Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 4

4:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי כַאֲשֶׁ֣רכַאֲשֶׁרכאשר שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע סַנְבַלַּ֡טסַנְבַלַּטסנבלט וְ֠טוֹבִיָּהוְטוֹבִיָּהוטוביה וְהָעַרְבִ֨יםוְהָעַרְבִיםוהערבים וְהָעַמֹּנִ֜יםוְהָעַמֹּנִיםוהעמנים וְהָאַשְׁדּוֹדִ֗יםוְהָאַשְׁדּוֹדִיםוהאשדודים כִּֽיכִּיכי־־־עָלְתָ֤העָלְתָהעלתה אֲרוּכָה֙אֲרוּכָהארוכה לְחֹמ֣וֹתלְחֹמוֹתלחמות יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם כִּיכִּיכי־־־הֵחֵ֥לּוּהֵחֵלּוּהחלו הַפְּרֻצִ֖יםהַפְּרֻצִיםהפרצים לְהִסָּתֵ֑םלְהִסָּתֵםלהסתם וַיִּ֥חַרוַיִּחַרויחר לָהֶ֖םלָהֶםלהם מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 4:2 וַיִּקְשְׁר֤וּוַיִּקְשְׁרוּויקשרו כֻלָּם֙כֻלָּםכלם יַחְדָּ֔ויַחְדָּויחדו לָב֖וֹאלָבוֹאלבוא לְהִלָּחֵ֣םלְהִלָּחֵםלהלחם בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְלַעֲשׂ֥וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות ל֖וֹלוֹלו תּוֹעָֽהתּוֹעָהתועה׃׃׃ 4:3 וַנִּתְפַּלֵּ֖לוַנִּתְפַּלֵּלונתפלל אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וַנַּעֲמִ֨ידוַנַּעֲמִידונעמיד מִשְׁמָ֧רמִשְׁמָרמשמר עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם יוֹמָ֥םיוֹמָםיומם וָלַ֖יְלָהוָלַיְלָהולילה מִפְּנֵיהֶֽםמִפְּנֵיהֶםמפניהם׃׃׃ 4:4 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה כָּשַׁל֙כָּשַׁלכשל כֹּ֣חַכֹּחַכח הַסַּבָּ֔להַסַּבָּלהסבל וְהֶעָפָ֖רוְהֶעָפָרוהעפר הַרְבֵּ֑ההַרְבֵּההרבה וַאֲנַ֙חְנוּ֙וַאֲנַחְנוּואנחנו לֹ֣אלֹאלא נוּכַ֔לנוּכַלנוכל לִבְנ֖וֹתלִבְנוֹתלבנות בַּחוֹמָֽהבַּחוֹמָהבחומה׃׃׃ 4:5 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו צָרֵ֗ינוּצָרֵינוּצרינו לֹ֤אלֹאלא יֵדְעוּ֙יֵדְעוּידעו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִרְא֔וּיִרְאוּיראו עַ֛דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָב֥וֹאנָבוֹאנבוא אֶלאֶלאל־־־תּוֹכָ֖םתּוֹכָםתוכם וַהֲרַגְנ֑וּםוַהֲרַגְנוּםוהרגנום וְהִשְׁבַּ֖תְנוּוְהִשְׁבַּתְנוּוהשבתנו אֶתאֶתאת־־־הַמְּלָאכָֽההַמְּלָאכָההמלאכה׃׃׃ 4:6 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־בָּ֣אוּבָּאוּבאו הַיְּהוּדִ֔יםהַיְּהוּדִיםהיהודים הַיֹּשְׁבִ֖יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים אֶצְלָ֑םאֶצְלָםאצלם וַיֹּ֤אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו לָ֙נוּ֙לָנוּלנו עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר פְּעָמִ֔יםפְּעָמִיםפעמים מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַמְּקֹמ֖וֹתהַמְּקֹמוֹתהמקמות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תָּשׁ֥וּבוּתָּשׁוּבוּתשובו עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 4:7 וָֽאַעֲמִ֞ידוָאַעֲמִידואעמיד מִֽתַּחְתִּיּ֧וֹתמִתַּחְתִּיּוֹתמתחתיות לַמָּק֛וֹםלַמָּקוֹםלמקום מֵאַחֲרֵ֥ימֵאַחֲרֵימאחרי לַחוֹמָ֖הלַחוֹמָהלחומה [בַּצְּחִחִיִּים כ][בַּצְּחִחִיִּים כ][בצחחיים כ] (בַּצְּחִיחִ֑ים ק)(בַּצְּחִיחִים ק)(בצחיחים ק) וָֽאַעֲמִ֤ידוָאַעֲמִידואעמיד אֶתאֶתאת־־־הָעָם֙הָעָםהעם לְמִשְׁפָּח֔וֹתלְמִשְׁפָּחוֹתלמשפחות עִםעִםעם־־־חַרְבֹתֵיהֶ֛םחַרְבֹתֵיהֶםחרבתיהם רָמְחֵיהֶ֖םרָמְחֵיהֶםרמחיהם וְקַשְּׁתֹתֵיהֶֽםוְקַשְּׁתֹתֵיהֶםוקשתתיהם׃׃׃ 4:8 וָאֵ֣רֶאוָאֵרֶאוארא וָאָק֗וּםוָאָקוּםואקום וָאֹמַ֞רוָאֹמַרואמר אֶלאֶלאל־־־הַחֹרִ֤יםהַחֹרִיםהחרים וְאֶלוְאֶלואל־־־הַסְּגָנִים֙הַסְּגָנִיםהסגנים וְאֶלוְאֶלואל־־־יֶ֣תֶריֶתֶריתר הָעָ֔םהָעָםהעם אַלאַלאל־־־תִּֽירְא֖וּתִּירְאוּתיראו מִפְּנֵיהֶ֑םמִפְּנֵיהֶםמפניהם אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנָ֞יאֲדֹנָיאדני הַגָּד֤וֹלהַגָּדוֹלהגדול וְהַנּוֹרָא֙וְהַנּוֹרָאוהנורא זְכֹ֔רוּזְכֹרוּזכרו וְהִֽלָּחֲמ֗וּוְהִלָּחֲמוּוהלחמו עַלעַלעל־־־אֲחֵיכֶם֙אֲחֵיכֶםאחיכם בְּנֵיכֶ֣םבְּנֵיכֶםבניכם וּבְנֹתֵיכֶ֔םוּבְנֹתֵיכֶםובנתיכם נְשֵׁיכֶ֖םנְשֵׁיכֶםנשיכם וּבָתֵּיכֶֽםוּבָתֵּיכֶםובתיכם׃׃׃ פפפ
4:9 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי כַּֽאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־שָׁמְע֤וּשָׁמְעוּשמעו אוֹיְבֵ֙ינוּ֙אוֹיְבֵינוּאויבינו כִּיכִּיכי־־־נ֣וֹדַֽענוֹדַענודע לָ֔נוּלָנוּלנו וַיָּ֥פֶרוַיָּפֶרויפר הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֶתאֶתאת־־־עֲצָתָ֑םעֲצָתָםעצתם [וַנָּשׁוּב כ][וַנָּשׁוּב כ][ונשוב כ] (וַנָּ֤שָׁב ק)(וַנָּשָׁב ק)(ונשב ק) כֻּלָּ֙נוּ֙כֻּלָּנוּכלנו אֶלאֶלאל־־־הַ֣חוֹמָ֔ההַחוֹמָההחומה אִ֖ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־מְלַאכְתּֽוֹמְלַאכְתּוֹמלאכתו׃׃׃ 4:10 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ מִןמִןמן־־־הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַה֗וּאהַהוּאההוא חֲצִ֣יחֲצִיחצי נְעָרַי֮נְעָרַינערי עֹשִׂ֣יםעֹשִׂיםעשים בַּמְּלָאכָה֒בַּמְּלָאכָהבמלאכה וְחֶצְיָ֗םוְחֶצְיָםוחצים מַחֲזִיקִים֙מַחֲזִיקִיםמחזיקים וְהָרְמָחִ֣יםוְהָרְמָחִיםוהרמחים הַמָּגִנִּ֔יםהַמָּגִנִּיםהמגנים וְהַקְּשָׁת֖וֹתוְהַקְּשָׁתוֹתוהקשתות וְהַשִּׁרְיֹנִ֑יםוְהַשִּׁרְיֹנִיםוהשרינים וְהַ֨שָּׂרִ֔יםוְהַשָּׂרִיםוהשרים אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי כָּלכָּלכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 4:11 הַבּוֹנִ֧יםהַבּוֹנִיםהבונים בַּחוֹמָ֛הבַּחוֹמָהבחומה וְהַנֹּשְׂאִ֥יםוְהַנֹּשְׂאִיםוהנשאים בַּסֶּ֖בֶלבַּסֶּבֶלבסבל עֹמְשִׂ֑יםעֹמְשִׂיםעמשים בְּאַחַ֤תבְּאַחַתבאחת יָדוֹ֙יָדוֹידו עֹשֶׂ֣העֹשֶׂהעשה בַמְּלָאכָ֔הבַמְּלָאכָהבמלאכה וְאַחַ֖תוְאַחַתואחת מַחֲזֶ֥קֶתמַחֲזֶקֶתמחזקת הַשָּֽׁלַחהַשָּׁלַחהשלח׃׃׃ 4:12 וְהַ֨בּוֹנִ֔יםוְהַבּוֹנִיםוהבונים אִ֥ישׁאִישׁאיש חַרְבּ֛וֹחַרְבּוֹחרבו אֲסוּרִ֥יםאֲסוּרִיםאסורים עַלעַלעל־־־מָתְנָ֖יומָתְנָיומתניו וּבוֹנִ֑יםוּבוֹנִיםובונים וְהַתּוֹקֵ֥עַוְהַתּוֹקֵעַוהתוקע בַּשּׁוֹפָ֖רבַּשּׁוֹפָרבשופר אֶצְלִֽיאֶצְלִיאצלי׃׃׃ 4:13 וָאֹמַ֞רוָאֹמַרואמר אֶלאֶלאל־־־הַחֹרִ֤יםהַחֹרִיםהחרים וְאֶלוְאֶלואל־־־הַסְּגָנִים֙הַסְּגָנִיםהסגנים וְאֶלוְאֶלואל־־־יֶ֣תֶריֶתֶריתר הָעָ֔םהָעָםהעם הַמְּלָאכָ֥ההַמְּלָאכָההמלאכה הַרְבֵּ֖ההַרְבֵּההרבה וּרְחָבָ֑הוּרְחָבָהורחבה וַאֲנַ֗חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו נִפְרָדִים֙נִפְרָדִיםנפרדים עַלעַלעל־־־הַ֣חוֹמָ֔ההַחוֹמָההחומה רְחוֹקִ֖יםרְחוֹקִיםרחוקים אִ֥ישׁאִישׁאיש מֵאָחִֽיומֵאָחִיומאחיו׃׃׃ 4:14 בִּמְק֗וֹםבִּמְקוֹםבמקום אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תִּשְׁמְעוּ֙תִּשְׁמְעוּתשמעו אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול הַשּׁוֹפָ֔רהַשּׁוֹפָרהשופר שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה תִּקָּבְצ֣וּתִּקָּבְצוּתקבצו אֵלֵ֑ינוּאֵלֵינוּאלינו אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו יִלָּ֥חֶםיִלָּחֶםילחם לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 4:15 וַאֲנַ֖חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו עֹשִׂ֣יםעֹשִׂיםעשים בַּמְּלָאכָ֑הבַּמְּלָאכָהבמלאכה וְחֶצְיָ֗םוְחֶצְיָםוחצים מַחֲזִיקִים֙מַחֲזִיקִיםמחזיקים בָּֽרְמָחִ֔יםבָּרְמָחִיםברמחים מֵעֲל֣וֹתמֵעֲלוֹתמעלות הַשַּׁ֔חַרהַשַּׁחַרהשחר עַ֖דעַדעד צֵ֥אתצֵאתצאת הַכּוֹכָבִֽיםהַכּוֹכָבִיםהכוכבים׃׃׃ 4:16 גַּ֣םגַּםגם בָּעֵ֤תבָּעֵתבעת הַהִיא֙הַהִיאההיא אָמַ֣רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי לָעָ֔םלָעָםלעם אִ֣ישׁאִישׁאיש וְנַעֲר֔וֹוְנַעֲרוֹונערו יָלִ֖ינוּיָלִינוּילינו בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְהָֽיוּוְהָיוּוהיו־־־לָ֧נוּלָנוּלנו הַלַּ֛יְלָההַלַּיְלָההלילה מִשְׁמָ֖רמִשְׁמָרמשמר וְהַיּ֥וֹםוְהַיּוֹםוהיום מְלָאכָֽהמְלָאכָהמלאכה׃׃׃ 4:17 וְאֵ֨יןוְאֵיןואין אֲנִ֜יאֲנִיאני וְאַחַ֣יוְאַחַיואחי וּנְעָרַ֗יוּנְעָרַיונערי וְאַנְשֵׁ֤יוְאַנְשֵׁיואנשי הַמִּשְׁמָר֙הַמִּשְׁמָרהמשמר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אַחֲרַ֔יאַחֲרַיאחרי אֵיןאֵיןאין־־־אֲנַ֥חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו פֹשְׁטִ֖יםפֹשְׁטִיםפשטים בְּגָדֵ֑ינוּבְּגָדֵינוּבגדינו אִ֖ישׁאִישׁאיש שִׁלְח֥וֹשִׁלְחוֹשלחו הַמָּֽיִםהַמָּיִםהמים׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain