Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Micah 1

1:1 דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֗ההָיָההיה אֶלאֶלאל־־־מִיכָה֙מִיכָהמיכה הַמֹּ֣רַשְׁתִּ֔יהַמֹּרַשְׁתִּיהמרשתי בִּימֵ֥יבִּימֵיבימי יוֹתָ֛םיוֹתָםיותם אָחָ֥זאָחָזאחז יְחִזְקִיָּ֖היְחִזְקִיָּהיחזקיה מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חָזָ֥החָזָהחזה עַלעַלעל־־־שֹׁמְר֖וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וִירֽוּשָׁלִָֽםוִירוּשָׁלִָםוירושלם׃׃׃ 1:2 שִׁמְעוּ֙שִׁמְעוּשמעו עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים כֻּלָּ֔םכֻּלָּםכלם הַקְשִׁ֖יבִיהַקְשִׁיבִיהקשיבי אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ וּמְלֹאָ֑הּוּמְלֹאָהּומלאה וִיהִי֩וִיהִיויהי אֲדֹנָ֨יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֤היְהוִהיהוה בָּכֶם֙בָּכֶםבכם לְעֵ֔דלְעֵדלעד אֲדֹנָ֖יאֲדֹנָיאדני מֵהֵיכַ֥למֵהֵיכַלמהיכל קָדְשֽׁוֹקָדְשׁוֹקדשו׃׃׃ 1:3 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֥ההִנֵּההנה יְהוָ֖היְהוָהיהוה יֹצֵ֣איֹצֵאיצא מִמְּקוֹמ֑וֹמִמְּקוֹמוֹממקומו וְיָרַ֥דוְיָרַדוירד וְדָרַ֖ךְוְדָרַךְודרך עַלעַלעל־־־[בָּמֹותֵי כ][בָּמֹותֵי כ][במותי כ] (בָּ֥מֳתֵי ק)(בָּמֳתֵי ק)(במתי ק) אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 1:4 וְנָמַ֤סּוּוְנָמַסּוּונמסו הֶֽהָרִים֙הֶהָרִיםההרים תַּחְתָּ֔יותַּחְתָּיותחתיו וְהָעֲמָקִ֖יםוְהָעֲמָקִיםוהעמקים יִתְבַּקָּ֑עוּיִתְבַּקָּעוּיתבקעו כַּדּוֹנַג֙כַּדּוֹנַגכדונג מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני הָאֵ֔שׁהָאֵשׁהאש כְּמַ֖יִםכְּמַיִםכמים מֻגָּרִ֥יםמֻגָּרִיםמגרים בְּמוֹרָֽדבְּמוֹרָדבמורד׃׃׃ 1:5 בְּפֶ֤שַׁעבְּפֶשַׁעבפשע יַֽעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב כָּלכָּלכל־־־זֹ֔אתזֹאתזאת וּבְחַטֹּ֖אותוּבְחַטֹּאותובחטאות בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מִֽימִימי־־־פֶ֣שַׁעפֶשַׁעפשע יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב הֲלוֹא֙הֲלוֹאהלוא שֹֽׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וּמִי֙וּמִיומי בָּמ֣וֹתבָּמוֹתבמות יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה הֲל֖וֹאהֲלוֹאהלוא יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 1:6 וְשַׂמְתִּ֥יוְשַׂמְתִּיושמתי שֹׁמְר֛וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון לְעִ֥ילְעִילעי הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה לְמַטָּ֣עֵילְמַטָּעֵילמטעי כָ֑רֶםכָרֶםכרם וְהִגַּרְתִּ֤יוְהִגַּרְתִּיוהגרתי לַגַּי֙לַגַּילגי אֲבָנֶ֔יהָאֲבָנֶיהָאבניה וִיסֹדֶ֖יהָוִיסֹדֶיהָויסדיה אֲגַלֶּֽהאֲגַלֶּהאגלה׃׃׃ 1:7 וְכָלוְכָלוכל־־־פְּסִילֶ֣יהָפְּסִילֶיהָפסיליה יֻכַּ֗תּוּיֻכַּתּוּיכתו וְכָלוְכָלוכל־־־אֶתְנַנֶּ֙יהָ֙אֶתְנַנֶּיהָאתנניה יִשָּׂרְפ֣וּיִשָּׂרְפוּישרפו בָאֵ֔שׁבָאֵשׁבאש וְכָלוְכָלוכל־־־עֲצַבֶּ֖יהָעֲצַבֶּיהָעצביה אָשִׂ֣יםאָשִׂיםאשים שְׁמָמָ֑השְׁמָמָהשממה כִּ֠יכִּיכי מֵאֶתְנַ֤ןמֵאֶתְנַןמאתנן זוֹנָה֙זוֹנָהזונה קִבָּ֔צָהקִבָּצָהקבצה וְעַדוְעַדועד־־־אֶתְנַ֥ןאֶתְנַןאתנן זוֹנָ֖הזוֹנָהזונה יָשֽׁוּבוּיָשׁוּבוּישובו׃׃׃ 1:8 עַלעַלעל־־־זֹאת֙זֹאתזאת אֶסְפְּדָ֣האֶסְפְּדָהאספדה וְאֵילִ֔ילָהוְאֵילִילָהואילילה אֵילְכָ֥האֵילְכָהאילכה [שֵׁילָל כ][שֵׁילָל כ][שילל כ] (שׁוֹלָ֖ל ק)(שׁוֹלָל ק)(שולל ק) וְעָר֑וֹםוְעָרוֹםוערום אֶעֱשֶׂ֤האֶעֱשֶׂהאעשה מִסְפֵּד֙מִסְפֵּדמספד כַּתַּנִּ֔יםכַּתַּנִּיםכתנים וְאֵ֖בֶלוְאֵבֶלואבל כִּבְנ֥וֹתכִּבְנוֹתכבנות יַעֲנָֽהיַעֲנָהיענה׃׃׃ 1:9 כִּ֥יכִּיכי אֲנוּשָׁ֖האֲנוּשָׁהאנושה מַכּוֹתֶ֑יהָמַכּוֹתֶיהָמכותיה כִּיכִּיכי־־־בָ֙אָה֙בָאָהבאה עַדעַדעד־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה נָגַ֛ענָגַענגע עַדעַדעד־־־שַׁ֥עַרשַׁעַרשער עַמִּ֖יעַמִּיעמי עַדעַדעד־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 1:10 בְּגַת֙בְּגַתבגת אַלאַלאל־־־תַּגִּ֔ידוּתַּגִּידוּתגידו בָּכ֖וֹבָּכוֹבכו אַלאַלאל־־־תִּבְכּ֑וּתִּבְכּוּתבכו בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית לְעַפְרָ֔הלְעַפְרָהלעפרה עָפָ֖רעָפָרעפר [הִתְפַּלָּשְׁתִּי כ][הִתְפַּלָּשְׁתִּי כ][התפלשתי כ] (הִתְפַּלָּֽשִׁי ק)(הִתְפַּלָּשִׁי ק)(התפלשי ק)׃׃׃ 1:11 עִבְרִ֥יעִבְרִיעברי לָכֶ֛םלָכֶםלכם יוֹשֶׁ֥בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת שָׁפִ֖ירשָׁפִירשפיר עֶרְיָהעֶרְיָהעריה־־־בֹ֑שֶׁתבֹשֶׁתבשת לֹ֤אלֹאלא יָֽצְאָה֙יָצְאָהיצאה יוֹשֶׁ֣בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת צַֽאֲנָ֔ןצַאֲנָןצאנן מִסְפַּד֙מִסְפַּדמספד בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֵ֔צֶלהָאֵצֶלהאצל יִקַּ֥חיִקַּחיקח מִכֶּ֖םמִכֶּםמכם עֶמְדָּתֽוֹעֶמְדָּתוֹעמדתו׃׃׃ 1:12 כִּֽיכִּיכי־־־חָ֥לָֽהחָלָהחלה לְט֖וֹבלְטוֹבלטוב יוֹשֶׁ֣בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת מָר֑וֹתמָרוֹתמרות כִּֽיכִּיכי־־־יָ֤רַדיָרַדירד רָע֙רָערע מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְשַׁ֖עַרלְשַׁעַרלשער יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 1:13 רְתֹ֧םרְתֹםרתם הַמֶּרְכָּבָ֛ההַמֶּרְכָּבָההמרכבה לָרֶ֖כֶשׁלָרֶכֶשׁלרכש יוֹשֶׁ֣בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת לָכִ֑ישׁלָכִישׁלכיש רֵאשִׁ֨יתרֵאשִׁיתראשית חַטָּ֥אתחַטָּאתחטאת הִיא֙הִיאהיא לְבַתלְבַתלבת־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון כִּיכִּיכי־־־בָ֥ךְבָךְבך נִמְצְא֖וּנִמְצְאוּנמצאו פִּשְׁעֵ֥יפִּשְׁעֵיפשעי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 1:14 לָכֵן֙לָכֵןלכן תִּתְּנִ֣יתִּתְּנִיתתני שִׁלּוּחִ֔יםשִׁלּוּחִיםשלוחים עַ֖לעַלעל מוֹרֶ֣שֶׁתמוֹרֶשֶׁתמורשת גַּ֑תגַּתגת בָּתֵּ֤יבָּתֵּיבתי אַכְזִיב֙אַכְזִיבאכזיב לְאַכְזָ֔בלְאַכְזָבלאכזב לְמַלְכֵ֖ילְמַלְכֵילמלכי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 1:15 עֹ֗דעֹדעד הַיֹּרֵשׁ֙הַיֹּרֵשׁהירש אָ֣בִיאָבִיאבי לָ֔ךְלָךְלך יוֹשֶׁ֖בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת מָֽרֵשָׁ֑המָרֵשָׁהמרשה עַדעַדעד־־־עֲדֻּלָּ֥םעֲדֻּלָּםעדלם יָב֖וֹאיָבוֹאיבוא כְּב֥וֹדכְּבוֹדכבוד יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 1:16 קָרְחִ֣יקָרְחִיקרחי וָגֹ֔זִּיוָגֹזִּיוגזי עַלעַלעל־־־בְּנֵ֖יבְּנֵיבני תַּעֲנוּגָ֑יִךְתַּעֲנוּגָיִךְתענוגיך הַרְחִ֤בִיהַרְחִבִיהרחבי קָרְחָתֵךְ֙קָרְחָתֵךְקרחתך כַּנֶּ֔שֶׁרכַּנֶּשֶׁרכנשר כִּ֥יכִּיכי גָל֖וּגָלוּגלו מִמֵּֽךְמִמֵּךְממך׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain