Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Lamentations 4

4:1 אֵיכָה֙אֵיכָהאיכה יוּעַ֣םיוּעַםיועם זָהָ֔בזָהָבזהב יִשְׁנֶ֖איִשְׁנֶאישנא הַכֶּ֣תֶםהַכֶּתֶםהכתם הַטּ֑וֹבהַטּוֹבהטוב תִּשְׁתַּפֵּ֙כְנָה֙תִּשְׁתַּפֵּכְנָהתשתפכנה אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־קֹ֔דֶשׁקֹדֶשׁקדש בְּרֹ֖אשׁבְּרֹאשׁבראש כָּלכָּלכל־־־חוּצֽוֹתחוּצוֹתחוצות׃׃׃ ססס 4:2 בְּנֵ֤יבְּנֵיבני צִיּוֹן֙צִיּוֹןציון הַיְקָרִ֔יםהַיְקָרִיםהיקרים הַמְסֻלָּאִ֖יםהַמְסֻלָּאִיםהמסלאים בַּפָּ֑זבַּפָּזבפז אֵיכָ֤האֵיכָהאיכה נֶחְשְׁבוּ֙נֶחְשְׁבוּנחשבו לְנִבְלֵילְנִבְלֵילנבלי־־־חֶ֔רֶשׂחֶרֶשׂחרש מַעֲשֵׂ֖המַעֲשֵׂהמעשה יְדֵ֥ייְדֵיידי יוֹצֵֽריוֹצֵריוצר׃׃׃ ססס 4:3 גַּםגַּםגם־־־[תַּנִּין כ][תַּנִּין כ][תנין כ] (תַּנִּים֙ ק)(תַּנִּים ק)(תנים ק) חָ֣לְצוּחָלְצוּחלצו שַׁ֔דשַׁדשד הֵינִ֖יקוּהֵינִיקוּהיניקו גּוּרֵיהֶ֑ןגּוּרֵיהֶןגוריהן בַּתבַּתבת־־־עַמִּ֣יעַמִּיעמי לְאַכְזָ֔רלְאַכְזָרלאכזר [כִּי כ][כִּי כ][כי כ] [עֵנִים כ][עֵנִים כ][ענים כ] (כַּיְעֵנִ֖ים ק)(כַּיְעֵנִים ק)(כיענים ק) בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ ססס 4:4 דָּבַ֨קדָּבַקדבק לְשׁ֥וֹןלְשׁוֹןלשון יוֹנֵ֛קיוֹנֵקיונק אֶלאֶלאל־־־חכּ֖וֹחכּוֹחכו בַּצָּמָ֑אבַּצָּמָאבצמא עֽוֹלָלִים֙עוֹלָלִיםעוללים שָׁ֣אֲלוּשָׁאֲלוּשאלו לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם פֹּרֵ֖שׂפֹּרֵשׂפרש אֵ֥יןאֵיןאין לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ ססס 4:5 הָאֹֽכְלִים֙הָאֹכְלִיםהאכלים לְמַ֣עֲדַנִּ֔יםלְמַעֲדַנִּיםלמעדנים נָשַׁ֖מּוּנָשַׁמּוּנשמו בַּחוּצ֑וֹתבַּחוּצוֹתבחוצות הָאֱמֻנִים֙הָאֱמֻנִיםהאמנים עֲלֵ֣יעֲלֵיעלי תוֹלָ֔עתוֹלָעתולע חִבְּק֖וּחִבְּקוּחבקו אַשְׁפַּתּֽוֹתאַשְׁפַּתּוֹתאשפתות׃׃׃ ססס 4:6 וַיִּגְדַּל֙וַיִּגְדַּלויגדל עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון בַּתבַּתבת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי מֵֽחַטַּ֖אתמֵחַטַּאתמחטאת סְדֹ֑םסְדֹםסדם הַֽהֲפוּכָ֣ההַהֲפוּכָהההפוכה כְמוֹכְמוֹכמו־־־רָ֔גַערָגַערגע וְלֹאוְלֹאולא־־־חָ֥לוּחָלוּחלו בָ֖הּבָהּבה יָדָֽיִםיָדָיִםידים׃׃׃ ססס 4:7 זַכּ֤וּזַכּוּזכו נְזִירֶ֙יהָ֙נְזִירֶיהָנזיריה מִשֶּׁ֔לֶגמִשֶּׁלֶגמשלג צַח֖וּצַחוּצחו מֵחָלָ֑במֵחָלָבמחלב אָ֤דְמוּאָדְמוּאדמו עֶ֙צֶם֙עֶצֶםעצם מִפְּנִינִ֔יםמִפְּנִינִיםמפנינים סַפִּ֖ירסַפִּירספיר גִּזְרָתָֽםגִּזְרָתָםגזרתם׃׃׃ ססס 4:8 חָשַׁ֤ךְחָשַׁךְחשך מִשְּׁחוֹר֙מִשְּׁחוֹרמשחור תָּֽאֳרָ֔םתָּאֳרָםתארם לֹ֥אלֹאלא נִכְּר֖וּנִכְּרוּנכרו בַּחוּצ֑וֹתבַּחוּצוֹתבחוצות צָפַ֤דצָפַדצפד עוֹרָם֙עוֹרָםעורם עַלעַלעל־־־עַצְמָ֔םעַצְמָםעצמם יָבֵ֖שׁיָבֵשׁיבש הָיָ֥ההָיָההיה כָעֵֽץכָעֵץכעץ׃׃׃ ססס 4:9 טוֹבִ֤יםטוֹבִיםטובים הָיוּ֙הָיוּהיו חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב מֵֽחַלְלֵ֖ימֵחַלְלֵימחללי רָעָ֑ברָעָברעב שֶׁ֣הֵ֤םשֶׁהֵםשהם יָז֙וּבוּ֙יָזוּבוּיזובו מְדֻקָּרִ֔יםמְדֻקָּרִיםמדקרים מִתְּנוּבֹ֖תמִתְּנוּבֹתמתנובת שָׂדָֽישָׂדָישדי׃׃׃ ססס 4:10 יְדֵ֗ייְדֵיידי נָשִׁים֙נָשִׁיםנשים רַחֲמָ֣נִיּ֔וֹתרַחֲמָנִיּוֹתרחמניות בִּשְּׁל֖וּבִּשְּׁלוּבשלו יַלְדֵיהֶ֑ןיַלְדֵיהֶןילדיהן הָי֤וּהָיוּהיו לְבָרוֹת֙לְבָרוֹתלברות לָ֔מוֹלָמוֹלמו בְּשֶׁ֖בֶרבְּשֶׁבֶרבשבר בַּתבַּתבת־־־עַמִּֽיעַמִּיעמי׃׃׃ ססס 4:11 כִּלָּ֤הכִּלָּהכלה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־חֲמָת֔וֹחֲמָתוֹחמתו שָׁפַ֖ךְשָׁפַךְשפך חֲר֣וֹןחֲרוֹןחרון אַפּ֑וֹאַפּוֹאפו וַיַּצֶּתוַיַּצֶּתויצת־־־אֵ֣שׁאֵשׁאש בְּצִיּ֔וֹןבְּצִיּוֹןבציון וַתֹּ֖אכַלוַתֹּאכַלותאכל יְסוֹדֹתֶֽיהָיְסוֹדֹתֶיהָיסודתיה׃׃׃ ססס 4:12 לֹ֤אלֹאלא הֶאֱמִ֙ינוּ֙הֶאֱמִינוּהאמינו מַלְכֵימַלְכֵימלכי־־־אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ [וְכֹל כ][וְכֹל כ][וכל כ] (כֹּ֖ל ק)(כֹּל ק)(כל ק) יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי תֵבֵ֑לתֵבֵלתבל כִּ֤יכִּיכי יָבֹא֙יָבֹאיבא צַ֣רצַרצר וְאוֹיֵ֔בוְאוֹיֵבואויב בְּשַׁעֲרֵ֖יבְּשַׁעֲרֵיבשערי יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ ססס 4:13 מֵֽחַטֹּ֣אתמֵחַטֹּאתמחטאת נְבִיאֶ֔יהָנְבִיאֶיהָנביאיה עֲוֺנ֖וֹתעֲוֺנוֹתעונות כֹּהֲנֶ֑יהָכֹּהֲנֶיהָכהניה הַשֹּׁפְכִ֥יםהַשֹּׁפְכִיםהשפכים בְּקִרְבָּ֖הּבְּקִרְבָּהּבקרבה דַּ֥םדַּםדם צַדִּיקִֽיםצַדִּיקִיםצדיקים׃׃׃ ססס 4:14 נָע֤וּנָעוּנעו עִוְרִים֙עִוְרִיםעורים בַּֽחוּצ֔וֹתבַּחוּצוֹתבחוצות נְגֹֽאֲל֖וּנְגֹאֲלוּנגאלו בַּדָּ֑םבַּדָּםבדם בְּלֹ֣אבְּלֹאבלא יֽוּכְל֔וּיוּכְלוּיוכלו יִגְּע֖וּיִגְּעוּיגעו בִּלְבֻשֵׁיהֶֽםבִּלְבֻשֵׁיהֶםבלבשיהם׃׃׃ ססס 4:15 ס֣וּרוּסוּרוּסורו טָמֵ֞אטָמֵאטמא קָ֣רְאוּקָרְאוּקראו לָ֗מוֹלָמוֹלמו ס֤וּרוּסוּרוּסורו ס֙וּרוּ֙סוּרוּסורו אַלאַלאל־־־תִּגָּ֔עוּתִּגָּעוּתגעו כִּ֥יכִּיכי נָצ֖וּנָצוּנצו גַּםגַּםגם־־־נָ֑עוּנָעוּנעו אָֽמְרוּ֙אָמְרוּאמרו בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים לֹ֥אלֹאלא יוֹסִ֖יפוּיוֹסִיפוּיוסיפו לָגֽוּרלָגוּרלגור׃׃׃ ססס 4:16 פְּנֵ֤יפְּנֵיפני יְהוָה֙יְהוָהיהוה חִלְּקָ֔םחִלְּקָםחלקם לֹ֥אלֹאלא יוֹסִ֖יףיוֹסִיףיוסיף לְהַבִּיטָ֑םלְהַבִּיטָםלהביטם פְּנֵ֤יפְּנֵיפני כֹהֲנִים֙כֹהֲנִיםכהנים לֹ֣אלֹאלא נָשָׂ֔אוּנָשָׂאוּנשאו [זְקֵנִים כ][זְקֵנִים כ][זקנים כ] (וּזְקֵנִ֖ים ק)(וּזְקֵנִים ק)(וזקנים ק) לֹ֥אלֹאלא חָנָֽנוּחָנָנוּחננו׃׃׃ ססס 4:17 [עֹודֵינָה כ][עֹודֵינָה כ][עודינה כ] (עוֹדֵ֙ינוּ֙ ק)(עוֹדֵינוּ ק)(עודינו ק) תִּכְלֶ֣ינָהתִּכְלֶינָהתכלינה עֵינֵ֔ינוּעֵינֵינוּעינינו אֶלאֶלאל־־־עֶזְרָתֵ֖נוּעֶזְרָתֵנוּעזרתנו הָ֑בֶלהָבֶלהבל בְּצִפִּיָּתֵ֣נוּבְּצִפִּיָּתֵנוּבצפיתנו צִפִּ֔ינוּצִפִּינוּצפינו אֶלאֶלאל־־־גּ֖וֹיגּוֹיגוי לֹ֥אלֹאלא יוֹשִֽׁעַיוֹשִׁעַיושע׃׃׃ ססס 4:18 צָד֣וּצָדוּצדו צְעָדֵ֔ינוּצְעָדֵינוּצעדינו מִלֶּ֖כֶתמִלֶּכֶתמלכת בִּרְחֹבֹתֵ֑ינוּבִּרְחֹבֹתֵינוּברחבתינו קָרַ֥בקָרַבקרב קִצֵּ֛ינוּקִצֵּינוּקצינו מָלְא֥וּמָלְאוּמלאו יָמֵ֖ינוּיָמֵינוּימינו כִּיכִּיכי־־־בָ֥אבָאבא קִצֵּֽינוּקִצֵּינוּקצינו׃׃׃ ססס 4:19 קַלִּ֤יםקַלִּיםקלים הָיוּ֙הָיוּהיו רֹדְפֵ֔ינוּרֹדְפֵינוּרדפינו מִנִּשְׁרֵ֖ימִנִּשְׁרֵימנשרי שָׁמָ֑יִםשָׁמָיִםשמים עַלעַלעל־־־הֶהָרִ֣יםהֶהָרִיםההרים דְּלָקֻ֔נוּדְּלָקֻנוּדלקנו בַּמִּדְבָּ֖רבַּמִּדְבָּרבמדבר אָ֥רְבוּאָרְבוּארבו לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ ססס 4:20 ר֤וּחַרוּחַרוח אַפֵּ֙ינוּ֙אַפֵּינוּאפינו מְשִׁ֣יחַמְשִׁיחַמשיח יְהוָ֔היְהוָהיהוה נִלְכַּ֖דנִלְכַּדנלכד בִּשְׁחִיתוֹתָ֑םבִּשְׁחִיתוֹתָםבשחיתותם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָמַ֔רְנוּאָמַרְנוּאמרנו בְּצִלּ֖וֹבְּצִלּוֹבצלו נִֽחְיֶ֥הנִחְיֶהנחיה בַגּוֹיִֽםבַגּוֹיִםבגוים׃׃׃ ססס 4:21 שִׂ֤ישִׂישִׂישִׂישישי וְשִׂמְחִי֙וְשִׂמְחִיושמחי בַּתבַּתבת־־־אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום [יֹושַׁבְתִּי כ][יֹושַׁבְתִּי כ][יושבתי כ] (יוֹשֶׁ֖בֶת ק)(יוֹשֶׁבֶת ק)(יושבת ק) בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ ע֑וּץעוּץעוץ גַּםגַּםגם־־־עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך תַּעֲבָרתַּעֲבָרתעבר־־־כּ֔וֹסכּוֹסכוס תִּשְׁכְּרִ֖יתִּשְׁכְּרִיתשכרי וְתִתְעָרִֽיוְתִתְעָרִיותתערי׃׃׃ ססס 4:22 תַּםתַּםתם־־־עֲוֺנֵךְ֙עֲוֺנֵךְעונך בַּתבַּתבת־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון לֹ֥אלֹאלא יוֹסִ֖יףיוֹסִיףיוסיף לְהַגְלוֹתֵ֑ךְלְהַגְלוֹתֵךְלהגלותך פָּקַ֤דפָּקַדפקד עֲוֺנֵךְ֙עֲוֺנֵךְעונך בַּתבַּתבת־־־אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום גִּלָּ֖הגִּלָּהגלה עַלעַלעל־־־חַטֹּאתָֽיִךְחַטֹּאתָיִךְחטאתיך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain