Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 8

8:1 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע אַלאַלאל־־־תִּירָ֣אתִּירָאתירא וְאַלוְאַלואל־־־תֵּחָ֔תתֵּחָתתחת קַ֣חקַחקח עִמְּךָ֗עִמְּךָעמך אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־עַ֣םעַםעם הַמִּלְחָמָ֔ההַמִּלְחָמָההמלחמה וְק֖וּםוְקוּםוקום עֲלֵ֣העֲלֵהעלה הָעָ֑יהָעָיהעי רְאֵ֣הרְאֵהראה ׀׀׀ נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי בְיָדְךָ֗בְיָדְךָבידך אֶתאֶתאת־־־מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך הָעַי֙הָעַיהעי וְאֶתוְאֶתואת־־־עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו וְאֶתוְאֶתואת־־־עִיר֖וֹעִירוֹעירו וְאֶתוְאֶתואת־־־אַרְצֽוֹאַרְצוֹארצו׃׃׃ 8:2 וְעָשִׂ֨יתָוְעָשִׂיתָועשית לָעַ֜ילָעַילעי וּלְמַלְכָּ֗הּוּלְמַלְכָּהּולמלכה כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֤יתָעָשִׂיתָעשית לִֽירִיחוֹ֙לִירִיחוֹליריחו וּלְמַלְכָּ֔הּוּלְמַלְכָּהּולמלכה רַקרַקרק־־־שְׁלָלָ֥הּשְׁלָלָהּשללה וּבְהֶמְתָּ֖הּוּבְהֶמְתָּהּובהמתה תָּבֹ֣זּוּתָּבֹזּוּתבזו לָכֶ֑םלָכֶםלכם שִׂיםשִׂיםשים־־־לְךָ֥לְךָלך אֹרֵ֛באֹרֵבארב לָעִ֖ירלָעִירלעיר מֵאַחֲרֶֽיהָמֵאַחֲרֶיהָמאחריה׃׃׃ 8:3 וַיָּ֧קָםוַיָּקָםויקם יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְכָלוְכָלוכל־־־עַ֥םעַםעם הַמִּלְחָמָ֖ההַמִּלְחָמָההמלחמה לַעֲל֣וֹתלַעֲלוֹתלעלות הָעָ֑יהָעָיהעי וַיִּבְחַ֣רוַיִּבְחַרויבחר יְ֠הוֹשֻׁעַיְהוֹשֻׁעַיהושע שְׁלֹשִׁ֨יםשְׁלֹשִׁיםשלשים אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף אִישׁ֙אִישׁאיש גִּבּוֹרֵ֣יגִּבּוֹרֵיגבורי הַחַ֔יִלהַחַיִלהחיל וַיִּשְׁלָחֵ֖םוַיִּשְׁלָחֵםוישלחם לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ 8:4 וַיְצַ֨ווַיְצַוויצו אֹתָ֜םאֹתָםאתם לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר רְ֠אוּרְאוּראו אַתֶּ֞םאַתֶּםאתם אֹרְבִ֤יםאֹרְבִיםארבים לָעִיר֙לָעִירלעיר מֵאַחֲרֵ֣ימֵאַחֲרֵימאחרי הָעִ֔ירהָעִירהעיר אַלאַלאל־־־תַּרְחִ֥יקוּתַּרְחִיקוּתרחיקו מִןמִןמן־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר מְאֹ֑דמְאֹדמאד וִהְיִיתֶ֥םוִהְיִיתֶםוהייתם כֻּלְּכֶ֖םכֻּלְּכֶםכלכם נְכֹנִֽיםנְכֹנִיםנכנים׃׃׃ 8:5 וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתִּ֔יאִתִּיאתי נִקְרַ֖בנִקְרַבנקרב אֶלאֶלאל־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יֵצְא֤וּיֵצְאוּיצאו לִקְרָאתֵ֙נוּ֙לִקְרָאתֵנוּלקראתנו כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר בָּרִֽאשֹׁנָ֔הבָּרִאשֹׁנָהבראשנה וְנַ֖סְנוּוְנַסְנוּונסנו לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 8:6 וְיָצְא֣וּוְיָצְאוּויצאו אַחֲרֵ֗ינוּאַחֲרֵינוּאחרינו עַ֣דעַדעד הַתִּיקֵ֤נוּהַתִּיקֵנוּהתיקנו אוֹתָם֙אוֹתָםאותם מִןמִןמן־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר כִּ֣יכִּיכי יֹֽאמְר֔וּיֹאמְרוּיאמרו נָסִ֣יםנָסִיםנסים לְפָנֵ֔ינוּלְפָנֵינוּלפנינו כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר בָּרִֽאשֹׁנָ֑הבָּרִאשֹׁנָהבראשנה וְנַ֖סְנוּוְנַסְנוּונסנו לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 8:7 וְאַתֶּ֗םוְאַתֶּםואתם תָּקֻ֙מוּ֙תָּקֻמוּתקמו מֵהָ֣אוֹרֵ֔במֵהָאוֹרֵבמהאורב וְהוֹרַשְׁתֶּ֖םוְהוֹרַשְׁתֶּםוהורשתם אֶתאֶתאת־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר וּנְתָנָ֛הּוּנְתָנָהּונתנה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם בְּיֶדְכֶֽםבְּיֶדְכֶםבידכם׃׃׃ 8:8 וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה כְּתָפְשְׂכֶ֣םכְּתָפְשְׂכֶםכתפשכם אֶתאֶתאת־־־הָעִ֗ירהָעִירהעיר תַּצִּ֤יתוּתַּצִּיתוּתציתו אֶתאֶתאת־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה תַּעֲשׂ֑וּתַּעֲשׂוּתעשו רְא֖וּרְאוּראו צִוִּ֥יתִיצִוִּיתִיצויתי אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 8:9 וַיִּשְׁלָחֵ֣םוַיִּשְׁלָחֵםוישלחם יְהוֹשֻׁ֗עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַיֵּֽלְכוּ֙וַיֵּלְכוּוילכו אֶלאֶלאל־־־הַמַּאְרָ֔בהַמַּאְרָבהמארב וַיֵּשְׁב֗וּוַיֵּשְׁבוּוישבו בֵּ֧יןבֵּיןבין בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֛לאֵלאל וּבֵ֥יןוּבֵיןובין הָעַ֖יהָעַיהעי מִיָּ֣םמִיָּםמים לָעָ֑ילָעָילעי וַיָּ֧לֶןוַיָּלֶןוילן יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בַּלַּ֥יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַה֖וּאהַהוּאההוא בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 8:10 וַיַּשְׁכֵּ֤םוַיַּשְׁכֵּםוישכם יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיִּפְקֹ֖דוַיִּפְקֹדויפקד אֶתאֶתאת־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל ה֜וּאהוּאהוא וְזִקְנֵ֧יוְזִקְנֵיוזקני יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָעָ֖םהָעָםהעם הָעָֽיהָעָיהעי׃׃׃ 8:11 וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֨םהָעָםהעם הַמִּלְחָמָ֜ההַמִּלְחָמָההמלחמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו עָלוּ֙עָלוּעלו וַֽיִּגְּשׁ֔וּוַיִּגְּשׁוּויגשו וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו נֶ֣גֶדנֶגֶדנגד הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַֽיַּחֲנוּ֙וַיַּחֲנוּויחנו מִצְּפ֣וֹןמִצְּפוֹןמצפון לָעַ֔ילָעַילעי וְהַגַּ֖יוְהַגַּיוהגי [בֵּינֹו כ][בֵּינֹו כ][בינו כ] (בֵּינָ֥יו ק)(בֵּינָיו ק)(ביניו ק) וּבֵיןוּבֵיןובין־־־הָעָֽיהָעָיהעי׃׃׃ 8:12 וַיִּקַּ֕חוַיִּקַּחויקח כַּחֲמֵ֥שֶׁתכַּחֲמֵשֶׁתכחמשת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים אִ֑ישׁאִישׁאיש וַיָּ֨שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אוֹתָ֜םאוֹתָםאותם אֹרֵ֗באֹרֵבארב בֵּ֧יןבֵּיןבין בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֛לאֵלאל וּבֵ֥יןוּבֵיןובין הָעַ֖יהָעַיהעי מִיָּ֥םמִיָּםמים לָעִֽירלָעִירלעיר׃׃׃ 8:13 וַיָּשִׂ֨ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו הָעָ֜םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַֽמַּחֲנֶ֗ההַמַּחֲנֶההמחנה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר מִצְּפ֣וֹןמִצְּפוֹןמצפון לָעִ֔ירלָעִירלעיר וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲקֵב֖וֹעֲקֵבוֹעקבו מִיָּ֣םמִיָּםמים לָעִ֑ירלָעִירלעיר וַיֵּ֧לֶךְוַיֵּלֶךְוילך יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בַּלַּ֥יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַה֖וּאהַהוּאההוא בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעֵֽמֶקהָעֵמֶקהעמק׃׃׃ 8:14 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי כִּרְא֣וֹתכִּרְאוֹתכראות מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הָעַ֗יהָעַיהעי וַֽיְמַהֲר֡וּוַיְמַהֲרוּוימהרו וַיַּשְׁכִּ֡ימוּוַיַּשְׁכִּימוּוישכימו וַיֵּצְא֣וּוַיֵּצְאוּויצאו אַנְשֵֽׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־הָעִ֣ירהָעִירהעיר לִקְרַֽאתלִקְרַאתלקראת־־־יִ֠שְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל לַֽמִּלְחָמָ֞הלַמִּלְחָמָהלמלחמה ה֧וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־עַמּ֛וֹעַמּוֹעמו לַמּוֹעֵ֖דלַמּוֹעֵדלמועד לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָֽעֲרָבָ֑ההָעֲרָבָההערבה וְהוּא֙וְהוּאוהוא לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עיָדַעידע כִּֽיכִּיכי־־־אֹרֵ֥באֹרֵבארב ל֖וֹלוֹלו מֵאַחֲרֵ֥ימֵאַחֲרֵימאחרי הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 8:15 וַיִּנָּֽגְע֛וּוַיִּנָּגְעוּוינגעו יְהוֹשֻׁ֥עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לִפְנֵיהֶ֑םלִפְנֵיהֶםלפניהם וַיָּנֻ֖סוּוַיָּנֻסוּוינסו דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך הַמִּדְבָּֽרהַמִּדְבָּרהמדבר׃׃׃ 8:16 וַיִּזָּעֲק֗וּוַיִּזָּעֲקוּויזעקו כָּלכָּלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר [בָּעִיר כ][בָּעִיר כ][בעיר כ] (בָּעַ֔י ק)(בָּעַי ק)(בעי ק) לִרְדֹּ֖ףלִרְדֹּףלרדף אַחֲרֵיהֶ֑םאַחֲרֵיהֶםאחריהם וַֽיִּרְדְּפוּ֙וַיִּרְדְּפוּוירדפו אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַיִּנָּתְק֖וּוַיִּנָּתְקוּוינתקו מִןמִןמן־־־הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 8:17 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נִשְׁאַ֣רנִשְׁאַרנשאר אִ֗ישׁאִישׁאיש בָּעַי֙בָּעַיבעי וּבֵ֣יתוּבֵיתובית אֵ֔לאֵלאל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָצְא֖וּיָצְאוּיצאו אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּעַזְב֤וּוַיַּעַזְבוּויעזבו אֶתאֶתאת־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר פְּתוּחָ֔הפְּתוּחָהפתוחה וַֽיִּרְדְּפ֖וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
8:18 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֗עַיְהוֹשֻׁעַיהושע נְ֠טֵהנְטֵהנטה בַּכִּיד֤וֹןבַּכִּידוֹןבכידון אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּיָֽדְךָ֙בְּיָדְךָבידך אֶלאֶלאל־־־הָעַ֔יהָעַיהעי כִּ֥יכִּיכי בְיָדְךָ֖בְיָדְךָבידך אֶתְּנֶ֑נָּהאֶתְּנֶנָּהאתננה וַיֵּ֧טוַיֵּטויט יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בַּכִּיד֥וֹןבַּכִּידוֹןבכידון אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּיָד֖וֹבְּיָדוֹבידו אֶלאֶלאל־־־הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 8:19 וְהָאוֹרֵ֡בוְהָאוֹרֵבוהאורב קָם֩קָםקם מְהֵרָ֨המְהֵרָהמהרה מִמְּקוֹמ֤וֹמִמְּקוֹמוֹממקומו וַיָּר֙וּצוּ֙וַיָּרוּצוּוירוצו כִּנְט֣וֹתכִּנְטוֹתכנטות יָד֔וֹיָדוֹידו וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו הָעִ֖ירהָעִירהעיר וַֽיִּלְכְּד֑וּהָוַיִּלְכְּדוּהָוילכדוה וַֽיְמַהֲר֔וּוַיְמַהֲרוּוימהרו וַיַּצִּ֥יתוּוַיַּצִּיתוּויציתו אֶתאֶתאת־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 8:20 וַיִּפְנ֣וּוַיִּפְנוּויפנו אַנְשֵׁי֩אַנְשֵׁיאנשי הָעַ֨יהָעַיהעי אַחֲרֵיהֶ֜םאַחֲרֵיהֶםאחריהם וַיִּרְא֗וּוַיִּרְאוּויראו וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה עָלָ֜העָלָהעלה עֲשַׁ֤ןעֲשַׁןעשן הָעִיר֙הָעִירהעיר הַשָּׁמַ֔יְמָההַשָּׁמַיְמָההשמימה וְלֹאוְלֹאולא־־־הָיָ֨ההָיָההיה בָהֶ֥םבָהֶםבהם יָדַ֛יִםיָדַיִםידים לָנ֖וּסלָנוּסלנוס הֵ֣נָּההֵנָּההנה וָהֵ֑נָּהוָהֵנָּהוהנה וְהָעָם֙וְהָעָםוהעם הַנָּ֣סהַנָּסהנס הַמִּדְבָּ֔רהַמִּדְבָּרהמדבר נֶהְפַּ֖ךְנֶהְפַּךְנהפך אֶלאֶלאל־־־הָרוֹדֵֽףהָרוֹדֵףהרודף׃׃׃ 8:21 וִיהוֹשֻׁ֨עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע וְכָֽלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל רָא֗וּרָאוּראו כִּֽיכִּיכי־־־לָכַ֤דלָכַדלכד הָֽאֹרֵב֙הָאֹרֵבהארב אֶתאֶתאת־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְכִ֥יוְכִיוכי עָלָ֖העָלָהעלה עֲשַׁ֣ןעֲשַׁןעשן הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיָּשֻׁ֕בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו וַיַּכּ֖וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי הָעָֽיהָעָיהעי׃׃׃ 8:22 וְאֵ֨לֶּהוְאֵלֶּהואלה יָצְא֤וּיָצְאוּיצאו מִןמִןמן־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר לִקְרָאתָ֔םלִקְרָאתָםלקראתם וַיִּֽהְי֤וּוַיִּהְיוּויהיו לְיִשְׂרָאֵל֙לְיִשְׂרָאֵללישראל בַּתָּ֔וֶךְבַּתָּוֶךְבתוך אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה מִזֶּ֖המִזֶּהמזה וְאֵ֣לֶּהוְאֵלֶּהואלה מִזֶּ֑המִזֶּהמזה וַיַּכּ֣וּוַיַּכּוּויכו אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם עַדעַדעד־־־בִּלְתִּ֥יבִּלְתִּיבלתי הִשְׁאִֽירהִשְׁאִירהשאיר־־־ל֖וֹלוֹלו שָׂרִ֥ידשָׂרִידשריד וּפָלִֽיטוּפָלִיטופליט׃׃׃ 8:23 וְאֶתוְאֶתואת־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך הָעַ֖יהָעַיהעי תָּ֣פְשׂוּתָּפְשׂוּתפשו חָ֑יחָיחי וַיַּקְרִ֥בוּוַיַּקְרִבוּויקרבו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻֽׁעַיְהוֹשֻׁעַיהושע׃׃׃ 8:24 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי כְּכַלּ֣וֹתכְּכַלּוֹתככלות יִשְׂרָאֵ֡ליִשְׂרָאֵלישראל לַהֲרֹג֩לַהֲרֹגלהרג אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֨ייֹשְׁבֵיישבי הָעַ֜יהָעַיהעי בַּשָּׂדֶ֗הבַּשָּׂדֶהבשדה בַּמִּדְבָּר֙בַּמִּדְבָּרבמדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רְדָפ֣וּםרְדָפוּםרדפום בּ֔וֹבּוֹבו וַֽיִּפְּל֥וּוַיִּפְּלוּויפלו כֻלָּ֛םכֻלָּםכלם לְפִילְפִילפי־־־חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב עַדעַדעד־־־תֻּמָּ֑םתֻּמָּםתמם וַיָּשֻׁ֤בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל הָעַ֔יהָעַיהעי וַיַּכּ֥וּוַיַּכּוּויכו אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה לְפִילְפִילפי־־־חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 8:25 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כָלכָלכל־־־הַנֹּ֨פְלִ֜יםהַנֹּפְלִיםהנפלים בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַהוּא֙הַהוּאההוא מֵאִ֣ישׁמֵאִישׁמאיש וְעַדוְעַדועד־־־אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה שְׁנֵ֥יםשְׁנֵיםשנים עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר אָ֑לֶףאָלֶףאלף כֹּ֖לכֹּלכל אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי הָעָֽיהָעָיהעי׃׃׃ 8:26 וִיהוֹשֻׁ֙עַ֙וִיהוֹשֻׁעַויהושע לֹֽאלֹאלא־־־הֵשִׁ֣יבהֵשִׁיבהשיב יָד֔וֹיָדוֹידו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָטָ֖הנָטָהנטה בַּכִּיד֑וֹןבַּכִּידוֹןבכידון עַ֚דעַדעד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶחֱרִ֔יםהֶחֱרִיםהחרים אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי הָעָֽיהָעָיהעי׃׃׃ 8:27 רַ֣קרַקרק הַבְּהֵמָ֗ההַבְּהֵמָההבהמה וּשְׁלַל֙וּשְׁלַלושלל הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַהִ֔יאהַהִיאההיא בָּזְז֥וּבָּזְזוּבזזו לָהֶ֖םלָהֶםלהם יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוָּ֖הצִוָּהצוה אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשֻֽׁעַיְהוֹשֻׁעַיהושע׃׃׃ 8:28 וַיִּשְׂרֹ֥ףוַיִּשְׂרֹףוישרף יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־הָעָ֑יהָעָיהעי וַיְשִׂימֶ֤הָוַיְשִׂימֶהָוישימה תֵּלתֵּלתל־־־עוֹלָם֙עוֹלָםעולם שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:29 וְאֶתוְאֶתואת־־־מֶ֧לֶךְמֶלֶךְמלך הָעַ֛יהָעַיהעי תָּלָ֥התָּלָהתלה עַלעַלעל־־־הָעֵ֖ץהָעֵץהעץ עַדעַדעד־־־עֵ֣תעֵתעת הָעָ֑רֶבהָעָרֶבהערב וּכְב֣וֹאוּכְבוֹאוכבוא הַשֶּׁמֶשׁ֩הַשֶּׁמֶשׁהשמש צִוָּ֨הצִוָּהצוה יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַיֹּרִ֧ידוּוַיֹּרִידוּוירידו אֶתאֶתאת־־־נִבְלָת֣וֹנִבְלָתוֹנבלתו מִןמִןמן־־־הָעֵ֗ץהָעֵץהעץ וַיַּשְׁלִ֤יכוּוַיַּשְׁלִיכוּוישליכו אוֹתָהּ֙אוֹתָהּאותה אֶלאֶלאל־־־פֶּ֙תַח֙פֶּתַחפתח שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הָעִ֔ירהָעִירהעיר וַיָּקִ֤ימוּוַיָּקִימוּויקימו עָלָיו֙עָלָיועליו גַּלגַּלגל־־־אֲבָנִ֣יםאֲבָנִיםאבנים גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
8:30 אָ֣זאָזאז יִבְנֶ֤היִבְנֶהיבנה יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל בְּהַ֖רבְּהַרבהר עֵיבָֽלעֵיבָלעיבל׃׃׃ 8:31 כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּה֩צִוָּהצוה מֹשֶׁ֨המֹשֶׁהמשה עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כַּכָּתוּב֙כַּכָּתוּבככתוב בְּסֵ֙פֶר֙בְּסֵפֶרבספר תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה מִזְבַּח֙מִזְבַּחמזבח אֲבָנִ֣יםאֲבָנִיםאבנים שְׁלֵמ֔וֹתשְׁלֵמוֹתשלמות אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־הֵנִ֥יףהֵנִיףהניף עֲלֵיהֶ֖ןעֲלֵיהֶןעליהן בַּרְזֶ֑לבַּרְזֶלברזל וַיַּעֲל֨וּוַיַּעֲלוּויעלו עָלָ֤יועָלָיועליו עֹלוֹת֙עֹלוֹתעלות לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וַֽיִּזְבְּח֖וּוַיִּזְבְּחוּויזבחו שְׁלָמִֽיםשְׁלָמִיםשלמים׃׃׃ 8:32 וַיִּכְתָּבוַיִּכְתָּבויכתב־־־שָׁ֖םשָׁםשם עַלעַלעל־־־הָאֲבָנִ֑יםהָאֲבָנִיםהאבנים אֵ֗תאֵתאת מִשְׁנֵה֙מִשְׁנֵהמשנה תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כָּתַ֔בכָּתַבכתב לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 8:33 וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֡ליִשְׂרָאֵלישראל וּזְקֵנָ֡יווּזְקֵנָיווזקניו וְשֹׁטְרִ֣יםוְשֹׁטְרִיםושטרים ׀׀׀ וְשֹׁפְטָ֡יווְשֹׁפְטָיוושפטיו עֹמְדִ֣יםעֹמְדִיםעמדים מִזֶּ֣המִזֶּהמזה ׀׀׀ וּמִזֶּ֣הוּמִזֶּהומזה ׀׀׀ לָאָר֡וֹןלָאָרוֹןלארון נֶגֶד֩נֶגֶדנגד הַכֹּהֲנִ֨יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַלְוִיִּ֜םהַלְוִיִּםהלוים נֹשְׂאֵ֣ינֹשְׂאֵינשאי ׀׀׀ אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה כַּגֵּר֙כַּגֵּרכגר כָּֽאֶזְרָ֔חכָּאֶזְרָחכאזרח חֶצְיוֹ֙חֶצְיוֹחציו אֶלאֶלאל־־־מ֣וּלמוּלמול הַרהַרהר־־־גְּרִזִ֔יםגְּרִזִיםגרזים וְהַֽחֶצְי֖וֹוְהַחֶצְיוֹוהחציו אֶלאֶלאל־־־מ֣וּלמוּלמול הַרהַרהר־־־עֵיבָ֑לעֵיבָלעיבל כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֜הצִוָּהצוה מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה לְבָרֵ֛ךְלְבָרֵךְלברך אֶתאֶתאת־־־הָעָ֥םהָעָםהעם יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בָּרִאשֹׁנָֽהבָּרִאשֹׁנָהבראשנה׃׃׃ 8:34 וְאַֽחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֗ןכֵןכן קָרָא֙קָרָאקרא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָ֔ההַתּוֹרָההתורה הַבְּרָכָ֖ההַבְּרָכָההברכה וְהַקְּלָלָ֑הוְהַקְּלָלָהוהקללה כְּכָלכְּכָלככל־־־הַכָּת֖וּבהַכָּתוּבהכתוב בְּסֵ֥פֶרבְּסֵפֶרבספר הַתּוֹרָֽההַתּוֹרָההתורה׃׃׃ 8:35 לֹֽאלֹאלא־־־הָיָ֣ההָיָההיה דָבָ֔רדָבָרדבר מִכֹּ֖למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֣הצִוָּהצוה מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־קָרָ֜אקָרָאקרא יְהוֹשֻׁ֗עַיְהוֹשֻׁעַיהושע נֶ֣גֶדנֶגֶדנגד כָּלכָּלכל־־־קְהַ֤לקְהַלקהל יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְהַנָּשִׁ֣יםוְהַנָּשִׁיםוהנשים וְהַטַּ֔ףוְהַטַּףוהטף וְהַגֵּ֖רוְהַגֵּרוהגר הַהֹלֵ֥ךְהַהֹלֵךְההלך בְּקִרְבָּֽםבְּקִרְבָּםבקרבם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain