֲוָהגאוה אֲפִיקֵ֣יאֲפִיקֵיאפיקי מָֽגִנִּ֑יםמָגִנִּיםמגנים סָ֝ג֗וּרסָגוּרסגור חוֹתָ֥םחוֹתָםחותם צָֽרצָרצר׃׃׃ 41:8 אֶחָ֣דאֶחָדאחד בְּאֶחָ֣דבְּאֶחָדבאחד יִגַּ֑שׁוּיִגַּשׁוּיגשו וְ֝ר֗וּחַוְרוּחַורוח לֹאלֹאלא־־־יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא בֵֽינֵיהֶֽםבֵינֵיהֶםביניהם׃׃׃ 41:9 אִישׁאִישׁאיש־־־בְּאָחִ֥יהוּבְּאָחִיהוּבאחיהו יְדֻבָּ֑קוּיְדֻבָּקוּידבקו יִ֝תְלַכְּד֗וּיִתְלַכְּדוּיתלכדו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִתְפָּרָֽדוּיִתְפָּרָדוּיתפרדו׃׃׃ 41:10 עֲ‍ֽ֭טִישֹׁתָיועֲ‍טִישֹׁתָיוע‍טישתיו תָּ֣הֶלתָּהֶלתהל א֑וֹראוֹראור וְ֝עֵינָ֗יווְעֵינָיוועיניו כְּעַפְעַפֵּיכְּעַפְעַפֵּיכעפעפי־־־שָֽׁחַרשָׁחַרשחר׃׃׃ 41:11 מִ֭פִּיומִפִּיומפיו לַפִּידִ֣יםלַפִּידִיםלפידים יַהֲלֹ֑כוּיַהֲלֹכוּיהלכו כִּיד֥וֹדֵיכִּידוֹדֵיכידודי אֵ֝֗שׁאֵשׁאש יִתְמַלָּֽטוּיִתְמַלָּטוּיתמלטו׃׃׃ 41:12 מִ֭נְּחִירָיומִנְּחִירָיומנחיריו יֵצֵ֣איֵצֵאיצא עָשָׁ֑ןעָשָׁןעשן כְּד֖וּדכְּדוּדכדוד נָפ֣וּחַנָפוּחַנפוח וְאַגְמֹֽןוְאַגְמֹןואגמן׃׃׃ 41:13 נַ֭פְשׁוֹנַפְשׁוֹנפשו גֶּחָלִ֣יםגֶּחָלִיםגחלים תְּלַהֵ֑טתְּלַהֵטתלהט וְ֝לַ֗הַבוְלַהַבולהב מִפִּ֥יומִפִּיומפיו יֵצֵֽאיֵצֵאיצא׃׃׃ 41:14 בְּֽ֭צַוָּארוֹבְּצַוָּארוֹבצוארו יָלִ֣יןיָלִיןילין עֹ֑זעֹזעז וּ֝לְפָנָ֗יווּלְפָנָיוולפניו תָּד֥וּץתָּדוּץתדוץ דְּאָבָֽהדְּאָבָהדאבה׃׃׃ 41:15 מַפְּלֵ֣ימַפְּלֵימפלי בְשָׂר֣וֹבְשָׂרוֹבשרו דָבֵ֑קוּדָבֵקוּדבקו יָצ֥וּקיָצוּקיצוק עָ֝לָ֗יועָלָיועליו בַּלבַּלבל־־־יִמּֽוֹטיִמּוֹטימוט׃׃׃ 41:16 לִ֭בּוֹלִבּוֹלבו יָצ֣וּקיָצוּקיצוק כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־אָ֑בֶןאָבֶןאבן וְ֝יָצ֗וּקוְיָצוּקויצוק כְּפֶ֣לַחכְּפֶלַחכפלח תַּחְתִּֽיתתַּחְתִּיתתחתית׃׃׃ 41:17 מִ֭שֵּׂתוֹמִשֵּׂתוֹמשתו יָג֣וּרוּיָגוּרוּיגורו אֵלִ֑יםאֵלִיםאלים מִ֝שְּׁבָרִ֗יםמִשְּׁבָרִיםמשברים יִתְחַטָּֽאוּיִתְחַטָּאוּיתחטאו׃׃׃ 41:18 מַשִּׂיגֵ֣הוּמַשִּׂיגֵהוּמשיגהו חֶ֭רֶבחֶרֶבחרב בְּלִ֣יבְּלִיבלי תָק֑וּםתָקוּםתקום חֲנִ֖יתחֲנִיתחנית מַסָּ֣עמַסָּעמסע וְשִׁרְיָֽהוְשִׁרְיָהושריה׃׃׃ 41:19 יַחְשֹׁ֣ביַחְשֹׁביחשב לְתֶ֣בֶןלְתֶבֶןלתבן בַּרְזֶ֑לבַּרְזֶלברזל לְעֵ֖ץלְעֵץלעץ רִקָּב֣וֹןרִקָּבוֹןרקבון נְחוּשָֽׁהנְחוּשָׁהנחושה׃׃׃ 41:20 לֹֽאלֹאלא־־־יַבְרִיחֶ֥נּוּיַבְרִיחֶנּוּיבריחנו בֶןבֶןבן־־־קָ֑שֶׁתקָשֶׁתקשת לְ֝קַ֗שׁלְקַשׁלקש נֶהְפְּכוּנֶהְפְּכוּנהפכו־־־ל֥וֹלוֹלו אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־קָֽלַעקָלַעקלע׃׃׃ 41:21 כְּ֭קַשׁכְּקַשׁכקש נֶחְשְׁב֣וּנֶחְשְׁבוּנחשבו תוֹתָ֑חתוֹתָחתותח וְ֝יִשְׂחַ֗קוְיִשְׂחַקוישחק לְרַ֣עַשׁלְרַעַשׁלרעש כִּידֽוֹןכִּידוֹןכידון׃׃׃ 41:22 תַּ֭חְתָּיותַּחְתָּיותחתיו חַדּ֣וּדֵיחַדּוּדֵיחדודי חָ֑רֶשׂחָרֶשׂחרש יִרְפַּ֖דיִרְפַּדירפד חָר֣וּץחָרוּץחרוץ עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־טִֽיטטִיטטיט׃׃׃ 41:23 יַרְתִּ֣יחַיַרְתִּיחַירתיח כַּסִּ֣ירכַּסִּירכסיר מְצוּלָ֑המְצוּלָהמצולה יָ֝֗םיָםים יָשִׂ֥יםיָשִׂיםישים כַּמֶּרְקָחָֽהכַּמֶּרְקָחָהכמרקחה׃׃׃ 41:24 אַ֭חֲרָיואַחֲרָיואחריו יָאִ֣יריָאִיריאיר נָתִ֑יבנָתִיבנתיב יַחְשֹׁ֖ביַחְשֹׁביחשב תְּה֣וֹםתְּהוֹםתהום לְשֵׂיבָֽהלְשֵׂיבָהלשיבה׃׃׃ 41:25 אֵֽיןאֵיןאין־־־עַלעַלעל־־־עָפָ֥רעָפָרעפר מָשְׁל֑וֹמָשְׁלוֹמשלו הֶ֝עָשׂ֗וּהֶעָשׂוּהעשו לִבְלִילִבְלִילבלי־־־חָֽתחָתחת׃׃׃ 41:26 אֵֽתאֵתאת־־־כָּלכָּלכל־־־גָּבֹ֥הַּגָּבֹהַּגבה יִרְאֶ֑היִרְאֶהיראה ה֝֗וּאהוּאהוא מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־שָֽׁחַץשָׁחַץשחץ׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain