Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 2

וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר אַעֲלֶ֨האַעֲלֶהאעלה אֶתְכֶ֜םאֶתְכֶםאתכם מִמִּצְרַ֗יִםמִמִּצְרַיִםממצרים וָאָבִ֤יאוָאָבִיאואביא אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם אֶלאֶלאל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֙עְתִּי֙נִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לַאֲבֹ֣תֵיכֶ֔םלַאֲבֹתֵיכֶםלאבתיכם וָאֹמַ֕רוָאֹמַרואמר לֹֽאלֹאלא־־־אָפֵ֧ראָפֵראפר בְּרִיתִ֛יבְּרִיתִיבריתי אִתְּכֶ֖םאִתְּכֶםאתכם לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 2:2 וְאַתֶּ֗םוְאַתֶּםואתם לֹֽאלֹאלא־־־תִכְרְת֤וּתִכְרְתוּתכרתו בְרִית֙בְרִיתברית לְיֽוֹשְׁבֵי֙לְיוֹשְׁבֵיליושבי הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת מִזְבְּחוֹתֵיהֶ֖םמִזְבְּחוֹתֵיהֶםמזבחותיהם תִּתֹּצ֑וּןתִּתֹּצוּןתתצון וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שְׁמַעְתֶּ֥םשְׁמַעְתֶּםשמעתם בְּקֹלִ֖יבְּקֹלִיבקלי מַהמַהמה־־־זֹּ֥אתזֹּאתזאת עֲשִׂיתֶֽםעֲשִׂיתֶםעשיתם׃׃׃ 2:3 וְגַ֣םוְגַםוגם אָמַ֔רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי לֹֽאלֹאלא־־־אֲגָרֵ֥שׁאֲגָרֵשׁאגרש אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם מִפְּנֵיכֶ֑םמִפְּנֵיכֶםמפניכם וְהָי֤וּוְהָיוּוהיו לָכֶם֙לָכֶםלכם לְצִדִּ֔יםלְצִדִּיםלצדים וֵאלֹ֣הֵיהֶ֔םוֵאלֹהֵיהֶםואלהיהם יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו לָכֶ֖םלָכֶםלכם לְמוֹקֵֽשׁלְמוֹקֵשׁלמוקש׃׃׃ 2:4 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כְּדַבֵּ֞רכְּדַבֵּרכדבר מַלְאַ֤ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֶֽלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֖יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּשְׂא֥וּוַיִּשְׂאוּוישאו הָעָ֛םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־קוֹלָ֖םקוֹלָםקולם וַיִּבְכּֽוּוַיִּבְכּוּויבכו׃׃׃ 2:5 וַֽיִּקְרְא֛וּוַיִּקְרְאוּויקראו שֵֽׁםשֵׁםשם־־־הַמָּק֥וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַה֖וּאהַהוּאההוא בֹּכִ֑יםבֹּכִיםבכים וַיִּזְבְּחוּוַיִּזְבְּחוּויזבחו־־־שָׁ֖םשָׁםשם לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ פפפ
2:6 וַיְשַׁלַּ֥חוַיְשַׁלַּחוישלח יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וַיֵּלְכ֧וּוַיֵּלְכוּוילכו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אִ֥ישׁאִישׁאיש לְנַחֲלָת֖וֹלְנַחֲלָתוֹלנחלתו לָרֶ֥שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 2:7 וַיַּעַבְד֤וּוַיַּעַבְדוּויעבדו הָעָם֙הָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי יְהוֹשֻׁ֑עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ יְמֵ֣ייְמֵיימי הַזְּקֵנִ֗יםהַזְּקֵנִיםהזקנים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֶאֱרִ֤יכוּהֶאֱרִיכוּהאריכו יָמִים֙יָמִיםימים אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי יְהוֹשׁ֔וּעַיְהוֹשׁוּעַיהושוע אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רָא֗וּרָאוּראו אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־מַעֲשֵׂ֤המַעֲשֵׂהמעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה לְיִשְׂרָאֵֽללְיִשְׂרָאֵללישראל׃׃׃ 2:8 וַיָּ֛מָתוַיָּמָתוימת יְהוֹשֻׁ֥עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בִּןבִּןבן־־־נ֖וּןנוּןנון עֶ֣בֶדעֶבֶדעבד יְהוָ֑היְהוָהיהוה בֶּןבֶּןבן־־־מֵאָ֥המֵאָהמאה וָעֶ֖שֶׂרוָעֶשֶׂרועשר שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 2:9 וַיִּקְבְּר֤וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אוֹתוֹ֙אוֹתוֹאותו בִּגְב֣וּלבִּגְבוּלבגבול נַחֲלָת֔וֹנַחֲלָתוֹנחלתו בְּתִמְנַתבְּתִמְנַתבתמנת־־־חֶ֖רֶסחֶרֶסחרס בְּהַ֣רבְּהַרבהר אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים מִצְּפ֖וֹןמִצְּפוֹןמצפון לְהַרלְהַרלהר־־־גָּֽעַשׁגָּעַשׁגעש׃׃׃ 2:10 וְגַם֙וְגַםוגם כָּלכָּלכל־־־הַדּ֣וֹרהַדּוֹרהדור הַה֔וּאהַהוּאההוא נֶאֶסְפ֖וּנֶאֶסְפוּנאספו אֶלאֶלאל־־־אֲבוֹתָ֑יואֲבוֹתָיואבותיו וַיָּקָם֩וַיָּקָםויקם דּ֨וֹרדּוֹרדור אַחֵ֜ראַחֵראחר אַחֲרֵיהֶ֗םאַחֲרֵיהֶםאחריהם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָֽדְעוּ֙יָדְעוּידעו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְגַם֙וְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־הַֽמַּעֲשֶׂ֔ההַמַּעֲשֶׂההמעשה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה לְיִשְׂרָאֵֽללְיִשְׂרָאֵללישראל׃׃׃ ססס 2:11 וַיַּעֲשׂ֧וּוַיַּעֲשׂוּויעשו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיַּעַבְד֖וּוַיַּעַבְדוּויעבדו אֶתאֶתאת־־־הַבְּעָלִֽיםהַבְּעָלִיםהבעלים׃׃׃ 2:12 וַיַּעַזְב֞וּוַיַּעַזְבוּויעזבו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתָ֗םאֲבוֹתָםאבותם הַמּוֹצִ֣יאהַמּוֹצִיאהמוציא אוֹתָם֮אוֹתָםאותם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַיִם֒מִצְרַיִםמצרים וַיֵּלְכ֞וּוַיֵּלְכוּוילכו אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי ׀׀׀ אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֗יםאֲחֵרִיםאחרים מֵאֱלֹהֵ֤ימֵאֱלֹהֵימאלהי הָֽעַמִּים֙הָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר סְבִיב֣וֹתֵיהֶ֔םסְבִיבוֹתֵיהֶםסביבותיהם וַיִּֽשְׁתַּחֲו֖וּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לָהֶ֑םלָהֶםלהם וַיַּכְעִ֖סוּוַיַּכְעִסוּויכעסו אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:13 וַיַּעַזְב֖וּוַיַּעַזְבוּויעזבו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיַּעַבְד֥וּוַיַּעַבְדוּויעבדו לַבַּ֖עַללַבַּעַללבעל וְלָעַשְׁתָּרֽוֹתוְלָעַשְׁתָּרוֹתולעשתרות׃׃׃ 2:14 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֤ףאַףאף יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַֽיִּתְּנֵם֙וַיִּתְּנֵםויתנם בְּיַדבְּיַדביד־־־שֹׁסִ֔יםשֹׁסִיםשסים וַיָּשֹׁ֖סּוּוַיָּשֹׁסּוּוישסו אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם וַֽיִּמְכְּרֵ֞םוַיִּמְכְּרֵםוימכרם בְּיַ֤דבְּיַדביד אֽוֹיְבֵיהֶם֙אוֹיְבֵיהֶםאויביהם מִסָּבִ֔יבמִסָּבִיבמסביב וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָכְל֣וּיָכְלוּיכלו ע֔וֹדעוֹדעוד לַעֲמֹ֖דלַעֲמֹדלעמד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני אוֹיְבֵיהֶֽםאוֹיְבֵיהֶםאויביהם׃׃׃ 2:15 בְּכֹ֣לבְּכֹלבכל ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָצְא֗וּיָצְאוּיצאו יַדיַדיד־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה הָיְתָההָיְתָההיתה־־־בָּ֣םבָּםבם לְרָעָ֔הלְרָעָהלרעה כַּֽאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְכַאֲשֶׁ֛רוְכַאֲשֶׁרוכאשר נִשְׁבַּ֥ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֖היְהוָהיהוה לָהֶ֑םלָהֶםלהם וַיֵּ֥צֶרוַיֵּצֶרויצר לָהֶ֖םלָהֶםלהם מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 2:16 וַיָּ֥קֶםוַיָּקֶםויקם יְהוָ֖היְהוָהיהוה שֹֽׁפְטִ֑יםשֹׁפְטִיםשפטים וַיּ֣וֹשִׁיע֔וּםוַיּוֹשִׁיעוּםויושיעום מִיַּ֖דמִיַּדמיד שֹׁסֵיהֶֽםשֹׁסֵיהֶםשסיהם׃׃׃ 2:17 וְגַ֤םוְגַםוגם אֶלאֶלאל־־־שֹֽׁפְטֵיהֶם֙שֹׁפְטֵיהֶםשפטיהם לֹ֣אלֹאלא שָׁמֵ֔עוּשָׁמֵעוּשמעו כִּ֣יכִּיכי זָנ֗וּזָנוּזנו אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וַיִּֽשְׁתַּחֲו֖וּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לָהֶ֑םלָהֶםלהם סָ֣רוּסָרוּסרו מַהֵ֗רמַהֵרמהר מִןמִןמן־־־הַדֶּ֜רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הָלְכ֧וּהָלְכוּהלכו אֲבוֹתָ֛םאֲבוֹתָםאבותם לִשְׁמֹ֥עַלִשְׁמֹעַלשמע מִצְוֺתמִצְוֺתמצות־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֹאלֹאלא־־־עָ֥שׂוּעָשׂוּעשו כֵֽןכֵןכן׃׃׃ 2:18 וְכִֽיוְכִיוכי־־־הֵקִ֨יםהֵקִיםהקים יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ לָהֶם֮לָהֶםלהם שֹֽׁפְטִים֒שֹׁפְטִיםשפטים וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה יְהוָה֙יְהוָהיהוה עִםעִםעם־־־הַשֹּׁפֵ֔טהַשֹּׁפֵטהשפט וְהֽוֹשִׁיעָם֙וְהוֹשִׁיעָםוהושיעם מִיַּ֣דמִיַּדמיד אֹֽיְבֵיהֶ֔םאֹיְבֵיהֶםאיביהם כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי הַשּׁוֹפֵ֑טהַשּׁוֹפֵטהשופט כִּֽיכִּיכי־־־יִנָּחֵ֤םיִנָּחֵםינחם יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִנַּֽאֲקָתָ֔םמִנַּאֲקָתָםמנאקתם מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני לֹחֲצֵיהֶ֖םלֹחֲצֵיהֶםלחציהם וְדֹחֲקֵיהֶֽםוְדֹחֲקֵיהֶםודחקיהם׃׃׃ 2:19 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בְּמ֣וֹתבְּמוֹתבמות הַשּׁוֹפֵ֗טהַשּׁוֹפֵטהשופט יָשֻׁ֙בוּ֙יָשֻׁבוּישבו וְהִשְׁחִ֣יתוּוְהִשְׁחִיתוּוהשחיתו מֵֽאֲבוֹתָ֔םמֵאֲבוֹתָםמאבותם לָלֶ֗כֶתלָלֶכֶתללכת אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים לְעָבְדָ֖םלְעָבְדָםלעבדם וּלְהִשְׁתַּחֲוֺ֣תוּלְהִשְׁתַּחֲוֺתולהשתחות לָהֶ֑םלָהֶםלהם לֹ֤אלֹאלא הִפִּ֙ילוּ֙הִפִּילוּהפילו מִמַּ֣עַלְלֵיהֶ֔םמִמַּעַלְלֵיהֶםממעלליהם וּמִדַּרְכָּ֖םוּמִדַּרְכָּםומדרכם הַקָּשָֽׁההַקָּשָׁההקשה׃׃׃ 2:20 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֥ףאַףאף יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעַן֩יַעַןיען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָבְר֜וּעָבְרוּעברו הַגּ֣וֹיהַגּוֹיהגוי הַזֶּ֗ההַזֶּההזה אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִי֙בְּרִיתִיבריתי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּ֣יתִיצִוִּיתִיצויתי אֶתאֶתאת־־־אֲבוֹתָ֔םאֲבוֹתָםאבותם וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו לְקוֹלִֽילְקוֹלִילקולי׃׃׃ 2:21 גַּםגַּםגם־־־אֲנִי֙אֲנִיאני לֹ֣אלֹאלא אוֹסִ֔יףאוֹסִיףאוסיף לְהוֹרִ֥ישׁלְהוֹרִישׁלהוריש אִ֖ישׁאִישׁאיש מִפְּנֵיהֶ֑םמִפְּנֵיהֶםמפניהם מִןמִןמן־־־הַגּוֹיִ֛םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָזַ֥בעָזַבעזב יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַיָּמֹֽתוַיָּמֹתוימת׃׃׃ 2:22 לְמַ֛עַןלְמַעַןלמען נַסּ֥וֹתנַסּוֹתנסות בָּ֖םבָּםבם אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הֲשֹׁמְרִ֣יםהֲשֹׁמְרִיםהשמרים הֵם֩הֵםהם אֶתאֶתאת־־־דֶּ֨רֶךְדֶּרֶךְדרך יְהוָ֜היְהוָהיהוה לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת בָּ֗םבָּםבם כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר שָׁמְר֥וּשָׁמְרוּשמרו אֲבוֹתָ֖םאֲבוֹתָםאבותם אִםאִםאם־־־לֹֽאלֹאלא׃׃׃ 2:23 וַיַּנַּ֤חוַיַּנַּחוינח יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַגּוֹיִ֣םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי הוֹרִישָׁ֖םהוֹרִישָׁםהורישם מַהֵ֑רמַהֵרמהר וְלֹ֥אוְלֹאולא נְתָנָ֖םנְתָנָםנתנם בְּיַדבְּיַדביד־־־יְהוֹשֻֽׁעַיְהוֹשֻׁעַיהושע׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain