Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 21

21:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֱמֹ֥ראֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אַהֲרֹ֑ןאַהֲרֹןאהרן וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם לְנֶ֥פֶשׁלְנֶפֶשׁלנפש לֹֽאלֹאלא־־־יִטַּמָּ֖איִטַּמָּאיטמא בְּעַמָּֽיובְּעַמָּיובעמיו׃׃׃ 21:2 כִּ֚יכִּיכי אִםאִםאם־־־לִשְׁאֵר֔וֹלִשְׁאֵרוֹלשארו הַקָּרֹ֖בהַקָּרֹבהקרב אֵלָ֑יואֵלָיואליו לְאִמּ֣וֹלְאִמּוֹלאמו וּלְאָבִ֔יווּלְאָבִיוולאביו וְלִבְנ֥וֹוְלִבְנוֹולבנו וּלְבִתּ֖וֹוּלְבִתּוֹולבתו וּלְאָחִֽיווּלְאָחִיוולאחיו׃׃׃ 21:3 וְלַאֲחֹת֤וֹוְלַאֲחֹתוֹולאחתו הַבְּתוּלָה֙הַבְּתוּלָההבתולה הַקְּרוֹבָ֣ההַקְּרוֹבָההקרובה אֵלָ֔יואֵלָיואליו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־הָיְתָ֖ההָיְתָההיתה לְאִ֑ישׁלְאִישׁלאיש לָ֖הּלָהּלה יִטַּמָּֽאיִטַּמָּאיטמא׃׃׃ 21:4 לֹ֥אלֹאלא יִטַּמָּ֖איִטַּמָּאיטמא בַּ֣עַלבַּעַלבעל בְּעַמָּ֑יובְּעַמָּיובעמיו לְהֵ֖חַלּֽוֹלְהֵחַלּוֹלהחלו׃׃׃ 21:5 לֹֽאלֹאלא־־־[יִקְרְחָה כ][יִקְרְחָה כ][יקרחה כ] (יִקְרְח֤וּ ק)(יִקְרְחוּ ק)(יקרחו ק) קָרְחָה֙קָרְחָהקרחה בְּרֹאשָׁ֔םבְּרֹאשָׁםבראשם וּפְאַ֥תוּפְאַתופאת זְקָנָ֖םזְקָנָםזקנם לֹ֣אלֹאלא יְגַלֵּ֑חוּיְגַלֵּחוּיגלחו וּבִ֨בְשָׂרָ֔םוּבִבְשָׂרָםובבשרם לֹ֥אלֹאלא יִשְׂרְט֖וּיִשְׂרְטוּישרטו שָׂרָֽטֶתשָׂרָטֶתשרטת׃׃׃ 21:6 קְדֹשִׁ֤יםקְדֹשִׁיםקדשים יִהְיוּ֙יִהְיוּיהיו לֵאלֹ֣הֵיהֶ֔םלֵאלֹהֵיהֶםלאלהיהם וְלֹ֣אוְלֹאולא יְחַלְּל֔וּיְחַלְּלוּיחללו שֵׁ֖םשֵׁםשם אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם כִּי֩כִּיכי אֶתאֶתאת־־־אִשֵּׁ֨יאִשֵּׁיאשי יְהוָ֜היְהוָהיהוה לֶ֧חֶםלֶחֶםלחם אֱלֹהֵיהֶ֛םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם הֵ֥םהֵםהם מַקְרִיבִ֖םמַקְרִיבִםמקריבם וְהָ֥יוּוְהָיוּוהיו קֹֽדֶשׁקֹדֶשׁקדש׃׃׃ 21:7 אִשָּׁ֨האִשָּׁהאשה זֹנָ֤הזֹנָהזנה וַחֲלָלָה֙וַחֲלָלָהוחללה לֹ֣אלֹאלא יִקָּ֔חוּיִקָּחוּיקחו וְאִשָּׁ֛הוְאִשָּׁהואשה גְּרוּשָׁ֥הגְּרוּשָׁהגרושה מֵאִישָׁ֖הּמֵאִישָׁהּמאישה לֹ֣אלֹאלא יִקָּ֑חוּיִקָּחוּיקחו כִּֽיכִּיכי־־־קָדֹ֥שׁקָדֹשׁקדש ה֖וּאהוּאהוא לֵאלֹהָֽיולֵאלֹהָיולאלהיו׃׃׃ 21:8 וְקִדַּשְׁתּ֔וֹוְקִדַּשְׁתּוֹוקדשתו כִּֽיכִּיכי־־־אֶתאֶתאת־־־לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך ה֣וּאהוּאהוא מַקְרִ֑יבמַקְרִיבמקריב קָדֹשׁ֙קָדֹשׁקדש יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לָּ֔ךְלָּךְלך כִּ֣יכִּיכי קָד֔וֹשׁקָדוֹשׁקדוש אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה מְקַדִּשְׁכֶֽםמְקַדִּשְׁכֶםמקדשכם׃׃׃ 21:9 וּבַת֙וּבַתובת אִ֣ישׁאִישׁאיש כֹּהֵ֔ןכֹּהֵןכהן כִּ֥יכִּיכי תֵחֵ֖לתֵחֵלתחל לִזְנ֑וֹתלִזְנוֹתלזנות אֶתאֶתאת־־־אָבִ֙יהָ֙אָבִיהָאביה הִ֣יאהִיאהיא מְחַלֶּ֔לֶתמְחַלֶּלֶתמחללת בָּאֵ֖שׁבָּאֵשׁבאש תִּשָּׂרֵֽףתִּשָּׂרֵףתשרף׃׃׃ ססס 21:10 וְהַכֹּהֵן֩וְהַכֹּהֵןוהכהן הַגָּד֨וֹלהַגָּדוֹלהגדול מֵאֶחָ֜יומֵאֶחָיומאחיו אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־יוּצַ֥קיוּצַקיוצק עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֣וֹרֹאשׁוֹראשו ׀׀׀ שֶׁ֤מֶןשֶׁמֶןשמן הַמִּשְׁחָה֙הַמִּשְׁחָההמשחה וּמִלֵּ֣אוּמִלֵּאומלא אֶתאֶתאת־־־יָד֔וֹיָדוֹידו לִלְבֹּ֖שׁלִלְבֹּשׁללבש אֶתאֶתאת־־־הַבְּגָדִ֑יםהַבְּגָדִיםהבגדים אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁוֹ֙רֹאשׁוֹראשו לֹ֣אלֹאלא יִפְרָ֔עיִפְרָעיפרע וּבְגָדָ֖יווּבְגָדָיוובגדיו לֹ֥אלֹאלא יִפְרֹֽםיִפְרֹםיפרם׃׃׃ 21:11 וְעַ֛לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־נַפְשֹׁ֥תנַפְשֹׁתנפשת מֵ֖תמֵתמת לֹ֣אלֹאלא יָבֹ֑איָבֹאיבא לְאָבִ֥יולְאָבִיולאביו וּלְאִמּ֖וֹוּלְאִמּוֹולאמו לֹ֥אלֹאלא יִטַּמָּֽאיִטַּמָּאיטמא׃׃׃ 21:12 וּמִןוּמִןומן־־־הַמִּקְדָּשׁ֙הַמִּקְדָּשׁהמקדש לֹ֣אלֹאלא יֵצֵ֔איֵצֵאיצא וְלֹ֣אוְלֹאולא יְחַלֵּ֔ליְחַלֵּליחלל אֵ֖תאֵתאת מִקְדַּ֣שׁמִקְדַּשׁמקדש אֱלֹהָ֑יואֱלֹהָיואלהיו כִּ֡יכִּיכי נֵ֠זֶרנֵזֶרנזר שֶׁ֣מֶןשֶׁמֶןשמן מִשְׁחַ֧תמִשְׁחַתמשחת אֱלֹהָ֛יואֱלֹהָיואלהיו עָלָ֖יועָלָיועליו אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 21:13 וְה֕וּאוְהוּאוהוא אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה בִבְתוּלֶ֖יהָבִבְתוּלֶיהָבבתוליה יִקָּֽחיִקָּחיקח׃׃׃ 21:14 אַלְמָנָ֤האַלְמָנָהאלמנה וּגְרוּשָׁה֙וּגְרוּשָׁהוגרושה וַחֲלָלָ֣הוַחֲלָלָהוחללה זֹנָ֔הזֹנָהזנה אֶתאֶתאת־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה לֹ֣אלֹאלא יִקָּ֑חיִקָּחיקח כִּ֛יכִּיכי אִםאִםאם־־־בְּתוּלָ֥הבְּתוּלָהבתולה מֵעַמָּ֖יומֵעַמָּיומעמיו יִקַּ֥חיִקַּחיקח אִשָּֽׁהאִשָּׁהאשה׃׃׃ 21:15 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יְחַלֵּ֥ליְחַלֵּליחלל זַרְע֖וֹזַרְעוֹזרעו בְּעַמָּ֑יובְּעַמָּיובעמיו כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה מְקַדְּשֽׁוֹמְקַדְּשׁוֹמקדשו׃׃׃ פפפ
21:16 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 21:17 דַּבֵּ֥רדַּבֵּרדבר אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אִ֣ישׁאִישׁאיש מִֽזַּרְעֲךָ֞מִזַּרְעֲךָמזרעך לְדֹרֹתָ֗םלְדֹרֹתָםלדרתם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה בוֹ֙בוֹבו מ֔וּםמוּםמום לֹ֣אלֹאלא יִקְרַ֔ביִקְרַביקרב לְהַקְרִ֖יבלְהַקְרִיבלהקריב לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם אֱלֹהָֽיואֱלֹהָיואלהיו׃׃׃ 21:18 כִּ֥יכִּיכי כָלכָלכל־־־אִ֛ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֥וֹבּוֹבו מ֖וּםמוּםמום לֹ֣אלֹאלא יִקְרָ֑ביִקְרָביקרב אִ֤ישׁאִישׁאיש עִוֵּר֙עִוֵּרעור א֣וֹאוֹאו פִסֵּ֔חַפִסֵּחַפסח א֥וֹאוֹאו חָרֻ֖םחָרֻםחרם א֥וֹאוֹאו שָׂרֽוּעַשָׂרוּעַשרוע׃׃׃ 21:19 א֣וֹאוֹאו אִ֔ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה ב֖וֹבוֹבו שֶׁ֣בֶרשֶׁבֶרשבר רָ֑גֶלרָגֶלרגל א֖וֹאוֹאו שֶׁ֥בֶרשֶׁבֶרשבר יָֽדיָדיד׃׃׃ 21:20 אֽוֹאוֹאו־־־גִבֵּ֣ןגִבֵּןגבן אוֹאוֹאו־־־דַ֔קדַקדק א֖וֹאוֹאו תְּבַלֻּ֣לתְּבַלֻּלתבלל בְּעֵינ֑וֹבְּעֵינוֹבעינו א֤וֹאוֹאו גָרָב֙גָרָבגרב א֣וֹאוֹאו יַלֶּ֔פֶתיַלֶּפֶתילפת א֖וֹאוֹאו מְר֥וֹחַמְרוֹחַמרוח אָֽשֶׁךְאָשֶׁךְאשך׃׃׃ 21:21 כָּלכָּלכל־־־אִ֞ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֣וֹבּוֹבו מ֗וּםמוּםמום מִזֶּ֙רַע֙מִזֶּרַעמזרע אַהֲרֹ֣ןאַהֲרֹןאהרן הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן לֹ֣אלֹאלא יִגַּ֔שׁיִגַּשׁיגש לְהַקְרִ֖יבלְהַקְרִיבלהקריב אֶתאֶתאת־־־אִשֵּׁ֣יאִשֵּׁיאשי יְהוָ֑היְהוָהיהוה מ֣וּםמוּםמום בּ֔וֹבּוֹבו אֵ֚תאֵתאת לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם אֱלֹהָ֔יואֱלֹהָיואלהיו לֹ֥אלֹאלא יִגַּ֖שׁיִגַּשׁיגש לְהַקְרִֽיבלְהַקְרִיבלהקריב׃׃׃ 21:22 לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם אֱלֹהָ֔יואֱלֹהָיואלהיו מִקָּדְשֵׁ֖ימִקָּדְשֵׁימקדשי הַקֳּדָשִׁ֑יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים וּמִןוּמִןומן־־־הַקֳּדָשִׁ֖יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים יֹאכֵֽליֹאכֵליאכל׃׃׃ 21:23 אַ֣ךְאַךְאך אֶלאֶלאל־־־הַפָּרֹ֜כֶתהַפָּרֹכֶתהפרכת לֹ֣אלֹאלא יָבֹ֗איָבֹאיבא וְאֶלוְאֶלואל־־־הַמִּזְבֵּ֛חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח לֹ֥אלֹאלא יִגַּ֖שׁיִגַּשׁיגש כִּֽיכִּיכי־־־מ֣וּםמוּםמום בּ֑וֹבּוֹבו וְלֹ֤אוְלֹאולא יְחַלֵּל֙יְחַלֵּליחלל אֶתאֶתאת־־־מִקְדָּשַׁ֔ימִקְדָּשַׁימקדשי כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה מְקַדְּשָֽׁםמְקַדְּשָׁםמקדשם׃׃׃ 21:24 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶלוְאֶלואל־־־בָּנָ֑יובָּנָיובניו וְאֶֽלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֖יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain