Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 9

9:3 וְיֹשְׁבֵ֨יוְיֹשְׁבֵיוישבי גִבְע֜וֹןגִבְעוֹןגבעון שָׁמְע֗וּשָׁמְעוּשמעו אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֧העָשָׂהעשה יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע לִֽירִיח֖וֹלִירִיחוֹליריחו וְלָעָֽיוְלָעָיולעי׃׃׃ 9:4 וַיַּעֲשׂ֤וּוַיַּעֲשׂוּויעשו גַםגַםגם־־־הֵ֙מָּה֙הֵמָּההמה בְּעָרְמָ֔הבְּעָרְמָהבערמה וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו וַיִּצְטַיָּ֑רוּוַיִּצְטַיָּרוּויצטירו וַיִּקְח֞וּוַיִּקְחוּויקחו שַׂקִּ֤יםשַׂקִּיםשקים בָּלִים֙בָּלִיםבלים לַחֲמ֣וֹרֵיהֶ֔םלַחֲמוֹרֵיהֶםלחמוריהם וְנֹאד֥וֹתוְנֹאדוֹתונאדות יַ֙יִן֙יַיִןיין בָּלִ֔יםבָּלִיםבלים וּמְבֻקָּעִ֖יםוּמְבֻקָּעִיםומבקעים וּמְצֹרָרִֽיםוּמְצֹרָרִיםומצררים׃׃׃ 9:5 וּנְעָל֨וֹתוּנְעָלוֹתונעלות בָּל֤וֹתבָּלוֹתבלות וּמְטֻלָּאוֹת֙וּמְטֻלָּאוֹתומטלאות בְּרַגְלֵיהֶ֔םבְּרַגְלֵיהֶםברגליהם וּשְׂלָמ֥וֹתוּשְׂלָמוֹתושלמות בָּל֖וֹתבָּלוֹתבלות עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וְכֹל֙וְכֹלוכל לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם צֵידָ֔םצֵידָםצידם יָבֵ֖שׁיָבֵשׁיבש הָיָ֥ההָיָההיה נִקֻּדִֽיםנִקֻּדִיםנקדים׃׃׃ 9:6 וַיֵּלְכ֧וּוַיֵּלְכוּוילכו אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֖ההַמַּחֲנֶההמחנה הַגִּלְגָּ֑להַגִּלְגָּלהגלגל וַיֹּאמְר֨וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֜יואֵלָיואליו וְאֶלוְאֶלואל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאֶ֤רֶץמֵאֶרֶץמארץ רְחוֹקָה֙רְחוֹקָהרחוקה בָּ֔אנוּבָּאנוּבאנו וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה כִּרְתוּכִּרְתוּכרתו־־־לָ֥נוּלָנוּלנו בְרִֽיתבְרִיתברית׃׃׃ 9:7 [וַיֹּאמְרוּ כ][וַיֹּאמְרוּ כ][ויאמרו כ] (וַיֹּ֥אמֶר ק)(וַיֹּאמֶר ק)(ויאמר ק) אִֽישׁאִישׁאיש־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־הַחִוִּ֑יהַחִוִּיהחוי אוּלַ֗יאוּלַיאולי בְּקִרְבִּי֙בְּקִרְבִּיבקרבי אַתָּ֣האַתָּהאתה יוֹשֵׁ֔ביוֹשֵׁביושב וְאֵ֖יךְוְאֵיךְואיך [אֶכְרֹות כ][אֶכְרֹות כ][אכרות כ] (אֶֽכְרָת ק)(אֶכְרָת ק)(אכרת ק) לְךָ֥לְךָלך בְרִֽיתבְרִיתברית׃׃׃ 9:8 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע עֲבָדֶ֣יךָעֲבָדֶיךָעבדיך אֲנָ֑חְנוּאֲנָחְנוּאנחנו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֧םאֲלֵהֶםאלהם יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע מִ֥ימִימי אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם וּמֵאַ֥יִןוּמֵאַיִןומאין תָּבֹֽאוּתָּבֹאוּתבאו׃׃׃ 9:9 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֗יואֵלָיואליו מֵאֶ֨רֶץמֵאֶרֶץמארץ רְחוֹקָ֤הרְחוֹקָהרחוקה מְאֹד֙מְאֹדמאד בָּ֣אוּבָּאוּבאו עֲבָדֶ֔יךָעֲבָדֶיךָעבדיך לְשֵׁ֖םלְשֵׁםלשם יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כִּֽיכִּיכי־־־שָׁמַ֣עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו שָׁמְע֔וֹשָׁמְעוֹשמעו וְאֵ֛תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה בְּמִצְרָֽיִםבְּמִצְרָיִםבמצרים׃׃׃ 9:10 וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֗העָשָׂהעשה לִשְׁנֵי֙לִשְׁנֵילשני מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּעֵ֣בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן לְסִיחוֹן֙לְסִיחוֹןלסיחון מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך חֶשְׁבּ֔וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון וּלְע֥וֹגוּלְעוֹגולעוג מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הַבָּשָׁ֖ןהַבָּשָׁןהבשן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּעַשְׁתָּרֽוֹתבְּעַשְׁתָּרוֹתבעשתרות׃׃׃ 9:11 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלֵ֡ינוּאֵלֵינוּאלינו זְֽקֵינֵינוּ֩זְקֵינֵינוּזקינינו וְכָלוְכָלוכל־־־יֹשְׁבֵ֨ייֹשְׁבֵיישבי אַרְצֵ֜נוּאַרְצֵנוּארצנו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר קְח֨וּקְחוּקחו בְיֶדְכֶ֤םבְיֶדְכֶםבידכם צֵידָה֙צֵידָהצידה לַדֶּ֔רֶךְלַדֶּרֶךְלדרך וּלְכ֖וּוּלְכוּולכו לִקְרָאתָ֑םלִקְרָאתָםלקראתם וַאֲמַרְתֶּ֤םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם עַבְדֵיכֶ֣םעַבְדֵיכֶםעבדיכם אֲנַ֔חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה כִּרְתוּכִּרְתוּכרתו־־־לָ֥נוּלָנוּלנו בְרִֽיתבְרִיתברית׃׃׃ 9:12 זֶ֣הזֶהזה ׀׀׀ לַחְמֵ֗נוּלַחְמֵנוּלחמנו חָ֞םחָםחם הִצְטַיַּ֤דְנוּהִצְטַיַּדְנוּהצטידנו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו מִבָּ֣תֵּ֔ינוּמִבָּתֵּינוּמבתינו בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום צֵאתֵ֖נוּצֵאתֵנוּצאתנו לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת אֲלֵיכֶ֑םאֲלֵיכֶםאליכם וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה הִנֵּ֣ההִנֵּההנה יָבֵ֔שׁיָבֵשׁיבש וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה נִקֻּדִֽיםנִקֻּדִיםנקדים׃׃׃ 9:13 וְאֵ֨לֶּהוְאֵלֶּהואלה נֹאד֤וֹתנֹאדוֹתנאדות הַיַּ֙יִן֙הַיַּיִןהיין אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מִלֵּ֣אנוּמִלֵּאנוּמלאנו חֲדָשִׁ֔יםחֲדָשִׁיםחדשים וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה הִתְבַּקָּ֑עוּהִתְבַּקָּעוּהתבקעו וְאֵ֤לֶּהוְאֵלֶּהואלה שַׂלְמוֹתֵ֙ינוּ֙שַׂלְמוֹתֵינוּשלמותינו וּנְעָלֵ֔ינוּוּנְעָלֵינוּונעלינו בָּל֕וּבָּלוּבלו מֵרֹ֥במֵרֹבמרב הַדֶּ֖רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 9:14 וַיִּקְח֥וּוַיִּקְחוּויקחו הָֽאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים מִצֵּידָ֑םמִצֵּידָםמצידם וְאֶתוְאֶתואת־־־פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֹ֥אלֹאלא שָׁאָֽלוּשָׁאָלוּשאלו׃׃׃ 9:15 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש לָהֶ֤םלָהֶםלהם יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום וַיִּכְרֹ֥תוַיִּכְרֹתויכרת לָהֶ֛םלָהֶםלהם בְּרִ֖יתבְּרִיתברית לְחַיּוֹתָ֑םלְחַיּוֹתָםלחיותם וַיִּשָּׁבְע֣וּוַיִּשָּׁבְעוּוישבעו לָהֶ֔םלָהֶםלהם נְשִׂיאֵ֖ינְשִׂיאֵינשיאי הָעֵדָֽההָעֵדָההעדה׃׃׃ 9:16 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי מִקְצֵה֙מִקְצֵהמקצה שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֔יםיָמִיםימים אַחֲרֵ֕יאַחֲרֵיאחרי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כָּרְת֥וּכָּרְתוּכרתו לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּרִ֑יתבְּרִיתברית וַֽיִּשְׁמְע֗וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו כִּיכִּיכי־־־קְרֹבִ֥יםקְרֹבִיםקרבים הֵם֙הֵםהם אֵלָ֔יואֵלָיואליו וּבְקִרְבּ֖וֹוּבְקִרְבּוֹובקרבו הֵ֥םהֵםהם יֹשְׁבִֽיםיֹשְׁבִיםישבים׃׃׃ 9:17 וַיִּסְע֣וּוַיִּסְעוּויסעו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּבֹ֛אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־עָרֵיהֶ֖םעָרֵיהֶםעריהם בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֑יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי וְעָרֵיהֶם֙וְעָרֵיהֶםועריהם גִּבְע֣וֹןגִּבְעוֹןגבעון וְהַכְּפִירָ֔הוְהַכְּפִירָהוהכפירה וּבְאֵר֖וֹתוּבְאֵרוֹתובארות וְקִרְיַ֥תוְקִרְיַתוקרית יְעָרִֽיםיְעָרִיםיערים׃׃׃ 9:18 וְלֹ֤אוְלֹאולא הִכּוּם֙הִכּוּםהכום בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּֽיכִּיכי־־־נִשְׁבְּע֤וּנִשְׁבְּעוּנשבעו לָהֶם֙לָהֶםלהם נְשִׂיאֵ֣ינְשִׂיאֵינשיאי הָֽעֵדָ֔ההָעֵדָההעדה בַּֽיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּלֹּ֥נוּוַיִּלֹּנוּוילנו כָלכָלכל־־־הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה עַלעַלעל־־־הַנְּשִׂיאִֽיםהַנְּשִׂיאִיםהנשיאים׃׃׃ 9:19 וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כָלכָלכל־־־הַנְּשִׂיאִים֙הַנְּשִׂיאִיםהנשיאים אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֵדָ֔ההָעֵדָההעדה אֲנַ֙חְנוּ֙אֲנַחְנוּאנחנו נִשְׁבַּ֣עְנוּנִשְׁבַּעְנוּנשבענו לָהֶ֔םלָהֶםלהם בַּֽיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה לֹ֥אלֹאלא נוּכַ֖לנוּכַלנוכל לִנְגֹּ֥עַלִנְגֹּעַלנגע בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 9:20 זֹ֛אתזֹאתזאת נַעֲשֶׂ֥הנַעֲשֶׂהנעשה לָהֶ֖םלָהֶםלהם וְהַחֲיֵ֣הוְהַחֲיֵהוהחיה אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִֽהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה עָלֵ֙ינוּ֙עָלֵינוּעלינו קֶ֔צֶףקֶצֶףקצף עַלעַלעל־־־הַשְּׁבוּעָ֖ההַשְּׁבוּעָההשבועה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֥עְנוּנִשְׁבַּעְנוּנשבענו לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 9:21 וַיֹּאמְר֧וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֲלֵיהֶ֛םאֲלֵיהֶםאליהם הַנְּשִׂיאִ֖יםהַנְּשִׂיאִיםהנשיאים יִֽחְי֑וּיִחְיוּיחיו וַ֠יִּֽהְיוּוַיִּהְיוּויהיו חֹטְבֵ֨יחֹטְבֵיחטבי עֵצִ֤יםעֵצִיםעצים וְשֹֽׁאֲבֵיוְשֹׁאֲבֵיושאבי־־־מַ֙יִם֙מַיִםמים לְכָללְכָללכל־־־הָ֣עֵדָ֔ההָעֵדָההעדה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבְּר֥וּדִּבְּרוּדברו לָהֶ֖םלָהֶםלהם הַנְּשִׂיאִֽיםהַנְּשִׂיאִיםהנשיאים׃׃׃ 9:22 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא לָהֶם֙לָהֶםלהם יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לָמָּה֩לָמָּהלמה רִמִּיתֶ֨םרִמִּיתֶםרמיתם אֹתָ֜נוּאֹתָנוּאתנו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר רְחוֹקִ֨יםרְחוֹקִיםרחוקים אֲנַ֤חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו מִכֶּם֙מִכֶּםמכם מְאֹ֔דמְאֹדמאד וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם בְּקִרְבֵּ֥נוּבְּקִרְבֵּנוּבקרבנו יֹשְׁבִֽיםיֹשְׁבִיםישבים׃׃׃ 9:23 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה אֲרוּרִ֣יםאֲרוּרִיםארורים אַתֶּ֑םאַתֶּםאתם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִכָּרֵ֨תיִכָּרֵתיכרת מִכֶּ֜םמִכֶּםמכם עֶ֗בֶדעֶבֶדעבד וְחֹטְבֵ֥יוְחֹטְבֵיוחטבי עֵצִ֛יםעֵצִיםעצים וְשֹֽׁאֲבֵיוְשֹׁאֲבֵיושאבי־־־מַ֖יִםמַיִםמים לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 9:24 וַיַּעֲנ֨וּוַיַּעֲנוּויענו אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כִּי֩כִּיכי הֻגֵּ֨דהֻגֵּדהגד הֻגַּ֤דהֻגַּדהגד לַעֲבָדֶ֙יךָ֙לַעֲבָדֶיךָלעבדיך אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֜הצִוָּהצוה יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עַבְדּ֔וֹעַבְדּוֹעבדו לָתֵ֤תלָתֵתלתת לָכֶם֙לָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וּלְהַשְׁמִ֛ידוּלְהַשְׁמִידולהשמיד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מִפְּנֵיכֶ֑םמִפְּנֵיכֶםמפניכם וַנִּירָ֨אוַנִּירָאונירא מְאֹ֤דמְאֹדמאד לְנַפְשֹׁתֵ֙ינוּ֙לְנַפְשֹׁתֵינוּלנפשתינו מִפְּנֵיכֶ֔םמִפְּנֵיכֶםמפניכם וַֽנַּעֲשֵׂ֖הוַנַּעֲשֵׂהונעשה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 9:25 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה הִנְנ֣וּהִנְנוּהננו בְיָדֶ֑ךָבְיָדֶךָבידך כַּטּ֨וֹבכַּטּוֹבכטוב וְכַיָּשָׁ֧רוְכַיָּשָׁרוכישר בְּעֵינֶ֛יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לָ֖נוּלָנוּלנו עֲשֵֽׂהעֲשֵׂהעשה׃׃׃ 9:26 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש לָהֶ֖םלָהֶםלהם כֵּ֑ןכֵּןכן וַיַּצֵּ֥לוַיַּצֵּלויצל אוֹתָ֛םאוֹתָםאותם מִיַּ֥דמִיַּדמיד בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹ֥אוְלֹאולא הֲרָגֽוּםהֲרָגוּםהרגום׃׃׃ 9:27 וַיִּתְּנֵ֨םוַיִּתְּנֵםויתנם יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא חֹטְבֵ֥יחֹטְבֵיחטבי עֵצִ֛יםעֵצִיםעצים וְשֹׁ֥אֲבֵיוְשֹׁאֲבֵיושאבי מַ֖יִםמַיִםמים לָֽעֵדָ֑הלָעֵדָהלעדה וּלְמִזְבַּ֤חוּלְמִזְבַּחולמזבח יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִבְחָֽריִבְחָריבחר׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain