Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Micah 4

4:1 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בְּאַחֲרִ֣יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִ֗יםהַיָּמִיםהימים יִ֠הְיֶהיִהְיֶהיהיה הַ֣רהַרהר בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה נָכוֹן֙נָכוֹןנכון בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש הֶהָרִ֔יםהֶהָרִיםההרים וְנִשָּׂ֥אוְנִשָּׂאונשא ה֖וּאהוּאהוא מִגְּבָע֑וֹתמִגְּבָעוֹתמגבעות וְנָהֲר֥וּוְנָהֲרוּונהרו עָלָ֖יועָלָיועליו עַמִּֽיםעַמִּיםעמים׃׃׃ 4:2 וְֽהָלְכ֞וּוְהָלְכוּוהלכו גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים רַבִּ֗יםרַבִּיםרבים וְאָֽמְרוּ֙וְאָמְרוּואמרו לְכ֣וּלְכוּלכו ׀׀׀ וְנַעֲלֶ֣הוְנַעֲלֶהונעלה אֶלאֶלאל־־־הַרהַרהר־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְאֶלוְאֶלואל־־־בֵּית֙בֵּיתבית אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְיוֹרֵ֙נוּ֙וְיוֹרֵנוּויורנו מִדְּרָכָ֔יומִדְּרָכָיומדרכיו וְנֵלְכָ֖הוְנֵלְכָהונלכה בְּאֹֽרְחֹתָ֑יובְּאֹרְחֹתָיובארחתיו כִּ֤יכִּיכי מִצִּיּוֹן֙מִצִּיּוֹןמציון תֵּצֵ֣אתֵּצֵאתצא תוֹרָ֔התוֹרָהתורה וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִירוּשָׁלִָֽםמִירוּשָׁלִָםמירושלם׃׃׃ 4:3 וְשָׁפַ֗טוְשָׁפַטושפט בֵּ֚יןבֵּיןבין עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וְהוֹכִ֛יחַוְהוֹכִיחַוהוכיח לְגוֹיִ֥םלְגוֹיִםלגוים עֲצֻמִ֖יםעֲצֻמִיםעצמים עַדעַדעד־־־רָח֑וֹקרָחוֹקרחוק וְכִתְּת֨וּוְכִתְּתוּוכתתו חַרְבֹתֵיהֶ֜םחַרְבֹתֵיהֶםחרבתיהם לְאִתִּ֗יםלְאִתִּיםלאתים וַחֲנִיתֹֽתֵיהֶם֙וַחֲנִיתֹתֵיהֶםוחניתתיהם לְמַזְמֵר֔וֹתלְמַזְמֵרוֹתלמזמרות לֹֽאלֹאלא־־־יִשְׂא֞וּיִשְׂאוּישאו גּ֤וֹיגּוֹיגוי אֶלאֶלאל־־־גּוֹי֙גּוֹיגוי חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וְלֹאוְלֹאולא־־־יִלְמְד֥וּןיִלְמְדוּןילמדון ע֖וֹדעוֹדעוד מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 4:4 וְיָשְׁב֗וּוְיָשְׁבוּוישבו אִ֣ישׁאִישׁאיש תַּ֧חַתתַּחַתתחת גַּפְנ֛וֹגַּפְנוֹגפנו וְתַ֥חַתוְתַחַתותחת תְּאֵנָת֖וֹתְּאֵנָתוֹתאנתו וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מַחֲרִ֑ידמַחֲרִידמחריד כִּיכִּיכי־־־פִ֛יפִיפי יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ 4:5 כִּ֚יכִּיכי כָּלכָּלכל־־־הָ֣עַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים יֵלְכ֕וּיֵלְכוּילכו אִ֖ישׁאִישׁאיש בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם אֱלֹהָ֑יואֱלֹהָיואלהיו וַאֲנַ֗חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו נֵלֵ֛ךְנֵלֵךְנלך בְּשֵׁםבְּשֵׁםבשם־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לְעוֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם וָעֶֽדוָעֶדועד׃׃׃ פפפ
4:8 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה מִגְדַּלמִגְדַּלמגדל־־־עֵ֗דֶרעֵדֶרעדר עֹ֛פֶלעֹפֶלעפל בַּתבַּתבת־־־צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון עָדֶ֣יךָעָדֶיךָעדיך תֵּאתֶ֑התֵּאתֶהתאתה וּבָאָ֗הוּבָאָהובאה הַמֶּמְשָׁלָה֙הַמֶּמְשָׁלָההממשלה הָרִ֣אשֹׁנָ֔ההָרִאשֹׁנָההראשנה מַמְלֶ֖כֶתמַמְלֶכֶתממלכת לְבַ֥תלְבַתלבת־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 4:9 עַתָּ֕העַתָּהעתה לָ֥מָּהלָמָּהלמה תָרִ֖יעִיתָרִיעִיתריעי רֵ֑עַרֵעַרע הֲמֶ֣לֶךְהֲמֶלֶךְהמלך אֵֽיןאֵיןאין־־־בָּ֗ךְבָּךְבך אִֽםאִםאם־־־יוֹעֲצֵךְ֙יוֹעֲצֵךְיועצך אָבָ֔דאָבָדאבד כִּֽיכִּיכי־־־הֶחֱזִיקֵ֥ךְהֶחֱזִיקֵךְהחזיקך חִ֖ילחִילחיל כַּיּוֹלֵדָֽהכַּיּוֹלֵדָהכיולדה׃׃׃ 4:10 ח֧וּלִיחוּלִיחולי וָגֹ֛חִיוָגֹחִיוגחי בַּתבַּתבת־־־צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון כַּיּֽוֹלֵדָ֑הכַּיּוֹלֵדָהכיולדה כִּֽיכִּיכי־־־עַתָּה֩עַתָּהעתה תֵצְאִ֨יתֵצְאִיתצאי מִקִּרְיָ֜המִקִּרְיָהמקריה וְשָׁכַ֣נְתְּוְשָׁכַנְתְּושכנת בַּשָּׂדֶ֗הבַּשָּׂדֶהבשדה וּבָ֤אתוּבָאתובאת עַדעַדעד־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל שָׁ֣םשָׁםשם תִּנָּצֵ֔לִיתִּנָּצֵלִיתנצלי שָׁ֚םשָׁםשם יִגְאָלֵ֣ךְיִגְאָלֵךְיגאלך יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִכַּ֖ףמִכַּףמכף אֹיְבָֽיִךְאֹיְבָיִךְאיביך׃׃׃ 4:11 וְעַתָּ֛הוְעַתָּהועתה נֶאֶסְפ֥וּנֶאֶסְפוּנאספו עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים הָאֹמְרִ֣יםהָאֹמְרִיםהאמרים תֶּחֱנָ֔ףתֶּחֱנָףתחנף וְתַ֥חַזוְתַחַזותחז בְּצִיּ֖וֹןבְּצִיּוֹןבציון עֵינֵֽינוּעֵינֵינוּעינינו׃׃׃ 4:12 וְהֵ֗מָּהוְהֵמָּהוהמה לֹ֤אלֹאלא יָֽדְעוּ֙יָדְעוּידעו מַחְשְׁב֣וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא הֵבִ֖ינוּהֵבִינוּהבינו עֲצָת֑וֹעֲצָתוֹעצתו כִּ֥יכִּיכי קִבְּצָ֖םקִבְּצָםקבצם כֶּעָמִ֥ירכֶּעָמִירכעמיר גֹּֽרְנָהגֹּרְנָהגרנה׃׃׃ 4:13 ק֧וּמִיקוּמִיקומי וָד֣וֹשִׁיוָדוֹשִׁיודושי בַתבַתבת־־־צִיּ֗וֹןצִיּוֹןציון כִּֽיכִּיכי־־־קַרְנֵ֞ךְקַרְנֵךְקרנך אָשִׂ֤יםאָשִׂיםאשים בַּרְזֶל֙בַּרְזֶלברזל וּפַרְסֹתַ֙יִךְ֙וּפַרְסֹתַיִךְופרסתיך אָשִׂ֣יםאָשִׂיםאשים נְחוּשָׁ֔הנְחוּשָׁהנחושה וַהֲדִקּ֖וֹתוַהֲדִקּוֹתוהדקות עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְהַחֲרַמְתִּ֤יוְהַחֲרַמְתִּיוהחרמתי לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה בִּצְעָ֔םבִּצְעָםבצעם וְחֵילָ֖םוְחֵילָםוחילם לַאֲד֥וֹןלַאֲדוֹןלאדון כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 4:14 עַתָּה֙עַתָּהעתה תִּתְגֹּדְדִ֣יתִּתְגֹּדְדִיתתגדדי בַתבַתבת־־־גְּד֔וּדגְּדוּדגדוד מָצ֖וֹרמָצוֹרמצור שָׂ֣םשָׂםשם עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו בַּשֵּׁ֙בֶט֙בַּשֵּׁבֶטבשבט יַכּ֣וּיַכּוּיכו עַֽלעַלעל־־־הַלְּחִ֔יהַלְּחִיהלחי אֵ֖תאֵתאת שֹׁפֵ֥טשֹׁפֵטשפט יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain