Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 4

4:1 וַיֹּסִ֙פוּ֙וַיֹּסִפוּויספו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאֵה֖וּדוְאֵהוּדואהוד מֵֽתמֵתמת׃׃׃ 4:2 וַיִּמְכְּרֵ֣םוַיִּמְכְּרֵםוימכרם יְהוָ֗היְהוָהיהוה בְּיַד֙בְּיַדביד יָבִ֣יןיָבִיןיבין מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בְּחָצ֑וֹרבְּחָצוֹרבחצור וְשַׂרוְשַׂרושר־־־צְבָאוֹ֙צְבָאוֹצבאו סִֽיסְרָ֔אסִיסְרָאסיסרא וְה֥וּאוְהוּאוהוא יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בַּחֲרֹ֥שֶׁתבַּחֲרֹשֶׁתבחרשת הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃ 4:3 וַיִּצְעֲק֥וּוַיִּצְעֲקוּויצעקו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֠יכִּיכי תְּשַׁ֨עתְּשַׁעתשע מֵא֤וֹתמֵאוֹתמאות רֶֽכֶברֶכֶברכב־־־בַּרְזֶל֙בַּרְזֶלברזל ל֔וֹלוֹלו וְ֠הוּאוְהוּאוהוא לָחַ֞ץלָחַץלחץ אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֧יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל בְּחָזְקָ֖הבְּחָזְקָהבחזקה עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ ססס 4:4 וּדְבוֹרָה֙וּדְבוֹרָהודבורה אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה נְבִיאָ֔הנְבִיאָהנביאה אֵ֖שֶׁתאֵשֶׁתאשת לַפִּיד֑וֹתלַפִּידוֹתלפידות הִ֛יאהִיאהיא שֹׁפְטָ֥השֹׁפְטָהשפטה אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בָּעֵ֥תבָּעֵתבעת הַהִֽיאהַהִיאההיא׃׃׃ 4:5 וְ֠הִיאוְהִיאוהיא יוֹשֶׁ֨בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־תֹּ֜מֶרתֹּמֶרתמר דְּבוֹרָ֗הדְּבוֹרָהדבורה בֵּ֧יןבֵּיןבין הָרָמָ֛ההָרָמָההרמה וּבֵ֥יןוּבֵיןובין בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֖לאֵלאל בְּהַ֣רבְּהַרבהר אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים וַיַּעֲל֥וּוַיַּעֲלוּויעלו אֵלֶ֛יהָאֵלֶיהָאליה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לַמִּשְׁפָּֽטלַמִּשְׁפָּטלמשפט׃׃׃ 4:6 וַתִּשְׁלַ֗חוַתִּשְׁלַחותשלח וַתִּקְרָא֙וַתִּקְרָאותקרא לְבָרָ֣קלְבָרָקלברק בֶּןבֶּןבן־־־אֲבִינֹ֔עַםאֲבִינֹעַםאבינעם מִקֶּ֖דֶשׁמִקֶּדֶשׁמקדש נַפְתָּלִ֑ינַפְתָּלִינפתלי וַתֹּ֨אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא צִוָּ֣הצִוָּהצוה ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לֵ֤ךְלֵךְלך וּמָֽשַׁכְתָּ֙וּמָשַׁכְתָּומשכת בְּהַ֣רבְּהַרבהר תָּב֔וֹרתָּבוֹרתבור וְלָקַחְתָּ֣וְלָקַחְתָּולקחת עִמְּךָ֗עִמְּךָעמך עֲשֶׂ֤רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים אִ֔ישׁאִישׁאיש מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני נַפְתָּלִ֖ינַפְתָּלִינפתלי וּמִבְּנֵ֥יוּמִבְּנֵיומבני זְבֻלֽוּןזְבֻלוּןזבלון׃׃׃ 4:7 וּמָשַׁכְתִּ֨יוּמָשַׁכְתִּיומשכתי אֵלֶ֜יךָאֵלֶיךָאליך אֶלאֶלאל־־־נַ֣חַלנַחַלנחל קִישׁ֗וֹןקִישׁוֹןקישון אֶתאֶתאת־־־סִֽיסְרָא֙סִיסְרָאסיסרא שַׂרשַׂרשר־־־צְבָ֣אצְבָאצבא יָבִ֔יןיָבִיןיבין וְאֶתוְאֶתואת־־־רִכְבּ֖וֹרִכְבּוֹרכבו וְאֶתוְאֶתואת־־־הֲמוֹנ֑וֹהֲמוֹנוֹהמונו וּנְתַתִּ֖יהוּוּנְתַתִּיהוּונתתיהו בְּיָדֶֽךָבְּיָדֶךָבידך׃׃׃ 4:8 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה בָּרָ֔קבָּרָקברק אִםאִםאם־־־תֵּלְכִ֥יתֵּלְכִיתלכי עִמִּ֖יעִמִּיעמי וְהָלָ֑כְתִּיוְהָלָכְתִּיוהלכתי וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֥אלֹאלא תֵלְכִ֛יתֵלְכִיתלכי עִמִּ֖יעִמִּיעמי לֹ֥אלֹאלא אֵלֵֽךְאֵלֵךְאלך׃׃׃ 4:9 וַתֹּ֜אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָלֹ֧ךְהָלֹךְהלך אֵלֵ֣ךְאֵלֵךְאלך עִמָּ֗ךְעִמָּךְעמך אֶ֚פֶסאֶפֶסאפס כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא תִֽהְיֶ֜התִהְיֶהתהיה תִּֽפְאַרְתְּךָ֗תִּפְאַרְתְּךָתפארתך עַלעַלעל־־־הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אַתָּ֣האַתָּהאתה הוֹלֵ֔ךְהוֹלֵךְהולך כִּ֣יכִּיכי בְֽיַדבְיַדביד־־־אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה יִמְכֹּ֥ריִמְכֹּרימכר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־סִֽיסְרָ֑אסִיסְרָאסיסרא וַתָּ֧קָםוַתָּקָםותקם דְּבוֹרָ֛הדְּבוֹרָהדבורה וַתֵּ֥לֶךְוַתֵּלֶךְותלך עִםעִםעם־־־בָּרָ֖קבָּרָקברק קֶֽדְשָׁהקֶדְשָׁהקדשה׃׃׃ 4:10 וַיַּזְעֵ֨קוַיַּזְעֵקויזעק בָּרָ֜קבָּרָקברק אֶתאֶתאת־־־זְבוּלֻ֤ןזְבוּלֻןזבולן וְאֶתוְאֶתואת־־־נַפְתָּלִי֙נַפְתָּלִינפתלי קֶ֔דְשָׁהקֶדְשָׁהקדשה וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל בְּרַגְלָ֔יובְּרַגְלָיוברגליו עֲשֶׂ֥רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת אַלְפֵ֖יאַלְפֵיאלפי אִ֑ישׁאִישׁאיש וַתַּ֥עַלוַתַּעַלותעל עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו דְּבוֹרָֽהדְּבוֹרָהדבורה׃׃׃ 4:11 וְחֶ֤בֶרוְחֶבֶרוחבר הַקֵּינִי֙הַקֵּינִיהקיני נִפְרָ֣דנִפְרָדנפרד מִקַּ֔יִןמִקַּיִןמקין מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני חֹבָ֖בחֹבָבחבב חֹתֵ֣ןחֹתֵןחתן מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיֵּ֣טוַיֵּטויט אָהֳל֔וֹאָהֳלוֹאהלו עַדעַדעד־־־אֵל֥וֹןאֵלוֹןאלון [בַּצְעַנִּים כ][בַּצְעַנִּים כ][בצענים כ] (בְּצַעֲנַנִּ֖ים ק)(בְּצַעֲנַנִּים ק)(בצעננים ק) אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֶתאֶתאת־־־קֶֽדֶשׁקֶדֶשׁקדש׃׃׃ 4:12 וַיַּגִּ֖דוּוַיַּגִּדוּויגדו לְסִֽיסְרָ֑אלְסִיסְרָאלסיסרא כִּ֥יכִּיכי עָלָ֛העָלָהעלה בָּרָ֥קבָּרָקברק בֶּןבֶּןבן־־־אֲבִינֹ֖עַםאֲבִינֹעַםאבינעם הַרהַרהר־־־תָּבֽוֹרתָּבוֹרתבור׃׃׃ ססס 4:13 וַיַּזְעֵ֨קוַיַּזְעֵקויזעק סִֽיסְרָ֜אסִיסְרָאסיסרא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־רִכְבּ֗וֹרִכְבּוֹרכבו תְּשַׁ֤עתְּשַׁעתשע מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות רֶ֣כֶברֶכֶברכב בַּרְזֶ֔לבַּרְזֶלברזל וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו מֵחֲרֹ֥שֶׁתמֵחֲרֹשֶׁתמחרשת הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים אֶלאֶלאל־־־נַ֥חַלנַחַלנחל קִישֽׁוֹןקִישׁוֹןקישון׃׃׃ 4:14 וַתֹּאמֶר֩וַתֹּאמֶרותאמר דְּבֹרָ֨הדְּבֹרָהדברה אֶלאֶלאל־־־בָּרָ֜קבָּרָקברק ק֗וּםקוּםקום כִּ֣יכִּיכי זֶ֤הזֶהזה הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נָתַ֨ןנָתַןנתן יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־סִֽיסְרָא֙סִיסְרָאסיסרא בְּיָדֶ֔ךָבְּיָדֶךָבידך הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא יְהוָ֖היְהוָהיהוה יָצָ֣איָצָאיצא לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך וַיֵּ֤רֶדוַיֵּרֶדוירד בָּרָק֙בָּרָקברק מֵהַ֣רמֵהַרמהר תָּב֔וֹרתָּבוֹרתבור וַעֲשֶׂ֧רֶתוַעֲשֶׂרֶתועשרת אֲלָפִ֛יםאֲלָפִיםאלפים אִ֖ישׁאִישׁאיש אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 4:15 וַיָּ֣הָםוַיָּהָםויהם יְ֠הוָהיְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־סִֽיסְרָ֨אסִיסְרָאסיסרא וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הָרֶ֧כֶבהָרֶכֶבהרכב וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הַֽמַּחֲנֶ֛ההַמַּחֲנֶההמחנה לְפִילְפִילפי־־־חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני בָרָ֑קבָרָקברק וַיֵּ֧רֶדוַיֵּרֶדוירד סִֽיסְרָ֛אסִיסְרָאסיסרא מֵעַ֥למֵעַלמעל הַמֶּרְכָּבָ֖ההַמֶּרְכָּבָההמרכבה וַיָּ֥נָסוַיָּנָסוינס בְּרַגְלָֽיובְּרַגְלָיוברגליו׃׃׃ 4:16 וּבָרָ֗קוּבָרָקוברק רָדַ֞ףרָדַףרדף אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי הָרֶ֙כֶב֙הָרֶכֶבהרכב וְאַחֲרֵ֣יוְאַחֲרֵיואחרי הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה עַ֖דעַדעד חֲרֹ֣שֶׁתחֲרֹשֶׁתחרשת הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וַיִּפֹּ֞לוַיִּפֹּלויפל כָּלכָּלכל־־־מַחֲנֵ֤המַחֲנֵהמחנה סִֽיסְרָא֙סִיסְרָאסיסרא לְפִילְפִילפי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב לֹ֥אלֹאלא נִשְׁאַ֖רנִשְׁאַרנשאר עַדעַדעד־־־אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 4:17 וְסִֽיסְרָא֙וְסִיסְרָאוסיסרא נָ֣סנָסנס בְּרַגְלָ֔יובְּרַגְלָיוברגליו אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל יָעֵ֔ליָעֵליעל אֵ֖שֶׁתאֵשֶׁתאשת חֶ֣בֶרחֶבֶרחבר הַקֵּינִ֑יהַקֵּינִיהקיני כִּ֣יכִּיכי שָׁל֗וֹםשָׁלוֹםשלום בֵּ֚יןבֵּיןבין יָבִ֣יןיָבִיןיבין מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־חָצ֔וֹרחָצוֹרחצור וּבֵ֕יןוּבֵיןובין בֵּ֖יתבֵּיתבית חֶ֥בֶרחֶבֶרחבר הַקֵּינִֽיהַקֵּינִיהקיני׃׃׃ 4:18 וַתֵּצֵ֣אוַתֵּצֵאותצא יָעֵל֮יָעֵליעל לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת סִֽיסְרָא֒סִיסְרָאסיסרא וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו סוּרָ֧הסוּרָהסורה אֲדֹנִ֛יאֲדֹנִיאדני סוּרָ֥הסוּרָהסורה אֵלַ֖יאֵלַיאלי אַלאַלאל־־־תִּירָ֑אתִּירָאתירא וַיָּ֤סַרוַיָּסַרויסר אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה הָאֹ֔הֱלָההָאֹהֱלָההאהלה וַתְּכַסֵּ֖הוּוַתְּכַסֵּהוּותכסהו בַּשְּׂמִיכָֽהבַּשְּׂמִיכָהבשמיכה׃׃׃ 4:19 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֛יהָאֵלֶיהָאליה הַשְׁקִינִיהַשְׁקִינִיהשקיני־־־נָ֥אנָאנא מְעַטמְעַטמעט־־־מַ֖יִםמַיִםמים כִּ֣יכִּיכי צָמֵ֑אתִיצָמֵאתִיצמאתי וַתִּפְתַּ֞חוַתִּפְתַּחותפתח אֶתאֶתאת־־־נֹ֧אודנֹאודנאוד הֶחָלָ֛בהֶחָלָבהחלב וַתַּשְׁקֵ֖הוּוַתַּשְׁקֵהוּותשקהו וַתְּכַסֵּֽהוּוַתְּכַסֵּהוּותכסהו׃׃׃ 4:20 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה עֲמֹ֖דעֲמֹדעמד פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הָאֹ֑הֶלהָאֹהֶלהאהל וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש יָב֜וֹאיָבוֹאיבוא וּשְׁאֵלֵ֗ךְוּשְׁאֵלֵךְושאלך וְאָמַ֛רוְאָמַרואמר הֲיֵֽשׁהֲיֵשׁהיש־־־פֹּ֥הפֹּהפה אִ֖ישׁאִישׁאיש וְאָמַ֥רְתְּוְאָמַרְתְּואמרת אָֽיִןאָיִןאין׃׃׃ 4:21 וַתִּקַּ֣חוַתִּקַּחותקח יָעֵ֣ליָעֵליעל אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־חֶ֠בֶרחֶבֶרחבר אֶתאֶתאת־־־יְתַ֨דיְתַדיתד הָאֹ֜הֶלהָאֹהֶלהאהל וַתָּ֧שֶׂםוַתָּשֶׂםותשם אֶתאֶתאת־־־הַמַּקֶּ֣בֶתהַמַּקֶּבֶתהמקבת בְּיָדָ֗הּבְּיָדָהּבידה וַתָּב֤וֹאוַתָּבוֹאותבוא אֵלָיו֙אֵלָיואליו בַּלָּ֔אטבַּלָּאטבלאט וַתִּתְקַ֤עוַתִּתְקַעותתקע אֶתאֶתאת־־־הַיָּתֵד֙הַיָּתֵדהיתד בְּרַקָּת֔וֹבְּרַקָּתוֹברקתו וַתִּצְנַ֖חוַתִּצְנַחותצנח בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־נִרְדָּ֥םנִרְדָּםנרדם וַיָּ֖עַףוַיָּעַףויעף וַיָּמֹֽתוַיָּמֹתוימת׃׃׃ 4:22 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה בָרָק֮בָרָקברק רֹדֵ֣ףרֹדֵףרדף אֶתאֶתאת־־־סִֽיסְרָא֒סִיסְרָאסיסרא וַתֵּצֵ֤אוַתֵּצֵאותצא יָעֵל֙יָעֵליעל לִקְרָאת֔וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר ל֔וֹלוֹלו לֵ֣ךְלֵךְלך וְאַרְאֶ֔ךָּוְאַרְאֶךָּואראך אֶתאֶתאת־־־הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה מְבַקֵּ֑שׁמְבַקֵּשׁמבקש וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה סִֽיסְרָא֙סִיסְרָאסיסרא נֹפֵ֣לנֹפֵלנפל מֵ֔תמֵתמת וְהַיָּתֵ֖דוְהַיָּתֵדוהיתד בְּרַקָּתֽוֹבְּרַקָּתוֹברקתו׃׃׃ 4:23 וַיַּכְנַ֤עוַיַּכְנַעויכנע אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא אֵ֖תאֵתאת יָבִ֣יןיָבִיןיבין מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 4:24 וַתֵּ֜לֶךְוַתֵּלֶךְותלך יַ֤דיַדיד בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל הָל֣וֹךְהָלוֹךְהלוך וְקָשָׁ֔הוְקָשָׁהוקשה עַ֖לעַלעל יָבִ֣יןיָבִיןיבין מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען עַ֚דעַדעד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִכְרִ֔יתוּהִכְרִיתוּהכריתו אֵ֖תאֵתאת יָבִ֥יןיָבִיןיבין מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain