Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Malachi 1

1:1 מַשָּׂ֥אמַשָּׂאמשא דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל בְּיַ֖דבְּיַדביד מַלְאָכִֽימַלְאָכִימלאכי׃׃׃ 1:2 אָהַ֤בְתִּיאָהַבְתִּיאהבתי אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַאֲמַרְתֶּ֖םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם בַּמָּ֣הבַּמָּהבמה אֲהַבְתָּ֑נוּאֲהַבְתָּנוּאהבתנו הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־אָ֨חאָחאח עֵשָׂ֤ועֵשָׂועשו לְיַֽעֲקֹב֙לְיַעֲקֹבליעקב נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וָאֹהַ֖בוָאֹהַבואהב אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 1:3 וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵשָׂ֖ועֵשָׂועשו שָׂנֵ֑אתִישָׂנֵאתִישנאתי וָאָשִׂ֤יםוָאָשִׂיםואשים אֶתאֶתאת־־־הָרָיו֙הָרָיוהריו שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה וְאֶתוְאֶתואת־־־נַחֲלָת֖וֹנַחֲלָתוֹנחלתו לְתַנּ֥וֹתלְתַנּוֹתלתנות מִדְבָּֽרמִדְבָּרמדבר׃׃׃ 1:4 כִּֽיכִּיכי־־־תֹאמַ֨רתֹאמַרתאמר אֱד֜וֹםאֱדוֹםאדום רֻשַּׁ֗שְׁנוּרֻשַּׁשְׁנוּרששנו וְנָשׁוּב֙וְנָשׁוּבונשוב וְנִבְנֶ֣הוְנִבְנֶהונבנה חֳרָב֔וֹתחֳרָבוֹתחרבות כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות הֵ֥מָּההֵמָּההמה יִבְנ֖וּיִבְנוּיבנו וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני אֶהֱר֑וֹסאֶהֱרוֹסאהרוס וְקָרְא֤וּוְקָרְאוּוקראו לָהֶם֙לָהֶםלהם גְּב֣וּלגְּבוּלגבול רִשְׁעָ֔הרִשְׁעָהרשעה וְהָעָ֛םוְהָעָםוהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־זָעַ֥םזָעַםזעם יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 1:5 וְעֵינֵיכֶ֖םוְעֵינֵיכֶםועיניכם תִּרְאֶ֑ינָהתִּרְאֶינָהתראינה וְאַתֶּ֤םוְאַתֶּםואתם תֹּֽאמְרוּ֙תֹּאמְרוּתאמרו יִגְדַּ֣ליִגְדַּליגדל יְהוָ֔היְהוָהיהוה מֵעַ֖למֵעַלמעל לִגְב֥וּללִגְבוּללגבול יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 1:6 בֵּ֛ןבֵּןבן יְכַבֵּ֥דיְכַבֵּדיכבד אָ֖באָבאב וְעֶ֣בֶדוְעֶבֶדועבד אֲדֹנָ֑יואֲדֹנָיואדניו וְאִםוְאִםואם־־־אָ֣באָבאב אָ֣נִיאָנִיאני אַיֵּ֣האַיֵּהאיה כְבוֹדִ֡יכְבוֹדִיכבודי וְאִםוְאִםואם־־־אֲדוֹנִ֣יםאֲדוֹנִיםאדונים אָנִי֩אָנִיאני אַיֵּ֨האַיֵּהאיה מוֹרָאִ֜ימוֹרָאִימוראי אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות לָכֶם֙לָכֶםלכם הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים בּוֹזֵ֣יבּוֹזֵיבוזי שְׁמִ֔ישְׁמִישמי וַאֲמַרְתֶּ֕םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם בַּמֶּ֥הבַּמֶּהבמה בָזִ֖ינוּבָזִינוּבזינו אֶתאֶתאת־־־שְׁמֶֽךָשְׁמֶךָשמך׃׃׃ 1:7 מַגִּישִׁ֤יםמַגִּישִׁיםמגישים עַֽלעַלעל־־־מִזְבְּחִי֙מִזְבְּחִימזבחי לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם מְגֹאָ֔למְגֹאָלמגאל וַאֲמַרְתֶּ֖םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם בַּמֶּ֣הבַּמֶּהבמה גֵֽאַלְנ֑וּךָגֵאַלְנוּךָגאלנוך בֶּאֱמָרְכֶ֕םבֶּאֱמָרְכֶםבאמרכם שֻׁלְחַ֥ןשֻׁלְחַןשלחן יְהוָ֖היְהוָהיהוה נִבְזֶ֥הנִבְזֶהנבזה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 1:8 וְכִֽיוְכִיוכי־־־תַגִּשׁ֨וּןתַגִּשׁוּןתגשון עִוֵּ֤רעִוֵּרעור לִזְבֹּ֙חַ֙לִזְבֹּחַלזבח אֵ֣יןאֵיןאין רָ֔ערָערע וְכִ֥יוְכִיוכי תַגִּ֛ישׁוּתַגִּישׁוּתגישו פִּסֵּ֥חַפִּסֵּחַפסח וְחֹלֶ֖הוְחֹלֶהוחלה אֵ֣יןאֵיןאין רָ֑ערָערע הַקְרִיבֵ֨הוּהַקְרִיבֵהוּהקריבהו נָ֜אנָאנא לְפֶחָתֶ֗ךָלְפֶחָתֶךָלפחתך הֲיִּרְצְךָ֙הֲיִּרְצְךָהירצך א֚וֹאוֹאו הֲיִשָּׂ֣אהֲיִשָּׂאהישא פָנֶ֔יךָפָנֶיךָפניך אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 1:9 וְעַתָּ֛הוְעַתָּהועתה חַלּוּחַלּוּחלו־־־נָ֥אנָאנא פְנֵיפְנֵיפני־־־אֵ֖לאֵלאל וִֽיחָנֵ֑נוּוִיחָנֵנוּויחננו מִיֶּדְכֶם֙מִיֶּדְכֶםמידכם הָ֣יְתָההָיְתָההיתה זֹּ֔אתזֹּאתזאת הֲיִשָּׂ֤אהֲיִשָּׂאהישא מִכֶּם֙מִכֶּםמכם פָּנִ֔יםפָּנִיםפנים אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 1:10 מִ֤ימִימי גַםגַםגם־־־בָּכֶם֙בָּכֶםבכם וְיִסְגֹּ֣רוְיִסְגֹּרויסגר דְּלָתַ֔יִםדְּלָתַיִםדלתים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תָאִ֥ירוּתָאִירוּתאירו מִזְבְּחִ֖ימִזְבְּחִימזבחי חִנָּ֑םחִנָּםחנם אֵֽיןאֵיןאין־־־לִ֨ילִילי חֵ֜פֶץחֵפֶץחפץ בָּכֶ֗םבָּכֶםבכם אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וּמִנְחָ֖הוּמִנְחָהומנחה לֹֽאלֹאלא־־־אֶרְצֶ֥האֶרְצֶהארצה מִיֶּדְכֶֽםמִיֶּדְכֶםמידכם׃׃׃ 1:11 כִּ֣יכִּיכי מִמִּזְרַחמִמִּזְרַחממזרח־־־שֶׁ֜מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש וְעַדוְעַדועד־־־מְבוֹא֗וֹמְבוֹאוֹמבואו גָּד֤וֹלגָּדוֹלגדול שְׁמִי֙שְׁמִישמי בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־מָק֗וֹםמָקוֹםמקום מֻקְטָ֥רמֻקְטָרמקטר מֻגָּ֛שׁמֻגָּשׁמגש לִשְׁמִ֖ילִשְׁמִילשמי וּמִנְחָ֣הוּמִנְחָהומנחה טְהוֹרָ֑הטְהוֹרָהטהורה כִּֽיכִּיכי־־־גָד֤וֹלגָדוֹלגדול שְׁמִי֙שְׁמִישמי בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 1:12 וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם מְחַלְּלִ֣יםמְחַלְּלִיםמחללים אוֹת֑וֹאוֹתוֹאותו בֶּאֱמָרְכֶ֗םבֶּאֱמָרְכֶםבאמרכם שֻׁלְחַ֤ןשֻׁלְחַןשלחן אֲדֹנָי֙אֲדֹנָיאדני מְגֹאָ֣למְגֹאָלמגאל ה֔וּאהוּאהוא וְנִיב֖וֹוְנִיבוֹוניבו נִבְזֶ֥הנִבְזֶהנבזה אָכְלֽוֹאָכְלוֹאכלו׃׃׃ 1:13 וַאֲמַרְתֶּם֩וַאֲמַרְתֶּםואמרתם הִנֵּ֨ההִנֵּההנה מַתְּלָאָ֜המַתְּלָאָהמתלאה וְהִפַּחְתֶּ֣םוְהִפַּחְתֶּםוהפחתם אוֹת֗וֹאוֹתוֹאותו אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וַהֲבֵאתֶ֣םוַהֲבֵאתֶםוהבאתם גָּז֗וּלגָּזוּלגזול וְאֶתוְאֶתואת־־־הַפִּסֵּ֙חַ֙הַפִּסֵּחַהפסח וְאֶתוְאֶתואת־־־הַ֣חוֹלֶ֔ההַחוֹלֶההחולה וַהֲבֵאתֶ֖םוַהֲבֵאתֶםוהבאתם אֶתאֶתאת־־־הַמִּנְחָ֑ההַמִּנְחָההמנחה הַאֶרְצֶ֥ההַאֶרְצֶההארצה אוֹתָ֛הּאוֹתָהּאותה מִיֶּדְכֶ֖םמִיֶּדְכֶםמידכם אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 1:14 וְאָר֣וּרוְאָרוּרוארור נוֹכֵ֗לנוֹכֵלנוכל וְיֵ֤שׁוְיֵשׁויש בְּעֶדְרוֹ֙בְּעֶדְרוֹבעדרו זָכָ֔רזָכָרזכר וְנֹדֵ֛רוְנֹדֵרונדר וְזֹבֵ֥חַוְזֹבֵחַוזבח מָשְׁחָ֖תמָשְׁחָתמשחת לַֽאדֹנָ֑ילַאדֹנָילאדני כִּי֩כִּיכי מֶ֨לֶךְמֶלֶךְמלך גָּד֜וֹלגָּדוֹלגדול אָ֗נִיאָנִיאני אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וּשְׁמִ֖יוּשְׁמִיושמי נוֹרָ֥אנוֹרָאנורא בַגּוֹיִֽםבַגּוֹיִםבגוים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain