Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 12

12:1 וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה הַכֹּהֲנִ֣יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָל֛וּעָלוּעלו עִםעִםעם־־־זְרֻבָּבֶ֥לזְרֻבָּבֶלזרבבל בֶּןבֶּןבן־־־שְׁאַלְתִּיאֵ֖לשְׁאַלְתִּיאֵלשאלתיאל וְיֵשׁ֑וּעַוְיֵשׁוּעַוישוע שְׂרָיָ֥השְׂרָיָהשריה יִרְמְיָ֖היִרְמְיָהירמיה עֶזְרָֽאעֶזְרָאעזרא׃׃׃ 12:2 אֲמַרְיָ֥האֲמַרְיָהאמריה מַלּ֖וּךְמַלּוּךְמלוך חַטּֽוּשׁחַטּוּשׁחטוש׃׃׃ 12:3 שְׁכַנְיָ֥השְׁכַנְיָהשכניה רְחֻ֖םרְחֻםרחם מְרֵמֹֽתמְרֵמֹתמרמת׃׃׃ 12:4 עִדּ֥וֹאעִדּוֹאעדוא גִנְּת֖וֹיגִנְּתוֹיגנתוי אֲבִיָּֽהאֲבִיָּהאביה׃׃׃ 12:5 מִיָּמִ֥יןמִיָּמִיןמימין מַֽעַדְיָ֖המַעַדְיָהמעדיה בִּלְגָּֽהבִּלְגָּהבלגה׃׃׃ 12:6 שְׁמַֽעְיָ֥השְׁמַעְיָהשמעיה וְיוֹיָרִ֖יבוְיוֹיָרִיבויויריב יְדַֽעְיָֽהיְדַעְיָהידעיה׃׃׃ 12:7 סַלּ֣וּסַלּוּסלו עָמ֔וֹקעָמוֹקעמוק חִלְקִיָּ֖החִלְקִיָּהחלקיה יְדַֽעְיָ֑היְדַעְיָהידעיה אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה רָאשֵׁ֧ירָאשֵׁיראשי הַכֹּהֲנִ֛יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וַאֲחֵיהֶ֖םוַאֲחֵיהֶםואחיהם בִּימֵ֥יבִּימֵיבימי יֵשֽׁוּעַיֵשׁוּעַישוע׃׃׃ פפפ
12:8 וְהַלְוִיִּ֗םוְהַלְוִיִּםוהלוים יֵשׁ֧וּעַיֵשׁוּעַישוע בִּנּ֛וּיבִּנּוּיבנוי קַדְמִיאֵ֥לקַדְמִיאֵלקדמיאל שֵׁרֵבְיָ֖השֵׁרֵבְיָהשרביה יְהוּדָ֣היְהוּדָהיהודה מַתַּנְיָ֑המַתַּנְיָהמתניה עַֽלעַלעל־־־הֻיְּד֖וֹתהֻיְּדוֹתהידות ה֥וּאהוּאהוא וְאֶחָֽיווְאֶחָיוואחיו׃׃׃ 12:9 וּבַקְבֻּֽקְיָ֨הוּבַקְבֻּקְיָהובקבקיה [וְעֻנֹּו כ][וְעֻנֹּו כ][וענו כ] (וְעֻנִּ֧י ק)(וְעֻנִּי ק)(ועני ק) אֲחֵיהֶ֛םאֲחֵיהֶםאחיהם לְנֶגְדָּ֖םלְנֶגְדָּםלנגדם לְמִשְׁמָרֽוֹתלְמִשְׁמָרוֹתלמשמרות׃׃׃ 12:10 וְיֵשׁ֖וּעַוְיֵשׁוּעַוישוע הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יֽוֹיָקִ֑יםיוֹיָקִיםיויקים וְיֽוֹיָקִים֙וְיוֹיָקִיםויויקים הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־אֶלְיָשִׁ֔יבאֶלְיָשִׁיבאלישיב וְאֶלְיָשִׁ֖יבוְאֶלְיָשִׁיבואלישיב אֶתאֶתאת־־־יוֹיָדָֽעיוֹיָדָעיוידע׃׃׃ 12:11 וְיוֹיָדָע֙וְיוֹיָדָעויוידע הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יוֹנָתָ֔ןיוֹנָתָןיונתן וְיוֹנָתָ֖ןוְיוֹנָתָןויונתן הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יַדּֽוּעַיַדּוּעַידוע׃׃׃ 12:12 וּבִימֵי֙וּבִימֵיובימי יֽוֹיָקִ֔יםיוֹיָקִיםיויקים הָי֥וּהָיוּהיו כֹהֲנִ֖יםכֹהֲנִיםכהנים רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הָאָב֑וֹתהָאָבוֹתהאבות לִשְׂרָיָ֣הלִשְׂרָיָהלשריה מְרָיָ֔המְרָיָהמריה לְיִרְמְיָ֖הלְיִרְמְיָהלירמיה חֲנַנְיָֽהחֲנַנְיָהחנניה׃׃׃ 12:13 לְעֶזְרָ֣אלְעֶזְרָאלעזרא מְשֻׁלָּ֔םמְשֻׁלָּםמשלם לַאֲמַרְיָ֖הלַאֲמַרְיָהלאמריה יְהוֹחָנָֽןיְהוֹחָנָןיהוחנן׃׃׃ 12:14 [לִמְלוּכִי כ][לִמְלוּכִי כ][למלוכי כ] (לִמְלִ֙יכוּ֙ ק)(לִמְלִיכוּ ק)(למליכו ק) יֽוֹנָתָ֔ןיוֹנָתָןיונתן לִשְׁבַנְיָ֖הלִשְׁבַנְיָהלשבניה יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ 12:15 לְחָרִ֣םלְחָרִםלחרם עַדְנָ֔אעַדְנָאעדנא לִמְרָי֖וֹתלִמְרָיוֹתלמריות חֶלְקָֽיחֶלְקָיחלקי׃׃׃ 12:16 [לַעֲדָיָא כ][לַעֲדָיָא כ][לעדיא כ] (לְעִדּ֥וֹא ק)(לְעִדּוֹא ק)(לעדוא ק) זְכַרְיָ֖הזְכַרְיָהזכריה לְגִנְּת֥וֹןלְגִנְּתוֹןלגנתון מְשֻׁלָּֽםמְשֻׁלָּםמשלם׃׃׃ 12:17 לַאֲבִיָּ֖הלַאֲבִיָּהלאביה זִכְרִ֑יזִכְרִיזכרי לְמִ֨נְיָמִ֔יןלְמִנְיָמִיןלמנימין לְמוֹעַדְיָ֖הלְמוֹעַדְיָהלמועדיה פִּלְטָֽיפִּלְטָיפלטי׃׃׃ 12:18 לְבִלְגָּ֣הלְבִלְגָּהלבלגה שַׁמּ֔וּעַשַׁמּוּעַשמוע לִֽשְׁמַעְיָ֖הלִשְׁמַעְיָהלשמעיה יְהוֹנָתָֽןיְהוֹנָתָןיהונתן׃׃׃ 12:19 וּלְיוֹיָרִ֣יבוּלְיוֹיָרִיבוליויריב מַתְּנַ֔ימַתְּנַימתני לִֽידַֽעְיָ֖הלִידַעְיָהלידעיה עֻזִּֽיעֻזִּיעזי׃׃׃ 12:20 לְסַלַּ֥ילְסַלַּילסלי קַלָּ֖יקַלָּיקלי לְעָמ֥וֹקלְעָמוֹקלעמוק עֵֽבֶרעֵבֶרעבר׃׃׃ 12:21 לְחִלְקִיָּ֣הלְחִלְקִיָּהלחלקיה חֲשַׁבְיָ֔החֲשַׁבְיָהחשביה לִֽידַֽעְיָ֖הלִידַעְיָהלידעיה נְתַנְאֵֽלנְתַנְאֵלנתנאל׃׃׃ 12:22 הַלְוִיִּם֩הַלְוִיִּםהלוים בִּימֵ֨יבִּימֵיבימי אֶלְיָשִׁ֜יבאֶלְיָשִׁיבאלישיב יוֹיָדָ֤עיוֹיָדָעיוידע וְיוֹחָנָן֙וְיוֹחָנָןויוחנן וְיַדּ֔וּעַוְיַדּוּעַוידוע כְּתוּבִ֖יםכְּתוּבִיםכתובים רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי אָב֑וֹתאָבוֹתאבות וְהַכֹּ֣הֲנִ֔יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים עַלעַלעל־־־מַלְכ֖וּתמַלְכוּתמלכות דָּרְיָ֥וֶשׁדָּרְיָוֶשׁדריוש הַפָּֽרְסִֽיהַפָּרְסִיהפרסי׃׃׃ פפפ
12:23 בְּנֵ֤יבְּנֵיבני לֵוִי֙לֵוִילוי רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הָֽאָב֔וֹתהָאָבוֹתהאבות כְּתוּבִ֕יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֖פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֑יםהַיָּמִיםהימים וְעַדוְעַדועד־־־יְמֵ֖ייְמֵיימי יֽוֹחָנָ֥ןיוֹחָנָןיוחנן בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְיָשִֽׁיבאֶלְיָשִׁיבאלישיב׃׃׃ 12:24 וְרָאשֵׁ֣יוְרָאשֵׁיוראשי הַ֠לְוִיִּםהַלְוִיִּםהלוים חֲשַׁבְיָ֨החֲשַׁבְיָהחשביה שֵֽׁרֵבְיָ֜השֵׁרֵבְיָהשרביה וְיֵשׁ֤וּעַוְיֵשׁוּעַוישוע בֶּןבֶּןבן־־־קַדְמִיאֵל֙קַדְמִיאֵלקדמיאל וַאֲחֵיהֶ֣םוַאֲחֵיהֶםואחיהם לְנֶגְדָּ֔םלְנֶגְדָּםלנגדם לְהַלֵּ֣ללְהַלֵּללהלל לְהוֹד֔וֹתלְהוֹדוֹתלהודות בְּמִצְוַ֖תבְּמִצְוַתבמצות דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מִשְׁמָ֖רמִשְׁמָרמשמר לְעֻמַּ֥תלְעֻמַּתלעמת מִשְׁמָֽרמִשְׁמָרמשמר׃׃׃ 12:25 מַתַּנְיָ֧המַתַּנְיָהמתניה וּבַקְבֻּֽקְיָ֛הוּבַקְבֻּקְיָהובקבקיה עֹבַדְיָ֥העֹבַדְיָהעבדיה מְשֻׁלָּ֖םמְשֻׁלָּםמשלם טַלְמ֣וֹןטַלְמוֹןטלמון עַקּ֑וּבעַקּוּבעקוב שֹׁמְרִ֤יםשֹׁמְרִיםשמרים שֽׁוֹעֲרִים֙שׁוֹעֲרִיםשוערים מִשְׁמָ֔רמִשְׁמָרמשמר בַּאֲסֻפֵּ֖יבַּאֲסֻפֵּיבאספי הַשְּׁעָרִֽיםהַשְּׁעָרִיםהשערים׃׃׃ 12:26 אֵ֕לֶּהאֵלֶּהאלה בִּימֵ֛יבִּימֵיבימי יוֹיָקִ֥יםיוֹיָקִיםיויקים בֶּןבֶּןבן־־־יֵשׁ֖וּעַיֵשׁוּעַישוע בֶּןבֶּןבן־־־יוֹצָדָ֑קיוֹצָדָקיוצדק וּבִימֵי֙וּבִימֵיובימי נְחֶמְיָ֣הנְחֶמְיָהנחמיה הַפֶּחָ֔ההַפֶּחָההפחה וְעֶזְרָ֥אוְעֶזְרָאועזרא הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן הַסּוֹפֵֽרהַסּוֹפֵרהסופר׃׃׃ פפפ
12:27 וּבַחֲנֻכַּ֞תוּבַחֲנֻכַּתובחנכת חוֹמַ֣תחוֹמַתחומת יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם בִּקְשׁ֤וּבִּקְשׁוּבקשו אֶתאֶתאת־־־הַלְוִיִּם֙הַלְוִיִּםהלוים מִכָּלמִכָּלמכל־־־מְק֣וֹמֹתָ֔םמְקוֹמֹתָםמקומתם לַהֲבִיאָ֖םלַהֲבִיאָםלהביאם לִֽירוּשָׁלִָ֑םלִירוּשָׁלִָםלירושלם לַעֲשֹׂ֨תלַעֲשֹׂתלעשת חֲנֻכָּ֤החֲנֻכָּהחנכה וְשִׂמְחָה֙וְשִׂמְחָהושמחה וּבְתוֹד֣וֹתוּבְתוֹדוֹתובתודות וּבְשִׁ֔ירוּבְשִׁירובשיר מְצִלְתַּ֖יִםמְצִלְתַּיִםמצלתים נְבָלִ֥יםנְבָלִיםנבלים וּבְכִנֹּרֽוֹתוּבְכִנֹּרוֹתובכנרות׃׃׃ 12:28 וַיֵּאָ֣סְפ֔וּוַיֵּאָסְפוּויאספו בְּנֵ֖יבְּנֵיבני הַמְשֹׁרְרִ֑יםהַמְשֹׁרְרִיםהמשררים וּמִןוּמִןומן־־־הַכִּכָּר֙הַכִּכָּרהככר סְבִיב֣וֹתסְבִיבוֹתסביבות יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וּמִןוּמִןומן־־־חַצְרֵ֖יחַצְרֵיחצרי נְטֹפָתִֽינְטֹפָתִינטפתי׃׃׃ 12:29 וּמִבֵּית֙וּמִבֵּיתומבית הַגִּלְגָּ֔להַגִּלְגָּלהגלגל וּמִשְּׂד֥וֹתוּמִשְּׂדוֹתומשדות גֶּ֖בַעגֶּבַעגבע וְעַזְמָ֑וֶתוְעַזְמָוֶתועזמות כִּ֣יכִּיכי חֲצֵרִ֗יםחֲצֵרִיםחצרים בָּנ֤וּבָּנוּבנו לָהֶם֙לָהֶםלהם הַמְשֹׁ֣רֲרִ֔יםהַמְשֹׁרֲרִיםהמשררים סְבִיב֖וֹתסְבִיבוֹתסביבות יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 12:30 וַיִּֽטַּהֲר֔וּוַיִּטַּהֲרוּויטהרו הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֑םוְהַלְוִיִּםוהלוים וַֽיְטַהֲרוּ֙וַיְטַהֲרוּויטהרו אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשְּׁעָרִ֖יםהַשְּׁעָרִיםהשערים וְאֶֽתוְאֶתואת־־־הַחוֹמָֽההַחוֹמָההחומה׃׃׃ 12:31 וָאַעֲלֶה֙וָאַעֲלֶהואעלה אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה מֵעַ֖למֵעַלמעל לַחוֹמָ֑הלַחוֹמָהלחומה וָאַעֲמִ֡ידָהוָאַעֲמִידָהואעמידה שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי תוֹדֹת֩תוֹדֹתתודת גְּדוֹלֹ֨תגְּדוֹלֹתגדולת וְתַהֲלֻכֹ֤תוְתַהֲלֻכֹתותהלכת לַיָּמִין֙לַיָּמִיןלימין מֵעַ֣למֵעַלמעל לַחוֹמָ֔הלַחוֹמָהלחומה לְשַׁ֖עַרלְשַׁעַרלשער הָאַשְׁפֹּֽתהָאַשְׁפֹּתהאשפת׃׃׃ 12:32 וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אַחֲרֵיהֶם֙אַחֲרֵיהֶםאחריהם הוֹשַׁ֣עְיָ֔ההוֹשַׁעְיָההושעיה וַחֲצִ֖יוַחֲצִיוחצי שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 12:33 וַעֲזַרְיָ֥הוַעֲזַרְיָהועזריה עֶזְרָ֖אעֶזְרָאעזרא וּמְשֻׁלָּֽםוּמְשֻׁלָּםומשלם׃׃׃ 12:34 יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וּבִנְיָמִ֔ןוּבִנְיָמִןובנימן וּֽשְׁמַֽעְיָ֖הוּשְׁמַעְיָהושמעיה וְיִרְמְיָֽהוְיִרְמְיָהוירמיה׃׃׃ ססס 12:35 וּמִבְּנֵ֥יוּמִבְּנֵיומבני הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים בַּחֲצֹצְר֑וֹתבַּחֲצֹצְרוֹתבחצצרות זְכַרְיָ֨הזְכַרְיָהזכריה בֶןבֶןבן־־־יֽוֹנָתָ֜ןיוֹנָתָןיונתן בֶּןבֶּןבן־־־שְׁמַֽעְיָ֗השְׁמַעְיָהשמעיה בֶּןבֶּןבן־־־מַתַּנְיָה֙מַתַּנְיָהמתניה בֶּןבֶּןבן־־־מִ֣יכָיָ֔המִיכָיָהמיכיה בֶּןבֶּןבן־־־זַכּ֖וּרזַכּוּרזכור בֶּןבֶּןבן־־־אָסָֽףאָסָףאסף׃׃׃ 12:36 וְֽאֶחָ֡יווְאֶחָיוואחיו שְֽׁמַעְיָ֡השְׁמַעְיָהשמעיה וַעֲזַרְאֵ֡לוַעֲזַרְאֵלועזראל מִֽלֲלַ֡ימִלֲלַימללי גִּֽלֲלַ֡יגִּלֲלַיגללי מָעַ֞ימָעַימעי נְתַנְאֵ֤לנְתַנְאֵלנתנאל וִֽיהוּדָה֙וִיהוּדָהויהודה חֲנָ֔נִיחֲנָנִיחנני בִּכְלֵיבִּכְלֵיבכלי־־־שִׁ֥ירשִׁירשיר דָּוִ֖ידדָּוִידדויד אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְעֶזְרָ֥אוְעֶזְרָאועזרא הַסּוֹפֵ֖רהַסּוֹפֵרהסופר לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 12:37 וְעַל֩וְעַלועל שַׁ֨עַרשַׁעַרשער הָעַ֜יִןהָעַיִןהעין וְנֶגְדָּ֗םוְנֶגְדָּםונגדם עָלוּ֙עָלוּעלו עַֽלעַלעל־־־מַעֲלוֹת֙מַעֲלוֹתמעלות עִ֣ירעִירעיר דָּוִ֔ידדָּוִידדויד בַּֽמַּעֲלֶ֖הבַּמַּעֲלֶהבמעלה לַחוֹמָ֑הלַחוֹמָהלחומה מֵעַל֙מֵעַלמעל לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית דָּוִ֔ידדָּוִידדויד וְעַ֛דוְעַדועד שַׁ֥עַרשַׁעַרשער הַמַּ֖יִםהַמַּיִםהמים מִזְרָֽחמִזְרָחמזרח׃׃׃ 12:38 וְהַתּוֹדָ֧הוְהַתּוֹדָהוהתודה הַשֵּׁנִ֛יתהַשֵּׁנִיתהשנית הַהוֹלֶ֥כֶתהַהוֹלֶכֶתההולכת לְמ֖וֹאללְמוֹאללמואל וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני אַחֲרֶ֑יהָאַחֲרֶיהָאחריה וַחֲצִ֨יוַחֲצִיוחצי הָעָ֜םהָעָםהעם מֵעַ֣למֵעַלמעל לְהַחוֹמָ֗הלְהַחוֹמָהלהחומה מֵעַל֙מֵעַלמעל לְמִגְדַּ֣ללְמִגְדַּללמגדל הַתַּנּוּרִ֔יםהַתַּנּוּרִיםהתנורים וְעַ֖דוְעַדועד הַחוֹמָ֥ההַחוֹמָההחומה הָרְחָבָֽההָרְחָבָההרחבה׃׃׃ 12:39 וּמֵעַ֣לוּמֵעַלומעל לְשַֽׁעַרלְשַׁעַרלשער־־־אֶ֠פְרַיִםאֶפְרַיִםאפרים וְעַלוְעַלועל־־־שַׁ֨עַרשַׁעַרשער הַיְשָׁנָ֜ההַיְשָׁנָההישנה וְעַלוְעַלועל־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הַדָּגִ֗יםהַדָּגִיםהדגים וּמִגְדַּ֤לוּמִגְדַּלומגדל חֲנַנְאֵל֙חֲנַנְאֵלחננאל וּמִגְדַּ֣לוּמִגְדַּלומגדל הַמֵּאָ֔ההַמֵּאָההמאה וְעַ֖דוְעַדועד שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הַצֹּ֑אןהַצֹּאןהצאן וְעָ֣מְד֔וּוְעָמְדוּועמדו בְּשַׁ֖עַרבְּשַׁעַרבשער הַמַּטָּרָֽההַמַּטָּרָההמטרה׃׃׃ 12:40 וַֽתַּעֲמֹ֛דְנָהוַתַּעֲמֹדְנָהותעמדנה שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי הַתּוֹדֹ֖תהַתּוֹדֹתהתודת בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַאֲנִ֕יוַאֲנִיואני וַחֲצִ֥יוַחֲצִיוחצי הַסְּגָנִ֖יםהַסְּגָנִיםהסגנים עִמִּֽיעִמִּיעמי׃׃׃ 12:41 וְהַכֹּהֲנִ֡יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים אֶלְיָקִ֡יםאֶלְיָקִיםאליקים מַעֲשֵׂיָ֡המַעֲשֵׂיָהמעשיה מִ֠נְיָמִיןמִנְיָמִיןמנימין מִיכָיָ֧המִיכָיָהמיכיה אֶלְיוֹעֵינַ֛יאֶלְיוֹעֵינַיאליועיני זְכַרְיָ֥הזְכַרְיָהזכריה חֲנַנְיָ֖החֲנַנְיָהחנניה בַּחֲצֹצְרֽוֹתבַּחֲצֹצְרוֹתבחצצרות׃׃׃ 12:42 וּמַעֲשֵׂיָ֨הוּמַעֲשֵׂיָהומעשיה וּֽשְׁמַֽעְיָ֜הוּשְׁמַעְיָהושמעיה וְאֶלְעָזָ֧רוְאֶלְעָזָרואלעזר וְעֻזִּ֛יוְעֻזִּיועזי וִֽיהוֹחָנָ֥ןוִיהוֹחָנָןויהוחנן וּמַלְכִּיָּ֖הוּמַלְכִּיָּהומלכיה וְעֵילָ֣םוְעֵילָםועילם וָעָ֑זֶרוָעָזֶרועזר וַיַּשְׁמִ֙יעוּ֙וַיַּשְׁמִיעוּוישמיעו הַמְשֹׁ֣רְרִ֔יםהַמְשֹׁרְרִיםהמשררים וְיִֽזְרַחְיָ֖הוְיִזְרַחְיָהויזרחיה הַפָּקִֽידהַפָּקִידהפקיד׃׃׃ 12:43 וַיִּזְבְּח֣וּוַיִּזְבְּחוּויזבחו בַיּוֹםבַיּוֹםביום־־־הַ֠הוּאהַהוּאההוא זְבָחִ֨יםזְבָחִיםזבחים גְּדוֹלִ֜יםגְּדוֹלִיםגדולים וַיִּשְׂמָ֗חוּוַיִּשְׂמָחוּוישמחו כִּ֤יכִּיכי הָאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים שִׂמְּחָם֙שִׂמְּחָםשמחם שִׂמְחָ֣השִׂמְחָהשמחה גְדוֹלָ֔הגְדוֹלָהגדולה וְגַ֧םוְגַםוגם הַנָּשִׁ֛יםהַנָּשִׁיםהנשים וְהַיְלָדִ֖יםוְהַיְלָדִיםוהילדים שָׂמֵ֑חוּשָׂמֵחוּשמחו וַתִּשָּׁמַ֛עוַתִּשָּׁמַעותשמע שִׂמְחַ֥תשִׂמְחַתשמחת יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם מֵרָחֽוֹקמֵרָחוֹקמרחוק׃׃׃ 12:44 וַיִּפָּקְד֣וּוַיִּפָּקְדוּויפקדו בַיּוֹם֩בַיּוֹםביום הַה֨וּאהַהוּאההוא אֲנָשִׁ֜יםאֲנָשִׁיםאנשים עַלעַלעל־־־הַנְּשָׁכ֗וֹתהַנְּשָׁכוֹתהנשכות לָא֨וֹצָר֥וֹתלָאוֹצָרוֹתלאוצרות לַתְּרוּמוֹת֮לַתְּרוּמוֹתלתרומות לָרֵאשִׁ֣יתלָרֵאשִׁיתלראשית וְלַמַּֽעַשְׂרוֹת֒וְלַמַּעַשְׂרוֹתולמעשרות לִכְנ֨וֹסלִכְנוֹסלכנוס בָּהֶ֜םבָּהֶםבהם לִשְׂדֵ֤ילִשְׂדֵילשדי הֶעָרִים֙הֶעָרִיםהערים מְנָא֣וֹתמְנָאוֹתמנאות הַתּוֹרָ֔ההַתּוֹרָההתורה לַכֹּהֲנִ֖יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים וְלַלְוִיִּ֑םוְלַלְוִיִּםוללוים כִּ֚יכִּיכי שִׂמְחַ֣תשִׂמְחַתשמחת יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה עַלעַלעל־־־הַכֹּהֲנִ֥יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְעַלוְעַלועל־־־הַלְוִיִּ֖םהַלְוִיִּםהלוים הָעֹמְדִֽיםהָעֹמְדִיםהעמדים׃׃׃ 12:45 וַֽיִּשְׁמְר֞וּוַיִּשְׁמְרוּוישמרו מִשְׁמֶ֤רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת אֱלֹֽהֵיהֶם֙אֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וּמִשְׁמֶ֣רֶתוּמִשְׁמֶרֶתומשמרת הַֽטָּהֳרָ֔ההַטָּהֳרָההטהרה וְהַמְשֹׁרְרִ֖יםוְהַמְשֹׁרְרִיםוהמשררים וְהַשֹּׁעֲרִ֑יםוְהַשֹּׁעֲרִיםוהשערים כְּמִצְוַ֥תכְּמִצְוַתכמצות דָּוִ֖ידדָּוִידדויד שְׁלֹמֹ֥השְׁלֹמֹהשלמה בְנֽוֹבְנוֹבנו׃׃׃ 12:46 כִּֽיכִּיכי־־־בִימֵ֥יבִימֵיבימי דָוִ֛ידדָוִידדויד וְאָסָ֖ףוְאָסָףואסף מִקֶּ֑דֶםמִקֶּדֶםמקדם [רֹאשׁ כ][רֹאשׁ כ][ראש כ] (רָאשֵׁי֙ ק)(רָאשֵׁי ק)(ראשי ק) הַמְשֹׁ֣רְרִ֔יםהַמְשֹׁרְרִיםהמשררים וְשִׁירוְשִׁירושיר־־־תְּהִלָּ֥התְּהִלָּהתהלה וְהֹד֖וֹתוְהֹדוֹתוהדות לֵֽאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ 12:47 וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵל֩יִשְׂרָאֵלישראל בִּימֵ֨יבִּימֵיבימי זְרֻבָּבֶ֜לזְרֻבָּבֶלזרבבל וּבִימֵ֣יוּבִימֵיובימי נְחֶמְיָ֗הנְחֶמְיָהנחמיה נֹֽתְנִ֛יםנֹתְנִיםנתנים מְנָי֛וֹתמְנָיוֹתמניות הַמְשֹׁרְרִ֥יםהַמְשֹׁרְרִיםהמשררים וְהַשֹּׁעֲרִ֖יםוְהַשֹּׁעֲרִיםוהשערים דְּבַרדְּבַרדבר־־־י֣וֹםיוֹםיום בְּיוֹמ֑וֹבְּיוֹמוֹביומו וּמַקְדִּשִׁים֙וּמַקְדִּשִׁיםומקדשים לַלְוִיִּ֔םלַלְוִיִּםללוים וְהַלְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים מַקְדִּשִׁ֖יםמַקְדִּשִׁיםמקדשים לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני אַהֲרֹֽןאַהֲרֹןאהרן׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain