Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 11

11:3 וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הַמְּדִינָ֔ההַמְּדִינָההמדינה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָשְׁב֖וּיָשְׁבוּישבו בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וּבְעָרֵ֣יוּבְעָרֵיובערי יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה יָֽשְׁב֞וּיָשְׁבוּישבו אִ֤ישׁאִישׁאיש בַּאֲחֻזָּתוֹ֙בַּאֲחֻזָּתוֹבאחזתו בְּעָ֣רֵיהֶ֔םבְּעָרֵיהֶםבעריהם יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל הַכֹּהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֣םוְהַלְוִיִּםוהלוים וְהַנְּתִינִ֔יםוְהַנְּתִינִיםוהנתינים וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 11:4 וּבִֽירוּשָׁלִַ֙ם֙וּבִירוּשָׁלִַםובירושלם יָֽשְׁב֔וּיָשְׁבוּישבו מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וּמִבְּנֵ֣יוּמִבְּנֵיומבני בִנְיָמִ֑ןבִנְיָמִןבנימן מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני יְ֠הוּדָהיְהוּדָהיהודה עֲתָיָ֨העֲתָיָהעתיה בֶןבֶןבן־־־עֻזִּיָּ֜העֻזִּיָּהעזיה בֶּןבֶּןבן־־־זְכַרְיָ֧הזְכַרְיָהזכריה בֶןבֶןבן־־־אֲמַרְיָ֛האֲמַרְיָהאמריה בֶּןבֶּןבן־־־שְׁפַטְיָ֥השְׁפַטְיָהשפטיה בֶןבֶןבן־־־מַהֲלַלְאֵ֖למַהֲלַלְאֵלמהללאל מִבְּנֵימִבְּנֵימבני־־־פָֽרֶץפָרֶץפרץ׃׃׃ 11:5 וּמַעֲשֵׂיָ֣הוּמַעֲשֵׂיָהומעשיה בֶןבֶןבן־־־בָּר֣וּךְבָּרוּךְברוך בֶּןבֶּןבן־־־כָּלכָּלכל־־־חֹ֠זֶהחֹזֶהחזה בֶּןבֶּןבן־־־חֲזָיָ֨החֲזָיָהחזיה בֶןבֶןבן־־־עֲדָיָ֧העֲדָיָהעדיה בֶןבֶןבן־־־יוֹיָרִ֛יביוֹיָרִיביויריב בֶּןבֶּןבן־־־זְכַרְיָ֖הזְכַרְיָהזכריה בֶּןבֶּןבן־־־הַשִּׁלֹנִֽיהַשִּׁלֹנִיהשלני׃׃׃ 11:6 כָּלכָּלכל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־פֶ֕רֶץפֶרֶץפרץ הַיֹּשְׁבִ֖יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם אַרְבַּ֥עאַרְבַּעארבע מֵא֛וֹתמֵאוֹתמאות שִׁשִּׁ֥יםשִׁשִּׁיםששים וּשְׁמֹנָ֖הוּשְׁמֹנָהושמנה אַנְשֵׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ ססס 11:7 וְאֵ֖לֶּהוְאֵלֶּהואלה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֑ןבִנְיָמִןבנימן סַלֻּ֡אסַלֻּאסלא בֶּןבֶּןבן־־־מְשֻׁלָּ֡םמְשֻׁלָּםמשלם בֶּןבֶּןבן־־־יוֹעֵ֡דיוֹעֵדיועד בֶּןבֶּןבן־־־פְּדָיָה֩פְּדָיָהפדיה בֶןבֶןבן־־־ק֨וֹלָיָ֧הקוֹלָיָהקוליה בֶןבֶןבן־־־מַעֲשֵׂיָ֛המַעֲשֵׂיָהמעשיה בֶּןבֶּןבן־־־אִֽיתִיאֵ֖לאִיתִיאֵלאיתיאל בֶּןבֶּןבן־־־יְשַֽׁעְיָֽהיְשַׁעְיָהישעיה׃׃׃ 11:8 וְאַחֲרָ֖יווְאַחֲרָיוואחריו גַּבַּ֣יגַּבַּיגבי סַלָּ֑יסַלָּיסלי תְּשַׁ֥עתְּשַׁעתשע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁמֹנָֽהוּשְׁמֹנָהושמנה׃׃׃ 11:9 וְיוֹאֵ֥לוְיוֹאֵלויואל בֶּןבֶּןבן־־־זִכְרִ֖יזִכְרִיזכרי פָּקִ֣ידפָּקִידפקיד עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וִיהוּדָ֧הוִיהוּדָהויהודה בֶןבֶןבן־־־הַסְּנוּאָ֛ההַסְּנוּאָההסנואה עַלעַלעל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר מִשְׁנֶֽהמִשְׁנֶהמשנה׃׃׃ פפפ
11:10 מִןמִןמן־־־הַֽכֹּהֲנִ֑יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים יְדַֽעְיָ֥היְדַעְיָהידעיה בֶןבֶןבן־־־יוֹיָרִ֖יביוֹיָרִיביויריב יָכִֽיןיָכִיןיכין׃׃׃ 11:11 שְׂרָיָ֨השְׂרָיָהשריה בֶןבֶןבן־־־חִלְקִיָּ֜החִלְקִיָּהחלקיה בֶּןבֶּןבן־־־מְשֻׁלָּ֣םמְשֻׁלָּםמשלם בֶּןבֶּןבן־־־צָד֗וֹקצָדוֹקצדוק בֶּןבֶּןבן־־־מְרָיוֹת֙מְרָיוֹתמריות בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיט֔וּבאֲחִיטוּבאחיטוב נְגִ֖דנְגִדנגד בֵּ֥יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 11:12 וַאֲחֵיהֶ֗םוַאֲחֵיהֶםואחיהם עֹשֵׂ֤יעֹשֵׂיעשי הַמְּלָאכָה֙הַמְּלָאכָההמלאכה לַבַּ֔יִתלַבַּיִתלבית שְׁמֹנֶ֥השְׁמֹנֶהשמנה מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁנָ֑יִםוּשְׁנָיִםושנים וַ֠עֲדָיָהוַעֲדָיָהועדיה בֶּןבֶּןבן־־־יְרֹחָ֤םיְרֹחָםירחם בֶּןבֶּןבן־־־פְּלַלְיָה֙פְּלַלְיָהפלליה בֶּןבֶּןבן־־־אַמְצִ֣יאַמְצִיאמצי בֶןבֶןבן־־־זְכַרְיָ֔הזְכַרְיָהזכריה בֶּןבֶּןבן־־־פַּשְׁח֖וּרפַּשְׁחוּרפשחור בֶּןבֶּןבן־־־מַלְכִּיָּֽהמַלְכִּיָּהמלכיה׃׃׃ 11:13 וְאֶחָיו֙וְאֶחָיוואחיו רָאשִׁ֣יםרָאשִׁיםראשים לְאָב֔וֹתלְאָבוֹתלאבות מָאתַ֖יִםמָאתַיִםמאתים אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים וּשְׁנָ֑יִםוּשְׁנָיִםושנים וַעֲמַשְׁסַ֧יוַעֲמַשְׁסַיועמשסי בֶּןבֶּןבן־־־עֲזַרְאֵ֛לעֲזַרְאֵלעזראל בֶּןבֶּןבן־־־אַחְזַ֥יאַחְזַיאחזי בֶּןבֶּןבן־־־מְשִׁלֵּמ֖וֹתמְשִׁלֵּמוֹתמשלמות בֶּןבֶּןבן־־־אִמֵּֽראִמֵּראמר׃׃׃ 11:14 וַאֲחֵיהֶם֙וַאֲחֵיהֶםואחיהם גִּבּ֣וֹרֵיגִּבּוֹרֵיגבורי חַ֔יִלחַיִלחיל מֵאָ֖המֵאָהמאה עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁמֹנָ֑הוּשְׁמֹנָהושמנה וּפָקִ֣ידוּפָקִידופקיד עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם זַבְדִּיאֵ֖לזַבְדִּיאֵלזבדיאל בֶּןבֶּןבן־־־הַגְּדוֹלִֽיםהַגְּדוֹלִיםהגדולים׃׃׃ ססס 11:15 וּמִֽןוּמִןומן־־־הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים שְׁמַעְיָ֧השְׁמַעְיָהשמעיה בֶןבֶןבן־־־חַשּׁ֛וּבחַשּׁוּבחשוב בֶּןבֶּןבן־־־עַזְרִיקָ֥םעַזְרִיקָםעזריקם בֶּןבֶּןבן־־־חֲשַׁבְיָ֖החֲשַׁבְיָהחשביה בֶּןבֶּןבן־־־בּוּנִּֽיבּוּנִּיבוני׃׃׃ 11:16 וְשַׁבְּתַ֨יוְשַׁבְּתַיושבתי וְיוֹזָבָ֜דוְיוֹזָבָדויוזבד עַלעַלעל־־־הַמְּלָאכָ֤ההַמְּלָאכָההמלאכה הַחִֽיצֹנָה֙הַחִיצֹנָההחיצנה לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מֵרָאשֵׁ֖ימֵרָאשֵׁימראשי הַלְוִיִּֽםהַלְוִיִּםהלוים׃׃׃ 11:17 וּמַתַּנְיָ֣הוּמַתַּנְיָהומתניה בֶןבֶןבן־־־מִ֠יכָהמִיכָהמיכה בֶּןבֶּןבן־־־זַבְדִּ֨יזַבְדִּיזבדי בֶןבֶןבן־־־אָסָ֜ףאָסָףאסף רֹ֗אשׁרֹאשׁראש הַתְּחִלָּה֙הַתְּחִלָּההתחלה יְהוֹדֶ֣היְהוֹדֶהיהודה לַתְּפִלָּ֔הלַתְּפִלָּהלתפלה וּבַקְבֻּקְיָ֖הוּבַקְבֻּקְיָהובקבקיה מִשְׁנֶ֣המִשְׁנֶהמשנה מֵאֶחָ֑יומֵאֶחָיומאחיו וְעַבְדָּא֙וְעַבְדָּאועבדא בֶּןבֶּןבן־־־שַׁמּ֔וּעַשַׁמּוּעַשמוע בֶּןבֶּןבן־־־גָּלָ֖לגָּלָלגלל בֶּןבֶּןבן־־־[יְדִיתוּן כ][יְדִיתוּן כ][ידיתון כ] (יְדוּתֽוּן ק)(יְדוּתוּן ק)(ידותון ק)׃׃׃ 11:18 כָּלכָּלכל־־־הַלְוִיִּם֙הַלְוִיִּםהלוים בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר הַקֹּ֔דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש מָאתַ֖יִםמָאתַיִםמאתים שְׁמֹנִ֥יםשְׁמֹנִיםשמנים וְאַרְבָּעָֽהוְאַרְבָּעָהוארבעה׃׃׃ פפפ
11:22 וּפְקִ֤ידוּפְקִידופקיד הַלְוִיִּם֙הַלְוִיִּםהלוים בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם עֻזִּ֤יעֻזִּיעזי בֶןבֶןבן־־־בָּנִי֙בָּנִיבני בֶּןבֶּןבן־־־חֲשַׁבְיָ֔החֲשַׁבְיָהחשביה בֶּןבֶּןבן־־־מַתַּנְיָ֖המַתַּנְיָהמתניה בֶּןבֶּןבן־־־מִיכָ֑אמִיכָאמיכא מִבְּנֵ֤ימִבְּנֵימבני אָסָף֙אָסָףאסף הַמְשֹׁ֣רְרִ֔יםהַמְשֹׁרְרִיםהמשררים לְנֶ֖גֶדלְנֶגֶדלנגד מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת בֵּיתבֵּיתבית־־־הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 11:23 כִּֽיכִּיכי־־־מִצְוַ֥תמִצְוַתמצות הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וַאֲמָנָ֥הוַאֲמָנָהואמנה עַלעַלעל־־־הַמְשֹׁרְרִ֖יםהַמְשֹׁרְרִיםהמשררים דְּבַרדְּבַרדבר־־־י֥וֹםיוֹםיום בְּיוֹמֽוֹבְּיוֹמוֹביומו׃׃׃ 11:24 וּפְתַֽחְיָ֨הוּפְתַחְיָהופתחיה בֶּןבֶּןבן־־־מְשֵֽׁיזַבְאֵ֜למְשֵׁיזַבְאֵלמשיזבאל מִבְּנֵימִבְּנֵימבני־־־זֶ֤רַחזֶרַחזרח בֶּןבֶּןבן־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה לְיַ֣דלְיַדליד הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְכָללְכָללכל־־־דָּבָ֖רדָּבָרדבר לָעָֽםלָעָםלעם׃׃׃ 11:25 וְאֶלוְאֶלואל־־־הַחֲצֵרִ֖יםהַחֲצֵרִיםהחצרים בִּשְׂדֹתָ֑םבִּשְׂדֹתָםבשדתם מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה יָֽשְׁב֞וּיָשְׁבוּישבו בְּקִרְיַ֤תבְּקִרְיַתבקרית הָֽאַרְבַּע֙הָאַרְבַּעהארבע וּבְנֹתֶ֔יהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה וּבְדִיבֹן֙וּבְדִיבֹןובדיבן וּבְנֹתֶ֔יהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה וּבִֽיקַּבְצְאֵ֖לוּבִיקַּבְצְאֵלוביקבצאל וַחֲצֵרֶֽיהָוַחֲצֵרֶיהָוחצריה׃׃׃ 11:26 וּבְיֵשׁ֥וּעַוּבְיֵשׁוּעַובישוע וּבְמוֹלָדָ֖הוּבְמוֹלָדָהובמולדה וּבְבֵ֥יתוּבְבֵיתובבית פָּֽלֶטפָּלֶטפלט׃׃׃ 11:27 וּבַחֲצַ֥רוּבַחֲצַרובחצר שׁוּעָ֛לשׁוּעָלשועל וּבִבְאֵ֥רוּבִבְאֵרובבאר שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע וּבְנֹתֶֽיהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה׃׃׃ 11:28 וּבְצִֽקְלַ֥גוּבְצִקְלַגובצקלג וּבִמְכֹנָ֖הוּבִמְכֹנָהובמכנה וּבִבְנֹתֶֽיהָוּבִבְנֹתֶיהָובבנתיה׃׃׃ 11:29 וּבְעֵ֥יןוּבְעֵיןובעין רִמּ֛וֹןרִמּוֹןרמון וּבְצָרְעָ֖הוּבְצָרְעָהובצרעה וּבְיַרְמֽוּתוּבְיַרְמוּתובירמות׃׃׃ 11:30 זָנֹ֤חַזָנֹחַזנח עֲדֻלָּם֙עֲדֻלָּםעדלם וְחַצְרֵיהֶ֔םוְחַצְרֵיהֶםוחצריהם לָכִישׁ֙לָכִישׁלכיש וּשְׂדֹתֶ֔יהָוּשְׂדֹתֶיהָושדתיה עֲזֵקָ֖העֲזֵקָהעזקה וּבְנֹתֶ֑יהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה וַיַּחֲנ֥וּוַיַּחֲנוּויחנו מִבְּאֵֽרמִבְּאֵרמבאר־־־שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע עַדעַדעד־־־גֵּֽיאגֵּיאגיא־־־הִנֹּֽםהִנֹּםהנם׃׃׃ 11:31 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני בִנְיָמִ֖ןבִנְיָמִןבנימן מִגָּ֑בַעמִגָּבַעמגבע מִכְמָ֣שׂמִכְמָשׂמכמש וְעַיָּ֔הוְעַיָּהועיה וּבֵֽיתוּבֵיתובית־־־אֵ֖לאֵלאל וּבְנֹתֶֽיהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה׃׃׃ 11:32 עֲנָת֥וֹתעֲנָתוֹתענתות נֹ֖בנֹבנב עֲנָֽנְיָֽהעֲנָנְיָהענניה׃׃׃ 11:33 חָצ֥וֹרחָצוֹרחצור ׀׀׀ רָמָ֖הרָמָהרמה גִּתָּֽיִםגִּתָּיִםגתים׃׃׃ 11:34 חָדִ֥ידחָדִידחדיד צְבֹעִ֖יםצְבֹעִיםצבעים נְבַלָּֽטנְבַלָּטנבלט׃׃׃ 11:35 לֹ֥דלֹדלד וְאוֹנ֖וֹוְאוֹנוֹואונו גֵּ֥יגֵּיגי הַחֲרָשִֽׁיםהַחֲרָשִׁיםהחרשים׃׃׃ 11:36 וּמִןוּמִןומן־־־הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים מַחְלְק֥וֹתמַחְלְקוֹתמחלקות יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה לְבִנְיָמִֽיןלְבִנְיָמִיןלבנימין׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain