Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 1

1:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי מ֣וֹתמוֹתמות יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַֽיִּשְׁאֲלוּ֙וַיִּשְׁאֲלוּוישאלו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בַּיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר מִ֣ימִימי יַעֲלֶהיַעֲלֶהיעלה־־־לָּ֧נוּלָּנוּלנו אֶלאֶלאל־־־הַֽכְּנַעֲנִ֛יהַכְּנַעֲנִיהכנעני בַּתְּחִלָּ֖הבַּתְּחִלָּהבתחלה לְהִלָּ֥חֶםלְהִלָּחֶםלהלחם בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 1:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה יְהוּדָ֣היְהוּדָהיהודה יַעֲלֶ֑היַעֲלֶהיעלה הִנֵּ֛ההִנֵּההנה נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 1:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוּדָה֩יְהוּדָהיהודה לְשִׁמְע֨וֹןלְשִׁמְעוֹןלשמעון אָחִ֜יואָחִיואחיו עֲלֵ֧העֲלֵהעלה אִתִּ֣יאִתִּיאתי בְגוֹרָלִ֗יבְגוֹרָלִיבגורלי וְנִֽלָּחֲמָה֙וְנִלָּחֲמָהונלחמה בַּֽכְּנַעֲנִ֔יבַּכְּנַעֲנִיבכנעני וְהָלַכְתִּ֧יוְהָלַכְתִּיוהלכתי גַםגַםגם־־־אֲנִ֛יאֲנִיאני אִתְּךָ֖אִתְּךָאתך בְּגוֹרָלֶ֑ךָבְּגוֹרָלֶךָבגורלך וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו שִׁמְעֽוֹןשִׁמְעוֹןשמעון׃׃׃ 1:4 וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיִּתֵּ֧ןוַיִּתֵּןויתן יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַכְּנַעֲנִ֥יהַכְּנַעֲנִיהכנעני וְהַפְּרִזִּ֖יוְהַפְּרִזִּיוהפרזי בְּיָדָ֑םבְּיָדָםבידם וַיַּכּ֣וּםוַיַּכּוּםויכום בְּבֶ֔זֶקבְּבֶזֶקבבזק עֲשֶׂ֥רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 1:5 וַֽ֠יִּמְצְאוּוַיִּמְצְאוּוימצאו אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני בֶ֙זֶק֙בֶזֶקבזק בְּבֶ֔זֶקבְּבֶזֶקבבזק וַיִּֽלָּחֲמ֖וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו בּ֑וֹבּוֹבו וַיַּכּ֕וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־הַֽכְּנַעֲנִ֖יהַכְּנַעֲנִיהכנעני וְאֶתוְאֶתואת־־־הַפְּרִזִּֽיהַפְּרִזִּיהפרזי׃׃׃ 1:6 וַיָּ֙נָס֙וַיָּנָסוינס אֲדֹ֣נִיאֲדֹנִיאדני בֶ֔זֶקבֶזֶקבזק וַֽיִּרְדְּפ֖וּוַיִּרְדְּפוּוירדפו אַחֲרָ֑יואַחֲרָיואחריו וַיֹּאחֲז֣וּוַיֹּאחֲזוּויאחזו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו וַֽיְקַצְּצ֔וּוַיְקַצְּצוּויקצצו אֶתאֶתאת־־־בְּהֹנ֥וֹתבְּהֹנוֹתבהנות יָדָ֖יויָדָיוידיו וְרַגְלָֽיווְרַגְלָיוורגליו׃׃׃ 1:7 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲדֹֽנִיאֲדֹנִיאדני־־־בֶ֗זֶקבֶזֶקבזק שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים ׀׀׀ מְלָכִ֡יםמְלָכִיםמלכים בְּֽהֹנוֹת֩בְּהֹנוֹתבהנות יְדֵיהֶ֨םיְדֵיהֶםידיהם וְרַגְלֵיהֶ֜םוְרַגְלֵיהֶםורגליהם מְקֻצָּצִ֗יםמְקֻצָּצִיםמקצצים הָי֤וּהָיוּהיו מְלַקְּטִים֙מְלַקְּטִיםמלקטים תַּ֣חַתתַּחַתתחת שֻׁלְחָנִ֔ישֻׁלְחָנִישלחני כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי כֵּ֥ןכֵּןכן שִׁלַּםשִׁלַּםשלם־־־לִ֖ילִילי אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וַיְבִיאֻ֥הוּוַיְבִיאֻהוּויביאהו יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם וַיָּ֥מָתוַיָּמָתוימת שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ פפפ
1:8 וַיִּלָּחֲמ֤וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וַיִּלְכְּד֣וּוַיִּלְכְּדוּוילכדו אוֹתָ֔הּאוֹתָהּאותה וַיַּכּ֖וּהָוַיַּכּוּהָויכוה לְפִילְפִילפי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר שִׁלְּח֥וּשִׁלְּחוּשלחו בָאֵֽשׁבָאֵשׁבאש׃׃׃ 1:9 וְאַחַ֗רוְאַחַרואחר יָֽרְדוּ֙יָרְדוּירדו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה לְהִלָּחֵ֖םלְהִלָּחֵםלהלחם בַּֽכְּנַעֲנִ֑יבַּכְּנַעֲנִיבכנעני יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב הָהָ֔רהָהָרההר וְהַנֶּ֖גֶבוְהַנֶּגֶבוהנגב וְהַשְּׁפֵלָֽהוְהַשְּׁפֵלָהוהשפלה׃׃׃ 1:10 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה אֶלאֶלאל־־־הַֽכְּנַעֲנִי֙הַכְּנַעֲנִיהכנעני הַיּוֹשֵׁ֣בהַיּוֹשֵׁבהיושב בְּחֶבְר֔וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון וְשֵׁםוְשֵׁםושם־־־חֶבְר֥וֹןחֶבְרוֹןחברון לְפָנִ֖יםלְפָנִיםלפנים קִרְיַ֣תקִרְיַתקרית אַרְבַּ֑עאַרְבַּעארבע וַיַּכּ֛וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־שֵׁשַׁ֥ישֵׁשַׁיששי וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲחִימַ֖ןאֲחִימַןאחימן וְאֶתוְאֶתואת־־־תַּלְמָֽיתַּלְמָיתלמי׃׃׃ 1:11 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם אֶלאֶלאל־־־יוֹשְׁבֵ֖ייוֹשְׁבֵייושבי דְּבִ֑ירדְּבִירדביר וְשֵׁםוְשֵׁםושם־־־דְּבִ֥ירדְּבִירדביר לְפָנִ֖יםלְפָנִיםלפנים קִרְיַתקִרְיַתקרית־־־סֵֽפֶרסֵפֶרספר׃׃׃ 1:12 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כָּלֵ֔בכָּלֵבכלב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַכֶּ֥היַכֶּהיכה אֶתאֶתאת־־־קִרְיַתקִרְיַתקרית־־־סֵ֖פֶרסֵפֶרספר וּלְכָדָ֑הּוּלְכָדָהּולכדה וְנָתַ֥תִּיוְנָתַתִּיונתתי ל֛וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־עַכְסָ֥העַכְסָהעכסה בִתִּ֖יבִתִּיבתי לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 1:13 וַֽיִּלְכְּדָהּ֙וַיִּלְכְּדָהּוילכדה עָתְנִיאֵ֣לעָתְנִיאֵלעתניאל בֶּןבֶּןבן־־־קְנַ֔זקְנַזקנז אֲחִ֥יאֲחִיאחי כָלֵ֖בכָלֵבכלב הַקָּטֹ֣ןהַקָּטֹןהקטן מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֛וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־עַכְסָ֥העַכְסָהעכסה בִתּ֖וֹבִתּוֹבתו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 1:14 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בְּבוֹאָ֗הּבְּבוֹאָהּבבואה וַתְּסִיתֵ֙הוּ֙וַתְּסִיתֵהוּותסיתהו לִשְׁא֤וֹללִשְׁאוֹללשאול מֵֽאֵתמֵאֵתמאת־־־אָבִ֙יהָ֙אָבִיהָאביה הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה וַתִּצְנַ֖חוַתִּצְנַחותצנח מֵעַ֣למֵעַלמעל הַחֲמ֑וֹרהַחֲמוֹרהחמור וַיֹּֽאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר־־־לָ֥הּלָהּלה כָּלֵ֖בכָּלֵבכלב מַהמַהמה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 1:15 וַתֹּ֨אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר ל֜וֹלוֹלו הָֽבָההָבָההבה־־־לִּ֣ילִּילי בְרָכָ֗הבְרָכָהברכה כִּ֣יכִּיכי אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ הַנֶּ֙גֶב֙הַנֶּגֶבהנגב נְתַתָּ֔נִינְתַתָּנִינתתני וְנָתַתָּ֥הוְנָתַתָּהונתתה לִ֖ילִילי גֻּלֹּ֣תגֻּלֹּתגלת מָ֑יִםמָיִםמים וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־לָ֣הּלָהּלה כָּלֵ֗בכָּלֵבכלב אֵ֚תאֵתאת גֻּלֹּ֣תגֻּלֹּתגלת עִלִּ֔יתעִלִּיתעלית וְאֵ֖תוְאֵתואת גֻּלֹּ֥תגֻּלֹּתגלת תַּחְתִּֽיתתַּחְתִּיתתחתית׃׃׃ פפפ
1:16 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני קֵינִי֩קֵינִיקיני חֹתֵ֨ןחֹתֵןחתן מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה עָל֨וּעָלוּעלו מֵעִ֤ירמֵעִירמעיר הַתְּמָרִים֙הַתְּמָרִיםהתמרים אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה מִדְבַּ֣רמִדְבַּרמדבר יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּנֶ֣גֶבבְּנֶגֶבבנגב עֲרָ֑דעֲרָדערד וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב אֶתאֶתאת־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 1:17 וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה אֶתאֶתאת־־־שִׁמְע֣וֹןשִׁמְעוֹןשמעון אָחִ֔יואָחִיואחיו וַיַּכּ֕וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־הַֽכְּנַעֲנִ֖יהַכְּנַעֲנִיהכנעני יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב צְפַ֑תצְפַתצפת וַיַּחֲרִ֣ימוּוַיַּחֲרִימוּויחרימו אוֹתָ֔הּאוֹתָהּאותה וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שֵׁםשֵׁםשם־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר חָרְמָֽהחָרְמָהחרמה׃׃׃ 1:18 וַיִּלְכֹּ֤דוַיִּלְכֹּדוילכד יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה אֶתאֶתאת־־־עַזָּ֣העַזָּהעזה וְאֶתוְאֶתואת־־־גְּבוּלָ֔הּגְּבוּלָהּגבולה וְאֶֽתוְאֶתואת־־־אַשְׁקְל֖וֹןאַשְׁקְלוֹןאשקלון וְאֶתוְאֶתואת־־־גְּבוּלָ֑הּגְּבוּלָהּגבולה וְאֶתוְאֶתואת־־־עֶקְר֖וֹןעֶקְרוֹןעקרון וְאֶתוְאֶתואת־־־גְּבוּלָֽהּגְּבוּלָהּגבולה׃׃׃ 1:19 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיֹּ֖רֶשׁוַיֹּרֶשׁוירש אֶתאֶתאת־־־הָהָ֑רהָהָרההר כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא לְהוֹרִישׁ֙לְהוֹרִישׁלהוריש אֶתאֶתאת־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָעֵ֔מֶקהָעֵמֶקהעמק כִּיכִּיכי־־־רֶ֥כֶברֶכֶברכב בַּרְזֶ֖לבַּרְזֶלברזל לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 1:20 וַיִּתְּנ֤וּוַיִּתְּנוּויתנו לְכָלֵב֙לְכָלֵבלכלב אֶתאֶתאת־־־חֶבְר֔וֹןחֶבְרוֹןחברון כַּֽאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיּ֣וֹרֶשׁוַיּוֹרֶשׁויורש מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹשָׁ֖השְׁלֹשָׁהשלשה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הָעֲנָֽקהָעֲנָקהענק׃׃׃ 1:21 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיְבוּסִי֙הַיְבוּסִיהיבוסי יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב יְרֽוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם לֹ֥אלֹאלא הוֹרִ֖ישׁוּהוֹרִישׁוּהורישו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֑ןבִנְיָמִןבנימן וַיֵּ֨שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב הַיְבוּסִ֜יהַיְבוּסִיהיבוסי אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני בִנְיָמִן֙בִנְיָמִןבנימן בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 1:22 וַיַּעֲל֧וּוַיַּעֲלוּויעלו בֵיתבֵיתבית־־־יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף גַּםגַּםגם־־־הֵ֖םהֵםהם בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֑לאֵלאל וַֽיהוָ֖הוַיהוָהויהוה עִמָּֽםעִמָּםעמם׃׃׃ 1:23 וַיָּתִ֥ירוּוַיָּתִירוּויתירו בֵיתבֵיתבית־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף בְּבֵֽיתבְּבֵיתבבית־־־אֵ֑לאֵלאל וְשֵׁםוְשֵׁםושם־־־הָעִ֥ירהָעִירהעיר לְפָנִ֖יםלְפָנִיםלפנים לֽוּזלוּזלוז׃׃׃ 1:24 וַיִּרְאוּ֙וַיִּרְאוּויראו הַשֹּׁ֣מְרִ֔יםהַשֹּׁמְרִיםהשמרים אִ֖ישׁאִישׁאיש יוֹצֵ֣איוֹצֵאיוצא מִןמִןמן־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיֹּ֣אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו ל֗וֹלוֹלו הַרְאֵ֤נוּהַרְאֵנוּהראנו נָא֙נָאנא אֶתאֶתאת־־־מְב֣וֹאמְבוֹאמבוא הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְעָשִׂ֥ינוּוְעָשִׂינוּועשינו עִמְּךָ֖עִמְּךָעמך חָֽסֶדחָסֶדחסד׃׃׃ 1:25 וַיַּרְאֵם֙וַיַּרְאֵםויראם אֶתאֶתאת־־־מְב֣וֹאמְבוֹאמבוא הָעִ֔ירהָעִירהעיר וַיַּכּ֥וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר לְפִילְפִילפי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאִ֥ישׁהָאִישׁהאיש וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־מִשְׁפַּחְתּ֖וֹמִשְׁפַּחְתּוֹמשפחתו שִׁלֵּֽחוּשִׁלֵּחוּשלחו׃׃׃ 1:26 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ הַחִתִּ֑יםהַחִתִּיםהחתים וַיִּ֣בֶןוַיִּבֶןויבן עִ֗ירעִירעיר וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא שְׁמָהּ֙שְׁמָהּשמה ל֔וּזלוּזלוז ה֣וּאהוּאהוא שְׁמָ֔הּשְׁמָהּשמה עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
1:27 וְלֹאוְלֹאולא־־־הוֹרִ֣ישׁהוֹרִישׁהוריש מְנַשֶּׁ֗המְנַשֶּׁהמנשה אֶתאֶתאת־־־בֵּיתבֵּיתבית־־־שְׁאָ֣ןשְׁאָןשאן וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנוֹתֶיהָ֮בְּנוֹתֶיהָבנותיה וְאֶתוְאֶתואת־־־תַּעְנַ֣ךְתַּעְנַךְתענך וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹתֶיהָ֒בְּנֹתֶיהָבנתיה וְאֶתוְאֶתואת־־־[יֹשֵׁב כ][יֹשֵׁב כ][ישב כ] (יֹשְׁבֵ֨י ק)(יֹשְׁבֵי ק)(ישבי ק) ד֜וֹרדוֹרדור וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנוֹתֶ֗יהָבְּנוֹתֶיהָבנותיה וְאֶתוְאֶתואת־־־יוֹשְׁבֵ֤ייוֹשְׁבֵייושבי יִבְלְעָם֙יִבְלְעָםיבלעם וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹתֶ֔יהָבְּנֹתֶיהָבנתיה וְאֶתוְאֶתואת־־־יוֹשְׁבֵ֥ייוֹשְׁבֵייושבי מְגִדּ֖וֹמְגִדּוֹמגדו וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנוֹתֶ֑יהָבְּנוֹתֶיהָבנותיה וַיּ֙וֹאֶל֙וַיּוֹאֶלויואל הַֽכְּנַעֲנִ֔יהַכְּנַעֲנִיהכנעני לָשֶׁ֖בֶתלָשֶׁבֶתלשבת בָּאָ֥רֶץבָּאָרֶץבארץ הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 1:28 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי כִּֽיכִּיכי־־־חָזַ֣קחָזַקחזק יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־הַֽכְּנַעֲנִ֖יהַכְּנַעֲנִיהכנעני לָמַ֑סלָמַסלמס וְהוֹרֵ֖ישׁוְהוֹרֵישׁוהוריש לֹ֥אלֹאלא הוֹרִישֽׁוֹהוֹרִישׁוֹהורישו׃׃׃ ססס 1:29 וְאֶפְרַ֙יִם֙וְאֶפְרַיִםואפרים לֹ֣אלֹאלא הוֹרִ֔ישׁהוֹרִישׁהוריש אֶתאֶתאת־־־הַֽכְּנַעֲנִ֖יהַכְּנַעֲנִיהכנעני הַיּוֹשֵׁ֣בהַיּוֹשֵׁבהיושב בְּגָ֑זֶרבְּגָזֶרבגזר וַיֵּ֧שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב הַֽכְּנַעֲנִ֛יהַכְּנַעֲנִיהכנעני בְּקִרְבּ֖וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו בְּגָֽזֶרבְּגָזֶרבגזר׃׃׃ פפפ
1:30 זְבוּלֻ֗ןזְבוּלֻןזבולן לֹ֤אלֹאלא הוֹרִישׁ֙הוֹרִישׁהוריש אֶתאֶתאת־־־יוֹשְׁבֵ֣ייוֹשְׁבֵייושבי קִטְר֔וֹןקִטְרוֹןקטרון וְאֶתוְאֶתואת־־־יוֹשְׁבֵ֖ייוֹשְׁבֵייושבי נַהֲלֹ֑לנַהֲלֹלנהלל וַיֵּ֤שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב הַֽכְּנַעֲנִי֙הַכְּנַעֲנִיהכנעני בְּקִרְבּ֔וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו וַיִּֽהְי֖וּוַיִּהְיוּויהיו לָמַֽסלָמַסלמס׃׃׃ ססס 1:31 אָשֵׁ֗ראָשֵׁראשר לֹ֤אלֹאלא הוֹרִישׁ֙הוֹרִישׁהוריש אֶתאֶתאת־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי עַכּ֔וֹעַכּוֹעכו וְאֶתוְאֶתואת־־־יוֹשְׁבֵ֖ייוֹשְׁבֵייושבי צִיד֑וֹןצִידוֹןצידון וְאֶתוְאֶתואת־־־אַחְלָ֤באַחְלָבאחלב וְאֶתוְאֶתואת־־־אַכְזִיב֙אַכְזִיבאכזיב וְאֶתוְאֶתואת־־־חֶלְבָּ֔החֶלְבָּהחלבה וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲפִ֖יקאֲפִיקאפיק וְאֶתוְאֶתואת־־־רְחֹֽברְחֹברחב׃׃׃ 1:32 וַיֵּ֙שֶׁב֙וַיֵּשֶׁבוישב הָאָ֣שֵׁרִ֔יהָאָשֵׁרִיהאשרי בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הַֽכְּנַעֲנִ֖יהַכְּנַעֲנִיהכנעני יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֖יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא הוֹרִישֽׁוֹהוֹרִישׁוֹהורישו׃׃׃ ססס 1:33 נַפְתָּלִ֗ינַפְתָּלִינפתלי לֹֽאלֹאלא־־־הוֹרִ֞ישׁהוֹרִישׁהוריש אֶתאֶתאת־־־יֹשְׁבֵ֤ייֹשְׁבֵיישבי בֵֽיתבֵיתבית־־־שֶׁ֙מֶשׁ֙שֶׁמֶשׁשמש וְאֶתוְאֶתואת־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי בֵיתבֵיתבית־־־עֲנָ֔תעֲנָתענת וַיֵּ֕שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הַֽכְּנַעֲנִ֖יהַכְּנַעֲנִיהכנעני יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְיֹשְׁבֵ֤יוְיֹשְׁבֵיוישבי בֵֽיתבֵיתבית־־־שֶׁ֙מֶשׁ֙שֶׁמֶשׁשמש וּבֵ֣יתוּבֵיתובית עֲנָ֔תעֲנָתענת הָי֥וּהָיוּהיו לָהֶ֖םלָהֶםלהם לָמַֽסלָמַסלמס׃׃׃ ססס 1:34 וַיִּלְחֲצ֧וּוַיִּלְחֲצוּוילחצו הָאֱמֹרִ֛יהָאֱמֹרִיהאמרי אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־דָ֖ןדָןדן הָהָ֑רָההָהָרָהההרה כִּיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא נְתָנ֖וֹנְתָנוֹנתנו לָרֶ֥דֶתלָרֶדֶתלרדת לָעֵֽמֶקלָעֵמֶקלעמק׃׃׃ 1:35 וַיּ֤וֹאֶלוַיּוֹאֶלויואל הָֽאֱמֹרִי֙הָאֱמֹרִיהאמרי לָשֶׁ֣בֶתלָשֶׁבֶתלשבת בְּהַרבְּהַרבהר־־־חֶ֔רֶסחֶרֶסחרס בְּאַיָּל֖וֹןבְּאַיָּלוֹןבאילון וּבְשַֽׁעַלְבִ֑יםוּבְשַׁעַלְבִיםובשעלבים וַתִּכְבַּד֙וַתִּכְבַּדותכבד יַ֣דיַדיד בֵּיתבֵּיתבית־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף וַיִּהְי֖וּוַיִּהְיוּויהיו לָמַֽסלָמַסלמס׃׃׃ 1:36 וּגְבוּל֙וּגְבוּלוגבול הָאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי מִֽמַּעֲלֵ֖המִמַּעֲלֵהממעלה עַקְרַבִּ֑יםעַקְרַבִּיםעקרבים מֵהַסֶּ֖לַעמֵהַסֶּלַעמהסלע וָמָֽעְלָהוָמָעְלָהומעלה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain