Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 6

6:1 וַיַּעֲשׂ֧וּוַיַּעֲשׂוּויעשו בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּתְּנֵ֧םוַיִּתְּנֵםויתנם יְהוָ֛היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מִדְיָ֖ןמִדְיָןמדין שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 6:2 וַתָּ֥עָזוַתָּעָזותעז יַדיַדיד־־־מִדְיָ֖ןמִדְיָןמדין עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מִפְּנֵ֨ימִפְּנֵימפני מִדְיָ֜ןמִדְיָןמדין עָשֽׂוּעָשׂוּעשו לָהֶ֣םלָהֶםלהם ׀׀׀ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַמִּנְהָרוֹת֙הַמִּנְהָרוֹתהמנהרות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בֶּֽהָרִ֔יםבֶּהָרִיםבהרים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּעָר֖וֹתהַמְּעָרוֹתהמערות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּצָדֽוֹתהַמְּצָדוֹתהמצדות׃׃׃ 6:3 וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־זָרַ֣עזָרַעזרע יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְעָלָ֨הוְעָלָהועלה מִדְיָ֧ןמִדְיָןמדין וַֽעֲמָלֵ֛קוַעֲמָלֵקועמלק וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־קֶ֖דֶםקֶדֶםקדם וְעָל֥וּוְעָלוּועלו עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 6:4 וַיַּחֲנ֣וּוַיַּחֲנוּויחנו עֲלֵיהֶ֗םעֲלֵיהֶםעליהם וַיַּשְׁחִ֙יתוּ֙וַיַּשְׁחִיתוּוישחיתו אֶתאֶתאת־־־יְב֣וּליְבוּליבול הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ עַדעַדעד־־־בּוֹאֲךָ֖בּוֹאֲךָבואך עַזָּ֑העַזָּהעזה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַשְׁאִ֤ירוּיַשְׁאִירוּישאירו מִֽחְיָה֙מִחְיָהמחיה בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וְשֶׂ֥הוְשֶׂהושה וָשׁ֖וֹרוָשׁוֹרושור וַחֲמֽוֹרוַחֲמוֹרוחמור׃׃׃ 6:5 כִּ֡יכִּיכי הֵם֩הֵםהם וּמִקְנֵיהֶ֨םוּמִקְנֵיהֶםומקניהם יַעֲל֜וּיַעֲלוּיעלו וְאָהֳלֵיהֶ֗םוְאָהֳלֵיהֶםואהליהם [יָבֹאוּ כ][יָבֹאוּ כ][יבאו כ] (וּבָ֤אוּ ק)(וּבָאוּ ק)(ובאו ק) כְדֵֽיכְדֵיכדי־־־אַרְבֶּה֙אַרְבֶּהארבה לָרֹ֔בלָרֹבלרב וְלָהֶ֥םוְלָהֶםולהם וְלִגְמַלֵּיהֶ֖םוְלִגְמַלֵּיהֶםולגמליהם אֵ֣יןאֵיןאין מִסְפָּ֑רמִסְפָּרמספר וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו בָאָ֖רֶץבָאָרֶץבארץ לְשַׁחֲתָֽהּלְשַׁחֲתָהּלשחתה׃׃׃ 6:6 וַיִּדַּ֧לוַיִּדַּלוידל יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל מְאֹ֖דמְאֹדמאד מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני מִדְיָ֑ןמִדְיָןמדין וַיִּזְעֲק֥וּוַיִּזְעֲקוּויזעקו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
6:7 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כִּֽיכִּיכי־־־זָעֲק֥וּזָעֲקוּזעקו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַ֖לעַלעל אֹד֥וֹתאֹדוֹתאדות מִדְיָֽןמִדְיָןמדין׃׃׃ 6:8 וַיִּשְׁלַ֧חוַיִּשְׁלַחוישלח יְהוָ֛היְהוָהיהוה אִ֥ישׁאִישׁאיש נָבִ֖יאנָבִיאנביא אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֜םלָהֶםלהם כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אָנֹכִ֞יאָנֹכִיאנכי הֶעֱלֵ֤יתִיהֶעֱלֵיתִיהעליתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים וָאֹצִ֥יאוָאֹצִיאואציא אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית עֲבָדִֽיםעֲבָדִיםעבדים׃׃׃ 6:9 וָאַצִּ֤לוָאַצִּלואצל אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם מִיַּ֣דמִיַּדמיד מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וּמִיַּ֖דוּמִיַּדומיד כָּלכָּלכל־־־לֹחֲצֵיכֶ֑םלֹחֲצֵיכֶםלחציכם וָאֲגָרֵ֤שׁוָאֲגָרֵשׁואגרש אוֹתָם֙אוֹתָםאותם מִפְּנֵיכֶ֔םמִפְּנֵיכֶםמפניכם וָאֶתְּנָ֥הוָאֶתְּנָהואתנה לָכֶ֖םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־אַרְצָֽםאַרְצָםארצם׃׃׃ 6:10 וָאֹמְרָ֣הוָאֹמְרָהואמרה לָכֶ֗םלָכֶםלכם אֲנִי֙אֲנִיאני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לֹ֤אלֹאלא תִֽירְאוּ֙תִירְאוּתיראו אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הָאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם יוֹשְׁבִ֣יםיוֹשְׁבִיםיושבים בְּאַרְצָ֑םבְּאַרְצָםבארצם וְלֹ֥אוְלֹאולא שְׁמַעְתֶּ֖םשְׁמַעְתֶּםשמעתם בְּקוֹלִֽיבְּקוֹלִיבקולי׃׃׃ פפפ
6:11 וַיָּבֹ֞אוַיָּבֹאויבא מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַיֵּ֙שֶׁב֙וַיֵּשֶׁבוישב תַּ֤חַתתַּחַתתחת הָֽאֵלָה֙הָאֵלָההאלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּעָפְרָ֔הבְּעָפְרָהבעפרה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְיוֹאָ֖שׁלְיוֹאָשׁליואש אֲבִ֣יאֲבִיאבי הָֽעֶזְרִ֑יהָעֶזְרִיהעזרי וְגִדְע֣וֹןוְגִדְעוֹןוגדעון בְּנ֗וֹבְּנוֹבנו חֹבֵ֤טחֹבֵטחבט חִטִּים֙חִטִּיםחטים בַּגַּ֔תבַּגַּתבגת לְהָנִ֖יסלְהָנִיסלהניס מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני מִדְיָֽןמִדְיָןמדין׃׃׃ 6:12 וַיֵּרָ֥אוַיֵּרָאוירא אֵלָ֖יואֵלָיואליו מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו יְהוָ֥היְהוָהיהוה עִמְּךָ֖עִמְּךָעמך גִּבּ֥וֹרגִּבּוֹרגבור הֶחָֽיִלהֶחָיִלהחיל׃׃׃ 6:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֤יואֵלָיואליו גִּדְעוֹן֙גִּדְעוֹןגדעון בִּ֣יבִּיבי אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני וְיֵ֤שׁוְיֵשׁויש יְהוָה֙יְהוָהיהוה עִמָּ֔נוּעִמָּנוּעמנו וְלָ֥מָּהוְלָמָּהולמה מְצָאַ֖תְנוּמְצָאַתְנוּמצאתנו כָּלכָּלכל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת וְאַיֵּ֣הוְאַיֵּהואיה כָֽלכָלכל־־־נִפְלְאֹתָ֡יונִפְלְאֹתָיונפלאתיו אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר סִפְּרוּסִפְּרוּספרו־־־לָ֨נוּלָנוּלנו אֲבוֹתֵ֜ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הֲלֹ֤אהֲלֹאהלא מִמִּצְרַ֙יִם֙מִמִּצְרַיִםממצרים הֶעֱלָ֣נוּהֶעֱלָנוּהעלנו יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה נְטָשָׁ֣נוּנְטָשָׁנוּנטשנו יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַֽיִּתְּנֵ֖נוּוַיִּתְּנֵנוּויתננו בְּכַףבְּכַףבכף־־־מִדְיָֽןמִדְיָןמדין׃׃׃ 6:14 וַיִּ֤פֶןוַיִּפֶןויפן אֵלָיו֙אֵלָיואליו יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֵ֚ךְלֵךְלך בְּכֹחֲךָ֣בְּכֹחֲךָבכחך זֶ֔הזֶהזה וְהוֹשַׁעְתָּ֥וְהוֹשַׁעְתָּוהושעת אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִכַּ֣ףמִכַּףמכף מִדְיָ֑ןמִדְיָןמדין הֲלֹ֖אהֲלֹאהלא שְׁלַחְתִּֽיךָשְׁלַחְתִּיךָשלחתיך׃׃׃ 6:15 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו בִּ֣יבִּיבי אֲדֹנָ֔יאֲדֹנָיאדני בַּמָּ֥הבַּמָּהבמה אוֹשִׁ֖יעַאוֹשִׁיעַאושיע אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הִנֵּ֤ההִנֵּההנה אַלְפִּי֙אַלְפִּיאלפי הַדַּ֣להַדַּלהדל בִּמְנַשֶּׁ֔הבִּמְנַשֶּׁהבמנשה וְאָנֹכִ֥יוְאָנֹכִיואנכי הַצָּעִ֖ירהַצָּעִירהצעיר בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 6:16 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי אֶהְיֶ֖האֶהְיֶהאהיה עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך וְהִכִּיתָ֥וְהִכִּיתָוהכית אֶתאֶתאת־־־מִדְיָ֖ןמִדְיָןמדין כְּאִ֥ישׁכְּאִישׁכאיש אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 6:17 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו אִםאִםאם־־־נָ֛אנָאנא מָצָ֥אתִימָצָאתִימצאתי חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינֶ֑יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך וְעָשִׂ֤יתָוְעָשִׂיתָועשית לִּי֙לִּילי א֔וֹתאוֹתאות שָׁאַתָּ֖השָׁאַתָּהשאתה מְדַבֵּ֥רמְדַבֵּרמדבר עִמִּֽיעִמִּיעמי׃׃׃ 6:18 אַלאַלאל־־־נָ֨אנָאנא תָמֻ֤שׁתָמֻשׁתמש מִזֶּה֙מִזֶּהמזה עַדעַדעד־־־בֹּאִ֣יבֹּאִיבאי אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְהֹֽצֵאתִי֙וְהֹצֵאתִיוהצאתי אֶתאֶתאת־־־מִנְחָתִ֔ימִנְחָתִימנחתי וְהִנַּחְתִּ֖יוְהִנַּחְתִּיוהנחתי לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך וַיֹּאמַ֕רוַיֹּאמַרויאמר אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי אֵשֵׁ֖באֵשֵׁבאשב עַ֥דעַדעד שׁוּבֶֽךָשׁוּבֶךָשובך׃׃׃ 6:19 וְגִדְע֣וֹןוְגִדְעוֹןוגדעון בָּ֗אבָּאבא וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש גְּדִֽיגְּדִיגדי־־־עִזִּים֙עִזִּיםעזים וְאֵיפַתוְאֵיפַתואיפת־־־קֶ֣מַחקֶמַחקמח מַצּ֔וֹתמַצּוֹתמצות הַבָּשָׂר֙הַבָּשָׂרהבשר שָׂ֣םשָׂםשם בַּסַּ֔לבַּסַּלבסל וְהַמָּרַ֖קוְהַמָּרַקוהמרק שָׂ֣םשָׂםשם בַּפָּר֑וּרבַּפָּרוּרבפרור וַיּוֹצֵ֥אוַיּוֹצֵאויוצא אֵלָ֛יואֵלָיואליו אֶלאֶלאל־־־תַּ֥חַתתַּחַתתחת הָאֵלָ֖ההָאֵלָההאלה וַיַּגַּֽשׁוַיַּגַּשׁויגש׃׃׃ ססס 6:20 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים קַ֣חקַחקח אֶתאֶתאת־־־הַבָּשָׂ֤רהַבָּשָׂרהבשר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּצּוֹת֙הַמַּצּוֹתהמצות וְהַנַּח֙וְהַנַּחוהנח אֶלאֶלאל־־־הַסֶּ֣לַעהַסֶּלַעהסלע הַלָּ֔זהַלָּזהלז וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמָּרַ֖קהַמָּרַקהמרק שְׁפ֑וֹךְשְׁפוֹךְשפוך וַיַּ֖עַשׂוַיַּעַשׂויעש כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ 6:21 וַיִּשְׁלַ֞חוַיִּשְׁלַחוישלח מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־קְצֵ֤הקְצֵהקצה הַמִּשְׁעֶ֙נֶת֙הַמִּשְׁעֶנֶתהמשענת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו וַיִּגַּ֥עוַיִּגַּעויגע בַּבָּשָׂ֖רבַּבָּשָׂרבבשר וּבַמַּצּ֑וֹתוּבַמַּצּוֹתובמצות וַתַּ֨עַלוַתַּעַלותעל הָאֵ֜שׁהָאֵשׁהאש מִןמִןמן־־־הַצּ֗וּרהַצּוּרהצור וַתֹּ֤אכַלוַתֹּאכַלותאכל אֶתאֶתאת־־־הַבָּשָׂר֙הַבָּשָׂרהבשר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּצּ֔וֹתהַמַּצּוֹתהמצות וּמַלְאַ֣ךְוּמַלְאַךְומלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה הָלַ֖ךְהָלַךְהלך מֵעֵינָֽיומֵעֵינָיומעיניו׃׃׃ 6:22 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא גִּדְע֔וֹןגִּדְעוֹןגדעון כִּֽיכִּיכי־־־מַלְאַ֥ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֖היְהוָהיהוה ה֑וּאהוּאהוא ססס וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גִּדְע֗וֹןגִּדְעוֹןגדעון אֲהָהּ֙אֲהָהּאהה אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־עַלעַלעל־־־כֵּ֤ןכֵּןכן רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה פָּנִ֖יםפָּנִיםפנים אֶלאֶלאל־־־פָּנִֽיםפָּנִיםפנים׃׃׃ 6:23 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֧וֹלוֹלו יְהוָ֛היְהוָהיהוה שָׁל֥וֹםשָׁלוֹםשלום לְךָ֖לְךָלך אַלאַלאל־־־תִּירָ֑אתִּירָאתירא לֹ֖אלֹאלא תָּמֽוּתתָּמוּתתמות׃׃׃ 6:24 וַיִּבֶן֩וַיִּבֶןויבן שָׁ֨םשָׁםשם גִּדְע֤וֹןגִּדְעוֹןגדעון מִזְבֵּ֙חַ֙מִזְבֵּחַמזבח לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־ל֥וֹלוֹלו יְהוָ֖היְהוָהיהוה שָׁל֑וֹםשָׁלוֹםשלום עַ֚דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה עוֹדֶ֕נּוּעוֹדֶנּוּעודנו בְּעָפְרָ֖תבְּעָפְרָתבעפרת אֲבִ֥יאֲבִיאבי הָעֶזְרִֽיהָעֶזְרִיהעזרי׃׃׃ פפפ
6:25 וַיְהִי֮וַיְהִיויהי בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַהוּא֒הַהוּאההוא וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֣וֹלוֹלו יְהוָ֗היְהוָהיהוה קַ֤חקַחקח אֶתאֶתאת־־־פַּרפַּרפר־־־הַשּׁוֹר֙הַשּׁוֹרהשור אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְאָבִ֔יךָלְאָבִיךָלאביך וּפַ֥רוּפַרופר הַשֵּׁנִ֖יהַשֵּׁנִיהשני שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֑יםשָׁנִיםשנים וְהָרַסְתָּ֗וְהָרַסְתָּוהרסת אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֤חמִזְבַּחמזבח הַבַּ֙עַל֙הַבַּעַלהבעל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְאָבִ֔יךָלְאָבִיךָלאביך וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֲשֵׁרָ֥ההָאֲשֵׁרָההאשרה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָלָ֖יועָלָיועליו תִּכְרֹֽתתִּכְרֹתתכרת׃׃׃ 6:26 וּבָנִ֨יתָוּבָנִיתָובנית מִזְבֵּ֜חַמִזְבֵּחַמזבח לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך עַ֣לעַלעל רֹ֧אשׁרֹאשׁראש הַמָּע֛וֹזהַמָּעוֹזהמעוז הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בַּמַּֽעֲרָכָ֑הבַּמַּעֲרָכָהבמערכה וְלָֽקַחְתָּ֙וְלָקַחְתָּולקחת אֶתאֶתאת־־־הַפָּ֣רהַפָּרהפר הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני וְהַעֲלִ֣יתָוְהַעֲלִיתָוהעלית עוֹלָ֔העוֹלָהעולה בַּעֲצֵ֥יבַּעֲצֵיבעצי הָאֲשֵׁרָ֖ההָאֲשֵׁרָההאשרה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּכְרֹֽתתִּכְרֹתתכרת׃׃׃ 6:27 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח גִּדְע֜וֹןגִּדְעוֹןגדעון עֲשָׂרָ֤העֲשָׂרָהעשרה אֲנָשִׁים֙אֲנָשִׁיםאנשים מֵֽעֲבָדָ֔יומֵעֲבָדָיומעבדיו וַיַּ֕עַשׂוַיַּעַשׂויעש כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אֵלָ֖יואֵלָיואליו יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר יָרֵא֩יָרֵאירא אֶתאֶתאת־־־בֵּ֨יתבֵּיתבית אָבִ֜יואָבִיואביו וְאֶתוְאֶתואת־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי הָעִ֛ירהָעִירהעיר מֵעֲשׂ֥וֹתמֵעֲשׂוֹתמעשות יוֹמָ֖םיוֹמָםיומם וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ 6:28 וַיַּשְׁכִּ֜ימוּוַיַּשְׁכִּימוּוישכימו אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי הָעִיר֙הָעִירהעיר בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה נֻתַּץ֙נֻתַּץנתץ מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח הַבַּ֔עַלהַבַּעַלהבעל וְהָאֲשֵׁרָ֥הוְהָאֲשֵׁרָהוהאשרה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָלָ֖יועָלָיועליו כֹּרָ֑תָהכֹּרָתָהכרתה וְאֵת֙וְאֵתואת הַפָּ֣רהַפָּרהפר הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני הֹֽעֲלָ֔ההֹעֲלָההעלה עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח הַבָּנֽוּיהַבָּנוּיהבנוי׃׃׃ 6:29 וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֔הוּרֵעֵהוּרעהו מִ֥ימִימי עָשָׂ֖העָשָׂהעשה הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַֽיִּדְרְשׁוּ֙וַיִּדְרְשׁוּוידרשו וַיְבַקְשׁ֔וּוַיְבַקְשׁוּויבקשו וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו גִּדְעוֹן֙גִּדְעוֹןגדעון בֶּןבֶּןבן־־־יוֹאָ֔שׁיוֹאָשׁיואש עָשָׂ֖העָשָׂהעשה הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 6:30 וַיֹּ֨אמְר֜וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי הָעִיר֙הָעִירהעיר אֶלאֶלאל־־־יוֹאָ֔שׁיוֹאָשׁיואש הוֹצֵ֥אהוֹצֵאהוצא אֶתאֶתאת־־־בִּנְךָ֖בִּנְךָבנך וְיָמֹ֑תוְיָמֹתוימת כִּ֤יכִּיכי נָתַץ֙נָתַץנתץ אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח הַבַּ֔עַלהַבַּעַלהבעל וְכִ֥יוְכִיוכי כָרַ֖תכָרַתכרת הָאֲשֵׁרָ֥ההָאֲשֵׁרָההאשרה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 6:31 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹאָ֡שׁיוֹאָשׁיואש לְכֹל֩לְכֹללכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָמְד֨וּעָמְדוּעמדו עָלָ֜יועָלָיועליו הַאַתֶּ֣םהַאַתֶּםהאתם ׀׀׀ תְּרִיב֣וּןתְּרִיבוּןתריבון לַבַּ֗עַללַבַּעַללבעל אִםאִםאם־־־אַתֶּם֙אַתֶּםאתם תּוֹשִׁיע֣וּןתּוֹשִׁיעוּןתושיעון אוֹת֔וֹאוֹתוֹאותו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָרִ֥יביָרִיביריב ל֛וֹלוֹלו יוּמַ֖תיוּמַתיומת עַדעַדעד־־־הַבֹּ֑קֶרהַבֹּקֶרהבקר אִםאִםאם־־־אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים הוּא֙הוּאהוא יָ֣רֶביָרֶבירב ל֔וֹלוֹלו כִּ֥יכִּיכי נָתַ֖ץנָתַץנתץ אֶֽתאֶתאת־־־מִזְבְּחֽוֹמִזְבְּחוֹמזבחו׃׃׃ 6:32 וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־ל֥וֹלוֹלו בַיּוֹםבַיּוֹםביום־־־הַה֖וּאהַהוּאההוא יְרֻבַּ֣עַליְרֻבַּעַלירבעל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר יָ֤רֶביָרֶבירב בּוֹ֙בּוֹבו הַבַּ֔עַלהַבַּעַלהבעל כִּ֥יכִּיכי נָתַ֖ץנָתַץנתץ אֶֽתאֶתאת־־־מִזְבְּחֽוֹמִזְבְּחוֹמזבחו׃׃׃ פפפ
6:33 וְכָלוְכָלוכל־־־מִדְיָ֧ןמִדְיָןמדין וַעֲמָלֵ֛קוַעֲמָלֵקועמלק וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־קֶ֖דֶםקֶדֶםקדם נֶאֶסְפ֣וּנֶאֶסְפוּנאספו יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו וַיַּעַבְר֥וּוַיַּעַבְרוּויעברו וַֽיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו בְּעֵ֥מֶקבְּעֵמֶקבעמק יִזְרְעֶֽאליִזְרְעֶאליזרעאל׃׃׃ 6:34 וְר֣וּחַוְרוּחַורוח יְהוָ֔היְהוָהיהוה לָבְשָׁ֖הלָבְשָׁהלבשה אֶתאֶתאת־־־גִּדְע֑וֹןגִּדְעוֹןגדעון וַיִּתְקַע֙וַיִּתְקַעויתקע בַּשּׁוֹפָ֔רבַּשּׁוֹפָרבשופר וַיִּזָּעֵ֥קוַיִּזָּעֵקויזעק אֲבִיעֶ֖זֶראֲבִיעֶזֶראביעזר אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 6:35 וּמַלְאָכִים֙וּמַלְאָכִיםומלאכים שָׁלַ֣חשָׁלַחשלח בְּכָלבְּכָלבכל־־־מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה וַיִּזָּעֵ֥קוַיִּזָּעֵקויזעק גַּםגַּםגם־־־ה֖וּאהוּאהוא אַחֲרָ֑יואַחֲרָיואחריו וּמַלְאָכִ֣יםוּמַלְאָכִיםומלאכים שָׁלַ֗חשָׁלַחשלח בְּאָשֵׁ֤רבְּאָשֵׁרבאשר וּבִזְבֻלוּן֙וּבִזְבֻלוּןובזבלון וּבְנַפְתָּלִ֔יוּבְנַפְתָּלִיובנפתלי וַֽיַּעֲל֖וּוַיַּעֲלוּויעלו לִקְרָאתָֽםלִקְרָאתָםלקראתם׃׃׃ 6:36 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גִּדְע֖וֹןגִּדְעוֹןגדעון אֶלאֶלאל־־־הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אִםאִםאם־־־יֶשְׁךָ֞יֶשְׁךָישך מוֹשִׁ֧יעַמוֹשִׁיעַמושיע בְּיָדִ֛יבְּיָדִיבידי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּֽרְתָּדִּבַּרְתָּדברת׃׃׃ 6:37 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה אָנֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי מַצִּ֛יגמַצִּיגמציג אֶתאֶתאת־־־גִּזַּ֥תגִּזַּתגזת הַצֶּ֖מֶרהַצֶּמֶרהצמר בַּגֹּ֑רֶןבַּגֹּרֶןבגרן אִ֡םאִםאם טַל֩טַלטל יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה עַֽלעַלעל־־־הַגִּזָּ֜ההַגִּזָּההגזה לְבַדָּ֗הּלְבַדָּהּלבדה וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ חֹ֔רֶבחֹרֶבחרב וְיָדַעְתִּ֗יוְיָדַעְתִּיוידעתי כִּֽיכִּיכי־־־תוֹשִׁ֧יעַתוֹשִׁיעַתושיע בְּיָדִ֛יבְּיָדִיבידי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּֽרְתָּדִּבַּרְתָּדברת׃׃׃ 6:38 וַיְהִיוַיְהִיויהי־־־כֵ֕ןכֵןכן וַיַּשְׁכֵּם֙וַיַּשְׁכֵּםוישכם מִֽמָּחֳרָ֔תמִמָּחֳרָתממחרת וַיָּ֖זַרוַיָּזַרויזר אֶתאֶתאת־־־הַגִּזָּ֑ההַגִּזָּההגזה וַיִּ֤מֶץוַיִּמֶץוימץ טַל֙טַלטל מִןמִןמן־־־הַגִּזָּ֔ההַגִּזָּההגזה מְל֥וֹאמְלוֹאמלוא הַסֵּ֖פֶלהַסֵּפֶלהספל מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 6:39 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גִּדְעוֹן֙גִּדְעוֹןגדעון אֶלאֶלאל־־־הָ֣אֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אַלאַלאל־־־יִ֤חַריִחַריחר אַפְּךָ֙אַפְּךָאפך בִּ֔יבִּיבי וַאֲדַבְּרָ֖הוַאֲדַבְּרָהואדברה אַ֣ךְאַךְאך הַפָּ֑עַםהַפָּעַםהפעם אֲנַסֶּ֤האֲנַסֶּהאנסה נָּאנָּאנא־־־רַקרַקרק־־־הַפַּ֙עַם֙הַפַּעַםהפעם בַּגִּזָּ֔הבַּגִּזָּהבגזה יְהִייְהִייהי־־־נָ֨אנָאנא חֹ֤רֶבחֹרֶבחרב אֶלאֶלאל־־־הַגִּזָּה֙הַגִּזָּההגזה לְבַדָּ֔הּלְבַדָּהּלבדה וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־טָּֽלטָּלטל׃׃׃ 6:40 וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים כֵּ֖ןכֵּןכן בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַה֑וּאהַהוּאההוא וַיְהִיוַיְהִיויהי־־־חֹ֤רֶבחֹרֶבחרב אֶלאֶלאל־־־הַגִּזָּה֙הַגִּזָּההגזה לְבַדָּ֔הּלְבַדָּהּלבדה וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ הָ֥יָההָיָההיה טָֽלטָלטל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain