Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nahum 3

3:1 ה֖וֹיהוֹיהוי עִ֣ירעִירעיר דָּמִ֑יםדָּמִיםדמים כֻּלָּ֗הּכֻּלָּהּכלה כַּ֤חַשׁכַּחַשׁכחש פֶּ֙רֶק֙פֶּרֶקפרק מְלֵאָ֔המְלֵאָהמלאה לֹ֥אלֹאלא יָמִ֖ישׁיָמִישׁימיש טָֽרֶףטָרֶףטרף׃׃׃ 3:2 ק֣וֹלקוֹלקול שׁ֔וֹטשׁוֹטשוט וְק֖וֹלוְקוֹלוקול רַ֣עַשׁרַעַשׁרעש אוֹפָ֑ןאוֹפָןאופן וְס֣וּסוְסוּסוסוס דֹּהֵ֔רדֹּהֵרדהר וּמֶרְכָּבָ֖הוּמֶרְכָּבָהומרכבה מְרַקֵּדָֽהמְרַקֵּדָהמרקדה׃׃׃ 3:3 פָּרָ֣שׁפָּרָשׁפרש מַעֲלֶ֗המַעֲלֶהמעלה וְלַ֤הַבוְלַהַבולהב חֶ֙רֶב֙חֶרֶבחרב וּבְרַ֣קוּבְרַקוברק חֲנִ֔יתחֲנִיתחנית וְרֹ֥בוְרֹבורב חָלָ֖לחָלָלחלל וְכֹ֣בֶדוְכֹבֶדוכבד פָּ֑גֶרפָּגֶרפגר וְאֵ֥יןוְאֵיןואין קֵ֙צֶה֙קֵצֶהקצה לַגְּוִיָּ֔הלַגְּוִיָּהלגויה [יִכְשְׁלוּ כ][יִכְשְׁלוּ כ][יכשלו כ] (וְכָשְׁל֖וּ ק)(וְכָשְׁלוּ ק)(וכשלו ק) בִּגְוִיָּתָֽםבִּגְוִיָּתָםבגויתם׃׃׃ 3:4 מֵרֹב֙מֵרֹבמרב זְנוּנֵ֣יזְנוּנֵיזנוני זוֹנָ֔הזוֹנָהזונה ט֥וֹבַתטוֹבַתטובת חֵ֖ןחֵןחן בַּעֲלַ֣תבַּעֲלַתבעלת כְּשָׁפִ֑יםכְּשָׁפִיםכשפים הַמֹּכֶ֤רֶתהַמֹּכֶרֶתהמכרת גּוֹיִם֙גּוֹיִםגוים בִּזְנוּנֶ֔יהָבִּזְנוּנֶיהָבזנוניה וּמִשְׁפָּח֖וֹתוּמִשְׁפָּחוֹתומשפחות בִּכְשָׁפֶֽיהָבִּכְשָׁפֶיהָבכשפיה׃׃׃ 3:5 הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני אֵלַ֗יִךְאֵלַיִךְאליך נְאֻם֙נְאֻםנאם יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וְגִלֵּיתִ֥יוְגִלֵּיתִיוגליתי שׁוּלַ֖יִךְשׁוּלַיִךְשוליך עַלעַלעל־־־פָּנָ֑יִךְפָּנָיִךְפניך וְהַרְאֵיתִ֤יוְהַרְאֵיתִיוהראיתי גוֹיִם֙גוֹיִםגוים מַעְרֵ֔ךְמַעְרֵךְמערך וּמַמְלָכ֖וֹתוּמַמְלָכוֹתוממלכות קְלוֹנֵֽךְקְלוֹנֵךְקלונך׃׃׃ 3:6 וְהִשְׁלַכְתִּ֥יוְהִשְׁלַכְתִּיוהשלכתי עָלַ֛יִךְעָלַיִךְעליך שִׁקֻּצִ֖יםשִׁקֻּצִיםשקצים וְנִבַּלְתִּ֑יךְוְנִבַּלְתִּיךְונבלתיך וְשַׂמְתִּ֖יךְוְשַׂמְתִּיךְושמתיך כְּרֹֽאִיכְּרֹאִיכראי׃׃׃ 3:7 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה כָלכָלכל־־־רֹאַ֙יִךְ֙רֹאַיִךְראיך יִדּ֣וֹדיִדּוֹדידוד מִמֵּ֔ךְמִמֵּךְממך וְאָמַר֙וְאָמַרואמר שָׁדְּדָ֣השָׁדְּדָהשדדה נִֽינְוֵ֔הנִינְוֵהנינוה מִ֖ימִימי יָנ֣וּדיָנוּדינוד לָ֑הּלָהּלה מֵאַ֛יִןמֵאַיִןמאין אֲבַקֵּ֥שׁאֲבַקֵּשׁאבקש מְנַחֲמִ֖יםמְנַחֲמִיםמנחמים לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 3:8 הֲתֵֽיטְבִי֙הֲתֵיטְבִיהתיטבי מִנֹּ֣אמִנֹּאמנא אָמ֔וֹןאָמוֹןאמון הַיֹּֽשְׁבָה֙הַיֹּשְׁבָההישבה בַּיְאֹרִ֔יםבַּיְאֹרִיםביארים מַ֖יִםמַיִםמים סָבִ֣יבסָבִיבסביב לָ֑הּלָהּלה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חֵ֣ילחֵילחיל יָ֔םיָםים מִיָּ֖םמִיָּםמים חוֹמָתָֽהּחוֹמָתָהּחומתה׃׃׃ 3:9 כּ֥וּשׁכּוּשׁכוש עָצְמָ֛העָצְמָהעצמה וּמִצְרַ֖יִםוּמִצְרַיִםומצרים וְאֵ֣יןוְאֵיןואין קֵ֑צֶהקֵצֶהקצה פּ֣וּטפּוּטפוט וְלוּבִ֔יםוְלוּבִיםולובים הָי֖וּהָיוּהיו בְּעֶזְרָתֵֽךְבְּעֶזְרָתֵךְבעזרתך׃׃׃ 3:10 גַּםגַּםגם־־־הִ֗יאהִיאהיא לַגֹּלָה֙לַגֹּלָהלגלה הָלְכָ֣ההָלְכָההלכה בַשֶּׁ֔בִיבַשֶּׁבִיבשבי גַּ֧םגַּםגם עֹלָלֶ֛יהָעֹלָלֶיהָעלליה יְרֻטְּשׁ֖וּיְרֻטְּשׁוּירטשו בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש כָּלכָּלכל־־־חוּצ֑וֹתחוּצוֹתחוצות וְעַלוְעַלועל־־־נִכְבַּדֶּ֙יהָ֙נִכְבַּדֶּיהָנכבדיה יַדּ֣וּיַדּוּידו גוֹרָ֔לגוֹרָלגורל וְכָלוְכָלוכל־־־גְּדוֹלֶ֖יהָגְּדוֹלֶיהָגדוליה רֻתְּק֥וּרֻתְּקוּרתקו בַזִּקִּֽיםבַזִּקִּיםבזקים׃׃׃ 3:11 גַּםגַּםגם־־־אַ֣תְּאַתְּאת תִּשְׁכְּרִ֔יתִּשְׁכְּרִיתשכרי תְּהִ֖יתְּהִיתהי נַֽעֲלָמָ֑הנַעֲלָמָהנעלמה גַּםגַּםגם־־־אַ֛תְּאַתְּאת תְּבַקְשִׁ֥יתְּבַקְשִׁיתבקשי מָע֖וֹזמָעוֹזמעוז מֵאוֹיֵֽבמֵאוֹיֵבמאויב׃׃׃ 3:12 כָּ֨לכָּלכל־־־מִבְצָרַ֔יִךְמִבְצָרַיִךְמבצריך תְּאֵנִ֖יםתְּאֵנִיםתאנים עִםעִםעם־־־בִּכּוּרִ֑יםבִּכּוּרִיםבכורים אִםאִםאם־־־יִנּ֕וֹעוּיִנּוֹעוּינועו וְנָפְל֖וּוְנָפְלוּונפלו עַלעַלעל־־־פִּ֥יפִּיפי אוֹכֵֽלאוֹכֵלאוכל׃׃׃ 3:13 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה עַמֵּ֤ךְעַמֵּךְעמך נָשִׁים֙נָשִׁיםנשים בְּקִרְבֵּ֔ךְבְּקִרְבֵּךְבקרבך לְאֹ֣יְבַ֔יִךְלְאֹיְבַיִךְלאיביך פָּת֥וֹחַפָּתוֹחַפתוח נִפְתְּח֖וּנִפְתְּחוּנפתחו שַׁעֲרֵ֣ישַׁעֲרֵישערי אַרְצֵ֑ךְאַרְצֵךְארצך אָכְלָ֥האָכְלָהאכלה אֵ֖שׁאֵשׁאש בְּרִיחָֽיִךבְּרִיחָיִךבריחיך׃׃׃ 3:14 מֵ֤ימֵימי מָצוֹר֙מָצוֹרמצור שַֽׁאֲבִישַׁאֲבִישאבי־־־לָ֔ךְלָךְלך חַזְּקִ֖יחַזְּקִיחזקי מִבְצָרָ֑יִךְמִבְצָרָיִךְמבצריך בֹּ֧אִיבֹּאִיבאי בַטִּ֛יטבַטִּיטבטיט וְרִמְסִ֥יוְרִמְסִיורמסי בַחֹ֖מֶרבַחֹמֶרבחמר הַחֲזִ֥יקִיהַחֲזִיקִיהחזיקי מַלְבֵּֽןמַלְבֵּןמלבן׃׃׃ 3:15 שָׁ֚םשָׁםשם תֹּאכְלֵ֣ךְתֹּאכְלֵךְתאכלך אֵ֔שׁאֵשׁאש תַּכְרִיתֵ֣ךְתַּכְרִיתֵךְתכריתך חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב תֹּאכְלֵ֖ךְתֹּאכְלֵךְתאכלך כַּיָּ֑לֶקכַּיָּלֶקכילק הִתְכַּבֵּ֣דהִתְכַּבֵּדהתכבד כַּיֶּ֔לֶקכַּיֶּלֶקכילק הִֽתְכַּבְּדִ֖יהִתְכַּבְּדִיהתכבדי כָּאַרְבֶּֽהכָּאַרְבֶּהכארבה׃׃׃ 3:16 הִרְבֵּית֙הִרְבֵּיתהרבית רֹֽכְלַ֔יִךְרֹכְלַיִךְרכליך מִכּוֹכְבֵ֖ימִכּוֹכְבֵימכוכבי הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים יֶ֥לֶקיֶלֶקילק פָּשַׁ֖טפָּשַׁטפשט וַיָּעֹֽףוַיָּעֹףויעף׃׃׃ 3:17 מִנְּזָרַ֙יִךְ֙מִנְּזָרַיִךְמנזריך כָּֽאַרְבֶּ֔הכָּאַרְבֶּהכארבה וְטַפְסְרַ֖יִךְוְטַפְסְרַיִךְוטפסריך כְּג֣וֹבכְּגוֹבכגוב גֹּבָ֑יגֹּבָיגבי הַֽחוֹנִ֤יםהַחוֹנִיםהחונים בַּגְּדֵרוֹת֙בַּגְּדֵרוֹתבגדרות בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום קָרָ֔הקָרָהקרה שֶׁ֤מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש זָֽרְחָה֙זָרְחָהזרחה וְנוֹדַ֔דוְנוֹדַדונודד וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נוֹדַ֥ענוֹדַענודע מְקוֹמ֖וֹמְקוֹמוֹמקומו אַיָּֽםאַיָּםאים׃׃׃ 3:18 נָמ֤וּנָמוּנמו רֹעֶ֙יךָ֙רֹעֶיךָרעיך מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור יִשְׁכְּנ֖וּיִשְׁכְּנוּישכנו אַדִּירֶ֑יךָאַדִּירֶיךָאדיריך נָפֹ֧שׁוּנָפֹשׁוּנפשו עַמְּךָ֛עַמְּךָעמך עַלעַלעל־־־הֶהָרִ֖יםהֶהָרִיםההרים וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מְקַבֵּֽץמְקַבֵּץמקבץ׃׃׃ 3:19 אֵיןאֵיןאין־־־כֵּהָ֣הכֵּהָהכהה לְשִׁבְרֶ֔ךָלְשִׁבְרֶךָלשברך נַחְלָ֖הנַחְלָהנחלה מַכָּתֶ֑ךָמַכָּתֶךָמכתך כֹּ֣לכֹּלכל ׀׀׀ שֹׁמְעֵ֣ישֹׁמְעֵישמעי שִׁמְעֲךָ֗שִׁמְעֲךָשמעך תָּ֤קְעוּתָּקְעוּתקעו כַף֙כַףכף עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך כִּ֗יכִּיכי עַלעַלעל־־־מִ֛ימִימי לֹֽאלֹאלא־־־עָבְרָ֥העָבְרָהעברה רָעָתְךָ֖רָעָתְךָרעתך תָּמִֽידתָּמִידתמיד׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain