Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joel 2

2:1 תִּקְע֨וּתִּקְעוּתקעו שׁוֹפָ֜רשׁוֹפָרשופר בְּצִיּ֗וֹןבְּצִיּוֹןבציון וְהָרִ֙יעוּ֙וְהָרִיעוּוהריעו בְּהַ֣רבְּהַרבהר קָדְשִׁ֔יקָדְשִׁיקדשי יִרְגְּז֕וּיִרְגְּזוּירגזו כֹּ֖לכֹּלכל יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כִּֽיכִּיכי־־־בָ֥אבָאבא יוֹםיוֹםיום־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי קָרֽוֹבקָרוֹבקרוב׃׃׃ 2:2 י֧וֹםיוֹםיום חֹ֣שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וַאֲפֵלָ֗הוַאֲפֵלָהואפלה י֤וֹםיוֹםיום עָנָן֙עָנָןענן וַעֲרָפֶ֔לוַעֲרָפֶלוערפל כְּשַׁ֖חַרכְּשַׁחַרכשחר פָּרֻ֣שׂפָּרֻשׂפרש עַלעַלעל־־־הֶֽהָרִ֑יםהֶהָרִיםההרים עַ֚םעַםעם רַ֣ברַברב וְעָצ֔וּםוְעָצוּםועצום כָּמֹ֗הוּכָּמֹהוּכמהו לֹ֤אלֹאלא נִֽהְיָה֙נִהְיָהנהיה מִןמִןמן־־־הָ֣עוֹלָ֔םהָעוֹלָםהעולם וְאַֽחֲרָיו֙וְאַחֲרָיוואחריו לֹ֣אלֹאלא יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף עַדעַדעד־־־שְׁנֵ֖ישְׁנֵישני דּ֥וֹרדּוֹרדור וָדֽוֹרוָדוֹרודור׃׃׃ 2:3 לְפָנָיו֙לְפָנָיולפניו אָ֣כְלָהאָכְלָהאכלה אֵ֔שׁאֵשׁאש וְאַחֲרָ֖יווְאַחֲרָיוואחריו תְּלַהֵ֣טתְּלַהֵטתלהט לֶֽהָבָ֑הלֶהָבָהלהבה כְּגַןכְּגַןכגן־־־עֵ֨דֶןעֵדֶןעדן הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ לְפָנָ֗יולְפָנָיולפניו וְאַֽחֲרָיו֙וְאַחֲרָיוואחריו מִדְבַּ֣רמִדְבַּרמדבר שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה וְגַםוְגַםוגם־־־פְּלֵיטָ֖הפְּלֵיטָהפליטה לֹאלֹאלא־־־הָ֥יְתָההָיְתָההיתה לּֽוֹלּוֹלו׃׃׃ 2:4 כְּמַרְאֵ֥הכְּמַרְאֵהכמראה סוּסִ֖יםסוּסִיםסוסים מַרְאֵ֑הוּמַרְאֵהוּמראהו וּכְפָרָשִׁ֖יםוּכְפָרָשִׁיםוכפרשים כֵּ֥ןכֵּןכן יְרוּצֽוּןיְרוּצוּןירוצון׃׃׃ 2:5 כְּק֣וֹלכְּקוֹלכקול מַרְכָּב֗וֹתמַרְכָּבוֹתמרכבות עַלעַלעל־־־רָאשֵׁ֤ירָאשֵׁיראשי הֶֽהָרִים֙הֶהָרִיםההרים יְרַקֵּד֔וּןיְרַקֵּדוּןירקדון כְּקוֹל֙כְּקוֹלכקול לַ֣הַבלַהַבלהב אֵ֔שׁאֵשׁאש אֹכְלָ֖האֹכְלָהאכלה קָ֑שׁקָשׁקש כְּעַ֣םכְּעַםכעם עָצ֔וּםעָצוּםעצום עֱר֖וּךְעֱרוּךְערוך מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 2:6 מִפָּנָ֖יומִפָּנָיומפניו יָחִ֣ילוּיָחִילוּיחילו עַמִּ֑יםעַמִּיםעמים כָּלכָּלכל־־־פָּנִ֖יםפָּנִיםפנים קִבְּצ֥וּקִבְּצוּקבצו פָארֽוּרפָארוּרפארור׃׃׃ 2:7 כְּגִבּוֹרִ֣יםכְּגִבּוֹרִיםכגבורים יְרֻצ֔וּןיְרֻצוּןירצון כְּאַנְשֵׁ֥יכְּאַנְשֵׁיכאנשי מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה יַעֲל֣וּיַעֲלוּיעלו חוֹמָ֑החוֹמָהחומה וְאִ֤ישׁוְאִישׁואיש בִּדְרָכָיו֙בִּדְרָכָיובדרכיו יֵֽלֵכ֔וּןיֵלֵכוּןילכון וְלֹ֥אוְלֹאולא יְעַבְּט֖וּןיְעַבְּטוּןיעבטון אֹרְחוֹתָֽםאֹרְחוֹתָםארחותם׃׃׃ 2:8 וְאִ֤ישׁוְאִישׁואיש אָחִיו֙אָחִיואחיו לֹ֣אלֹאלא יִדְחָק֔וּןיִדְחָקוּןידחקון גֶּ֥בֶרגֶּבֶרגבר בִּמְסִלָּת֖וֹבִּמְסִלָּתוֹבמסלתו יֵֽלֵכ֑וּןיֵלֵכוּןילכון וּבְעַ֥דוּבְעַדובעד הַשֶּׁ֛לַחהַשֶּׁלַחהשלח יִפֹּ֖לוּיִפֹּלוּיפלו לֹ֥אלֹאלא יִבְצָֽעוּיִבְצָעוּיבצעו׃׃׃ 2:9 בָּעִ֣ירבָּעִירבעיר יָשֹׁ֗קּוּיָשֹׁקּוּישקו בַּֽחוֹמָה֙בַּחוֹמָהבחומה יְרֻצ֔וּןיְרֻצוּןירצון בַּבָּתִּ֖יםבַּבָּתִּיםבבתים יַעֲל֑וּיַעֲלוּיעלו בְּעַ֧דבְּעַדבעד הַחַלּוֹנִ֛יםהַחַלּוֹנִיםהחלונים יָבֹ֖אוּיָבֹאוּיבאו כַּגַּנָּֽבכַּגַּנָּבכגנב׃׃׃ 2:10 לְפָנָיו֙לְפָנָיולפניו רָ֣גְזָהרָגְזָהרגזה אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ רָעֲשׁ֖וּרָעֲשׁוּרעשו שָׁמָ֑יִםשָׁמָיִםשמים שֶׁ֤מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש וְיָרֵ֙חַ֙וְיָרֵחַוירח קָדָ֔רוּקָדָרוּקדרו וְכוֹכָבִ֖יםוְכוֹכָבִיםוכוכבים אָסְפ֥וּאָסְפוּאספו נָגְהָֽםנָגְהָםנגהם׃׃׃ 2:11 וַֽיהוָ֗הוַיהוָהויהוה נָתַ֤ןנָתַןנתן קוֹלוֹ֙קוֹלוֹקולו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני חֵיל֔וֹחֵילוֹחילו כִּ֣יכִּיכי רַ֤ברַברב מְאֹד֙מְאֹדמאד מַחֲנֵ֔הוּמַחֲנֵהוּמחנהו כִּ֥יכִּיכי עָצ֖וּםעָצוּםעצום עֹשֵׂ֣העֹשֵׂהעשה דְבָר֑וֹדְבָרוֹדברו כִּֽיכִּיכי־־־גָד֧וֹלגָדוֹלגדול יוֹםיוֹםיום־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה וְנוֹרָ֥אוְנוֹרָאונורא מְאֹ֖דמְאֹדמאד וּמִ֥יוּמִיומי יְכִילֶֽנּוּיְכִילֶנּוּיכילנו׃׃׃ 2:12 וְגַםוְגַםוגם־־־עַתָּה֙עַתָּהעתה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה שֻׁ֥בוּשֻׁבוּשבו עָדַ֖יעָדַיעדי בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבַבְכֶ֑םלְבַבְכֶםלבבכם וּבְצ֥וֹםוּבְצוֹםובצום וּבְבְכִ֖יוּבְבְכִיובבכי וּבְמִסְפֵּֽדוּבְמִסְפֵּדובמספד׃׃׃ 2:13 וְקִרְע֤וּוְקִרְעוּוקרעו לְבַבְכֶם֙לְבַבְכֶםלבבכם וְאַלוְאַלואל־־־בִּגְדֵיכֶ֔םבִּגְדֵיכֶםבגדיכם וְשׁ֖וּבוּוְשׁוּבוּושובו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם כִּֽיכִּיכי־־־חַנּ֤וּןחַנּוּןחנון וְרַחוּם֙וְרַחוּםורחום ה֔וּאהוּאהוא אֶ֤רֶךְאֶרֶךְארך אַפַּ֙יִם֙אַפַּיִםאפים וְרַבוְרַבורב־־־חֶ֔סֶדחֶסֶדחסד וְנִחָ֖םוְנִחָםונחם עַלעַלעל־־־הָרָעָֽההָרָעָההרעה׃׃׃ 2:14 מִ֥ימִימי יוֹדֵ֖עַיוֹדֵעַיודע יָשׁ֣וּביָשׁוּבישוב וְנִחָ֑םוְנִחָםונחם וְהִשְׁאִ֤ירוְהִשְׁאִירוהשאיר אַֽחֲרָיו֙אַחֲרָיואחריו בְּרָכָ֔הבְּרָכָהברכה מִנְחָ֣המִנְחָהמנחה וָנֶ֔סֶךְוָנֶסֶךְונסך לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ פפפ
2:15 תִּקְע֥וּתִּקְעוּתקעו שׁוֹפָ֖רשׁוֹפָרשופר בְּצִיּ֑וֹןבְּצִיּוֹןבציון קַדְּשׁוּקַדְּשׁוּקדשו־־־צ֖וֹםצוֹםצום קִרְא֥וּקִרְאוּקראו עֲצָרָֽהעֲצָרָהעצרה׃׃׃ 2:16 אִסְפוּאִסְפוּאספו־־־עָ֞םעָםעם קַדְּשׁ֤וּקַדְּשׁוּקדשו קָהָל֙קָהָלקהל קִבְצ֣וּקִבְצוּקבצו זְקֵנִ֔יםזְקֵנִיםזקנים אִסְפוּ֙אִסְפוּאספו עֽוֹלָלִ֔יםעוֹלָלִיםעוללים וְיֹנְקֵ֖יוְיֹנְקֵיוינקי שָׁדָ֑יִםשָׁדָיִםשדים יֵצֵ֤איֵצֵאיצא חָתָן֙חָתָןחתן מֵֽחֶדְר֔וֹמֵחֶדְרוֹמחדרו וְכַלָּ֖הוְכַלָּהוכלה מֵחֻפָּתָֽהּמֵחֻפָּתָהּמחפתה׃׃׃ 2:17 בֵּ֤יןבֵּיןבין הָאוּלָם֙הָאוּלָםהאולם וְלַמִּזְבֵּ֔חַוְלַמִּזְבֵּחַולמזבח יִבְכּוּ֙יִבְכּוּיבכו הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים מְשָׁרְתֵ֖ימְשָׁרְתֵימשרתי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְֽיֹאמְר֞וּוְיֹאמְרוּויאמרו ח֧וּסָהחוּסָהחוסה יְהוָ֣היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־עַמֶּ֗ךָעַמֶּךָעמך וְאַלוְאַלואל־־־תִּתֵּ֨ןתִּתֵּןתתן נַחֲלָתְךָ֤נַחֲלָתְךָנחלתך לְחֶרְפָּה֙לְחֶרְפָּהלחרפה לִמְשָׁללִמְשָׁללמשל־־־בָּ֣םבָּםבם גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים לָ֚מָּהלָמָּהלמה יֹאמְר֣וּיֹאמְרוּיאמרו בָֽעַמִּ֔יםבָעַמִּיםבעמים אַיֵּ֖האַיֵּהאיה אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ 2:18 וַיְקַנֵּ֥אוַיְקַנֵּאויקנא יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְאַרְצ֑וֹלְאַרְצוֹלארצו וַיַּחְמֹ֖לוַיַּחְמֹלויחמל עַלעַלעל־־־עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ 2:19 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען יְהוָ֜היְהוָהיהוה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְעַמּ֗וֹלְעַמּוֹלעמו הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני שֹׁלֵ֤חַשֹׁלֵחַשלח לָכֶם֙לָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־הַדָּגָן֙הַדָּגָןהדגן וְהַתִּיר֣וֹשׁוְהַתִּירוֹשׁוהתירוש וְהַיִּצְהָ֔רוְהַיִּצְהָרוהיצהר וּשְׂבַעְתֶּ֖םוּשְׂבַעְתֶּםושבעתם אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וְלֹאוְלֹאולא־־־אֶתֵּ֨ןאֶתֵּןאתן אֶתְכֶ֥םאֶתְכֶםאתכם ע֛וֹדעוֹדעוד חֶרְפָּ֖החֶרְפָּהחרפה בַּגּוֹיִֽםבַּגּוֹיִםבגוים׃׃׃ 2:20 וְֽאֶתוְאֶתואת־־־הַצְּפוֹנִ֞יהַצְּפוֹנִיהצפוני אַרְחִ֣יקאַרְחִיקארחיק מֵעֲלֵיכֶ֗םמֵעֲלֵיכֶםמעליכם וְהִדַּחְתִּיו֮וְהִדַּחְתִּיווהדחתיו אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ צִיָּ֣הצִיָּהציה וּשְׁמָמָה֒וּשְׁמָמָהושממה אֶתאֶתאת־־־פָּנָ֗יופָּנָיופניו אֶלאֶלאל־־־הַיָּם֙הַיָּםהים הַקַּדְמֹנִ֔יהַקַּדְמֹנִיהקדמני וְסֹפ֖וֹוְסֹפוֹוספו אֶלאֶלאל־־־הַיָּ֣םהַיָּםהים הָאַֽחֲר֑וֹןהָאַחֲרוֹןהאחרון וְעָלָ֣הוְעָלָהועלה בָאְשׁ֗וֹבָאְשׁוֹבאשו וְתַ֙עַל֙וְתַעַלותעל צַחֲנָת֔וֹצַחֲנָתוֹצחנתו כִּ֥יכִּיכי הִגְדִּ֖ילהִגְדִּילהגדיל לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ 2:21 אַלאַלאל־־־תִּֽירְאִ֖יתִּירְאִיתיראי אֲדָמָ֑האֲדָמָהאדמה גִּ֣ילִיגִּילִיגילי וּשְׂמָ֔חִיוּשְׂמָחִיושמחי כִּֽיכִּיכי־־־הִגְדִּ֥ילהִגְדִּילהגדיל יְהוָ֖היְהוָהיהוה לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ 2:22 אַלאַלאל־־־תִּֽירְאוּ֙תִּירְאוּתיראו בַּהֲמ֣וֹתבַּהֲמוֹתבהמות שָׂדַ֔ישָׂדַישדי כִּ֥יכִּיכי דָשְׁא֖וּדָשְׁאוּדשאו נְא֣וֹתנְאוֹתנאות מִדְבָּ֑רמִדְבָּרמדבר כִּֽיכִּיכי־־־עֵץ֙עֵץעץ נָשָׂ֣אנָשָׂאנשא פִרְי֔וֹפִרְיוֹפריו תְּאֵנָ֥התְּאֵנָהתאנה וָגֶ֖פֶןוָגֶפֶןוגפן נָתְנ֥וּנָתְנוּנתנו חֵילָֽםחֵילָםחילם׃׃׃ 2:23 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני צִיּ֗וֹןצִיּוֹןציון גִּ֤ילוּגִּילוּגילו וְשִׂמְחוּ֙וְשִׂמְחוּושמחו בַּיהוָ֣הבַּיהוָהביהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם כִּֽיכִּיכי־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן לָכֶ֛םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־הַמּוֹרֶ֖ההַמּוֹרֶההמורה לִצְדָקָ֑הלִצְדָקָהלצדקה וַיּ֣וֹרֶדוַיּוֹרֶדויורד לָכֶ֗םלָכֶםלכם גֶּ֛שֶׁםגֶּשֶׁםגשם מוֹרֶ֥המוֹרֶהמורה וּמַלְק֖וֹשׁוּמַלְקוֹשׁומלקוש בָּרִאשֽׁוֹןבָּרִאשׁוֹןבראשון׃׃׃ 2:24 וּמָלְא֥וּוּמָלְאוּומלאו הַגֳּרָנ֖וֹתהַגֳּרָנוֹתהגרנות בָּ֑רבָּרבר וְהֵשִׁ֥יקוּוְהֵשִׁיקוּוהשיקו הַיְקָבִ֖יםהַיְקָבִיםהיקבים תִּיר֥וֹשׁתִּירוֹשׁתירוש וְיִצְהָֽרוְיִצְהָרויצהר׃׃׃ 2:25 וְשִׁלַּמְתִּ֤יוְשִׁלַּמְתִּיושלמתי לָכֶם֙לָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁנִ֔יםהַשָּׁנִיםהשנים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר אָכַ֣לאָכַלאכל הָֽאַרְבֶּ֔ההָאַרְבֶּההארבה הַיֶּ֖לֶקהַיֶּלֶקהילק וְהֶחָסִ֣ילוְהֶחָסִילוהחסיל וְהַגָּזָ֑םוְהַגָּזָםוהגזם חֵילִי֙חֵילִיחילי הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שִׁלַּ֖חְתִּישִׁלַּחְתִּישלחתי בָּכֶֽםבָּכֶםבכם׃׃׃ 2:26 וַאֲכַלְתֶּ֤םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם אָכוֹל֙אָכוֹלאכול וְשָׂב֔וֹעַוְשָׂבוֹעַושבוע וְהִלַּלְתֶּ֗םוְהִלַּלְתֶּםוהללתם אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֤םשֵׁםשם יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹ֣הֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה עִמָּכֶ֖םעִמָּכֶםעמכם לְהַפְלִ֑יאלְהַפְלִיאלהפליא וְלֹאוְלֹאולא־־־יֵבֹ֥שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו עַמִּ֖יעַמִּיעמי לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 2:27 וִידַעְתֶּ֗םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּ֣יכִּיכי בְקֶ֤רֶבבְקֶרֶבבקרב יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אָ֔נִיאָנִיאני וַאֲנִ֛יוַאֲנִיואני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְאֵ֣יןוְאֵיןואין ע֑וֹדעוֹדעוד וְלֹאוְלֹאולא־־־יֵבֹ֥שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו עַמִּ֖יעַמִּיעמי לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain