Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 23

23:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מִיָּמִ֣יםמִיָּמִיםמימים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים אַ֠חֲרֵיאַחֲרֵיאחרי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵנִ֨יחַהֵנִיחַהניח יְהוָ֧היְהוָהיהוה לְיִשְׂרָאֵ֛ללְיִשְׂרָאֵללישראל מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֹיְבֵיהֶ֖םאֹיְבֵיהֶםאיביהם מִסָּבִ֑יבמִסָּבִיבמסביב וִיהוֹשֻׁ֣עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע זָקֵ֔ןזָקֵןזקן בָּ֖אבָּאבא בַּיָּמִֽיםבַּיָּמִיםבימים׃׃׃ 23:2 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע לְכָללְכָללכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לִזְקֵנָיו֙לִזְקֵנָיולזקניו וּלְרָאשָׁ֔יווּלְרָאשָׁיוולראשיו וּלְשֹׁפְטָ֖יווּלְשֹׁפְטָיוולשפטיו וּלְשֹֽׁטְרָ֑יווּלְשֹׁטְרָיוולשטריו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם אֲנִ֣יאֲנִיאני זָקַ֔נְתִּיזָקַנְתִּיזקנתי בָּ֖אתִיבָּאתִיבאתי בַּיָּמִֽיםבַּיָּמִיםבימים׃׃׃ 23:3 וְאַתֶּ֣םוְאַתֶּםואתם רְאִיתֶ֗םרְאִיתֶםראיתם אֵת֩אֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֜העָשָׂהעשה יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֛םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לְכָללְכָללכל־־־הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה מִפְּנֵיכֶ֑םמִפְּנֵיכֶםמפניכם כִּ֚יכִּיכי יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם ה֖וּאהוּאהוא הַנִּלְחָ֥םהַנִּלְחָםהנלחם לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 23:4 רְאוּ֩רְאוּראו הִפַּ֨לְתִּיהִפַּלְתִּיהפלתי לָכֶ֜םלָכֶםלכם אֶֽתאֶתאת־־־הַ֠גּוֹיִםהַגּוֹיִםהגוים הַנִּשְׁאָרִ֥יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים הָאֵ֛לֶּההָאֵלֶּההאלה בְּנַחֲלָ֖הבְּנַחֲלָהבנחלה לְשִׁבְטֵיכֶ֑םלְשִׁבְטֵיכֶםלשבטיכם מִןמִןמן־־־הַיַּרְדֵּ֗ןהַיַּרְדֵּןהירדן וְכָלוְכָלוכל־־־הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִכְרַ֔תִּיהִכְרַתִּיהכרתי וְהַיָּ֥םוְהַיָּםוהים הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול מְב֥וֹאמְבוֹאמבוא הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 23:5 וַיהוָ֣הוַיהוָהויהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֗םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם ה֚וּאהוּאהוא יֶהְדֳּפֵ֣םיֶהְדֳּפֵםיהדפם מִפְּנֵיכֶ֔םמִפְּנֵיכֶםמפניכם וְהוֹרִ֥ישׁוְהוֹרִישׁוהוריש אֹתָ֖םאֹתָםאתם מִלִּפְנֵיכֶ֑םמִלִּפְנֵיכֶםמלפניכם וִֽירִשְׁתֶּם֙וִירִשְׁתֶּםוירשתם אֶתאֶתאת־־־אַרְצָ֔םאַרְצָםארצם כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֛רדִּבֶּרדבר יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 23:6 וַחֲזַקְתֶּ֣םוַחֲזַקְתֶּםוחזקתם מְאֹ֔דמְאֹדמאד לִשְׁמֹ֣רלִשְׁמֹרלשמר וְלַעֲשׂ֔וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַכָּת֔וּבהַכָּתוּבהכתוב בְּסֵ֖פֶרבְּסֵפֶרבספר תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי סוּרסוּרסור־־־מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו יָמִ֥יןיָמִיןימין וּשְׂמֹֽאולוּשְׂמֹאולושמאול׃׃׃ 23:7 לְבִלְתִּילְבִלְתִּילבלתי־־־בוֹא֙בוֹאבוא בַּגּוֹיִ֣םבַּגּוֹיִםבגוים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה הַנִּשְׁאָרִ֥יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה אִתְּכֶ֑םאִתְּכֶםאתכם וּבְשֵׁ֨םוּבְשֵׁםובשם אֱלֹהֵיהֶ֤םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם לֹאלֹאלא־־־תַזְכִּ֙ירוּ֙תַזְכִּירוּתזכירו וְלֹ֣אוְלֹאולא תַשְׁבִּ֔יעוּתַשְׁבִּיעוּתשביעו וְלֹ֣אוְלֹאולא תַעַבְד֔וּםתַעַבְדוּםתעבדום וְלֹ֥אוְלֹאולא תִֽשְׁתַּחֲו֖וּתִשְׁתַּחֲווּתשתחוו לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 23:8 כִּ֛יכִּיכי אִםאִםאם־־־בַּיהוָ֥הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם תִּדְבָּ֑קוּתִּדְבָּקוּתדבקו כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עֲשִׂיתֶ֔םעֲשִׂיתֶםעשיתם עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 23:9 וַיּ֤וֹרֶשׁוַיּוֹרֶשׁויורש יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִפְּנֵיכֶ֔םמִפְּנֵיכֶםמפניכם גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים גְּדֹלִ֣יםגְּדֹלִיםגדלים וַעֲצוּמִ֑יםוַעֲצוּמִיםועצומים וְאַתֶּ֗םוְאַתֶּםואתם לֹאלֹאלא־־־עָ֤מַדעָמַדעמד אִישׁ֙אִישׁאיש בִּפְנֵיכֶ֔םבִּפְנֵיכֶםבפניכם עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 23:10 אִישׁאִישׁאיש־־־אֶחָ֥דאֶחָדאחד מִכֶּ֖םמִכֶּםמכם יִרְדָּףיִרְדָּףירדף־־־אָ֑לֶףאָלֶףאלף כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֗םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם ה֚וּאהוּאהוא הַנִּלְחָ֣םהַנִּלְחָםהנלחם לָכֶ֔םלָכֶםלכם כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 23:11 וְנִשְׁמַרְתֶּ֥םוְנִשְׁמַרְתֶּםונשמרתם מְאֹ֖דמְאֹדמאד לְנַפְשֹֽׁתֵיכֶ֑םלְנַפְשֹׁתֵיכֶםלנפשתיכם לְאַהֲבָ֖הלְאַהֲבָהלאהבה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 23:12 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אִםאִםאם־־־שׁ֣וֹבשׁוֹבשוב תָּשׁ֗וּבוּתָּשׁוּבוּתשובו וּדְבַקְתֶּם֙וּדְבַקְתֶּםודבקתם בְּיֶ֙תֶר֙בְּיֶתֶרביתר הַגּוֹיִ֣םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה הַנִּשְׁאָרִ֥יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה אִתְּכֶ֑םאִתְּכֶםאתכם וְהִֽתְחַתַּנְתֶּ֥םוְהִתְחַתַּנְתֶּםוהתחתנתם בָּהֶ֛םבָּהֶםבהם וּבָאתֶ֥םוּבָאתֶםובאתם בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם וְהֵ֥םוְהֵםוהם בָּכֶֽםבָּכֶםבכם׃׃׃ 23:13 יָד֙וֹעַ֙יָדוֹעַידוע תֵּֽדְע֔וּתֵּדְעוּתדעו כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא יוֹסִ֜יףיוֹסִיףיוסיף יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֗םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לְהוֹרִ֛ישׁלְהוֹרִישׁלהוריש אֶתאֶתאת־־־הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה מִלִּפְנֵיכֶ֑םמִלִּפְנֵיכֶםמלפניכם וְהָי֨וּוְהָיוּוהיו לָכֶ֜םלָכֶםלכם לְפַ֣חלְפַחלפח וּלְמוֹקֵ֗שׁוּלְמוֹקֵשׁולמוקש וּלְשֹׁטֵ֤טוּלְשֹׁטֵטולשטט בְּצִדֵּיכֶם֙בְּצִדֵּיכֶםבצדיכם וְלִצְנִנִ֣יםוְלִצְנִנִיםולצננים בְּעֵינֵיכֶ֔םבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם עַדעַדעד־־־אֲבָדְכֶ֗םאֲבָדְכֶםאבדכם מֵ֠עַלמֵעַלמעל הָאֲדָמָ֤ההָאֲדָמָההאדמה הַטּוֹבָה֙הַטּוֹבָההטובה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר נָתַ֣ןנָתַןנתן לָכֶ֔םלָכֶםלכם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 23:14 וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי הוֹלֵךְ֙הוֹלֵךְהולך הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום בְּדֶ֖רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וִידַעְתֶּ֞םוִידַעְתֶּםוידעתם בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבַבְכֶ֣םלְבַבְכֶםלבבכם וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשְׁכֶ֗םנַפְשְׁכֶםנפשכם כִּ֣יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־נָפַל֩נָפַלנפל דָּבָ֨רדָּבָרדבר אֶחָ֜דאֶחָדאחד מִכֹּ֣למִכֹּלמכל ׀׀׀ הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הַטּוֹבִ֗יםהַטּוֹבִיםהטובים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֜רדִּבֶּרדבר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם הַכֹּל֙הַכֹּלהכל בָּ֣אוּבָּאוּבאו לָכֶ֔םלָכֶםלכם לֹֽאלֹאלא־־־נָפַ֥לנָפַלנפל מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו דָּבָ֥רדָּבָרדבר אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 23:15 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־בָּ֤אבָּאבא עֲלֵיכֶם֙עֲלֵיכֶםעליכם כָּלכָּלכל־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַטּ֔וֹבהַטּוֹבהטוב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֛רדִּבֶּרדבר יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֲלֵיכֶ֑םאֲלֵיכֶםאליכם כֵּן֩כֵּןכן יָבִ֨יאיָבִיאיביא יְהוָ֜היְהוָהיהוה עֲלֵיכֶ֗םעֲלֵיכֶםעליכם אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הָרָ֔עהָרָעהרע עַדעַדעד־־־הַשְׁמִיד֣וֹהַשְׁמִידוֹהשמידו אוֹתְכֶ֗םאוֹתְכֶםאותכם מֵ֠עַלמֵעַלמעל הָאֲדָמָ֤ההָאֲדָמָההאדמה הַטּוֹבָה֙הַטּוֹבָההטובה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר נָתַ֣ןנָתַןנתן לָכֶ֔םלָכֶםלכם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 23:16 בְּ֠עָבְרְכֶםבְּעָבְרְכֶםבעברכם אֶתאֶתאת־־־בְּרִ֨יתבְּרִיתברית יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶם֮אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוָּ֣הצִוָּהצוה אֶתְכֶם֒אֶתְכֶםאתכם וַהֲלַכְתֶּ֗םוַהֲלַכְתֶּםוהלכתם וַעֲבַדְתֶּם֙וַעֲבַדְתֶּםועבדתם אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶ֖םוְהִשְׁתַּחֲוִיתֶםוהשתחויתם לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְחָרָ֤הוְחָרָהוחרה אַףאַףאף־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה בָּכֶ֔םבָּכֶםבכם וַאֲבַדְתֶּ֣םוַאֲבַדְתֶּםואבדתם מְהֵרָ֔המְהֵרָהמהרה מֵעַל֙מֵעַלמעל הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר נָתַ֥ןנָתַןנתן לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain