Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 5

5:1 קְֽרָאקְרָאקרא־־־נָ֭אנָאנא הֲיֵ֣שׁהֲיֵשׁהיש עוֹנֶ֑ךָּעוֹנֶךָּעונך וְאֶלוְאֶלואל־־־מִ֖ימִימי מִקְּדֹשִׁ֣יםמִקְּדֹשִׁיםמקדשים תִּפְנֶֽהתִּפְנֶהתפנה׃׃׃ 5:2 כִּֽיכִּיכי־־־לֶֽ֭אֱוִיללֶאֱוִיללאויל יַהֲרָגיַהֲרָגיהרג־־־כָּ֑עַשׂכָּעַשׂכעש וּ֝פֹתֶ֗הוּפֹתֶהופתה תָּמִ֥יתתָּמִיתתמית קִנְאָֽהקִנְאָהקנאה׃׃׃ 5:3 אֲ‍ֽנִיאֲ‍נִיא‍ני־־־רָ֭אִיתִירָאִיתִיראיתי אֱוִ֣ילאֱוִילאויל מַשְׁרִ֑ישׁמַשְׁרִישׁמשריש וָאֶקּ֖וֹבוָאֶקּוֹבואקוב נָוֵ֣הוּנָוֵהוּנוהו פִתְאֹֽםפִתְאֹםפתאם׃׃׃ 5:4 יִרְחֲק֣וּיִרְחֲקוּירחקו בָנָ֣יובָנָיובניו מִיֶּ֑שַׁעמִיֶּשַׁעמישע וְיִֽדַּכְּא֥וּוְיִדַּכְּאוּוידכאו בַ֝שַּׁ֗עַרבַשַּׁעַרבשער וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מַצִּֽילמַצִּילמציל׃׃׃ 5:5 אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר קְצִיר֨וֹקְצִירוֹקצירו ׀׀׀ רָ֘עֵ֤ברָעֵברעב יֹאכֵ֗ליֹאכֵליאכל וְאֶֽלוְאֶלואל־־־מִצִּנִּ֥יםמִצִּנִּיםמצנים יִקָּחֵ֑הוּיִקָּחֵהוּיקחהו וְשָׁאַ֖ףוְשָׁאַףושאף צַמִּ֣יםצַמִּיםצמים חֵילָֽםחֵילָםחילם׃׃׃ 5:6 כִּ֤יכִּיכי ׀׀׀ לֹאלֹאלא־־־יֵצֵ֣איֵצֵאיצא מֵעָפָ֣רמֵעָפָרמעפר אָ֑וֶןאָוֶןאון וּ֝מֵאֲדָמָ֗הוּמֵאֲדָמָהומאדמה לֹאלֹאלא־־־יִצְמַ֥חיִצְמַחיצמח עָמָֽלעָמָלעמל׃׃׃ 5:7 כִּֽיכִּיכי־־־אָ֭דָםאָדָםאדם לְעָמָ֣ללְעָמָללעמל יוּלָּ֑דיוּלָּדיולד וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־רֶ֝֗שֶׁףרֶשֶׁףרשף יַגְבִּ֥יהוּיַגְבִּיהוּיגביהו עֽוּףעוּףעוף׃׃׃ 5:8 אוּלָ֗םאוּלָםאולם אֲ֭נִיאֲנִיאני אֶדְרֹ֣שׁאֶדְרֹשׁאדרש אֶלאֶלאל־־־אֵ֑לאֵלאל וְאֶלוְאֶלואל־־־אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים אָשִׂ֥יםאָשִׂיםאשים דִּבְרָתִֽידִּבְרָתִידברתי׃׃׃ 5:9 עֹשֶׂ֣העֹשֶׂהעשה גְ֭דֹלוֹתגְדֹלוֹתגדלות וְאֵ֣יןוְאֵיןואין חֵ֑קֶרחֵקֶרחקר נִ֝פְלָא֗וֹתנִפְלָאוֹתנפלאות עַדעַדעד־־־אֵ֥יןאֵיןאין מִסְפָּֽרמִסְפָּרמספר׃׃׃ 5:10 הַנֹּתֵ֣ןהַנֹּתֵןהנתן מָ֭טָרמָטָרמטר עַלעַלעל־־־פְּנֵיפְּנֵיפני־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְשֹׁ֥לֵֽחַוְשֹׁלֵחַושלח מַ֝יִםמַיִםמים עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני חוּצֽוֹתחוּצוֹתחוצות׃׃׃ 5:11 לָשׂ֣וּםלָשׂוּםלשום שְׁפָלִ֣יםשְׁפָלִיםשפלים לְמָר֑וֹםלְמָרוֹםלמרום וְ֝קֹדְרִ֗יםוְקֹדְרִיםוקדרים שָׂ֣גְבוּשָׂגְבוּשגבו יֶֽשַׁעיֶשַׁעישע׃׃׃ 5:12 מֵ֭פֵרמֵפֵרמפר מַחְשְׁב֣וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות עֲרוּמִ֑יםעֲרוּמִיםערומים וְֽלֹאוְלֹאולא־־־תַעֲשֶׂ֥ינָהתַעֲשֶׂינָהתעשינה יְ֝דֵיהֶ֗םיְדֵיהֶםידיהם תּוּשִׁיָּֽהתּוּשִׁיָּהתושיה׃׃׃ 5:13 לֹכֵ֣דלֹכֵדלכד חֲכָמִ֣יםחֲכָמִיםחכמים בְּעָרְמָ֑םבְּעָרְמָםבערמם וַעֲצַ֖תוַעֲצַתועצת נִפְתָּלִ֣יםנִפְתָּלִיםנפתלים נִמְהָֽרָהנִמְהָרָהנמהרה׃׃׃ 5:14 יוֹמָ֥םיוֹמָםיומם יְפַגְּשׁוּיְפַגְּשׁוּיפגשו־־־חֹ֑שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וְ֝כַלַּ֗יְלָהוְכַלַּיְלָהוכלילה יְֽמַשְׁשׁ֥וּיְמַשְׁשׁוּימששו בַֽצָּהֳרָֽיִםבַצָּהֳרָיִםבצהרים׃׃׃ 5:15 וַיֹּ֣שַׁעוַיֹּשַׁעוישע מֵ֭חֶרֶבמֵחֶרֶבמחרב מִפִּיהֶ֑םמִפִּיהֶםמפיהם וּמִיַּ֖דוּמִיַּדומיד חָזָ֣קחָזָקחזק אֶבְיֽוֹןאֶבְיוֹןאביון׃׃׃ 5:16 וַתְּהִ֣יוַתְּהִיותהי לַדַּ֣ללַדַּללדל תִּקְוָ֑התִּקְוָהתקוה וְ֝עֹלָ֗תָהוְעֹלָתָהועלתה קָ֣פְצָהקָפְצָהקפצה פִּֽיהָפִּיהָפיה׃׃׃ 5:17 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה אַשְׁרֵ֣יאַשְׁרֵיאשרי אֱ֭נוֹשׁאֱנוֹשׁאנוש יוֹכִחֶ֣נּֽוּיוֹכִחֶנּוּיוכחנו אֱל֑וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה וּמוּסַ֥רוּמוּסַרומוסר שַׁ֝דַּ֗ישַׁדַּישדי אַלאַלאל־־־תִּמְאָֽסתִּמְאָסתמאס׃׃׃ 5:18 כִּ֤יכִּיכי ה֣וּאהוּאהוא יַכְאִ֣יביַכְאִיביכאיב וְיֶחְבָּ֑שׁוְיֶחְבָּשׁויחבש יִ֝מְחַ֗ץיִמְחַץימחץ [וְיָדֹו כ][וְיָדֹו כ][וידו כ] (וְיָדָ֥יו ק)(וְיָדָיו ק)(וידיו ק) תִּרְפֶּֽינָהתִּרְפֶּינָהתרפינה׃׃׃ 5:19 בְּשֵׁ֣שׁבְּשֵׁשׁבשש צָ֭רוֹתצָרוֹתצרות יַצִּילֶ֑ךָּיַצִּילֶךָּיצילך וּבְשֶׁ֓בַעוּבְשֶׁבַעובשבע ׀׀׀ לֹאלֹאלא־־־יִגַּ֖עיִגַּעיגע בְּךָ֣בְּךָבך רָֽערָערע׃׃׃ 5:20 בְּ֭רָעָבבְּרָעָבברעב פָּֽדְךָ֣פָּדְךָפדך מִמָּ֑וֶתמִמָּוֶתממות וּ֝בְמִלְחָמָ֗הוּבְמִלְחָמָהובמלחמה מִ֣ידֵימִידֵימידי חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 5:21 בְּשׁ֣וֹטבְּשׁוֹטבשוט לָ֭שׁוֹןלָשׁוֹןלשון תֵּחָבֵ֑אתֵּחָבֵאתחבא וְֽלֹאוְלֹאולא־־־תִירָ֥אתִירָאתירא מִ֝שֹּׁ֗דמִשֹּׁדמשד כִּ֣יכִּיכי יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא׃׃׃ 5:22 לְשֹׁ֣דלְשֹׁדלשד וּלְכָפָ֣ןוּלְכָפָןולכפן תִּשְׂחָ֑קתִּשְׂחָקתשחק וּֽמֵחַיַּ֥תוּמֵחַיַּתומחית הָ֝אָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אַלאַלאל־־־תִּירָֽאתִּירָאתירא׃׃׃ 5:23 כִּ֤יכִּיכי עִםעִםעם־־־אַבְנֵ֣יאַבְנֵיאבני הַשָּׂדֶ֣ההַשָּׂדֶההשדה בְרִיתֶ֑ךָבְרִיתֶךָבריתך וְחַיַּ֥תוְחַיַּתוחית הַ֝שָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה הָשְׁלְמָההָשְׁלְמָההשלמה־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 5:24 וְֽ֭יָדַעְתָּוְיָדַעְתָּוידעת כִּיכִּיכי־־־שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום אָהֳלֶ֑ךָאָהֳלֶךָאהלך וּֽפָקַדְתָּ֥וּפָקַדְתָּופקדת נָ֝וְךָנָוְךָנוך וְלֹ֣אוְלֹאולא תֶחֱטָֽאתֶחֱטָאתחטא׃׃׃ 5:25 וְֽ֭יָדַעְתָּוְיָדַעְתָּוידעת כִּיכִּיכי־־־רַ֣ברַברב זַרְעֶ֑ךָזַרְעֶךָזרעך וְ֝צֶאֱצָאֶ֗יךָוְצֶאֱצָאֶיךָוצאצאיך כְּעֵ֣שֶׂבכְּעֵשֶׂבכעשב הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 5:26 תָּב֣וֹאתָּבוֹאתבוא בְכֶ֣לַחבְכֶלַחבכלח אֱלֵיאֱלֵיאלי־־־קָ֑בֶרקָבֶרקבר כַּעֲל֖וֹתכַּעֲלוֹתכעלות גָּדִ֣ישׁגָּדִישׁגדיש בְּעִתּֽוֹבְּעִתּוֹבעתו׃׃׃ 5:27 הִנֵּההִנֵּההנה־־־זֹ֭אתזֹאתזאת חֲקַרְנ֥וּהָחֲקַרְנוּהָחקרנוה כֶּֽןכֶּןכן־־־הִ֑יאהִיאהיא שְׁ֝מָעֶ֗נָּהשְׁמָעֶנָּהשמענה וְאַתָּ֥הוְאַתָּהואתה דַֽעדַעדע־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain