Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jonah 1

1:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יוֹנָ֥היוֹנָהיונה בֶןבֶןבן־־־אֲמִתַּ֖יאֲמִתַּיאמתי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:2 ק֠וּםקוּםקום לֵ֧ךְלֵךְלך אֶלאֶלאל־־־נִֽינְוֵ֛הנִינְוֵהנינוה הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַגְּדוֹלָ֖ההַגְּדוֹלָההגדולה וּקְרָ֣אוּקְרָאוקרא עָלֶ֑יהָעָלֶיהָעליה כִּֽיכִּיכי־־־עָלְתָ֥העָלְתָהעלתה רָעָתָ֖םרָעָתָםרעתם לְפָנָֽילְפָנָילפני׃׃׃ 1:3 וַיָּ֤קָםוַיָּקָםויקם יוֹנָה֙יוֹנָהיונה לִבְרֹ֣חַלִבְרֹחַלברח תַּרְשִׁ֔ישָׁהתַּרְשִׁישָׁהתרשישה מִלִּפְנֵ֖ימִלִּפְנֵימלפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֵּ֨רֶדוַיֵּרֶדוירד יָפ֜וֹיָפוֹיפו וַיִּמְצָ֥אוַיִּמְצָאוימצא אָנִיָּ֣האָנִיָּהאניה ׀׀׀ בָּאָ֣הבָּאָהבאה תַרְשִׁ֗ישׁתַרְשִׁישׁתרשיש וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן שְׂכָרָ֜הּשְׂכָרָהּשכרה וַיֵּ֤רֶדוַיֵּרֶדוירד בָּהּ֙בָּהּבה לָב֤וֹאלָבוֹאלבוא עִמָּהֶם֙עִמָּהֶםעמהם תַּרְשִׁ֔ישָׁהתַּרְשִׁישָׁהתרשישה מִלִּפְנֵ֖ימִלִּפְנֵימלפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:4 וַֽיהוָ֗הוַיהוָהויהוה הֵטִ֤ילהֵטִילהטיל רֽוּחַרוּחַרוח־־־גְּדוֹלָה֙גְּדוֹלָהגדולה אֶלאֶלאל־־־הַיָּ֔םהַיָּםהים וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי סַֽעַרסַעַרסער־־־גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול בַּיָּ֑םבַּיָּםבים וְהָ֣אֳנִיָּ֔הוְהָאֳנִיָּהוהאניה חִשְּׁבָ֖החִשְּׁבָהחשבה לְהִשָּׁבֵֽרלְהִשָּׁבֵרלהשבר׃׃׃ 1:5 וַיִּֽירְא֣וּוַיִּירְאוּוייראו הַמַּלָּחִ֗יםהַמַּלָּחִיםהמלחים וַֽיִּזְעֲקוּ֮וַיִּזְעֲקוּויזעקו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהָיו֒אֱלֹהָיואלהיו וַיָּטִ֨לוּוַיָּטִלוּויטלו אֶתאֶתאת־־־הַכֵּלִ֜יםהַכֵּלִיםהכלים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בָּֽאֳנִיָּה֙בָּאֳנִיָּהבאניה אֶלאֶלאל־־־הַיָּ֔םהַיָּםהים לְהָקֵ֖ללְהָקֵללהקל מֵֽעֲלֵיהֶ֑םמֵעֲלֵיהֶםמעליהם וְיוֹנָ֗הוְיוֹנָהויונה יָרַד֙יָרַדירד אֶלאֶלאל־־־יַרְכְּתֵ֣ייַרְכְּתֵיירכתי הַסְּפִינָ֔ההַסְּפִינָההספינה וַיִּשְׁכַּ֖בוַיִּשְׁכַּבוישכב וַיֵּרָדַֽםוַיֵּרָדַםוירדם׃׃׃ 1:6 וַיִּקְרַ֤בוַיִּקְרַבויקרב אֵלָיו֙אֵלָיואליו רַ֣ברַברב הַחֹבֵ֔להַחֹבֵלהחבל וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֖וֹלוֹלו מַהמַהמה־־־לְּךָ֣לְּךָלך נִרְדָּ֑םנִרְדָּםנרדם ק֚וּםקוּםקום קְרָ֣אקְרָאקרא אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אוּלַ֞יאוּלַיאולי יִתְעַשֵּׁ֧תיִתְעַשֵּׁתיתעשת הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לָ֖נוּלָנוּלנו וְלֹ֥אוְלֹאולא נֹאבֵֽדנֹאבֵדנאבד׃׃׃ 1:7 וַיֹּאמְר֞וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֗הוּרֵעֵהוּרעהו לְכוּ֙לְכוּלכו וְנַפִּ֣ילָהוְנַפִּילָהונפילה גֽוֹרָל֔וֹתגוֹרָלוֹתגורלות וְנֵ֣דְעָ֔הוְנֵדְעָהונדעה בְּשֶׁלְּמִ֛יבְּשֶׁלְּמִיבשלמי הָרָעָ֥ההָרָעָההרעה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לָ֑נוּלָנוּלנו וַיַּפִּ֙לוּ֙וַיַּפִּלוּויפלו גּֽוֹרָל֔וֹתגּוֹרָלוֹתגורלות וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל הַגּוֹרָ֖להַגּוֹרָלהגורל עַלעַלעל־־־יוֹנָֽהיוֹנָהיונה׃׃׃ 1:8 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֔יואֵלָיואליו הַגִּידָההַגִּידָההגידה־־־נָּ֣אנָּאנא לָ֔נוּלָנוּלנו בַּאֲשֶׁ֛רבַּאֲשֶׁרבאשר לְמִילְמִילמי־־־הָרָעָ֥ההָרָעָההרעה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לָ֑נוּלָנוּלנו מַהמַהמה־־־מְּלַאכְתְּךָ֙מְּלַאכְתְּךָמלאכתך וּמֵאַ֣יִןוּמֵאַיִןומאין תָּב֔וֹאתָּבוֹאתבוא מָ֣המָהמה אַרְצֶ֔ךָאַרְצֶךָארצך וְאֵֽיוְאֵיואי־־־מִזֶּ֥המִזֶּהמזה עַ֖םעַםעם אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 1:9 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם עִבְרִ֣יעִבְרִיעברי אָנֹ֑כִיאָנֹכִיאנכי וְאֶתוְאֶתואת־־־יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים אֲנִ֣יאֲנִיאני יָרֵ֔איָרֵאירא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה אֶתאֶתאת־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיַּבָּשָֽׁההַיַּבָּשָׁההיבשה׃׃׃ 1:10 וַיִּֽירְא֤וּוַיִּירְאוּוייראו הָֽאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים יִרְאָ֣היִרְאָהיראה גְדוֹלָ֔הגְדוֹלָהגדולה וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֖יואֵלָיואליו מַהמַהמה־־־זֹּ֣אתזֹּאתזאת עָשִׂ֑יתָעָשִׂיתָעשית כִּֽיכִּיכי־־־יָדְע֣וּיָדְעוּידעו הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים כִּֽיכִּיכי־־־מִלִּפְנֵ֤ימִלִּפְנֵימלפני יְהוָה֙יְהוָהיהוה ה֣וּאהוּאהוא בֹרֵ֔חַבֹרֵחַברח כִּ֥יכִּיכי הִגִּ֖ידהִגִּידהגיד לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 1:11 וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָיו֙אֵלָיואליו מַהמַהמה־־־נַּ֣עֲשֶׂהנַּעֲשֶׂהנעשה לָּ֔ךְלָּךְלך וְיִשְׁתֹּ֥קוְיִשְׁתֹּקוישתק הַיָּ֖םהַיָּםהים מֵֽעָלֵ֑ינוּמֵעָלֵינוּמעלינו כִּ֥יכִּיכי הַיָּ֖םהַיָּםהים הוֹלֵ֥ךְהוֹלֵךְהולך וְסֹעֵֽרוְסֹעֵרוסער׃׃׃ 1:12 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם שָׂא֙וּנִי֙שָׂאוּנִישאוני וַהֲטִילֻ֣נִיוַהֲטִילֻנִיוהטילני אֶלאֶלאל־־־הַיָּ֔םהַיָּםהים וְיִשְׁתֹּ֥קוְיִשְׁתֹּקוישתק הַיָּ֖םהַיָּםהים מֵֽעֲלֵיכֶ֑םמֵעֲלֵיכֶםמעליכם כִּ֚יכִּיכי יוֹדֵ֣עַיוֹדֵעַיודע אָ֔נִיאָנִיאני כִּ֣יכִּיכי בְשֶׁלִּ֔יבְשֶׁלִּיבשלי הַסַּ֧עַרהַסַּעַרהסער הַגָּד֛וֹלהַגָּדוֹלהגדול הַזֶּ֖ההַזֶּההזה עֲלֵיכֶֽםעֲלֵיכֶםעליכם׃׃׃ 1:13 וַיַּחְתְּר֣וּוַיַּחְתְּרוּויחתרו הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים לְהָשִׁ֛יבלְהָשִׁיבלהשיב אֶלאֶלאל־־־הַיַּבָּשָׁ֖ההַיַּבָּשָׁההיבשה וְלֹ֣אוְלֹאולא יָכֹ֑לוּיָכֹלוּיכלו כִּ֣יכִּיכי הַיָּ֔םהַיָּםהים הוֹלֵ֥ךְהוֹלֵךְהולך וְסֹעֵ֖רוְסֹעֵרוסער עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 1:14 וַיִּקְרְא֨וּוַיִּקְרְאוּויקראו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֜היְהוָהיהוה וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אָנָּ֤האָנָּהאנה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־נָ֣אנָאנא נֹאבְדָ֗הנֹאבְדָהנאבדה בְּנֶ֙פֶשׁ֙בְּנֶפֶשׁבנפש הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְאַלוְאַלואל־־־תִּתֵּ֥ןתִּתֵּןתתן עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו דָּ֣םדָּםדם נָקִ֑יאנָקִיאנקיא כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה יְהוָ֔היְהוָהיהוה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר חָפַ֖צְתָּחָפַצְתָּחפצת עָשִֽׂיתָעָשִׂיתָעשית׃׃׃ 1:15 וַיִּשְׂאוּ֙וַיִּשְׂאוּוישאו אֶתאֶתאת־־־יוֹנָ֔היוֹנָהיונה וַיְטִלֻ֖הוּוַיְטִלֻהוּויטלהו אֶלאֶלאל־־־הַיָּ֑םהַיָּםהים וַיַּעֲמֹ֥דוַיַּעֲמֹדויעמד הַיָּ֖םהַיָּםהים מִזַּעְפּֽוֹמִזַּעְפּוֹמזעפו׃׃׃ 1:16 וַיִּֽירְא֧וּוַיִּירְאוּוייראו הָאֲנָשִׁ֛יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים יִרְאָ֥היִרְאָהיראה גְדוֹלָ֖הגְדוֹלָהגדולה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּֽזְבְּחוּוַיִּזְבְּחוּויזבחו־־־זֶ֙בַח֙זֶבַחזבח לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וַֽיִּדְּר֖וּוַיִּדְּרוּוידרו נְדָרִֽיםנְדָרִיםנדרים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain