Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 11

11:1 וַיְדַבֵּ֧רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן לֵאמֹ֥רלֵאמֹרלאמר אֲלֵהֶֽםאֲלֵהֶםאלהם׃׃׃ 11:2 דַּבְּר֛וּדַּבְּרוּדברו אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר זֹ֤אתזֹאתזאת הַֽחַיָּה֙הַחַיָּההחיה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֹּאכְל֔וּתֹּאכְלוּתאכלו מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַבְּהֵמָ֖ההַבְּהֵמָההבהמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 11:3 כֹּ֣לכֹּלכל ׀׀׀ מַפְרֶ֣סֶתמַפְרֶסֶתמפרסת פַּרְסָ֗הפַּרְסָהפרסה וְשֹׁסַ֤עַתוְשֹׁסַעַתושסעת שֶׁ֙סַע֙שֶׁסַעשסע פְּרָסֹ֔תפְּרָסֹתפרסת מַעֲלַ֥תמַעֲלַתמעלת גֵּרָ֖הגֵּרָהגרה בַּבְּהֵמָ֑הבַּבְּהֵמָהבבהמה אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה תֹּאכֵֽלוּתֹּאכֵלוּתאכלו׃׃׃ 11:4 אַ֤ךְאַךְאך אֶתאֶתאת־־־זֶה֙זֶהזה לֹ֣אלֹאלא תֹֽאכְל֔וּתֹאכְלוּתאכלו מִֽמַּעֲלֵי֙מִמַּעֲלֵיממעלי הַגֵּרָ֔ההַגֵּרָההגרה וּמִמַּפְרִיסֵ֖יוּמִמַּפְרִיסֵיוממפריסי הַפַּרְסָ֑ההַפַּרְסָההפרסה אֶֽתאֶתאת־־־הַ֠גָּמָלהַגָּמָלהגמל כִּֽיכִּיכי־־־מַעֲלֵ֨המַעֲלֵהמעלה גֵרָ֜הגֵרָהגרה ה֗וּאהוּאהוא וּפַרְסָה֙וּפַרְסָהופרסה אֵינֶ֣נּוּאֵינֶנּוּאיננו מַפְרִ֔יסמַפְרִיסמפריס טָמֵ֥אטָמֵאטמא ה֖וּאהוּאהוא לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 11:5 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשָּׁפָ֗ןהַשָּׁפָןהשפן כִּֽיכִּיכי־־־מַעֲלֵ֤המַעֲלֵהמעלה גֵרָה֙גֵרָהגרה ה֔וּאהוּאהוא וּפַרְסָ֖הוּפַרְסָהופרסה לֹ֣אלֹאלא יַפְרִ֑יסיַפְרִיסיפריס טָמֵ֥אטָמֵאטמא ה֖וּאהוּאהוא לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 11:6 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאַרְנֶ֗בֶתהָאַרְנֶבֶתהארנבת כִּֽיכִּיכי־־־מַעֲלַ֤תמַעֲלַתמעלת גֵּרָה֙גֵּרָהגרה הִ֔ואהִואהוא וּפַרְסָ֖הוּפַרְסָהופרסה לֹ֣אלֹאלא הִפְרִ֑יסָההִפְרִיסָההפריסה טְמֵאָ֥הטְמֵאָהטמאה הִ֖ואהִואהוא לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 11:7 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַ֠חֲזִירהַחֲזִירהחזיר כִּֽיכִּיכי־־־מַפְרִ֨יסמַפְרִיסמפריס פַּרְסָ֜הפַּרְסָהפרסה ה֗וּאהוּאהוא וְשֹׁסַ֥עוְשֹׁסַעושסע שֶׁ֙סַע֙שֶׁסַעשסע פַּרְסָ֔הפַּרְסָהפרסה וְה֖וּאוְהוּאוהוא גֵּרָ֣הגֵּרָהגרה לֹֽאלֹאלא־־־יִגָּ֑ריִגָּריגר טָמֵ֥אטָמֵאטמא ה֖וּאהוּאהוא לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 11:8 מִבְּשָׂרָם֙מִבְּשָׂרָםמבשרם לֹ֣אלֹאלא תֹאכֵ֔לוּתֹאכֵלוּתאכלו וּבְנִבְלָתָ֖םוּבְנִבְלָתָםובנבלתם לֹ֣אלֹאלא תִגָּ֑עוּתִגָּעוּתגעו טְמֵאִ֥יםטְמֵאִיםטמאים הֵ֖םהֵםהם לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 11:9 אֶתאֶתאת־־־זֶה֙זֶהזה תֹּֽאכְל֔וּתֹּאכְלוּתאכלו מִכֹּ֖למִכֹּלמכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּמָּ֑יִםבַּמָּיִםבמים כֹּ֣לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לוֹ֩לוֹלו סְנַפִּ֨ירסְנַפִּירסנפיר וְקַשְׂקֶ֜שֶׂתוְקַשְׂקֶשֶׂתוקשקשת בַּמַּ֗יִםבַּמַּיִםבמים בַּיַּמִּ֛יםבַּיַּמִּיםבימים וּבַנְּחָלִ֖יםוּבַנְּחָלִיםובנחלים אֹתָ֥םאֹתָםאתם תֹּאכֵֽלוּתֹּאכֵלוּתאכלו׃׃׃ 11:10 וְכֹל֩וְכֹלוכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־ל֜וֹלוֹלו סְנַפִּ֣ירסְנַפִּירסנפיר וְקַשְׂקֶ֗שֶׂתוְקַשְׂקֶשֶׂתוקשקשת בַּיַּמִּים֙בַּיַּמִּיםבימים וּבַנְּחָלִ֔יםוּבַנְּחָלִיםובנחלים מִכֹּל֙מִכֹּלמכל שֶׁ֣רֶץשֶׁרֶץשרץ הַמַּ֔יִםהַמַּיִםהמים וּמִכֹּ֛לוּמִכֹּלומכל נֶ֥פֶשׁנֶפֶשׁנפש הַחַיָּ֖ההַחַיָּההחיה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּמָּ֑יִםבַּמָּיִםבמים שֶׁ֥קֶץשֶׁקֶץשקץ הֵ֖םהֵםהם לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 11:11 וְשֶׁ֖קֶץוְשֶׁקֶץושקץ יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו לָכֶ֑םלָכֶםלכם מִבְּשָׂרָם֙מִבְּשָׂרָםמבשרם לֹ֣אלֹאלא תֹאכֵ֔לוּתֹאכֵלוּתאכלו וְאֶתוְאֶתואת־־־נִבְלָתָ֖םנִבְלָתָםנבלתם תְּשַׁקֵּֽצוּתְּשַׁקֵּצוּתשקצו׃׃׃ 11:12 כֹּ֣לכֹּלכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־ל֛וֹלוֹלו סְנַפִּ֥ירסְנַפִּירסנפיר וְקַשְׂקֶ֖שֶׂתוְקַשְׂקֶשֶׂתוקשקשת בַּמָּ֑יִםבַּמָּיִםבמים שֶׁ֥קֶץשֶׁקֶץשקץ ה֖וּאהוּאהוא לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 11:13 וְאֶתוְאֶתואת־־־אֵ֙לֶּה֙אֵלֶּהאלה תְּשַׁקְּצ֣וּתְּשַׁקְּצוּתשקצו מִןמִןמן־־־הָע֔וֹףהָעוֹףהעוף לֹ֥אלֹאלא יֵאָכְל֖וּיֵאָכְלוּיאכלו שֶׁ֣קֶץשֶׁקֶץשקץ הֵ֑םהֵםהם אֶתאֶתאת־־־הַנֶּ֙שֶׁר֙הַנֶּשֶׁרהנשר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַפֶּ֔רֶסהַפֶּרֶסהפרס וְאֵ֖תוְאֵתואת הָעָזְנִיָּֽההָעָזְנִיָּההעזניה׃׃׃ 11:14 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַ֨דָּאָ֔ההַדָּאָההדאה וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאַיָּ֖ההָאַיָּההאיה לְמִינָֽהּלְמִינָהּלמינה׃׃׃ 11:15 אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־עֹרֵ֖בעֹרֵבערב לְמִינֽוֹלְמִינוֹלמינו׃׃׃ 11:16 וְאֵת֙וְאֵתואת בַּ֣תבַּתבת הַֽיַּעֲנָ֔ההַיַּעֲנָההיענה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתַּחְמָ֖סהַתַּחְמָסהתחמס וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשָּׁ֑חַףהַשָּׁחַףהשחף וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנֵּ֖ץהַנֵּץהנץ לְמִינֵֽהוּלְמִינֵהוּלמינהו׃׃׃ 11:17 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכּ֥וֹסהַכּוֹסהכוס וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשָּׁלָ֖ךְהַשָּׁלָךְהשלך וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיַּנְשֽׁוּףהַיַּנְשׁוּףהינשוף׃׃׃ 11:18 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתִּנְשֶׁ֥מֶתהַתִּנְשֶׁמֶתהתנשמת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַקָּאָ֖תהַקָּאָתהקאת וְאֶתוְאֶתואת־־־הָרָחָֽםהָרָחָםהרחם׃׃׃ 11:19 וְאֵת֙וְאֵתואת הַחֲסִידָ֔ההַחֲסִידָההחסידה הָאֲנָפָ֖ההָאֲנָפָההאנפה לְמִינָ֑הּלְמִינָהּלמינה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַדּוּכִיפַ֖תהַדּוּכִיפַתהדוכיפת וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעֲטַלֵּֽףהָעֲטַלֵּףהעטלף׃׃׃ 11:20 כֹּ֚לכֹּלכל שֶׁ֣רֶץשֶׁרֶץשרץ הָע֔וֹףהָעוֹףהעוף הַהֹלֵ֖ךְהַהֹלֵךְההלך עַלעַלעל־־־אַרְבַּ֑עאַרְבַּעארבע שֶׁ֥קֶץשֶׁקֶץשקץ ה֖וּאהוּאהוא לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ ססס 11:21 אַ֤ךְאַךְאך אֶתאֶתאת־־־זֶה֙זֶהזה תֹּֽאכְל֔וּתֹּאכְלוּתאכלו מִכֹּל֙מִכֹּלמכל שֶׁ֣רֶץשֶׁרֶץשרץ הָע֔וֹףהָעוֹףהעוף הַהֹלֵ֖ךְהַהֹלֵךְההלך עַלעַלעל־־־אַרְבַּ֑עאַרְבַּעארבע אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־[לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֤וֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) כְרָעַ֙יִם֙כְרָעַיִםכרעים מִמַּ֣עַלמִמַּעַלממעל לְרַגְלָ֔יולְרַגְלָיולרגליו לְנַתֵּ֥רלְנַתֵּרלנתר בָּהֵ֖ןבָּהֵןבהן עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 11:22 אֶתאֶתאת־־־אֵ֤לֶּהאֵלֶּהאלה מֵהֶם֙מֵהֶםמהם תֹּאכֵ֔לוּתֹּאכֵלוּתאכלו אֶתאֶתאת־־־הָֽאַרְבֶּ֣ההָאַרְבֶּההארבה לְמִינ֔וֹלְמִינוֹלמינו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַסָּלְעָ֖םהַסָּלְעָםהסלעם לְמִינֵ֑הוּלְמִינֵהוּלמינהו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחַרְגֹּ֣להַחַרְגֹּלהחרגל לְמִינֵ֔הוּלְמִינֵהוּלמינהו וְאֶתוְאֶתואת־־־הֶחָגָ֖בהֶחָגָבהחגב לְמִינֵֽהוּלְמִינֵהוּלמינהו׃׃׃ 11:23 וְכֹל֙וְכֹלוכל שֶׁ֣רֶץשֶׁרֶץשרץ הָע֔וֹףהָעוֹףהעוף אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֖וֹלוֹלו אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע רַגְלָ֑יִםרַגְלָיִםרגלים שֶׁ֥קֶץשֶׁקֶץשקץ ה֖וּאהוּאהוא לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 11:24 וּלְאֵ֖לֶּהוּלְאֵלֶּהולאלה תִּטַּמָּ֑אוּתִּטַּמָּאוּתטמאו כָּלכָּלכל־־־הַנֹּגֵ֥עַהַנֹּגֵעַהנגע בְּנִבְלָתָ֖םבְּנִבְלָתָםבנבלתם יִטְמָ֥איִטְמָאיטמא עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 11:25 וְכָלוְכָלוכל־־־הַנֹּשֵׂ֖אהַנֹּשֵׂאהנשא מִנִּבְלָתָ֑םמִנִּבְלָתָםמנבלתם יְכַבֵּ֥סיְכַבֵּסיכבס בְּגָדָ֖יובְּגָדָיובגדיו וְטָמֵ֥אוְטָמֵאוטמא עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 11:26 לְֽכָללְכָללכל־־־הַבְּהֵמָ֡ההַבְּהֵמָההבהמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִוא֩הִואהוא מַפְרֶ֨סֶתמַפְרֶסֶתמפרסת פַּרְסָ֜הפַּרְסָהפרסה וְשֶׁ֣סַעוְשֶׁסַעושסע ׀׀׀ אֵינֶ֣נָּהאֵינֶנָּהאיננה שֹׁסַ֗עַתשֹׁסַעַתשסעת וְגֵרָה֙וְגֵרָהוגרה אֵינֶ֣נָּהאֵינֶנָּהאיננה מַעֲלָ֔המַעֲלָהמעלה טְמֵאִ֥יםטְמֵאִיםטמאים הֵ֖םהֵםהם לָכֶ֑םלָכֶםלכם כָּלכָּלכל־־־הַנֹּגֵ֥עַהַנֹּגֵעַהנגע בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם יִטְמָֽאיִטְמָאיטמא׃׃׃ 11:27 וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך עַלעַלעל־־־כַּפָּ֗יוכַּפָּיוכפיו בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַֽחַיָּה֙הַחַיָּההחיה הַהֹלֶ֣כֶתהַהֹלֶכֶתההלכת עַלעַלעל־־־אַרְבַּ֔עאַרְבַּעארבע טְמֵאִ֥יםטְמֵאִיםטמאים הֵ֖םהֵםהם לָכֶ֑םלָכֶםלכם כָּלכָּלכל־־־הַנֹּגֵ֥עַהַנֹּגֵעַהנגע בְּנִבְלָתָ֖םבְּנִבְלָתָםבנבלתם יִטְמָ֥איִטְמָאיטמא עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 11:28 וְהַנֹּשֵׂא֙וְהַנֹּשֵׂאוהנשא אֶתאֶתאת־־־נִבְלָתָ֔םנִבְלָתָםנבלתם יְכַבֵּ֥סיְכַבֵּסיכבס בְּגָדָ֖יובְּגָדָיובגדיו וְטָמֵ֣אוְטָמֵאוטמא עַדעַדעד־־־הָעָ֑רֶבהָעָרֶבהערב טְמֵאִ֥יםטְמֵאִיםטמאים הֵ֖מָּההֵמָּההמה לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ ססס 11:29 וְזֶ֤הוְזֶהוזה לָכֶם֙לָכֶםלכם הַטָּמֵ֔אהַטָּמֵאהטמא בַּשֶּׁ֖רֶץבַּשֶּׁרֶץבשרץ הַשֹּׁרֵ֣ץהַשֹּׁרֵץהשרץ עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ הַחֹ֥לֶדהַחֹלֶדהחלד וְהָעַכְבָּ֖רוְהָעַכְבָּרוהעכבר וְהַצָּ֥בוְהַצָּבוהצב לְמִינֵֽהוּלְמִינֵהוּלמינהו׃׃׃ 11:30 וְהָאֲנָקָ֥הוְהָאֲנָקָהוהאנקה וְהַכֹּ֖חַוְהַכֹּחַוהכח וְהַלְּטָאָ֑הוְהַלְּטָאָהוהלטאה וְהַחֹ֖מֶטוְהַחֹמֶטוהחמט וְהַתִּנְשָֽׁמֶתוְהַתִּנְשָׁמֶתוהתנשמת׃׃׃ 11:31 אֵ֛לֶּהאֵלֶּהאלה הַטְּמֵאִ֥יםהַטְּמֵאִיםהטמאים לָכֶ֖םלָכֶםלכם בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַשָּׁ֑רֶץהַשָּׁרֶץהשרץ כָּלכָּלכל־־־הַנֹּגֵ֧עַהַנֹּגֵעַהנגע בָּהֶ֛םבָּהֶםבהם בְּמֹתָ֖םבְּמֹתָםבמתם יִטְמָ֥איִטְמָאיטמא עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 11:32 וְכֹ֣לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִפֹּליִפֹּליפל־־־עָלָיו֩עָלָיועליו מֵהֶ֨םמֵהֶםמהם ׀׀׀ בְּמֹתָ֜םבְּמֹתָםבמתם יִטְמָ֗איִטְמָאיטמא מִכָּלמִכָּלמכל־־־כְּלִיכְּלִיכלי־־־עֵץ֙עֵץעץ א֣וֹאוֹאו בֶ֤גֶדבֶגֶדבגד אוֹאוֹאו־־־עוֹר֙עוֹרעור א֣וֹאוֹאו שָׂ֔קשָׂקשק כָּלכָּלכל־־־כְּלִ֕יכְּלִיכלי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֵעָשֶׂ֥היֵעָשֶׂהיעשה מְלָאכָ֖המְלָאכָהמלאכה בָּהֶ֑םבָּהֶםבהם בַּמַּ֧יִםבַּמַּיִםבמים יוּבָ֛איוּבָאיובא וְטָמֵ֥אוְטָמֵאוטמא עַדעַדעד־־־הָעֶ֖רֶבהָעֶרֶבהערב וְטָהֵֽרוְטָהֵרוטהר׃׃׃ 11:33 וְכָלוְכָלוכל־־־כְּלִיכְּלִיכלי־־־חֶ֔רֶשׂחֶרֶשׂחרש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִפֹּ֥ליִפֹּליפל מֵהֶ֖םמֵהֶםמהם אֶלאֶלאל־־־תּוֹכ֑וֹתּוֹכוֹתוכו כֹּ֣לכֹּלכל אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר בְּתוֹכ֛וֹבְּתוֹכוֹבתוכו יִטְמָ֖איִטְמָאיטמא וְאֹת֥וֹוְאֹתוֹואתו תִשְׁבֹּֽרוּתִשְׁבֹּרוּתשברו׃׃׃ 11:34 מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָאֹ֜כֶלהָאֹכֶלהאכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֵאָכֵ֗ליֵאָכֵליאכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא עָלָ֛יועָלָיועליו מַ֖יִםמַיִםמים יִטְמָ֑איִטְמָאיטמא וְכָלוְכָלוכל־־־מַשְׁקֶה֙מַשְׁקֶהמשקה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִשָּׁתֶ֔היִשָּׁתֶהישתה בְּכָלבְּכָלבכל־־־כְּלִ֖יכְּלִיכלי יִטְמָֽאיִטְמָאיטמא׃׃׃ 11:35 וְ֠כֹלוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִפֹּ֨ליִפֹּליפל מִנִּבְלָתָ֥םמִנִּבְלָתָםמנבלתם ׀׀׀ עָלָיו֮עָלָיועליו יִטְמָא֒יִטְמָאיטמא תַּנּ֧וּרתַּנּוּרתנור וְכִירַ֛יִםוְכִירַיִםוכירים יֻתָּ֖ץיֻתָּץיתץ טְמֵאִ֣יםטְמֵאִיםטמאים הֵ֑םהֵםהם וּטְמֵאִ֖יםוּטְמֵאִיםוטמאים יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 11:36 אַ֣ךְאַךְאך מַעְיָ֥ןמַעְיָןמעין וּב֛וֹרוּבוֹרובור מִקְוֵהמִקְוֵהמקוה־־־מַ֖יִםמַיִםמים יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה טָה֑וֹרטָהוֹרטהור וְנֹגֵ֥עַוְנֹגֵעַונגע בְּנִבְלָתָ֖םבְּנִבְלָתָםבנבלתם יִטְמָֽאיִטְמָאיטמא׃׃׃ 11:37 וְכִ֤יוְכִיוכי יִפֹּל֙יִפֹּליפל מִנִּבְלָתָ֔םמִנִּבְלָתָםמנבלתם עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־זֶ֥רַעזֶרַעזרע זֵר֖וּעַזֵרוּעַזרוע אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִזָּרֵ֑עַיִזָּרֵעַיזרע טָה֖וֹרטָהוֹרטהור הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 11:38 וְכִ֤יוְכִיוכי יֻתַּןיֻתַּןיתן־־־מַ֙יִם֙מַיִםמים עַלעַלעל־־־זֶ֔רַעזֶרַעזרע וְנָפַ֥לוְנָפַלונפל מִנִּבְלָתָ֖םמִנִּבְלָתָםמנבלתם עָלָ֑יועָלָיועליו טָמֵ֥אטָמֵאטמא ה֖וּאהוּאהוא לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ ססס 11:39 וְכִ֤יוְכִיוכי יָמוּת֙יָמוּתימות מִןמִןמן־־־הַבְּהֵמָ֔ההַבְּהֵמָההבהמה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִ֥יאהִיאהיא לָכֶ֖םלָכֶםלכם לְאָכְלָ֑הלְאָכְלָהלאכלה הַנֹּגֵ֥עַהַנֹּגֵעַהנגע בְּנִבְלָתָ֖הּבְּנִבְלָתָהּבנבלתה יִטְמָ֥איִטְמָאיטמא עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 11:40 וְהָֽאֹכֵל֙וְהָאֹכֵלוהאכל מִנִּבְלָתָ֔הּמִנִּבְלָתָהּמנבלתה יְכַבֵּ֥סיְכַבֵּסיכבס בְּגָדָ֖יובְּגָדָיובגדיו וְטָמֵ֣אוְטָמֵאוטמא עַדעַדעד־־־הָעָ֑רֶבהָעָרֶבהערב וְהַנֹּשֵׂא֙וְהַנֹּשֵׂאוהנשא אֶתאֶתאת־־־נִבְלָתָ֔הּנִבְלָתָהּנבלתה יְכַבֵּ֥סיְכַבֵּסיכבס בְּגָדָ֖יובְּגָדָיובגדיו וְטָמֵ֥אוְטָמֵאוטמא עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 11:41 וְכָלוְכָלוכל־־־הַשֶּׁ֖רֶץהַשֶּׁרֶץהשרץ הַשֹּׁרֵ֣ץהַשֹּׁרֵץהשרץ עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ שֶׁ֥קֶץשֶׁקֶץשקץ ה֖וּאהוּאהוא לֹ֥אלֹאלא יֵאָכֵֽליֵאָכֵליאכל׃׃׃ 11:42 כֹּל֩כֹּלכל הוֹלֵ֨ךְהוֹלֵךְהולך עַלעַלעל־־־גָּח֜וֹןגָּחוֹןגחון וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך עַלעַלעל־־־אַרְבַּ֗עאַרְבַּעארבע עַ֚דעַדעד כָּלכָּלכל־־־מַרְבֵּ֣המַרְבֵּהמרבה רַגְלַ֔יִםרַגְלַיִםרגלים לְכָללְכָללכל־־־הַשֶּׁ֖רֶץהַשֶּׁרֶץהשרץ הַשֹּׁרֵ֣ץהַשֹּׁרֵץהשרץ עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ לֹ֥אלֹאלא תֹאכְל֖וּםתֹאכְלוּםתאכלום כִּיכִּיכי־־־שֶׁ֥קֶץשֶׁקֶץשקץ הֵֽםהֵםהם׃׃׃ 11:43 אַלאַלאל־־־תְּשַׁקְּצוּ֙תְּשַׁקְּצוּתשקצו אֶתאֶתאת־־־נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔םנַפְשֹׁתֵיכֶםנפשתיכם בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַשֶּׁ֖רֶץהַשֶּׁרֶץהשרץ הַשֹּׁרֵ֑ץהַשֹּׁרֵץהשרץ וְלֹ֤אוְלֹאולא תִֽטַּמְּאוּ֙תִטַּמְּאוּתטמאו בָּהֶ֔םבָּהֶםבהם וְנִטְמֵתֶ֖םוְנִטְמֵתֶםונטמתם בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 11:44 כִּ֣יכִּיכי אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶם֒אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם֙וְהִתְקַדִּשְׁתֶּםוהתקדשתם וִהְיִיתֶ֣םוִהְיִיתֶםוהייתם קְדֹשִׁ֔יםקְדֹשִׁיםקדשים כִּ֥יכִּיכי קָד֖וֹשׁקָדוֹשׁקדוש אָ֑נִיאָנִיאני וְלֹ֤אוְלֹאולא תְטַמְּאוּ֙תְטַמְּאוּתטמאו אֶתאֶתאת־־־נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔םנַפְשֹׁתֵיכֶםנפשתיכם בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַשֶּׁ֖רֶץהַשֶּׁרֶץהשרץ הָרֹמֵ֥שׂהָרֹמֵשׂהרמש עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 11:45 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֗היְהוָהיהוה הַֽמַּעֲלֶ֤ההַמַּעֲלֶההמעלה אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לִהְיֹ֥תלִהְיֹתלהית לָכֶ֖םלָכֶםלכם לֵאלֹהִ֑יםלֵאלֹהִיםלאלהים וִהְיִיתֶ֣םוִהְיִיתֶםוהייתם קְדֹשִׁ֔יםקְדֹשִׁיםקדשים כִּ֥יכִּיכי קָד֖וֹשׁקָדוֹשׁקדוש אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 11:46 זֹ֣אתזֹאתזאת תּוֹרַ֤תתּוֹרַתתורת הַבְּהֵמָה֙הַבְּהֵמָההבהמה וְהָע֔וֹףוְהָעוֹףוהעוף וְכֹל֙וְכֹלוכל נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש הַֽחַיָּ֔ההַחַיָּההחיה הָרֹמֶ֖שֶׂתהָרֹמֶשֶׂתהרמשת בַּמָּ֑יִםבַּמָּיִםבמים וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש הַשֹּׁרֶ֥צֶתהַשֹּׁרֶצֶתהשרצת עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 11:47 לְהַבְדִּ֕יללְהַבְדִּיללהבדיל בֵּ֥יןבֵּיןבין הַטָּמֵ֖אהַטָּמֵאהטמא וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַטָּהֹ֑רהַטָּהֹרהטהר וּבֵ֤יןוּבֵיןובין הַֽחַיָּה֙הַחַיָּההחיה הַֽנֶּאֱכֶ֔לֶתהַנֶּאֱכֶלֶתהנאכלת וּבֵין֙וּבֵיןובין הַֽחַיָּ֔ההַחַיָּההחיה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לֹ֥אלֹאלא תֵאָכֵֽלתֵאָכֵלתאכל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain