Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nahum 2

2:1 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה עַלעַלעל־־־הֶהָרִ֜יםהֶהָרִיםההרים רַגְלֵ֤ירַגְלֵירגלי מְבַשֵּׂר֙מְבַשֵּׂרמבשר מַשְׁמִ֣יעַמַשְׁמִיעַמשמיע שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום חָגִּ֧יחָגִּיחגי יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה חַגַּ֖יִךְחַגַּיִךְחגיך שַׁלְּמִ֣ישַׁלְּמִישלמי נְדָרָ֑יִךְנְדָרָיִךְנדריך כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא יוֹסִ֥יףיוֹסִיףיוסיף ע֛וֹדעוֹדעוד [לַעֲבֹור כ][לַעֲבֹור כ][לעבור כ] (לַֽעֲבָר ק)(לַעֲבָר ק)(לעבר ק) בָּ֥ךְבָּךְבך בְּלִיַּ֖עַלבְּלִיַּעַלבליעל כֻּלֹּ֥הכֻּלֹּהכלה נִכְרָֽתנִכְרָתנכרת׃׃׃ 2:2 עָלָ֥העָלָהעלה מֵפִ֛יץמֵפִיץמפיץ עַלעַלעל־־־פָּנַ֖יִךְפָּנַיִךְפניך נָצ֣וֹרנָצוֹרנצור מְצֻרָ֑המְצֻרָהמצרה צַפֵּהצַפֵּהצפה־־־דֶ֙רֶךְ֙דֶרֶךְדרך חַזֵּ֣קחַזֵּקחזק מָתְנַ֔יִםמָתְנַיִםמתנים אַמֵּ֥ץאַמֵּץאמץ כֹּ֖חַכֹּחַכח מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 2:3 כִּ֣יכִּיכי שָׁ֤בשָׁבשב יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב כִּגְא֖וֹןכִּגְאוֹןכגאון יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֤יכִּיכי בְקָקוּם֙בְקָקוּםבקקום בֹּֽקְקִ֔יםבֹּקְקִיםבקקים וּזְמֹרֵיהֶ֖םוּזְמֹרֵיהֶםוזמריהם שִׁחֵֽתוּשִׁחֵתוּשחתו׃׃׃ 2:4 מָגֵ֨ןמָגֵןמגן גִּבֹּרֵ֜יהוּגִּבֹּרֵיהוּגבריהו מְאָדָּ֗םמְאָדָּםמאדם אַנְשֵׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־חַ֙יִל֙חַיִלחיל מְתֻלָּעִ֔יםמְתֻלָּעִיםמתלעים בְּאֵשׁבְּאֵשׁבאש־־־פְּלָד֥וֹתפְּלָדוֹתפלדות הָרֶ֖כֶבהָרֶכֶבהרכב בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הֲכִינ֑וֹהֲכִינוֹהכינו וְהַבְּרֹשִׁ֖יםוְהַבְּרֹשִׁיםוהברשים הָרְעָֽלוּהָרְעָלוּהרעלו׃׃׃ 2:5 בַּֽחוּצוֹת֙בַּחוּצוֹתבחוצות יִתְהוֹלְל֣וּיִתְהוֹלְלוּיתהוללו הָרֶ֔כֶבהָרֶכֶבהרכב יִֽשְׁתַּקְשְׁק֖וּןיִשְׁתַּקְשְׁקוּןישתקשקון בָּרְחֹב֑וֹתבָּרְחֹבוֹתברחבות מַרְאֵיהֶן֙מַרְאֵיהֶןמראיהן כַּלַּפִּידִ֔םכַּלַּפִּידִםכלפידם כַּבְּרָקִ֖יםכַּבְּרָקִיםכברקים יְרוֹצֵֽצוּיְרוֹצֵצוּירוצצו׃׃׃ 2:6 יִזְכֹּר֙יִזְכֹּריזכר אַדִּירָ֔יואַדִּירָיואדיריו יִכָּשְׁל֖וּיִכָּשְׁלוּיכשלו [בַהֲלִכֹותָם כ][בַהֲלִכֹותָם כ][בהלכותם כ] (בַּהֲלִֽיכָתָ֑ם ק)(בַּהֲלִיכָתָם ק)(בהליכתם ק) יְמַֽהֲרוּ֙יְמַהֲרוּימהרו חֽוֹמָתָ֔הּחוֹמָתָהּחומתה וְהֻכַ֖ןוְהֻכַןוהכן הַסֹּכֵֽךְהַסֹּכֵךְהסכך׃׃׃ 2:7 שַׁעֲרֵ֥ישַׁעֲרֵישערי הַנְּהָר֖וֹתהַנְּהָרוֹתהנהרות נִפְתָּ֑חוּנִפְתָּחוּנפתחו וְהַֽהֵיכָ֖לוְהַהֵיכָלוההיכל נָמֽוֹגנָמוֹגנמוג׃׃׃ 2:8 וְהֻצַּ֖בוְהֻצַּבוהצב גֻּלְּתָ֣הגֻּלְּתָהגלתה הֹֽעֲלָ֑תָההֹעֲלָתָההעלתה וְאַמְהֹתֶ֗יהָוְאַמְהֹתֶיהָואמהתיה מְנַֽהֲגוֹת֙מְנַהֲגוֹתמנהגות כְּק֣וֹלכְּקוֹלכקול יוֹנִ֔יםיוֹנִיםיונים מְתֹפְפֹ֖תמְתֹפְפֹתמתפפת עַלעַלעל־־־לִבְבֵהֶֽןלִבְבֵהֶןלבבהן׃׃׃ 2:9 וְנִינְוֵ֥הוְנִינְוֵהונינוה כִבְרֵֽכַתכִבְרֵכַתכברכת־־־מַ֖יִםמַיִםמים מִ֣ימֵימִימֵימימי הִ֑יאהִיאהיא וְהֵ֣מָּהוְהֵמָּהוהמה נָסִ֔יםנָסִיםנסים עִמְד֥וּעִמְדוּעמדו עֲמֹ֖דוּעֲמֹדוּעמדו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַפְנֶֽהמַפְנֶהמפנה׃׃׃ 2:10 בֹּ֥זּוּבֹּזּוּבזו כֶ֖סֶףכֶסֶףכסף בֹּ֣זּוּבֹּזּוּבזו זָהָ֑בזָהָבזהב וְאֵ֥יןוְאֵיןואין קֵ֙צֶה֙קֵצֶהקצה לַתְּכוּנָ֔הלַתְּכוּנָהלתכונה כָּבֹ֕דכָּבֹדכבד מִכֹּ֖למִכֹּלמכל כְּלִ֥יכְּלִיכלי חֶמְדָּֽהחֶמְדָּהחמדה׃׃׃ 2:11 בּוּקָ֥הבּוּקָהבוקה וּמְבוּקָ֖הוּמְבוּקָהומבוקה וּמְבֻלָּקָ֑הוּמְבֻלָּקָהומבלקה וְלֵ֨בוְלֵבולב נָמֵ֜סנָמֵסנמס וּפִ֣קוּפִקופק בִּרְכַּ֗יִםבִּרְכַּיִםברכים וְחַלְחָלָה֙וְחַלְחָלָהוחלחלה בְּכָלבְּכָלבכל־־־מָתְנַ֔יִםמָתְנַיִםמתנים וּפְנֵ֥יוּפְנֵיופני כֻלָּ֖םכֻלָּםכלם קִבְּצ֥וּקִבְּצוּקבצו פָארֽוּרפָארוּרפארור׃׃׃ 2:12 אַיֵּה֙אַיֵּהאיה מְע֣וֹןמְעוֹןמעון אֲרָי֔וֹתאֲרָיוֹתאריות וּמִרְעֶ֥הוּמִרְעֶהומרעה ה֖וּאהוּאהוא לַכְּפִרִ֑יםלַכְּפִרִיםלכפרים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָלַךְ֩הָלַךְהלך אַרְיֵ֨האַרְיֵהאריה לָבִ֥יאלָבִיאלביא שָׁ֛םשָׁםשם גּ֥וּרגּוּרגור אַרְיֵ֖האַרְיֵהאריה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַחֲרִֽידמַחֲרִידמחריד׃׃׃ 2:13 אַרְיֵ֤האַרְיֵהאריה טֹרֵף֙טֹרֵףטרף בְּדֵ֣יבְּדֵיבדי גֹֽרוֹתָ֔יוגֹרוֹתָיוגרותיו וּמְחַנֵּ֖קוּמְחַנֵּקומחנק לְלִבְאֹתָ֑יולְלִבְאֹתָיוללבאתיו וַיְמַלֵּאוַיְמַלֵּאוימלא־־־טֶ֣רֶףטֶרֶףטרף חֹרָ֔יוחֹרָיוחריו וּמְעֹֽנֹתָ֖יווּמְעֹנֹתָיוומענתיו טְרֵפָֽהטְרֵפָהטרפה׃׃׃ 2:14 הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני אֵלַ֗יִךְאֵלַיִךְאליך נְאֻם֙נְאֻםנאם יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וְהִבְעַרְתִּ֤יוְהִבְעַרְתִּיוהבערתי בֶֽעָשָׁן֙בֶעָשָׁןבעשן רִכְבָּ֔הּרִכְבָּהּרכבה וּכְפִירַ֖יִךְוּכְפִירַיִךְוכפיריך תֹּ֣אכַלתֹּאכַלתאכל חָ֑רֶבחָרֶבחרב וְהִכְרַתִּ֤יוְהִכְרַתִּיוהכרתי מֵאֶ֙רֶץ֙מֵאֶרֶץמארץ טַרְפֵּ֔ךְטַרְפֵּךְטרפך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִשָּׁמַ֥עיִשָּׁמַעישמע ע֖וֹדעוֹדעוד ק֥וֹלקוֹלקול מַלְאָכֵֽכֵהמַלְאָכֵכֵהמלאככה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain