Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 20

20:1 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 20:2 דַּבֵּ֛רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר תְּנ֤וּתְּנוּתנו לָכֶם֙לָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי הַמִּקְלָ֔טהַמִּקְלָטהמקלט אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֥רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֲלֵיכֶ֖םאֲלֵיכֶםאליכם בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 20:3 לָנ֥וּסלָנוּסלנוס שָׁ֙מָּה֙שָׁמָּהשמה רוֹצֵ֔חַרוֹצֵחַרוצח מַכֵּהמַכֵּהמכה־־־נֶ֥פֶשׁנֶפֶשׁנפש בִּשְׁגָגָ֖הבִּשְׁגָגָהבשגגה בִּבְלִיבִּבְלִיבבלי־־־דָ֑עַתדָעַתדעת וְהָי֤וּוְהָיוּוהיו לָכֶם֙לָכֶםלכם לְמִקְלָ֔טלְמִקְלָטלמקלט מִגֹּאֵ֖למִגֹּאֵלמגאל הַדָּֽםהַדָּםהדם׃׃׃ 20:4 וְנָ֞סוְנָסונס אֶלאֶלאל־־־אַחַ֣תאַחַתאחת ׀׀׀ מֵהֶעָרִ֣יםמֵהֶעָרִיםמהערים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה וְעָמַד֙וְעָמַדועמד פֶּ֚תַחפֶּתַחפתח שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְדִבֶּ֛רוְדִבֶּרודבר בְּאָזְנֵ֛יבְּאָזְנֵיבאזני זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני־־־הָעִֽירהָעִירהעיר הַהִ֖יאהַהִיאההיא אֶתאֶתאת־־־דְּבָרָ֑יודְּבָרָיודבריו וְאָסְפ֨וּוְאָסְפוּואספו אֹת֤וֹאֹתוֹאתו הָעִ֙ירָה֙הָעִירָההעירה אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם וְנָתְנוּוְנָתְנוּונתנו־־־ל֥וֹלוֹלו מָק֖וֹםמָקוֹםמקום וְיָשַׁ֥בוְיָשַׁבוישב עִמָּֽםעִמָּםעמם׃׃׃ 20:5 וְכִ֨יוְכִיוכי יִרְדֹּ֜ףיִרְדֹּףירדף גֹּאֵ֤לגֹּאֵלגאל הַדָּם֙הַדָּםהדם אַֽחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַסְגִּ֥רוּיַסְגִּרוּיסגרו אֶתאֶתאת־־־הָרֹצֵ֖חַהָרֹצֵחַהרצח בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו כִּ֤יכִּיכי בִבְלִיבִבְלִיבבלי־־־דַ֙עַת֙דַעַתדעת הִכָּ֣ההִכָּההכה אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֔הוּרֵעֵהוּרעהו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שֹׂנֵ֥אשֹׂנֵאשנא ה֛וּאהוּאהוא ל֖וֹלוֹלו מִתְּמ֥וֹלמִתְּמוֹלמתמול שִׁלְשֽׁוֹםשִׁלְשׁוֹםשלשום׃׃׃ 20:6 וְיָשַׁ֣בוְיָשַׁבוישב ׀׀׀ בָּעִ֣ירבָּעִירבעיר הַהִ֗יאהַהִיאההיא עַדעַדעד־־־עָמְד֞וֹעָמְדוֹעמדו לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני הָֽעֵדָה֙הָעֵדָההעדה לַמִּשְׁפָּ֔טלַמִּשְׁפָּטלמשפט עַדעַדעד־־־מוֹת֙מוֹתמות הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֑םהָהֵםההם אָ֣זאָזאז ׀׀׀ יָשׁ֣וּביָשׁוּבישוב הָרוֹצֵ֗חַהָרוֹצֵחַהרוצח וּבָ֤אוּבָאובא אֶלאֶלאל־־־עִירוֹ֙עִירוֹעירו וְאֶלוְאֶלואל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו אֶלאֶלאל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָ֥סנָסנס מִשָּֽׁםמִשָּׁםמשם׃׃׃ 20:7 וַיַּקְדִּ֜שׁוּוַיַּקְדִּשׁוּויקדשו אֶתאֶתאת־־־קֶ֤דֶשׁקֶדֶשׁקדש בַּגָּלִיל֙בַּגָּלִילבגליל בְּהַ֣רבְּהַרבהר נַפְתָּלִ֔ינַפְתָּלִינפתלי וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁכֶ֖םשְׁכֶםשכם בְּהַ֣רבְּהַרבהר אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים וְאֶתוְאֶתואת־־־קִרְיַ֥תקִרְיַתקרית אַרְבַּ֛עאַרְבַּעארבע הִ֥יאהִיאהיא חֶבְר֖וֹןחֶבְרוֹןחברון בְּהַ֥רבְּהַרבהר יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 20:8 וּמֵעֵ֜בֶרוּמֵעֵבֶרומעבר לְיַרְדֵּ֤ןלְיַרְדֵּןלירדן יְרִיחוֹ֙יְרִיחוֹיריחו מִזְרָ֔חָהמִזְרָחָהמזרחה נָתְנ֞וּנָתְנוּנתנו אֶתאֶתאת־־־בֶּ֧צֶרבֶּצֶרבצר בַּמִּדְבָּ֛רבַּמִּדְבָּרבמדבר בַּמִּישֹׁ֖רבַּמִּישֹׁרבמישר מִמַּטֵּ֣המִמַּטֵּהממטה רְאוּבֵ֑ןרְאוּבֵןראובן וְאֶתוְאֶתואת־־־רָאמֹ֤תרָאמֹתראמת בַּגִּלְעָד֙בַּגִּלְעָדבגלעד מִמַּטֵּהמִמַּטֵּהממטה־־־גָ֔דגָדגד וְאֶתוְאֶתואת־־־[גָּלֹון כ][גָּלֹון כ][גלון כ] (גּוֹלָ֥ן ק)(גּוֹלָן ק)(גולן ק) בַּבָּשָׁ֖ןבַּבָּשָׁןבבשן מִמַּטֵּ֥המִמַּטֵּהממטה מְנַשֶּֽׁהמְנַשֶּׁהמנשה׃׃׃ 20:9 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה הָיוּ֩הָיוּהיו עָרֵ֨יעָרֵיערי הַמּֽוּעָדָ֜ההַמּוּעָדָההמועדה לְכֹ֣ללְכֹללכל ׀׀׀ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וְלַגֵּר֙וְלַגֵּרולגר הַגָּ֣רהַגָּרהגר בְּתוֹכָ֔םבְּתוֹכָםבתוכם לָנ֣וּסלָנוּסלנוס שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה כָּלכָּלכל־־־מַכֵּהמַכֵּהמכה־־־נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש בִּשְׁגָגָ֑הבִּשְׁגָגָהבשגגה וְלֹ֣אוְלֹאולא יָמ֗וּתיָמוּתימות בְּיַד֙בְּיַדביד גֹּאֵ֣לגֹּאֵלגאל הַדָּ֔םהַדָּםהדם עַדעַדעד־־־עָמְד֖וֹעָמְדוֹעמדו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָעֵדָֽההָעֵדָההעדה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain