Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 14

14:1 וַיֵּ֥רֶדוַיֵּרֶדוירד שִׁמְשׁ֖וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון תִּמְנָ֑תָהתִּמְנָתָהתמנתה וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא אִשָּׁ֛האִשָּׁהאשה בְּתִמְנָ֖תָהבְּתִמְנָתָהבתמנתה מִבְּנ֥וֹתמִבְּנוֹתמבנות פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 14:2 וַיַּ֗עַלוַיַּעַלויעל וַיַּגֵּד֙וַיַּגֵּדויגד לְאָבִ֣יולְאָבִיולאביו וּלְאִמּ֔וֹוּלְאִמּוֹולאמו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אִשָּׁ֛האִשָּׁהאשה רָאִ֥יתִירָאִיתִיראיתי בְתִמְנָ֖תָהבְתִמְנָתָהבתמנתה מִבְּנ֣וֹתמִבְּנוֹתמבנות פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה קְחוּקְחוּקחו־־־אוֹתָ֥הּאוֹתָהּאותה לִּ֖ילִּילי לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 14:3 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֜וֹלוֹלו אָבִ֣יואָבִיואביו וְאִמּ֗וֹוְאִמּוֹואמו הַאֵין֩הַאֵיןהאין בִּבְנ֨וֹתבִּבְנוֹתבבנות אַחֶ֤יךָאַחֶיךָאחיך וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־עַמִּי֙עַמִּיעמי אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֤האַתָּהאתה הוֹלֵךְ֙הוֹלֵךְהולך לָקַ֣חַתלָקַחַתלקחת אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה מִפְּלִשְׁתִּ֖יםמִפְּלִשְׁתִּיםמפלשתים הָעֲרֵלִ֑יםהָעֲרֵלִיםהערלים וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁמְשׁ֤וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון אֶלאֶלאל־־־אָבִיו֙אָבִיואביו אוֹתָ֣הּאוֹתָהּאותה קַֽחקַחקח־־־לִ֔ילִילי כִּֽיכִּיכי־־־הִ֖יאהִיאהיא יָשְׁרָ֥היָשְׁרָהישרה בְעֵינָֽיבְעֵינָיבעיני׃׃׃ 14:4 וְאָבִ֨יווְאָבִיוואביו וְאִמּ֜וֹוְאִמּוֹואמו לֹ֣אלֹאלא יָדְע֗וּיָדְעוּידעו כִּ֤יכִּיכי מֵיְהוָה֙מֵיְהוָהמיהוה הִ֔יאהִיאהיא כִּיכִּיכי־־־תֹאֲנָ֥התֹאֲנָהתאנה הֽוּאהוּאהוא־־־מְבַקֵּ֖שׁמְבַקֵּשׁמבקש מִפְּלִשְׁתִּ֑יםמִפְּלִשְׁתִּיםמפלשתים וּבָעֵ֣תוּבָעֵתובעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים מֹשְׁלִ֥יםמֹשְׁלִיםמשלים בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ פפפ
14:5 וַיֵּ֧רֶדוַיֵּרֶדוירד שִׁמְשׁ֛וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון וְאָבִ֥יווְאָבִיוואביו וְאִמּ֖וֹוְאִמּוֹואמו תִּמְנָ֑תָהתִּמְנָתָהתמנתה וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו עַדעַדעד־־־כַּרְמֵ֣יכַּרְמֵיכרמי תִמְנָ֔תָהתִמְנָתָהתמנתה וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה כְּפִ֣ירכְּפִירכפיר אֲרָי֔וֹתאֲרָיוֹתאריות שֹׁאֵ֖גשֹׁאֵגשאג לִקְרָאתֽוֹלִקְרָאתוֹלקראתו׃׃׃ 14:6 וַתִּצְלַ֨חוַתִּצְלַחותצלח עָלָ֜יועָלָיועליו ר֣וּחַרוּחַרוח יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַֽיְשַׁסְּעֵ֙הוּ֙וַיְשַׁסְּעֵהוּוישסעהו כְּשַׁסַּ֣עכְּשַׁסַּעכשסע הַגְּדִ֔יהַגְּדִיהגדי וּמְא֖וּמָהוּמְאוּמָהומאומה אֵ֣יןאֵיןאין בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו וְלֹ֤אוְלֹאולא הִגִּיד֙הִגִּידהגיד לְאָבִ֣יולְאָבִיולאביו וּלְאִמּ֔וֹוּלְאִמּוֹולאמו אֵ֖תאֵתאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 14:7 וַיֵּ֖רֶדוַיֵּרֶדוירד וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר לָאִשָּׁ֑הלָאִשָּׁהלאשה וַתִּישַׁ֖רוַתִּישַׁרותישר בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני שִׁמְשֽׁוֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון׃׃׃ 14:8 וַיָּ֤שָׁבוַיָּשָׁבוישב מִיָּמִים֙מִיָּמִיםמימים לְקַחְתָּ֔הּלְקַחְתָּהּלקחתה וַיָּ֣סַרוַיָּסַרויסר לִרְא֔וֹתלִרְאוֹתלראות אֵ֖תאֵתאת מַפֶּ֣לֶתמַפֶּלֶתמפלת הָאַרְיֵ֑ההָאַרְיֵההאריה וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה עֲדַ֧תעֲדַתעדת דְּבוֹרִ֛יםדְּבוֹרִיםדבורים בִּגְוִיַּ֥תבִּגְוִיַּתבגוית הָאַרְיֵ֖ההָאַרְיֵההאריה וּדְבָֽשׁוּדְבָשׁודבש׃׃׃ 14:9 וַיִּרְדֵּ֣הוּוַיִּרְדֵּהוּוירדהו אֶלאֶלאל־־־כַּפָּ֗יוכַּפָּיוכפיו וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הָלוֹךְ֙הָלוֹךְהלוך וְאָכֹ֔לוְאָכֹלואכל וַיֵּ֙לֶךְ֙וַיֵּלֶךְוילך אֶלאֶלאל־־־אָבִ֣יואָבִיואביו וְאֶלוְאֶלואל־־־אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן לָהֶ֖םלָהֶםלהם וַיֹּאכֵ֑לוּוַיֹּאכֵלוּויאכלו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הִגִּ֣ידהִגִּידהגיד לָהֶ֔םלָהֶםלהם כִּ֛יכִּיכי מִגְּוִיַּ֥תמִגְּוִיַּתמגוית הָאַרְיֵ֖ההָאַרְיֵההאריה רָדָ֥הרָדָהרדה הַדְּבָֽשׁהַדְּבָשׁהדבש׃׃׃ 14:10 וַיֵּ֥רֶדוַיֵּרֶדוירד אָבִ֖יהוּאָבִיהוּאביהו אֶלאֶלאל־־־הָאִשָּׁ֑ההָאִשָּׁההאשה וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש שָׁ֤םשָׁםשם שִׁמְשׁוֹן֙שִׁמְשׁוֹןשמשון מִשְׁתֶּ֔המִשְׁתֶּהמשתה כִּ֛יכִּיכי כֵּ֥ןכֵּןכן יַעֲשׂ֖וּיַעֲשׂוּיעשו הַבַּחוּרִֽיםהַבַּחוּרִיםהבחורים׃׃׃ 14:11 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי כִּרְאוֹתָ֣םכִּרְאוֹתָםכראותם אוֹת֑וֹאוֹתוֹאותו וַיִּקְחוּ֙וַיִּקְחוּויקחו שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים מֵֽרֵעִ֔יםמֵרֵעִיםמרעים וַיִּהְי֖וּוַיִּהְיוּויהיו אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 14:12 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם שִׁמְשׁ֔וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון אָחֽוּדָהאָחוּדָהאחודה־־־נָּ֥אנָּאנא לָכֶ֖םלָכֶםלכם חִידָ֑החִידָהחידה אִםאִםאם־־־הַגֵּ֣דהַגֵּדהגד תַּגִּידוּ֩תַּגִּידוּתגידו אוֹתָ֨הּאוֹתָהּאותה לִ֜ילִילי שִׁבְעַ֨תשִׁבְעַתשבעת יְמֵ֤ייְמֵיימי הַמִּשְׁתֶּה֙הַמִּשְׁתֶּההמשתה וּמְצָאתֶ֔םוּמְצָאתֶםומצאתם וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי לָכֶם֙לָכֶםלכם שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים סְדִינִ֔יםסְדִינִיםסדינים וּשְׁלֹשִׁ֖יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים חֲלִפֹ֥תחֲלִפֹתחלפת בְּגָדִֽיםבְּגָדִיםבגדים׃׃׃ 14:13 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֣אלֹאלא תוּכְלוּ֮תוּכְלוּתוכלו לְהַגִּ֣ידלְהַגִּידלהגיד לִי֒לִילי וּנְתַתֶּ֨םוּנְתַתֶּםונתתם אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם לִי֙לִילי שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים סְדִינִ֔יםסְדִינִיםסדינים וּשְׁלֹשִׁ֖יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים חֲלִיפ֣וֹתחֲלִיפוֹתחליפות בְּגָדִ֑יםבְּגָדִיםבגדים וַיֹּ֣אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו ל֔וֹלוֹלו ח֥וּדָהחוּדָהחודה חִידָתְךָ֖חִידָתְךָחידתך וְנִשְׁמָעֶֽנָּהוְנִשְׁמָעֶנָּהונשמענה׃׃׃ 14:14 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֗םלָהֶםלהם מֵהָֽאֹכֵל֙מֵהָאֹכֵלמהאכל יָצָ֣איָצָאיצא מַאֲכָ֔למַאֲכָלמאכל וּמֵעַ֖זוּמֵעַזומעז יָצָ֣איָצָאיצא מָת֑וֹקמָתוֹקמתוק וְלֹ֥אוְלֹאולא יָכְל֛וּיָכְלוּיכלו לְהַגִּ֥ידלְהַגִּידלהגיד הַחִידָ֖ההַחִידָההחידה שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 14:15 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֗יהַשְּׁבִיעִיהשביעי וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לְאֵֽשֶׁתלְאֵשֶׁתלאשת־־־שִׁמְשׁוֹן֙שִׁמְשׁוֹןשמשון פַּתִּ֣יפַּתִּיפתי אֶתאֶתאת־־־אִישֵׁ֗ךְאִישֵׁךְאישך וְיַגֶּדוְיַגֶּדויגד־־־לָ֙נוּ֙לָנוּלנו אֶתאֶתאת־־־הַ֣חִידָ֔ההַחִידָההחידה פֶּןפֶּןפן־־־נִשְׂרֹ֥ףנִשְׂרֹףנשרף אוֹתָ֛ךְאוֹתָךְאותך וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אָבִ֖יךְאָבִיךְאביך בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש הַלְיָרְשֵׁ֕נוּהַלְיָרְשֵׁנוּהלירשנו קְרָאתֶ֥םקְרָאתֶםקראתם לָ֖נוּלָנוּלנו הֲלֹֽאהֲלֹאהלא׃׃׃ 14:16 וַתֵּבְךְּ֩וַתֵּבְךְּותבך אֵ֨שֶׁתאֵשֶׁתאשת שִׁמְשׁ֜וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון עָלָ֗יועָלָיועליו וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר רַקרַקרק־־־שְׂנֵאתַ֙נִי֙שְׂנֵאתַנִישנאתני וְלֹ֣אוְלֹאולא אֲהַבְתָּ֔נִיאֲהַבְתָּנִיאהבתני הַֽחִידָ֥ההַחִידָההחידה חַ֙דְתָּ֙חַדְתָּחדת לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני עַמִּ֔יעַמִּיעמי וְלִ֖יוְלִיולי לֹ֣אלֹאלא הִגַּ֑דְתָּההִגַּדְתָּההגדתה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָ֗הּלָהּלה הִנֵּ֨ההִנֵּההנה לְאָבִ֧ילְאָבִילאבי וּלְאִמִּ֛יוּלְאִמִּיולאמי לֹ֥אלֹאלא הִגַּ֖דְתִּיהִגַּדְתִּיהגדתי וְלָ֥ךְוְלָךְולך אַגִּֽידאַגִּידאגיד׃׃׃ 14:17 וַתֵּ֤בְךְּוַתֵּבְךְּותבך עָלָיו֙עָלָיועליו שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָיָ֥ההָיָההיה לָהֶ֖םלָהֶםלהם הַמִּשְׁתֶּ֑ההַמִּשְׁתֶּההמשתה וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֗יהַשְּׁבִיעִיהשביעי וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־לָהּ֙לָהּלה כִּ֣יכִּיכי הֱצִיקַ֔תְהוּהֱצִיקַתְהוּהציקתהו וַתַּגֵּ֥דוַתַּגֵּדותגד הַחִידָ֖ההַחִידָההחידה לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני עַמָּֽהּעַמָּהּעמה׃׃׃ 14:18 וַיֹּ֣אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו לוֹ֩לוֹלו אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי הָעִ֜ירהָעִירהעיר בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֗יהַשְּׁבִיעִיהשביעי בְּטֶ֙רֶם֙בְּטֶרֶםבטרם יָבֹ֣איָבֹאיבא הַחַ֔רְסָההַחַרְסָההחרסה מַהמַהמה־־־מָּת֣וֹקמָּתוֹקמתוק מִדְּבַ֔שׁמִדְּבַשׁמדבש וּמֶ֥הוּמֶהומה עַ֖זעַזעז מֵאֲרִ֑ימֵאֲרִימארי וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֔םלָהֶםלהם לוּלֵא֙לוּלֵאלולא חֲרַשְׁתֶּ֣םחֲרַשְׁתֶּםחרשתם בְּעֶגְלָתִ֔יבְּעֶגְלָתִיבעגלתי לֹ֥אלֹאלא מְצָאתֶ֖םמְצָאתֶםמצאתם חִידָתִֽיחִידָתִיחידתי׃׃׃ 14:19 וַתִּצְלַ֨חוַתִּצְלַחותצלח עָלָ֜יועָלָיועליו ר֣וּחַרוּחַרוח יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַיֵּ֨רֶדוַיֵּרֶדוירד אַשְׁקְל֜וֹןאַשְׁקְלוֹןאשקלון וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך מֵהֶ֣םמֵהֶםמהם ׀׀׀ שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים אִ֗ישׁאִישׁאיש וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־חֲלִ֣יצוֹתָ֔םחֲלִיצוֹתָםחליצותם וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן הַחֲלִיפ֔וֹתהַחֲלִיפוֹתהחליפות לְמַגִּידֵ֖ילְמַגִּידֵילמגידי הַחִידָ֑ההַחִידָההחידה וַיִּ֣חַרוַיִּחַרויחר אַפּ֔וֹאַפּוֹאפו וַיַּ֖עַלוַיַּעַלויעל בֵּ֥יתבֵּיתבית אָבִֽיהוּאָבִיהוּאביהו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain