Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 8

8:1 וַיֹּאמְר֨וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֜יואֵלָיואליו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶפְרַ֗יִםאֶפְרַיִםאפרים מָֽהמָהמה־־־הַדָּבָ֤רהַדָּבָרהדבר הַזֶּה֙הַזֶּההזה עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית לָּ֔נוּלָּנוּלנו לְבִלְתִּי֙לְבִלְתִּילבלתי קְרֹ֣אותקְרֹאותקראות לָ֔נוּלָנוּלנו כִּ֥יכִּיכי הָלַ֖כְתָּהָלַכְתָּהלכת לְהִלָּחֵ֣םלְהִלָּחֵםלהלחם בְּמִדְיָ֑ןבְּמִדְיָןבמדין וַיְרִיב֥וּןוַיְרִיבוּןויריבון אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו בְּחָזְקָֽהבְּחָזְקָהבחזקה׃׃׃ 8:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם מֶהמֶהמה־־־עָשִׂ֥יתִיעָשִׂיתִיעשיתי עַתָּ֖העַתָּהעתה כָּכֶ֑םכָּכֶםככם הֲל֗וֹאהֲלוֹאהלוא ט֛וֹבטוֹבטוב עֹלְל֥וֹתעֹלְלוֹתעללות אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים מִבְצִ֥ירמִבְצִירמבציר אֲבִיעֶֽזֶראֲבִיעֶזֶראביעזר׃׃׃ 8:3 בְּיֶדְכֶם֩בְּיֶדְכֶםבידכם נָתַ֨ןנָתַןנתן אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵ֤ישָׂרֵישרי מִדְיָן֙מִדְיָןמדין אֶתאֶתאת־־־עֹרֵ֣בעֹרֵבערב וְאֶתוְאֶתואת־־־זְאֵ֔בזְאֵבזאב וּמַהוּמַהומה־־־יָּכֹ֖לְתִּייָּכֹלְתִּייכלתי עֲשׂ֣וֹתעֲשׂוֹתעשות כָּכֶ֑םכָּכֶםככם אָ֗זאָזאז רָפְתָ֤הרָפְתָהרפתה רוּחָם֙רוּחָםרוחם מֵֽעָלָ֔יומֵעָלָיומעליו בְּדַבְּר֖וֹבְּדַבְּרוֹבדברו הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 8:4 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא גִדְע֖וֹןגִדְעוֹןגדעון הַיַּרְדֵּ֑נָההַיַּרְדֵּנָההירדנה עֹבֵ֣רעֹבֵרעבר ה֗וּאהוּאהוא וּשְׁלֹשׁוּשְׁלֹשׁושלש־־־מֵא֤וֹתמֵאוֹתמאות הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו עֲיֵפִ֖יםעֲיֵפִיםעיפים וְרֹדְפִֽיםוְרֹדְפִיםורדפים׃׃׃ 8:5 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לְאַנְשֵׁ֣ילְאַנְשֵׁילאנשי סֻכּ֔וֹתסֻכּוֹתסכות תְּנוּתְּנוּתנו־־־נָא֙נָאנא כִּכְּר֣וֹתכִּכְּרוֹתככרות לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם לָעָ֖םלָעָםלעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּרַגְלָ֑יבְּרַגְלָיברגלי כִּיכִּיכי־־־עֲיֵפִ֣יםעֲיֵפִיםעיפים הֵ֔םהֵםהם וְאָנֹכִ֗יוְאָנֹכִיואנכי רֹדֵ֛ףרֹדֵףרדף אַחֲרֵ֛יאַחֲרֵיאחרי זֶ֥בַחזֶבַחזבח וְצַלְמֻנָּ֖עוְצַלְמֻנָּעוצלמנע מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי מִדְיָֽןמִדְיָןמדין׃׃׃ 8:6 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי סֻכּ֔וֹתסֻכּוֹתסכות הֲ֠כַףהֲכַףהכף זֶ֧בַחזֶבַחזבח וְצַלְמֻנָּ֛עוְצַלְמֻנָּעוצלמנע עַתָּ֖העַתָּהעתה בְּיָדֶ֑ךָבְּיָדֶךָבידך כִּֽיכִּיכי־־־נִתֵּ֥ןנִתֵּןנתן לִֽצְבָאֲךָ֖לִצְבָאֲךָלצבאך לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 8:7 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גִּדְע֔וֹןגִּדְעוֹןגדעון לָכֵ֗ןלָכֵןלכן בְּתֵ֧תבְּתֵתבתת יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־זֶ֥בַחזֶבַחזבח וְאֶתוְאֶתואת־־־צַלְמֻנָּ֖עצַלְמֻנָּעצלמנע בְּיָדִ֑יבְּיָדִיבידי וְדַשְׁתִּי֙וְדַשְׁתִּיודשתי אֶתאֶתאת־־־בְּשַׂרְכֶ֔םבְּשַׂרְכֶםבשרכם אֶתאֶתאת־־־קוֹצֵ֥יקוֹצֵיקוצי הַמִּדְבָּ֖רהַמִּדְבָּרהמדבר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽבַּרְקֳנִֽיםהַבַּרְקֳנִיםהברקנים׃׃׃ 8:8 וַיַּ֤עַלוַיַּעַלויעל מִשָּׁם֙מִשָּׁםמשם פְּנוּאֵ֔לפְּנוּאֵלפנואל וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם כָּזֹ֑אתכָּזֹאתכזאת וַיַּעֲנ֤וּוַיַּעֲנוּויענו אוֹתוֹ֙אוֹתוֹאותו אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי פְנוּאֵ֔לפְנוּאֵלפנואל כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָנ֖וּעָנוּענו אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי סֻכּֽוֹתסֻכּוֹתסכות׃׃׃ 8:9 וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גַּםגַּםגם־־־לְאַנְשֵׁ֥ילְאַנְשֵׁילאנשי פְנוּאֵ֖לפְנוּאֵלפנואל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר בְּשׁוּבִ֣יבְּשׁוּבִיבשובי בְשָׁל֔וֹםבְשָׁלוֹםבשלום אֶתֹּ֖ץאֶתֹּץאתץ אֶתאֶתאת־־־הַמִּגְדָּ֥להַמִּגְדָּלהמגדל הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
8:10 וְזֶ֨בַחוְזֶבַחוזבח וְצַלְמֻנָּ֜עוְצַלְמֻנָּעוצלמנע בַּקַּרְקֹ֗רבַּקַּרְקֹרבקרקר וּמַחֲנֵיהֶ֤םוּמַחֲנֵיהֶםומחניהם עִמָּם֙עִמָּםעמם כַּחֲמֵ֤שֶׁתכַּחֲמֵשֶׁתכחמשת עָשָׂר֙עָשָׂרעשר אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף כֹּ֚לכֹּלכל הַנּ֣וֹתָרִ֔יםהַנּוֹתָרִיםהנותרים מִכֹּ֖למִכֹּלמכל מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה בְנֵיבְנֵיבני־־־קֶ֑דֶםקֶדֶםקדם וְהַנֹּ֣פְלִ֔יםוְהַנֹּפְלִיםוהנפלים מֵאָ֨המֵאָהמאה וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף אִ֖ישׁאִישׁאיש שֹׁ֥לֵֽףשֹׁלֵףשלף חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 8:11 וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל גִּדְע֗וֹןגִּדְעוֹןגדעון דֶּ֚רֶךְדֶּרֶךְדרך הַשְּׁכוּנֵ֣יהַשְּׁכוּנֵיהשכוני בָֽאֳהָלִ֔יםבָאֳהָלִיםבאהלים מִקֶּ֥דֶםמִקֶּדֶםמקדם לְנֹ֖בַחלְנֹבַחלנבח וְיָגְבֳּהָ֑הוְיָגְבֳּהָהויגבהה וַיַּךְ֙וַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה וְהַֽמַּחֲנֶ֖הוְהַמַּחֲנֶהוהמחנה הָ֥יָההָיָההיה בֶֽטַחבֶטַחבטח׃׃׃ 8:12 וַיָּנ֗וּסוּוַיָּנוּסוּוינוסו זֶ֚בַחזֶבַחזבח וְצַלְמֻנָּ֔עוְצַלְמֻנָּעוצלמנע וַיִּרְדֹּ֖ףוַיִּרְדֹּףוירדף אַחֲרֵיהֶ֑םאַחֲרֵיהֶםאחריהם וַיִּלְכֹּ֞דוַיִּלְכֹּדוילכד אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני ׀׀׀ מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי מִדְיָ֗ןמִדְיָןמדין אֶתאֶתאת־־־זֶ֙בַח֙זֶבַחזבח וְאֶתוְאֶתואת־־־צַלְמֻנָּ֔עצַלְמֻנָּעצלמנע וְכָלוְכָלוכל־־־הַֽמַּחֲנֶ֖ההַמַּחֲנֶההמחנה הֶחֱרִֽידהֶחֱרִידהחריד׃׃׃ 8:13 וַיָּ֛שָׁבוַיָּשָׁבוישב גִּדְע֥וֹןגִּדְעוֹןגדעון בֶּןבֶּןבן־־־יוֹאָ֖שׁיוֹאָשׁיואש מִןמִןמן־־־הַמִּלְחָמָ֑ההַמִּלְחָמָההמלחמה מִֽלְמַעֲלֵ֖המִלְמַעֲלֵהמלמעלה הֶחָֽרֶסהֶחָרֶסהחרס׃׃׃ 8:14 וַיִּלְכָּדוַיִּלְכָּדוילכד־־־נַ֛עַרנַעַרנער מֵאַנְשֵׁ֥ימֵאַנְשֵׁימאנשי סֻכּ֖וֹתסֻכּוֹתסכות וַיִּשְׁאָלֵ֑הוּוַיִּשְׁאָלֵהוּוישאלהו וַיִּכְתֹּ֨בוַיִּכְתֹּבויכתב אֵלָ֜יואֵלָיואליו אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵ֤ישָׂרֵישרי סֻכּוֹת֙סֻכּוֹתסכות וְאֶתוְאֶתואת־־־זְקֵנֶ֔יהָזְקֵנֶיהָזקניה שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים וְשִׁבְעָ֖הוְשִׁבְעָהושבעה אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 8:15 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי סֻכּ֔וֹתסֻכּוֹתסכות וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֖ההִנֵּההנה זֶ֣בַחזֶבַחזבח וְצַלְמֻנָּ֑עוְצַלְמֻנָּעוצלמנע אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר חֵרַפְתֶּ֨םחֵרַפְתֶּםחרפתם אוֹתִ֜יאוֹתִיאותי לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הֲ֠כַףהֲכַףהכף זֶ֣בַחזֶבַחזבח וְצַלְמֻנָּ֤עוְצַלְמֻנָּעוצלמנע עַתָּה֙עַתָּהעתה בְּיָדֶ֔ךָבְּיָדֶךָבידך כִּ֥יכִּיכי נִתֵּ֛ןנִתֵּןנתן לַאֲנָשֶׁ֥יךָלַאֲנָשֶׁיךָלאנשיך הַיְּעֵפִ֖יםהַיְּעֵפִיםהיעפים לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 8:16 וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְאֶתוְאֶתואת־־־קוֹצֵ֥יקוֹצֵיקוצי הַמִּדְבָּ֖רהַמִּדְבָּרהמדבר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽבַּרְקֳנִ֑יםהַבַּרְקֳנִיםהברקנים וַיֹּ֣דַעוַיֹּדַעוידע בָּהֶ֔םבָּהֶםבהם אֵ֖תאֵתאת אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי סֻכּֽוֹתסֻכּוֹתסכות׃׃׃ 8:17 וְאֶתוְאֶתואת־־־מִגְדַּ֥למִגְדַּלמגדל פְּנוּאֵ֖לפְּנוּאֵלפנואל נָתָ֑ץנָתָץנתץ וַֽיַּהֲרֹ֖גוַיַּהֲרֹגויהרג אֶתאֶתאת־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 8:18 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־זֶ֙בַח֙זֶבַחזבח וְאֶלוְאֶלואל־־־צַלְמֻנָּ֔עצַלְמֻנָּעצלמנע אֵיפֹה֙אֵיפֹהאיפה הָאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֲרַגְתֶּ֖םהֲרַגְתֶּםהרגתם בְּתָב֑וֹרבְּתָבוֹרבתבור וַֽיֹּאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו כָּמ֣וֹךָכָּמוֹךָכמוך כְמוֹהֶ֔םכְמוֹהֶםכמוהם אֶחָ֕דאֶחָדאחד כְּתֹ֖אַרכְּתֹאַרכתאר בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 8:19 וַיֹּאמַ֕רוַיֹּאמַרויאמר אַחַ֥יאַחַיאחי בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־אִמִּ֖יאִמִּיאמי הֵ֑םהֵםהם חַיחַיחי־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה ל֚וּלוּלו הַחֲיִתֶ֣םהַחֲיִתֶםהחיתם אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם לֹ֥אלֹאלא הָרַ֖גְתִּיהָרַגְתִּיהרגתי אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 8:20 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לְיֶ֣תֶרלְיֶתֶרליתר בְּכוֹר֔וֹבְּכוֹרוֹבכורו ק֖וּםקוּםקום הֲרֹ֣גהֲרֹגהרג אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁלַ֨ףשָׁלַףשלף הַנַּ֤עַרהַנַּעַרהנער חַרְבּוֹ֙חַרְבּוֹחרבו כִּ֣יכִּיכי יָרֵ֔איָרֵאירא כִּ֥יכִּיכי עוֹדֶ֖נּוּעוֹדֶנּוּעודנו נָֽעַרנָעַרנער׃׃׃ 8:21 וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר זֶ֣בַחזֶבַחזבח וְצַלְמֻנָּ֗עוְצַלְמֻנָּעוצלמנע ק֤וּםקוּםקום אַתָּה֙אַתָּהאתה וּפְגַעוּפְגַעופגע־־־בָּ֔נוּבָּנוּבנו כִּ֥יכִּיכי כָאִ֖ישׁכָאִישׁכאיש גְּבוּרָת֑וֹגְּבוּרָתוֹגבורתו וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם גִּדְע֗וֹןגִּדְעוֹןגדעון וַֽיַּהֲרֹג֙וַיַּהֲרֹגויהרג אֶתאֶתאת־־־זֶ֣בַחזֶבַחזבח וְאֶתוְאֶתואת־־־צַלְמֻנָּ֔עצַלְמֻנָּעצלמנע וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־הַשַּׂ֣הֲרֹנִ֔יםהַשַּׂהֲרֹנִיםהשהרנים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּצַוְּארֵ֥יבְּצַוְּארֵיבצוארי גְמַלֵּיהֶֽםגְמַלֵּיהֶםגמליהם׃׃׃ 8:22 וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אִֽישׁאִישׁאיש־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־גִּדְע֔וֹןגִּדְעוֹןגדעון מְשָׁלמְשָׁלמשל־־־בָּ֙נוּ֙בָּנוּבנו גַּםגַּםגם־־־אַתָּ֔האַתָּהאתה גַּםגַּםגם־־־בִּנְךָ֖בִּנְךָבנך גַּ֣םגַּםגם בֶּןבֶּןבן־־־בְּנֶ֑ךָבְּנֶךָבנך כִּ֥יכִּיכי הוֹשַׁעְתָּ֖נוּהוֹשַׁעְתָּנוּהושעתנו מִיַּ֥דמִיַּדמיד מִדְיָֽןמִדְיָןמדין׃׃׃ 8:23 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם גִּדְע֔וֹןגִּדְעוֹןגדעון לֹֽאלֹאלא־־־אֶמְשֹׁ֤לאֶמְשֹׁלאמשל אֲנִי֙אֲנִיאני בָּכֶ֔םבָּכֶםבכם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִמְשֹׁ֥ליִמְשֹׁלימשל בְּנִ֖יבְּנִיבני בָּכֶ֑םבָּכֶםבכם יְהוָ֖היְהוָהיהוה יִמְשֹׁ֥ליִמְשֹׁלימשל בָּכֶֽםבָּכֶםבכם׃׃׃ 8:24 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֜םאֲלֵהֶםאלהם גִּדְע֗וֹןגִּדְעוֹןגדעון אֶשְׁאֲלָ֤האֶשְׁאֲלָהאשאלה מִכֶּם֙מִכֶּםמכם שְׁאֵלָ֔השְׁאֵלָהשאלה וּתְנוּוּתְנוּותנו־־־לִ֕ילִילי אִ֖ישׁאִישׁאיש נֶ֣זֶםנֶזֶםנזם שְׁלָל֑וֹשְׁלָלוֹשללו כִּֽיכִּיכי־־־נִזְמֵ֤ינִזְמֵינזמי זָהָב֙זָהָבזהב לָהֶ֔םלָהֶםלהם כִּ֥יכִּיכי יִשְׁמְעֵאלִ֖יםיִשְׁמְעֵאלִיםישמעאלים הֵֽםהֵםהם׃׃׃ 8:25 וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו נָת֣וֹןנָתוֹןנתון נִתֵּ֑ןנִתֵּןנתן וַֽיִּפְרְשׂוּ֙וַיִּפְרְשׂוּויפרשו אֶתאֶתאת־־־הַשִּׂמְלָ֔ההַשִּׂמְלָההשמלה וַיַּשְׁלִ֣יכוּוַיַּשְׁלִיכוּוישליכו שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה אִ֖ישׁאִישׁאיש נֶ֥זֶםנֶזֶםנזם שְׁלָלֽוֹשְׁלָלוֹשללו׃׃׃ 8:26 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי מִשְׁקַ֞למִשְׁקַלמשקל נִזְמֵ֤ינִזְמֵינזמי הַזָּהָב֙הַזָּהָבהזהב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁאָ֔לשָׁאָלשאל אֶ֥לֶףאֶלֶףאלף וּשְׁבַעוּשְׁבַעושבע־־־מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות זָהָ֑בזָהָבזהב לְ֠בַדלְבַדלבד מִןמִןמן־־־הַשַּׂהֲרֹנִ֨יםהַשַּׂהֲרֹנִיםהשהרנים וְהַנְּטִפ֜וֹתוְהַנְּטִפוֹתוהנטפות וּבִגְדֵ֣יוּבִגְדֵיובגדי הָאַרְגָּמָ֗ןהָאַרְגָּמָןהארגמן שֶׁעַל֙שֶׁעַלשעל מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי מִדְיָ֔ןמִדְיָןמדין וּלְבַד֙וּלְבַדולבד מִןמִןמן־־־הָ֣עֲנָק֔וֹתהָעֲנָקוֹתהענקות אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּצַוְּארֵ֥יבְּצַוְּארֵיבצוארי גְמַלֵּיהֶֽםגְמַלֵּיהֶםגמליהם׃׃׃ 8:27 וַיַּעַשׂ֩וַיַּעַשׂויעש אוֹת֨וֹאוֹתוֹאותו גִדְע֜וֹןגִדְעוֹןגדעון לְאֵפ֗וֹדלְאֵפוֹדלאפוד וַיַּצֵּ֨גוַיַּצֵּגויצג אוֹת֤וֹאוֹתוֹאותו בְעִירוֹ֙בְעִירוֹבעירו בְּעָפְרָ֔הבְּעָפְרָהבעפרה וַיִּזְנ֧וּוַיִּזְנוּויזנו כָֽלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אַחֲרָ֖יואַחֲרָיואחריו שָׁ֑םשָׁםשם וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי לְגִדְע֥וֹןלְגִדְעוֹןלגדעון וּלְבֵית֖וֹוּלְבֵיתוֹולביתו לְמוֹקֵֽשׁלְמוֹקֵשׁלמוקש׃׃׃ 8:28 וַיִּכָּנַ֣עוַיִּכָּנַעויכנע מִדְיָ֗ןמִדְיָןמדין לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹ֥אוְלֹאולא יָסְפ֖וּיָסְפוּיספו לָשֵׂ֣אתלָשֵׂאתלשאת רֹאשָׁ֑םרֹאשָׁםראשם וַתִּשְׁקֹ֥טוַתִּשְׁקֹטותשקט הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה בִּימֵ֥יבִּימֵיבימי גִדְעֽוֹןגִדְעוֹןגדעון׃׃׃ פפפ
8:29 וַיֵּ֛לֶךְוַיֵּלֶךְוילך יְרֻבַּ֥עַליְרֻבַּעַלירבעל בֶּןבֶּןבן־־־יוֹאָ֖שׁיוֹאָשׁיואש וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בְּבֵיתֽוֹבְּבֵיתוֹבביתו׃׃׃ 8:30 וּלְגִדְע֗וֹןוּלְגִדְעוֹןולגדעון הָיוּ֙הָיוּהיו שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים בָּנִ֔יםבָּנִיםבנים יֹצְאֵ֖ייֹצְאֵייצאי יְרֵכ֑וֹיְרֵכוֹירכו כִּֽיכִּיכי־־־נָשִׁ֥יםנָשִׁיםנשים רַבּ֖וֹתרַבּוֹתרבות הָ֥יוּהָיוּהיו לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 8:31 וּפִֽילַגְשׁוֹ֙וּפִילַגְשׁוֹופילגשו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּשְׁכֶ֔םבִּשְׁכֶםבשכם יָֽלְדָהיָלְדָהילדה־־־לּ֥וֹלּוֹלו גַםגַםגם־־־הִ֖יאהִיאהיא בֵּ֑ןבֵּןבן וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו אֲבִימֶֽלֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך׃׃׃ 8:32 וַיָּ֛מָתוַיָּמָתוימת גִּדְע֥וֹןגִּדְעוֹןגדעון בֶּןבֶּןבן־־־יוֹאָ֖שׁיוֹאָשׁיואש בְּשֵׂיבָ֣הבְּשֵׂיבָהבשיבה טוֹבָ֑הטוֹבָהטובה וַיִּקָּבֵ֗רוַיִּקָּבֵרויקבר בְּקֶ֙בֶר֙בְּקֶבֶרבקבר יוֹאָ֣שׁיוֹאָשׁיואש אָבִ֔יואָבִיואביו בְּעָפְרָ֖הבְּעָפְרָהבעפרה אֲבִ֥יאֲבִיאבי הָֽעֶזְרִֽיהָעֶזְרִיהעזרי׃׃׃ פפפ
8:33 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כַּֽאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר מֵ֣תמֵתמת גִּדְע֔וֹןגִּדְעוֹןגדעון וַיָּשׁ֙וּבוּ֙וַיָּשׁוּבוּוישובו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּזְנ֖וּוַיִּזְנוּויזנו אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי הַבְּעָלִ֑יםהַבְּעָלִיםהבעלים וַיָּשִׂ֧ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו לָהֶ֛םלָהֶםלהם בַּ֥עַלבַּעַלבעל בְּרִ֖יתבְּרִיתברית לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 8:34 וְלֹ֤אוְלֹאולא זָֽכְרוּ֙זָכְרוּזכרו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם הַמַּצִּ֥ילהַמַּצִּילהמציל אוֹתָ֛םאוֹתָםאותם מִיַּ֥דמִיַּדמיד כָּלכָּלכל־־־אֹיְבֵיהֶ֖םאֹיְבֵיהֶםאיביהם מִסָּבִֽיבמִסָּבִיבמסביב׃׃׃ 8:35 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־עָשׂ֣וּעָשׂוּעשו חֶ֔סֶדחֶסֶדחסד עִםעִםעם־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְרֻבַּ֖עַליְרֻבַּעַלירבעל גִּדְע֑וֹןגִּדְעוֹןגדעון כְּכָלכְּכָלככל־־־הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה עִםעִםעם־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain